Siswati 1996 (SWA96)
11

EThabera

111

11:1
Hla. 78:21
Sive sacala sasola Simakadze ngenca yetinhlupheko taso; watsi kube asive, lulaka lwakhe lwabavutsela. Watfumela umlilo lowavutsa emkhatsini wabo, waze washisa nalababesemaphetselweni enkambu. 2Batsi kube bantfu bakhale kuMosi, wase uthandaza kuSimakadze, umlilo wacima. 3
11:3
Dut. 9:22
Ngako-ke lendzawo yabitwa ngekutsi iThabera,“iThabera” kusho “kusha” ngobe umlilo waSimakadze wavutsa emkhatsini wabo.

Mosi ukhetsa baholi labangema-70

4

11:4
Eks. 12:38
16:3
Hla. 106:14
1 Khor. 10:6
Kukhona bantfu betive lababesemkhatsini wema-Israyeli, lababekhala ngekukhanuka inyama. Nawo ema-Israyeli akhala, atsi: “Ngubani lotasipha inyama sitekudla? 5Sesikhumbule eGibhithe lapho sasidla khona inhlanti mahhala, sasidla emaselwa, nemajoti, nashaladi na-anyanisi, negalikhi. 6Kodvwa nyalo sesilahlekelwe lutsandvo lwekudla. Kute kudla lapha, ngaphandle kwalemana!”

7

11:7-8
Eks. 16:14,31
Hla. 78:24
Imana yayifanana nenhlanyelo lencane lemhlophe, kufanane nemanafu. 8Bantfu babehamba bayewubutsa, bese bayakusila esigayweni setandla nome etjeni lekusila. Babekupheka ngelibhodo nome bente ngako emacebelengwane. Kwakunambitseka njengekudla lokuphekwe ngemafutsa emncumo. 9
11:9
Eks. 16:13-15
Ngesikhatsi kwehla ematolo ebusuku enkambu, nemana yayehla kanye nawo.

10Mosi weva bantfu emindenini yonkhe balila, ngulaba nalaba emnyango welithende labo. Simakadze watfukutsela wabilelana; naMosi waphatseka kabi emoyeni ngaloko. 11Wabuta kuSimakadze watsi: “Inceku yakho uyiletseleleni lokuhlupheka? Ngenteni lembi kuwe, kutsi ungaze ungeleke ngalomtfwalo wabo bonkhe labantfu? 12

11:12
Dut. 1:31
Bemitfwa ngimi yini bonkhe labantfu? Batalwa ngimi yini, kutsi ungaze ungitjele kutsi angibagone ngemikhono njengesidzandzane nasiphetse luswane, ngize ngiyewubangenisa eveni lowaletsembisa bokhokho babo ngesifungo? 13Ngingayitsatsaphi nje inyama lengenela bonkhe labantfu? Bayangikhalela batsi: ‘Siphe inyama sitekudla.’ 14Anginawo emandla ekwetfwala bonkhe labantfu, ngobe bangumtfwalo lomatima kakhulu lapha kimi. 15Nangabe utangiphatsa kanjena, ngiyacela kutsi usale sewungibulala khona manje nje, nangizuze umusa ebusweni bakho, khona ngingasayiwuphindze ngibone lusizi lwami.”

16

11:16
Eks. 18:25
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Letsa baholi bema-Israyeli labangema-70 lobatiko kutsi babaholi netiphatsimandla emkhatsini walabantfu. Baletse lapha ethendeni lekuhlangana, kutsi batekuma lapha kanye nawe. 17Ngitakwehla ngitewukhuluma nawe lapho, ngitsatse lokunye lokukwaMoya lokukuwe ngikunike bona. Batakusita ekwetfwaleni umtfwalo walesive kanye nawe, khona ungetikwetfwala wedvwa. 18
11:18
Eks. 19:10
Tjela labantfu utsi: ‘Tihlambululeni nitilungiselele likusasa; kukhona inyama lenitayidla kusasa kona loku. Simakadze univile nanikhala nitsi: “Ngubani longasipha inyama sitekudla? Sasincono eGibhithe.” Manje-ke Simakadze utanipha inyama, futsi vele nitayidla. 19Ningeke niyidle lilanga linye, nome lamabili, nome lasihlanu, nome lalishumi nome langema-20, 20kodvwa niyakuyidla inyanga yonkhe, ize iphume nangemakhala, inenyanyise, ngobe senimlahlile Simakadze losemkhatsini wenu, nakhala kuye natsi: “Empeleni saphumelani khona lena eGibhithe?” ’ ”

21

11:21
Eks. 12:37
Kodvwa Mosi wakhuluma watsi: “Naku lapha ngihola emadvodza lati-600 000, lahamba ngetinyawo, kodvwa ujinge utsi: ‘Ngitawubanika inyama labatayidla inyanga yonkhe!’ 22Beyingabenela yini inyama kube bekungahlatjwa yonkhe imihlambi yetimvu, netimbuti, netinkhomo? Betingabenela yini tona tinhlanti tonkhe telwandle lebetingabanjelwa bona?”

23

11:23
Isa. 50:2
59:1
Simakadze waphendvula Mosi watsi: “Sandla saSimakadze sifishane yini? Utase ubone-ke kutsi loku lengikushoko kutakwenteka ngempela yini kuwe, nome cha!”

24Ngako-ke Mosi waphuma wayawutjela sive konkhe labekutjelwe nguSimakadze. Wahlanganisa bonkhe baholi lababengema-70, wabemisa batungeleta lithende lekukhontela. 25Simakadze wase uyehla asekhatsi efini, wakhuluma naye. Wase utsatsa lokunye kwaMoya lokwakukuMosi, wakubeka etikwalabaholi labangema-70. Watsi kube Moya ahlale etikwalabaholi, baphrofetha, kodvwa abazange baphindze baphrofethe.“abazange baphindze baphrofethe” nome “baphrofetha siphelane”

26Lababili balabaholi labangema-70, bo-Eldadi neMedadi, bona babesele enkambu, bangakayi ethendeni lekuhlangana. Nabo behlelwa nguMoya baphrofetha. 27Kwaphuma lelinye lijaha lagijima layawubikela Mosi, lafike latsi: “Bo-Eldadi naMedadi bayaphrofetha lena enkambu.”

28

11:28
Eks. 24:13
Joshuwa, umsa waNuni, labengumsiti waMosi kusukela ebusheni bakhe, wakhuluma kuMosi, watsi: “Nkhosi yami, Mosi, bathulise!”

29Mosi wamphendvula, watsi: “Unemona yini ngami? Ngifisa shangatsi sonkhe sive saSimakadze ngabe sibaphrofethi nekutsi Simakadze abeke Moya wakhe kuso.” 30Mosi nabo bonkhe baholi besive sema-Israyeli bancandzeka babuyela enkambu.

Simakadze utfumela tigwaca

31

11:31
Eks. 16:13
Hla. 78:26
Masinyane Simakadze wakhuphula umoya lomkhulu ngaselwandle waletsa tigwaca leteta tindizela phansi kuphakama lokungaba limitha linye kusuka emhlabatsini, tacondza ngasenkambu tichamuka ngenhla nangentasi, tatungeleta inkambu; kusuka ngala kwato kuya ngale kwakungaba luhambo lwelilanga linye ngetinyawo. 32Ngalelo langa bantfu basukuma bagola letigwaca lonkhe lilanga nebusuku balo, ngisho nangakusasa kwakhona, kute noko lowagola ngaphansi kwemakhilogremu labengaba yinkhulungwane. Bateneka ngephandle kwenkambu. 33Kwatsi naleyo nyama yabo isegcwele umlomo, bangakayihlafuni nekuyihlafuna, lulaka lwaSimakadze lwabavutsela wabashaya ngesifo lesimatima. 34Ngako-ke libito laleyo ndzawo kwabe sekutsiwa yiKhibrothi Hathava,Lelibito lelitsi “Khibrothi Hathava” lisho “emadliza ekushanguleka nome kuhahela kudla” ngobe lapho ngulapho bangcwaba bantfu lababehahela kudla.

35Sive satfutsa eKhibrothi Hathava, sahamba saze semisa eHaserothi, lapho sefika sahlala khona.

12

Kujeziswa kwaMiriyamu

121BoMiriyamu na-Aroni bakhuluma kabi ngaMosi, bamsola kutsi abetsetse umfati labengumKushe. Phela Mosi bekashade umfati labengumKushe. 2Babekhuluma batsi: “Kambe ngabe Simakadze ukhulume ngaMosi kuphela“ngaMosi kuphela” nome “kuMosi kuphela” yini? Akakhulumi yini nangatsi futsi?” Simakadze wakuva loko.

3Mosi bekangumuntfu lotfobekile kwendlula wonkhe umuntfu labekhona emhlabeni.

4Masinyane Simakadze wakhuluma kuboMosi, na-Aroni, naMiriyamu, watsi: “Phutfumani nobatsatfu nite kimi ethendeni lekuhlangana.” Baphuma bobatsatfu. 5Simakadze wehla ngensika yelifu, wema emnyango welithende lekuhlangana; wabita boMiriyamu na-Aroni bobabili, basondzela. 6Simakadze watsi kubo: “Lalelani la kimi: Nakunemphrofethi lapha emkhatsini wenu, ngimi Simakadze lengitibonakalisa ngemibono kuye ngikhulume naye ngemaphupho. 7

12:7
Heb. 3:2,5
Kodvwa angenti njalo kulenceku yami Mosi. Kuyo yonkhe indlu yami wetsembekile. 8
12:8
Eks. 33:11
Kuye ngikhuluma umlomo nemlomo, ngikhulume ebaleni, ngingabi ngigega liguma; ubukana nesimo saSimakadze. Nine-ke nisitsatsaphi lesibindzi lesingaka sekukhuluma kabi ngenceku yami, Mosi?”

9Lulaka lwaSimakadze lwabavutsela; wase uyahamba. 10Latsi lisuka nje lelifu ethendeni lekuhlangana, Miriyamu wabe asamhlophe hhu lokusabulephelo wonkhe umtimba, asamhlophe njengesitfwatfwa. Aroni wagucukela kuMiriyamu, wamkhandza asatse hhu wonkhe umtimba. 11Aroni watsi kuMosi: “Hhawu, nkhosi, mane ungasijezisi ngalesono setfu lesisente ngebulima. 12Mane umente angabi njengeluswane lolutelwe lufile ngekutsi inyama yakhe ibe njengaledlovotekile kwasesiswini senina.”

13Mosi wakhala kuSimakadze atsi: “Mphilise Nkulunkulu, ngiyakuncenga.”

14

12:14
Lev. 13:46
Num. 5:2-3
Simakadze watsi kuMosi: “Kube bekakhafulelwe nguyise ebusweni bakhe bekangetiletfwala yini lelihlazo lakhe emalanga lasikhombisa? Akavalelwe ngephandle kwenkambu ahlale khona emalanga lasikhombisa, kutawutsi emvakwaloko bese niyamngenisa-ke.” 15Ngako-ke Miriyamu wavalelwa ngephandle kwenkambu emalanga lasikhombisa. Sive sonkhe asizange sichubeke nekutfutsa, waze wabuyiswa. 16Emvakwaloko sive satfutsa eHaserothi sayakumisa eHlane lasePharani.

13

Tinhloli

(Dut. 1:19-33)

131Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tfumela lamanye emadvodza kutsi ayewuhlola lelive laseKhenani lengilipha ema-Israyeli. Tfumela umholi abe munye kuleso nakuleso sive.”

3

13:3
Dut. 1:22
Ngako-ke Mosi wenta njengobe abeyalwe nguSimakadze, wabatfuma aseseHlane lasePharani. Onkhe lamadvodza abebaholi bema-Israyeli. 4Nankha-ke emabito awo:

Esiveni sakaRubeni kwakunguShamuwa, umsa waZakhuri; 5esiveni sakaSimeyoni kwakunguShafati, umsa waHori;

6esiveni sakaJuda kwakunguKhalebi, umsa waJefune; 7esiveni saka-Isakhari kwakungu-Igali, umsa waJosefa;

8esiveni saka-Efrayimu kwakunguHosheya, umsa waNuni;

9esiveni sakaBhenjamini kwakunguPhaliti, umsa waRafu;

10esiveni sakaZebuloni kwakunguGadiyeli, umsa waSodi;

11esiveni sakaManase, lekwakusive sakaJosefa, kwakunguGadi, umsa waSusi;

12esiveni sakaDani kwakungu-Amiyeli, umsa waGemali;

13esiveni saka-Asheri kwakunguSethuri, umsa waMikhayeli;

14esiveni sakaNaftali kwakunguNahibi, umsa waVofisi;

15esiveni sakaGadi kwakunguGewuweli, umsa waMakhi.

16Ngiwo lawa-ke emabito alamadvodza latfunywa nguMosi kutsi ayewuhlola lelo live. Mosi wetsa Hosheya, umsa waNuni, libito, watsi nguJoshuwa.

17Mosi nabatfuma kutsi baye kuyawuhlola lelo live laseKhenani, wakhuluma kubo, watsi: “Khuphukani, ningene ngaseningizimu nelive laseKhenani nize niyewufika etintsabeni. 18Hlolisisani kutsi lelo live linjani, nekutsi labantfu labahlala kulo bacinile yini nome babutsakatsaka, nekutsi bambalwa yini nome banyenti. 19Bahlala eveni lelinjani? Lihle yini nome libi? Bahlala emadolobheni lanjani? Lamadolobha abo akabiyelwe yini ngetibondza nome abiyelwe atinqaba? 20Umhlaba walo unjani? Uvundzile yini nome awukavundzi? Tikhona yini tihlahla nome atikho? Nibetama ngawo onkhe emandla enu kutsi niphatse titselo talo lelive!”

Bekusikhatsi sekuvutfwa kwemagelebisi ekucala emnyakeni.

21Benyuka, bafike balihlola lonkhe lelo live kusukela eHlane laseSini kuze kuyewufika eRehobu, edvute nemsaho, iHamathi. 22Benyuka badzabula iNegevu, lekuyiningizimu yelive laseKhenani, baze befika eHebroni, lapho kwakuhlala khona bo-Ahimani, naSheshayi, naThalmayi, titukulwane ta-Anaki. IHebroni yayakhiwe iminyaka lesikhombisa ngaphambi kweSowani yaseGibhithe. 23

13:23
Dut. 9:2
Josh. 14:15
Batsi nabefika eSihosheni sase-Eshikholi,“Eshikholi” kusho “sikhehle” bajuba ligala lelalinesikhehle semagelebisi. Lababili babo baletfwala ngekuletjatsa ngelubhoko emkhatsini wabo, bengeta ngemahananandza nangemakhiwa. 24
13:24
Dut. 1:24
Leyo ndzawo yetsiwa ngekutsi Sihosha sase-Eshikholi,“Eshikholi” kusho “sikhehle” ngobe ngulapho tinhloli tema-Israyeli tajuba khona sikhehle semagelebisi.

25Ekupheleni kwemalanga langema-40 babuya ekuhloleni kwabo live. 26Befika kuboMosi, na-Aroni kanye nesive sonkhe sema-Israyeli eKhadeshi, eHlane lasePharani. Befika bababikela kanye nesive sonkhe, badzimate babakhombisa netitselo talelo live. 27Betfula umbiko kuMosi, batsi: “Sihambile saya kulelive lositfume kutsi siyekulihlola; sakhandza kutsi, vele live leligcwele lubisi neluju lwetinyosi. Nati nje letinye titselo talo. 28Kodvwa bantfu labahlala kulelive banemandla, nemadolobha akhona atinqaba kantsi futsi makhulu kakhulu. Sabona ngisho netitukulwane ta-Anaki khona lapho. 29Ema-Amaleki ahlala eningizimu nelive; emaHethi, nemaJebhusi, nema-Amori wona ahlala eveni letintsaba, emaKhenani ahlala ngaselwandle, nangasemfuleni iJordane.”

30Khalebi wababindzisa bonkhe bantfu embikwaMosi, wakhuluma watsi: “Asikhuphuke siyewulidla lelive, ngobe vele singakhona kulincoba.”

31Kodvwa lamadvodza labenyuke naye akhuluma atsi: “Singeke sikhone kulwa nalabantfu; bacinile kunatsi.” 32Ngako basakata umbiko lomubi esiveni sema-Israyeli ngalelive bebayewulihlola. Bakhuluma, batsi: “Lelive lesidzabule kulo silihlola, lilive lelidla bantfu labahlala kulo. Bonkhe labantfu lesibabonile kulo badze kakhulu. 33

13:33
Gen. 6:4
Size sabona ngisho nemaNifilu,“emaNifilu” nome “tichwaga” emadvodzana a-Anaki layintalelwane yemaNifilu. Sitibone singangetintsetse kubo, nabo futsi basibona singangato.”