Siswati 1996 (SWA96)
10

Emacilongo esiliva

101Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Yakha emacilongo lamabili esiliva legcotjiwe; lamacilongo ayawusetjentiswa ekubiteni sive nasekudzilitweni kwemathende nase kutfutfwa. 3Nakushaywa lamacilongo lamabili, sive sonkhe siyawubutsana kuwe ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 4Kodvwa nakukhala linye licilongo kuphela, kuyawubutsana kuwe baholi bodvwa, lekungutona tinhloko tetive tema-Israyeli. 5Licilongo nalikhala tikhawu letimfisha kwekucala, tonkhe tive letingasemphumalanga tiyawuphuma tihambe. 6Licilongo nalikhala tikhawu letimfisha kwesibili, tonkhe tive letingaseningizimu tiyawuphuma tihambe. Ngako-ke emathende ayawudzilitwa, nangabe licilongo likhala tikhawu letimfisha, 7kodvwa nangabe kubitwa sive sonkhe, liyawukhala tikhawu letindze. 8Lamacilongo ayawushaywa ngemadvodzana a-Aroni, baphristi.

“Lomyalo uyakwentiwa sive sema-Israyeli kuto tonkhe titukulwane. 9

10:9
2 Khr. 13:12
Naniyakulwa imphi eveni lenu nihlaselwa titsa tinivimbetela, niyawukhalisa licilongo ngetikhawu tekuhlaba inyandzaleyo. Mine, Simakadze, Nkulunkulu wenu ngiyakunikhumbula nginisite, bese ngiyanephula etitseni tenu. 10
10:10
2 Khr. 7:9
Hla. 81:3
Nangemikhosi yenu yekujabula, ngemkhosi wekwetfwasa kwenyanga lensha nangaleminye imikhosi yekukhonta, niyawushaya emacilongo, nanetfula iminikelo yenu yekushiswa neminikelo yenu yekuthula lenguyona iyawuba sikhumbuto senu embikwaNkulunkulu wenu. Mine nginguSimakadze Nkulunkulu wenu.”

Ema-Israyeli ayatfutsa

11Mhlazana tingema-20, enyangeni yesibili, emnyakeni wesibili, lifu lelalisetikwelithende lesivumelwane laphakama. 12Sive sema-Israyeli satfutsa eHlane laseSinayi, siphuma ngeticheme taso. Lifu lahamba laze layakuma eHlane lasePharani.

13Babecala kutfutsa bayalwa nguSimakadze ngemlomo waMosi. 14

10:14
Num. 2:3
Ticheme tesive sakaJuda tatfutsa kucala ngetigaba taso ngaphansi kwesiboniso sebuve baso. Umholi wato bekunguNasoni, umsa wa-Aminadabi. 15Umholi wesicheme sesive saka-Isakhari bekunguNethaneli, umsa waSuwari. 16Umholi wesicheme sesive sakaZebuloni bekungu-Eliyabe, umsa waHeloni.

17

10:17
Num. 4:24,29
Kwase kufutwa lelithende lekukhontela, emadvodzana akaGeshoni newakaMerari labenguwona etfwala lithende, aphuma ahamba.

18Kwase kulandzela ticheme tesive sakaRubeni ngetigaba taso ngaphansi kwesiboniso sebuve baso. Umholi waso bekungu-Elisuri, umsa waShedewuri. 19Umholi wesive sakaSimeyoni bekunguShelumiyeli, umsa waSurishadayi. 20Umholi wesicheme sesive sakaGadi bekungu-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi: “Rehuweli”

21

10:21
Num. 4:4
Kwase kulandzela sicheme sesive semaKhohati lesasingusona setfwala tintfo letingcwele. Sona sasitsi sifika sikhandze lithende lekukhontela selakhiwe laphelela.

22Kwase kulandzela ticheme tesive saka-Efrayimu ngetigaba taso ngaphansi kwesiboniso sebuve baso. Umholi waso bekungu-Elishama, umsa wa-Amihudi. 23Umholi wesive sakaManase bekunguGamaliyeli, umsa waPhedasuri. 24Umholi wesive sakaBhenjamini bekungu-Abidani, umsa waGideyoni.

25Ekugcineni kwase kulandzela tigaba teticheme tesive sakaDani ngaphansi kwesiboniso sebuve baso letaba sivikelo sema-Israyeli ngemuva. Umholi waso bekungu-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi. 26Umholi wesive saka-Asheri bekunguPhagiyeli, umsa wa-Okrani. 27Umholi wesicheme sesive sakaNaftali bekungu-Ahira, umsa wa-Enani. 28Loko-ke bekungukona kuhleleka kwekuphuma kwema-Israyeli ngekweticheme tawo, njalo nje nakatfutsa.

29

10:29
Eks. 2:18
3:1
18:1
Mosi wakhuluma kuHobabi, umsa waRehuweli, umMidiyani, uyisetala waMosi, watsi: “Tsine sesiyatfutsa lapha, sesiya eveni latsi Simakadze utasinika lona. Hamba kanye natsi, sitakuphatsa kahle, ngobe Simakadze ema-Israyeli uwetsembise tintfo letinhle.”

30Hobabi waphendvula watsi: “Cha, ngingeke ngihambe nani; sengibuyela eveni lakitsi nasesiveni sakitsi.”

31Mosi wamncenga atsi: “Mane ungasishiyi; wena phela uyati lapho kufanele simise khona kutsi ngusehlane; wena ungasisita ube liso letfu. 32Nawungahamba natsi, siyawuhlephunelana nawe konkhe lokuhle Simakadze layakusipha kona.”

Sive siyatfutsa

33Satsi sive sema-Israyeli nasisuka eNtsabeni yaSimakadze, satsatsa emalanga lamatsatfu sihamba. Libhokisi lesivumelwane saSimakadze lalihamba embikwabo ngawo onkhe lawo malanga lamatsatfu, libabukela indzawo lapho kwakufanele baphumule khona. 34

10:34
Eks. 13:21
Babetsi njalo nje nabatfutsako, lifu laSimakadze libesetikwabo emini.

35

10:35
2 Khr. 6:41
Hla. 68:1
132:8
Kwakutsi njalo nakuphuma libhokisi lesivumelwane, Mosi atsi: “Phakama Simakadze, uhlakate titsa takho, ubacoshe labo labakutondzako.” 36Kwakutsi njalo nalima lelibhokisi, atsi: “Buya Simakadze, buya etigidzigidzini temindeni yaka-Israyeli.”

11

EThabera

111

11:1
Hla. 78:21
Sive sacala sasola Simakadze ngenca yetinhlupheko taso; watsi kube asive, lulaka lwakhe lwabavutsela. Watfumela umlilo lowavutsa emkhatsini wabo, waze washisa nalababesemaphetselweni enkambu. 2Batsi kube bantfu bakhale kuMosi, wase uthandaza kuSimakadze, umlilo wacima. 3
11:3
Dut. 9:22
Ngako-ke lendzawo yabitwa ngekutsi iThabera,“iThabera” kusho “kusha” ngobe umlilo waSimakadze wavutsa emkhatsini wabo.

Mosi ukhetsa baholi labangema-70

4

11:4
Eks. 12:38
16:3
Hla. 106:14
1 Khor. 10:6
Kukhona bantfu betive lababesemkhatsini wema-Israyeli, lababekhala ngekukhanuka inyama. Nawo ema-Israyeli akhala, atsi: “Ngubani lotasipha inyama sitekudla? 5Sesikhumbule eGibhithe lapho sasidla khona inhlanti mahhala, sasidla emaselwa, nemajoti, nashaladi na-anyanisi, negalikhi. 6Kodvwa nyalo sesilahlekelwe lutsandvo lwekudla. Kute kudla lapha, ngaphandle kwalemana!”

7

11:7-8
Eks. 16:14,31
Hla. 78:24
Imana yayifanana nenhlanyelo lencane lemhlophe, kufanane nemanafu. 8Bantfu babehamba bayewubutsa, bese bayakusila esigayweni setandla nome etjeni lekusila. Babekupheka ngelibhodo nome bente ngako emacebelengwane. Kwakunambitseka njengekudla lokuphekwe ngemafutsa emncumo. 9
11:9
Eks. 16:13-15
Ngesikhatsi kwehla ematolo ebusuku enkambu, nemana yayehla kanye nawo.

10Mosi weva bantfu emindenini yonkhe balila, ngulaba nalaba emnyango welithende labo. Simakadze watfukutsela wabilelana; naMosi waphatseka kabi emoyeni ngaloko. 11Wabuta kuSimakadze watsi: “Inceku yakho uyiletseleleni lokuhlupheka? Ngenteni lembi kuwe, kutsi ungaze ungeleke ngalomtfwalo wabo bonkhe labantfu? 12

11:12
Dut. 1:31
Bemitfwa ngimi yini bonkhe labantfu? Batalwa ngimi yini, kutsi ungaze ungitjele kutsi angibagone ngemikhono njengesidzandzane nasiphetse luswane, ngize ngiyewubangenisa eveni lowaletsembisa bokhokho babo ngesifungo? 13Ngingayitsatsaphi nje inyama lengenela bonkhe labantfu? Bayangikhalela batsi: ‘Siphe inyama sitekudla.’ 14Anginawo emandla ekwetfwala bonkhe labantfu, ngobe bangumtfwalo lomatima kakhulu lapha kimi. 15Nangabe utangiphatsa kanjena, ngiyacela kutsi usale sewungibulala khona manje nje, nangizuze umusa ebusweni bakho, khona ngingasayiwuphindze ngibone lusizi lwami.”

16

11:16
Eks. 18:25
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Letsa baholi bema-Israyeli labangema-70 lobatiko kutsi babaholi netiphatsimandla emkhatsini walabantfu. Baletse lapha ethendeni lekuhlangana, kutsi batekuma lapha kanye nawe. 17Ngitakwehla ngitewukhuluma nawe lapho, ngitsatse lokunye lokukwaMoya lokukuwe ngikunike bona. Batakusita ekwetfwaleni umtfwalo walesive kanye nawe, khona ungetikwetfwala wedvwa. 18
11:18
Eks. 19:10
Tjela labantfu utsi: ‘Tihlambululeni nitilungiselele likusasa; kukhona inyama lenitayidla kusasa kona loku. Simakadze univile nanikhala nitsi: “Ngubani longasipha inyama sitekudla? Sasincono eGibhithe.” Manje-ke Simakadze utanipha inyama, futsi vele nitayidla. 19Ningeke niyidle lilanga linye, nome lamabili, nome lasihlanu, nome lalishumi nome langema-20, 20kodvwa niyakuyidla inyanga yonkhe, ize iphume nangemakhala, inenyanyise, ngobe senimlahlile Simakadze losemkhatsini wenu, nakhala kuye natsi: “Empeleni saphumelani khona lena eGibhithe?” ’ ”

21

11:21
Eks. 12:37
Kodvwa Mosi wakhuluma watsi: “Naku lapha ngihola emadvodza lati-600 000, lahamba ngetinyawo, kodvwa ujinge utsi: ‘Ngitawubanika inyama labatayidla inyanga yonkhe!’ 22Beyingabenela yini inyama kube bekungahlatjwa yonkhe imihlambi yetimvu, netimbuti, netinkhomo? Betingabenela yini tona tinhlanti tonkhe telwandle lebetingabanjelwa bona?”

23

11:23
Isa. 50:2
59:1
Simakadze waphendvula Mosi watsi: “Sandla saSimakadze sifishane yini? Utase ubone-ke kutsi loku lengikushoko kutakwenteka ngempela yini kuwe, nome cha!”

24Ngako-ke Mosi waphuma wayawutjela sive konkhe labekutjelwe nguSimakadze. Wahlanganisa bonkhe baholi lababengema-70, wabemisa batungeleta lithende lekukhontela. 25Simakadze wase uyehla asekhatsi efini, wakhuluma naye. Wase utsatsa lokunye kwaMoya lokwakukuMosi, wakubeka etikwalabaholi labangema-70. Watsi kube Moya ahlale etikwalabaholi, baphrofetha, kodvwa abazange baphindze baphrofethe.“abazange baphindze baphrofethe” nome “baphrofetha siphelane”

26Lababili balabaholi labangema-70, bo-Eldadi neMedadi, bona babesele enkambu, bangakayi ethendeni lekuhlangana. Nabo behlelwa nguMoya baphrofetha. 27Kwaphuma lelinye lijaha lagijima layawubikela Mosi, lafike latsi: “Bo-Eldadi naMedadi bayaphrofetha lena enkambu.”

28

11:28
Eks. 24:13
Joshuwa, umsa waNuni, labengumsiti waMosi kusukela ebusheni bakhe, wakhuluma kuMosi, watsi: “Nkhosi yami, Mosi, bathulise!”

29Mosi wamphendvula, watsi: “Unemona yini ngami? Ngifisa shangatsi sonkhe sive saSimakadze ngabe sibaphrofethi nekutsi Simakadze abeke Moya wakhe kuso.” 30Mosi nabo bonkhe baholi besive sema-Israyeli bancandzeka babuyela enkambu.

Simakadze utfumela tigwaca

31

11:31
Eks. 16:13
Hla. 78:26
Masinyane Simakadze wakhuphula umoya lomkhulu ngaselwandle waletsa tigwaca leteta tindizela phansi kuphakama lokungaba limitha linye kusuka emhlabatsini, tacondza ngasenkambu tichamuka ngenhla nangentasi, tatungeleta inkambu; kusuka ngala kwato kuya ngale kwakungaba luhambo lwelilanga linye ngetinyawo. 32Ngalelo langa bantfu basukuma bagola letigwaca lonkhe lilanga nebusuku balo, ngisho nangakusasa kwakhona, kute noko lowagola ngaphansi kwemakhilogremu labengaba yinkhulungwane. Bateneka ngephandle kwenkambu. 33Kwatsi naleyo nyama yabo isegcwele umlomo, bangakayihlafuni nekuyihlafuna, lulaka lwaSimakadze lwabavutsela wabashaya ngesifo lesimatima. 34Ngako-ke libito laleyo ndzawo kwabe sekutsiwa yiKhibrothi Hathava,Lelibito lelitsi “Khibrothi Hathava” lisho “emadliza ekushanguleka nome kuhahela kudla” ngobe lapho ngulapho bangcwaba bantfu lababehahela kudla.

35Sive satfutsa eKhibrothi Hathava, sahamba saze semisa eHaserothi, lapho sefika sahlala khona.

12

Kujeziswa kwaMiriyamu

121BoMiriyamu na-Aroni bakhuluma kabi ngaMosi, bamsola kutsi abetsetse umfati labengumKushe. Phela Mosi bekashade umfati labengumKushe. 2Babekhuluma batsi: “Kambe ngabe Simakadze ukhulume ngaMosi kuphela“ngaMosi kuphela” nome “kuMosi kuphela” yini? Akakhulumi yini nangatsi futsi?” Simakadze wakuva loko.

3Mosi bekangumuntfu lotfobekile kwendlula wonkhe umuntfu labekhona emhlabeni.

4Masinyane Simakadze wakhuluma kuboMosi, na-Aroni, naMiriyamu, watsi: “Phutfumani nobatsatfu nite kimi ethendeni lekuhlangana.” Baphuma bobatsatfu. 5Simakadze wehla ngensika yelifu, wema emnyango welithende lekuhlangana; wabita boMiriyamu na-Aroni bobabili, basondzela. 6Simakadze watsi kubo: “Lalelani la kimi: Nakunemphrofethi lapha emkhatsini wenu, ngimi Simakadze lengitibonakalisa ngemibono kuye ngikhulume naye ngemaphupho. 7

12:7
Heb. 3:2,5
Kodvwa angenti njalo kulenceku yami Mosi. Kuyo yonkhe indlu yami wetsembekile. 8
12:8
Eks. 33:11
Kuye ngikhuluma umlomo nemlomo, ngikhulume ebaleni, ngingabi ngigega liguma; ubukana nesimo saSimakadze. Nine-ke nisitsatsaphi lesibindzi lesingaka sekukhuluma kabi ngenceku yami, Mosi?”

9Lulaka lwaSimakadze lwabavutsela; wase uyahamba. 10Latsi lisuka nje lelifu ethendeni lekuhlangana, Miriyamu wabe asamhlophe hhu lokusabulephelo wonkhe umtimba, asamhlophe njengesitfwatfwa. Aroni wagucukela kuMiriyamu, wamkhandza asatse hhu wonkhe umtimba. 11Aroni watsi kuMosi: “Hhawu, nkhosi, mane ungasijezisi ngalesono setfu lesisente ngebulima. 12Mane umente angabi njengeluswane lolutelwe lufile ngekutsi inyama yakhe ibe njengaledlovotekile kwasesiswini senina.”

13Mosi wakhala kuSimakadze atsi: “Mphilise Nkulunkulu, ngiyakuncenga.”

14

12:14
Lev. 13:46
Num. 5:2-3
Simakadze watsi kuMosi: “Kube bekakhafulelwe nguyise ebusweni bakhe bekangetiletfwala yini lelihlazo lakhe emalanga lasikhombisa? Akavalelwe ngephandle kwenkambu ahlale khona emalanga lasikhombisa, kutawutsi emvakwaloko bese niyamngenisa-ke.” 15Ngako-ke Miriyamu wavalelwa ngephandle kwenkambu emalanga lasikhombisa. Sive sonkhe asizange sichubeke nekutfutsa, waze wabuyiswa. 16Emvakwaloko sive satfutsa eHaserothi sayakumisa eHlane lasePharani.