Siswati 1996 (SWA96)
11

EThabera

111

11:1
Hla. 78:21
Sive sacala sasola Simakadze ngenca yetinhlupheko taso; watsi kube asive, lulaka lwakhe lwabavutsela. Watfumela umlilo lowavutsa emkhatsini wabo, waze washisa nalababesemaphetselweni enkambu. 2Batsi kube bantfu bakhale kuMosi, wase uthandaza kuSimakadze, umlilo wacima. 3
11:3
Dut. 9:22
Ngako-ke lendzawo yabitwa ngekutsi iThabera,“iThabera” kusho “kusha” ngobe umlilo waSimakadze wavutsa emkhatsini wabo.

Mosi ukhetsa baholi labangema-70

4

11:4
Eks. 12:38
16:3
Hla. 106:14
1 Khor. 10:6
Kukhona bantfu betive lababesemkhatsini wema-Israyeli, lababekhala ngekukhanuka inyama. Nawo ema-Israyeli akhala, atsi: “Ngubani lotasipha inyama sitekudla? 5Sesikhumbule eGibhithe lapho sasidla khona inhlanti mahhala, sasidla emaselwa, nemajoti, nashaladi na-anyanisi, negalikhi. 6Kodvwa nyalo sesilahlekelwe lutsandvo lwekudla. Kute kudla lapha, ngaphandle kwalemana!”

7

11:7-8
Eks. 16:14,31
Hla. 78:24
Imana yayifanana nenhlanyelo lencane lemhlophe, kufanane nemanafu. 8Bantfu babehamba bayewubutsa, bese bayakusila esigayweni setandla nome etjeni lekusila. Babekupheka ngelibhodo nome bente ngako emacebelengwane. Kwakunambitseka njengekudla lokuphekwe ngemafutsa emncumo. 9
11:9
Eks. 16:13-15
Ngesikhatsi kwehla ematolo ebusuku enkambu, nemana yayehla kanye nawo.

10Mosi weva bantfu emindenini yonkhe balila, ngulaba nalaba emnyango welithende labo. Simakadze watfukutsela wabilelana; naMosi waphatseka kabi emoyeni ngaloko. 11Wabuta kuSimakadze watsi: “Inceku yakho uyiletseleleni lokuhlupheka? Ngenteni lembi kuwe, kutsi ungaze ungeleke ngalomtfwalo wabo bonkhe labantfu? 12

11:12
Dut. 1:31
Bemitfwa ngimi yini bonkhe labantfu? Batalwa ngimi yini, kutsi ungaze ungitjele kutsi angibagone ngemikhono njengesidzandzane nasiphetse luswane, ngize ngiyewubangenisa eveni lowaletsembisa bokhokho babo ngesifungo? 13Ngingayitsatsaphi nje inyama lengenela bonkhe labantfu? Bayangikhalela batsi: ‘Siphe inyama sitekudla.’ 14Anginawo emandla ekwetfwala bonkhe labantfu, ngobe bangumtfwalo lomatima kakhulu lapha kimi. 15Nangabe utangiphatsa kanjena, ngiyacela kutsi usale sewungibulala khona manje nje, nangizuze umusa ebusweni bakho, khona ngingasayiwuphindze ngibone lusizi lwami.”

16

11:16
Eks. 18:25
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Letsa baholi bema-Israyeli labangema-70 lobatiko kutsi babaholi netiphatsimandla emkhatsini walabantfu. Baletse lapha ethendeni lekuhlangana, kutsi batekuma lapha kanye nawe. 17Ngitakwehla ngitewukhuluma nawe lapho, ngitsatse lokunye lokukwaMoya lokukuwe ngikunike bona. Batakusita ekwetfwaleni umtfwalo walesive kanye nawe, khona ungetikwetfwala wedvwa. 18
11:18
Eks. 19:10
Tjela labantfu utsi: ‘Tihlambululeni nitilungiselele likusasa; kukhona inyama lenitayidla kusasa kona loku. Simakadze univile nanikhala nitsi: “Ngubani longasipha inyama sitekudla? Sasincono eGibhithe.” Manje-ke Simakadze utanipha inyama, futsi vele nitayidla. 19Ningeke niyidle lilanga linye, nome lamabili, nome lasihlanu, nome lalishumi nome langema-20, 20kodvwa niyakuyidla inyanga yonkhe, ize iphume nangemakhala, inenyanyise, ngobe senimlahlile Simakadze losemkhatsini wenu, nakhala kuye natsi: “Empeleni saphumelani khona lena eGibhithe?” ’ ”

21

11:21
Eks. 12:37
Kodvwa Mosi wakhuluma watsi: “Naku lapha ngihola emadvodza lati-600 000, lahamba ngetinyawo, kodvwa ujinge utsi: ‘Ngitawubanika inyama labatayidla inyanga yonkhe!’ 22Beyingabenela yini inyama kube bekungahlatjwa yonkhe imihlambi yetimvu, netimbuti, netinkhomo? Betingabenela yini tona tinhlanti tonkhe telwandle lebetingabanjelwa bona?”

23

11:23
Isa. 50:2
59:1
Simakadze waphendvula Mosi watsi: “Sandla saSimakadze sifishane yini? Utase ubone-ke kutsi loku lengikushoko kutakwenteka ngempela yini kuwe, nome cha!”

24Ngako-ke Mosi waphuma wayawutjela sive konkhe labekutjelwe nguSimakadze. Wahlanganisa bonkhe baholi lababengema-70, wabemisa batungeleta lithende lekukhontela. 25Simakadze wase uyehla asekhatsi efini, wakhuluma naye. Wase utsatsa lokunye kwaMoya lokwakukuMosi, wakubeka etikwalabaholi labangema-70. Watsi kube Moya ahlale etikwalabaholi, baphrofetha, kodvwa abazange baphindze baphrofethe.“abazange baphindze baphrofethe” nome “baphrofetha siphelane”

26Lababili balabaholi labangema-70, bo-Eldadi neMedadi, bona babesele enkambu, bangakayi ethendeni lekuhlangana. Nabo behlelwa nguMoya baphrofetha. 27Kwaphuma lelinye lijaha lagijima layawubikela Mosi, lafike latsi: “Bo-Eldadi naMedadi bayaphrofetha lena enkambu.”

28

11:28
Eks. 24:13
Joshuwa, umsa waNuni, labengumsiti waMosi kusukela ebusheni bakhe, wakhuluma kuMosi, watsi: “Nkhosi yami, Mosi, bathulise!”

29Mosi wamphendvula, watsi: “Unemona yini ngami? Ngifisa shangatsi sonkhe sive saSimakadze ngabe sibaphrofethi nekutsi Simakadze abeke Moya wakhe kuso.” 30Mosi nabo bonkhe baholi besive sema-Israyeli bancandzeka babuyela enkambu.

Simakadze utfumela tigwaca

31

11:31
Eks. 16:13
Hla. 78:26
Masinyane Simakadze wakhuphula umoya lomkhulu ngaselwandle waletsa tigwaca leteta tindizela phansi kuphakama lokungaba limitha linye kusuka emhlabatsini, tacondza ngasenkambu tichamuka ngenhla nangentasi, tatungeleta inkambu; kusuka ngala kwato kuya ngale kwakungaba luhambo lwelilanga linye ngetinyawo. 32Ngalelo langa bantfu basukuma bagola letigwaca lonkhe lilanga nebusuku balo, ngisho nangakusasa kwakhona, kute noko lowagola ngaphansi kwemakhilogremu labengaba yinkhulungwane. Bateneka ngephandle kwenkambu. 33Kwatsi naleyo nyama yabo isegcwele umlomo, bangakayihlafuni nekuyihlafuna, lulaka lwaSimakadze lwabavutsela wabashaya ngesifo lesimatima. 34Ngako-ke libito laleyo ndzawo kwabe sekutsiwa yiKhibrothi Hathava,Lelibito lelitsi “Khibrothi Hathava” lisho “emadliza ekushanguleka nome kuhahela kudla” ngobe lapho ngulapho bangcwaba bantfu lababehahela kudla.

35Sive satfutsa eKhibrothi Hathava, sahamba saze semisa eHaserothi, lapho sefika sahlala khona.