Siswati 1996 (SWA96)
1

Lubalo lwekucala lwema-Israyeli

11

1:1-46
Eks. 30:12
Num. 26:1-51
Simakadze wakhuluma kuMosi asethendeni lekuhlangana eHlane laseSinayi ngelilanga lekucala, enyangeni yesibili, emnyakeni wesibili ema-Israyeli aphuma eGibhithe, watsi: 2“Yentani lubalo lwaso sonkhe sive saka-Israyeli, lusendvo ngelusendvo, nemindeni ngemindeni, nibabhalise ngetindlu taboyise onkhe emadvodza ngemabito awo, ngayinye ngayinye, 3kusukela kulasebaneminyaka lengema-20 kuya etulu, onkhe emadvodza aka-Israyeli lase angalungela kuya emphini, wena na-Aroni niyakuwabala ngeticheme tawo. 4Kulowo nalowo mndeni niyawucela munye loyinhloko lemelele lowo mndeni kutsi anisite. 5Lawa-ke ngemabito emadvodza lenitawusitana nawo kulomsebenti:

“Emndenini wakaRubeni kuyawuba ngu-Elisuri, umsa waShedewuri.

6Emndenini wakaSimeyoni kuyawuba nguShelumiyeli, umsa waSurishadayi.

7Emndenini wakaJuda kuyawuba nguNasoni,“Nasoni” nome “Nashoni” nome “Nahashoni” umsa wa-Aminadabi.

8Emndenini waka-Isakhari kuyawuba nguNethaneli, umsa waSuwari.

9Emndenini wakaZebuloni kuyawuba ngu-Eliyabe, umsa waHeloni.

10Kumadvodzana aJosefa:

Emndenini waka-Efrayimu kuyawuba ngu-Elishama, umsa wa-Amihudi;

emndenini wakaManase kuyawuba nguGamaliyeli, umsa waPhedasuri.

11Emndenini wakaBhenjamini kuyawuba ngu-Abidani, umsa waGideyoni.

12Emndenini wakaDani kuyawuba ngu-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi.

13Emndenini waka-Asheri kuyawuba nguPhagiyeli, umsa wa-Okrani.

14Emndenini wakaGadi kuyawuba ngu-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Rehuweli”

15Emndenini wakaNaftali kuyawuba ngu-Ahira, umsa wa-Enani.”

16Laba-ke ngibo lababekhetsiwe kutsi babe baholi emindenini yabo. Babebaholi bemindeni yaka-Israyeli.

17BoMosi na-Aroni batsatsa lamadvodza labesakhetsiwe, 18base babita sonkhe sive ngelilanga lekucala enyangeni yesibili. Bonkhe bantfu babhalisa, ngulowo nalowo wabhalisa ngeyisemkhulu, kwabhaliswa emabito awo onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-20 kuya etulu, ngayinye ngayinye, 19njengobe Simakadze abeyale Mosi. Bonkhe babalelwa eHlane laseSinayi:

20Titukulwane takaRubeni, litubulo la-Israyeli, tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 21Bunyenti besive sakaRubeni baba ti-46 500.

22Titukulwane takaSimeyoni tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 23Bunyenti besive sakaSimeyoni baba ti-59 300.

24Titukulwane takaGadi tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 25Bunyenti besive sakaGadi baba ti-45 650.

26Titukulwane takaJuda tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 27Bunyenti besive sakaJuda baba ti-74 600.

28Titukulwane taka-Isakhari tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 29Bunyenti besive saka-Isakhari baba ti-54 400.

30Titukulwane takaZebuloni tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 31Bunyenti besive sakaZebuloni baba ti-57 400.

32Kumadvodzana akaJosefa:

Titukulwane taka-Efrayimu tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 33Bunyenti besive saka-Efrayimu baba ti-40 500.

34Titukulwane takaManase tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 35Bunyenti besive sakaManase baba ti-32 200.

36Titukulwane takaBhenjamini tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 37Bunyenti besive sakaBhenjamini baba ti-35 400.

38Titukulwane takaDani tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 39Bunyenti besive sakaDani baba ti-62 700.

40Titukulwane taka-Asheri tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 41Bunyenti besive saka-Asheri baba ti-41 500.

42Titukulwane takaNaftali tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 43Bunyenti besive sakaNaftali baba ti-53 400.

44Ngiwo lawa-ke emadvodza labalwa nguMosi na-Aroni kanye nebaholi bema-Israyeli lababeli-12, ngulowo nalowo emele umndeni wakubo. 45Onkhe ema-Israyeli kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 46

1:46
Eks. 12:37
38:26
Num. 2:32
Bunyenti bawo asawonkhe aba ti-603 550.

47Sive sema-Levi sona asizange sibhaliswe kanye naleti letinye tive. 48Simakadze abekhulume kuMosi, watsi: 49“Sive semaLevi ungasifaki elubalweni kanye nesive sonkhe sema-Israyeli. 50Esikhundleni saloko, beka emaLevi kutsi aphatse lelithende lesivumelwane nako konkhe lokukulo lokuhambisana nalo. Kufanele etfwale lelithende nato tonkhe timphahla letihambisana nalo; yebo, kufanele alinakekele, ente inkonzo kulo, akambe emathende awo alitungelete. 51Njalo nje nangabe lithende lekukhontela selitfutsa, ngemaLevi lekufanele alehlise; kanjalo, nome selimiswa, ngemaLevi lekufanele alimise. Lowo longesiye umLevi loyawusondzela eceleni kwalelithende uyawubulawa, afe. 52Ema-Israyeli ayawumisa emathende awo ngeticheme, ngulowo nalowo esichemeni sakhe lesinesiboniso sebuve baso. 53EmaLevi wona emathende awo ayakuwamisa awatungeletise lithende lesivumelwane, khona lulaka lwami lungetikwehlela etikwesive sema-Israyeli. Kuyawuba ngumsebenti wemaLevi kunakekela nekuphatsa lithende lesivumelwane.”

54Ngako sive sema-Israyeli senta konkhe Simakadze layala ngako Mosi kutsi kwentiwe.