Siswati 1996 (SWA96)
9

Ema-Israyeli avuma tono tawo

91Kwatsi ngelilanga lema-24 kuleyo nyanga ema-Israyeli ahlangana ndzawonye, azila, embatsa emasaka, atitsela ngelutfuli etinhloko, akhalela tono tawo. 2Labo bebangema-Israyeli ekutalwa batehlukanisa kubo bonkhe betive. Bema ngetindzawo tabo, bavuma tono tabo nekonakala kwabokhokho babo. 3

9:3
Neh. 8:7
Bema lapho babekhona khona, bafundza incwadzi yemtsetfo waSimakadze Nkulunkulu wabo sikhatsi lesaba yincenye yesine yelilanga, kwatsi ngalenye incenye yelilanga bavuma tono tabo, bakhonta Simakadze Nkulunkulu wabo.

4Bekunendzawo leyayakhiwe ngemapulango, itsite kuphakama lapha embikwabo lapho bekunemaLevi khona: boJeshuwa, naBani, neKhadmiyeli, naShebaniya, naBuni, naSherebiya, naBani kanye naKhenani. Bona babethandaza baphakamise emaphimbo abo kuSimakadze Nkulunkulu wabo.

5LamaLevi lekwakuboJeshuwa, naKhadmiyeli, naBani, naHashabneya, naSherebiya, naHodiya, naShebaniya kanye naPhethahiya bakhuluma batsi: “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu kusukela phakadze kuze kube nguphakadze.Nome “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu, longuNkulunkulu waphakadze naphakadze” Alidvunyiswe Libito lakhe lelikhatimulako, Libito lelaphakanyiswa laba ngetulu kwato tonkhe tindvumiso netibongo.”

Umthandazo wekuvuma tono

6

9:6
Isa. 37:16,20
Imis. 4:24
Bakhuleka batsi: “Wena Simakadze, nguwe wedvwa longuSimakadze. Wena wadala emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kakhulu, kanye nato tigidzigidzi tetinkhanyeti, nemhlaba kanye nako konkhe lokukuwo, tilwandle kanye nako konkhe lokukuto. Wena ukugcina konkhe lokuphilako, netigidzigidzi tasezulwini tikhonta wena.

7

9:7
Gen. 11:31
12:1
17:5
“Wena unguSimakadze Nkulunkulu, lowakhetsa Abrama, wamkhipha e-Uri yemaKhaledi, wametsa libito watsi ngu-Abrahama. 8
9:8
Gen. 15:18
Wakhandza kutsi inhlitiyo yakhe yetsembekile kuwe, wase wenta sivumelwane naye kutsi lelo live uyawuliniketa titukulwane takhe, live lemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaJebhusi kanye nemaGirigashi. Usigcinile setsembiso sakho, ngobe wena ulungile.

9

9:9
Eks. 2:25
3:7
“Wakubona kuhlupheka kwabokhokho betfu eGibhithe; wakuva kukhala kwabo eLwandle Lolubovu. 10
9:10
Eks. 7:12
Watfumela tibonakaliso letimangalisako netimanga, wamelana naFaro, nato tonkhe tiphatsimandla takhe, nabo bonkhe bantfu baseveni lakhe, ngobe wena wawati kutsi emaGibhithe abebaphetse kabuhlungu kangakanani. Watentela ligama emhlabeni, lelisolo lahlala kuze kube ngulamuhla. 11
9:11
Eks. 14:21
15:4
Hla. 106:9
Wehlukanisa lwandle embikwabo, kuze kutsi bewele emhlabatsini lowomile, kodvwa labo bebabacosha ngemuva wabajikijela ekujuleni kwelwandle njengelitje naligcumkiselwa emantini lanemandla. 12
9:12
Eks. 13:21
Hla. 105:39
Emini wawubahola ngensika yelifu, kutsi ebusuku ubahole ngensika yemlilo leyayibakhanyisela indlela lekwakufanele bahambe ngayo.

13

9:13
Eks. 19:18
20:1
“Wehlela eNtsabeni iSinayi; wakhuluma kubo usezulwini. Wabanika timfundziso nemitsetfo lelungile nalefanele, kanye netimiso nemiyalo lemihle. 14Wabatisa liSabatha lakho lelingcwele, wabanika imiyalo, netimiso kanye nemitsetfo ngenceku yakho Mosi. 15
9:15
Eks. 16:4,14
17:6
Num. 20:8,11
Ekulambeni kwabo wabapha sinkhwa lesasichamuka ezulwini, kwatsi ekomeni kwabo wabanatsisa emanti labephuma edvwaleni. Wabatjela kutsi abangene badle lelive, lewawufunge ngalo ngekuphakamisa sandla sakho kutsi uyakubapha lona.

16“Kodvwa bona bokhokho betfu bakudvwalela, baba netinhloko letilukhuni, bangete bayilalela imiyalo yakho. 17

9:17
Eks. 34:6
Num. 14:4,18
Neh. 1:5
Hla. 103:8
Jow. 2:13
Bala kulalela, abazange bakhumbule timangaliso lewawutentile kubo. Bahlubuka baba netinhloko letilukhuni, baze ngekutiphakamisa kwabo batikhetsela umholi wabo labetabahola ababuyisele ebugcilini babo. Kodvwa wena unguNkulunkulu lotsetselelako, nalonemusa, nesihawu, lowephutako kutfukutsela ugcwele lutsandvo. Ngako awuzange ubalahle, 18
9:18
Eks. 32:4
kwala nome sebatibumbele sitfombe selitfole baze batsi: ‘Lona ngunkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe,’ kwala nome sebakuhlambalate ngalokwesabekako lokubi kangakanani.

19

9:19
Eks. 13:22
40:38
“Noko ngenca yesihawu sakho lesikhulu awuzange ubashiye bodvwa ehlane. Emini insika yelifu ayizange iyekele kubahola endleleni yabo, kanjalo nasebusuku insika yemlilo ayizange iyekele kubakhanyisela indlela lababefanele bahambe ngayo. 20
9:20
Num. 11:25
Dut. 8:3,16
Wabanika Moya wakho lolungile kutsi abafundzise. Awuzange uyigodle imana yakho emilonyeni yabo, wabanatsisa emanti, nase bomile. 21
9:21
Dut. 2:7
8:4
29:5
Wabagcina ngekubasekela iminyaka lengema-40 ngesikhatsi basesehlane; abazange beswele lutfo, timphahla tabo atizange tiguge, kantsi netinyawo tabo atizange tivuvuke.

22

9:22
Num. 21:21,33
“Wabapha imibuso netive, wababela ngisho nemave lakhashane asemikhawulweni. Badla live laSihoni, inkhosi yaseHeshboni, nelive laka-Ogi, inkhosi yaseBhashani. 23
9:23
Gen. 15:5
22:17
Wandzisa emadvodzana abo aba manyenti, aba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka, wabaletsa eveni lowatjela boyise kutsi babongena kulo balidle. 24
9:24
Josh. 10:1
Nembala emadvodzana abo angena kulo alidla. EmaKhenani labehlala kulelive wawancoba embikwabo babuka. EmaKhenani wawanikela etandleni tabo, wawanikela kanye nemakhosi awo kanye netive takulelo live kutsi batibonele bona kutsi bangentani ngabo. 25
9:25
Dut. 6:10
Batfumba emadolobha labetinqaba, nemhlabatsi lovundzile, badla tindlu letatigcwele tonkhe tinhlobo tetintfo letinhle, nemitfombo leyase imbiwe, netivini, netihlahla temincumo kanye netihlahla tetitselo letinyenti. Badla besutsa, bondleka kahle, batitika ngekulunga kwakho lokukhulu.

26

9:26
Dut. 32:15
“Kodvwa abazange bakulalele, esikhundleni saloko bakuhlubuka, umtsetfo wakho bawufulatsela. Babulala baphrofethi bakho labebabayala kutsi babuyele kuwe; benta tinhlamba letesabeka kabi kakhulu. 27
9:27
Khu. 3:9,15
Hla. 106:40
Ngako wabanikela etandleni tetitsa tabo letabacindzetela. Kodvwa batsi nase bacindzetelekile, bakhala kuwe. Watsi usezulwini lakho wabeva, ngesihawu sakho lesikhulu wabatfumelela bakhululi lababalamulela babasindzisa esandleni setitsa tabo.

28“Kodvwa batsi kube batfole kuphumula, baphindze benta lokubi emehlweni akho. Ngako wase ubayekelela esandleni setitsa tabo letababusa. Batsi nabaphindza bakhala kuwe, wabeva ngesihawu sakho usezulwini, wawubese uyabakhulula njalo nje tikhatsi ngetikhatsi.

29

9:29
Lev. 18:25
Hez. 20:11
Zak. 7:11
Rom. 10:5
Gal. 3:12
“Wabeluleka kutsi ababuyele emtsetfweni wakho, kodvwa bona bakudvwalela, bangete bayihlonipha imiyalo yakho. Bona ngekuphambana netimiso takho lekufanele umuntfu aphile ngato nangabe atihlonipha. Bakufulatsela ngenkhani, baba netinhlitiyo letilukhuni, bala kulalela wena. 30
9:30
2 Khos. 17:13
2 Khr. 36:15
Wababeketelela iminyaka leminyenti. Wabekhuta ngaMoya wakho ngekusebentisa baphrofethi bakho. Kodvwa noko abazange bakunake loko, ngako wabanikela esandleni setive letatibomakhelwane babo. 31
9:31
Jer. 30:11
46:28
Kodvwa ngemusa wakho lomkhulu awuzange ubacedze, futsi awubalahlanga, ngobe wena unguNkulunkulu lonemusa nesihawu.

32“Ngako-ke manje, Nkulunkulu wetfu, lomkhulu kakhulu, nalonemandla, Nkulunkulu lowesabekako, yebo, wena logcina sivumelwane sakho selutsandvo, ungabenti bulukhuni bube yintfo lencane emehlweni akho, bona lobumatima lobehlele etikwetfu, nasemakhosini etfu, nakubaholi betfu, nasetikwebaphristi, nasetikwebaphrofethi, nasetikwabobabe betfu, nakuso sonkhe sive sakho, kusukela etinsukwini temakhosi ase-Asiriya kuze kube ngulamuhla. 33

9:33
Dan. 9:7,14
Kuko konkhe loko lokusehlele wena bewusolo ulungile wenta tintfo ngekwetsembeka, lite nome tsine besenta lokubi. 34
9:34
Dan. 9:6,8
Emakhosi etfu, nebaholi betfu, nebaphristi betfu kanye nabobabe betfu abazange bawulandzele umtsetfo wakho; abazange bayinake imiyalo yakho kanye neteluleko takho lowabanika tona. 35Batsi basesebukhosini babo, basatijabulisa ngebumnandzi bekulunga kwakho lokukhulu kubo kulelive lelibanti nalelivundzile lowabapha lona, abazange bakukhonte, futsi abazange baphendvuke etonweni tabo letimbi.

36“Kodvwa asewubuke, lamuhla sesitigcili, sitigcili eveni lowalipha bobabemkhulu kuze batekudla titselo naletinye tintfo letimnandzi letiphuma kulelive. 37Ngenca yetono tetfu, sivuno salo lesinyenti sesiya emakhosini lose usibekele wona. Lamakhosi abusa etikwetfu kanye nasetikwetinkhomo tetfu njengobe atsandza. Tsine siselusizini lolukhulu.”

Sive senta sivumelwane

38“Ngetulu kwako konkhe loku, sesitibopha ngesivumelwane lesitakubhalwa phansi, kutawutsi baholi betfu, nemaLevi etfu kanye nebaphristi betfu basisayine ngekufaka tigcivito tabo kuso.”