Siswati 1996 (SWA96)
7

71Lwatsi kube lubondza lwakhiwe luphele, netivalo sengitifakile etindzaweni tato, kwabe sekubekwa bomahlalesangweni, nebahlabeli kanye nemaLevi. 2Ngabeka umnaketfu Hanani kutsi engamele iJerusalema abambisane naHananiya, indvuna yenqaba, ngobe Hananiya abeyindvodza leyayetsembekile yesaba Nkulunkulu kwendlula emadvodza lamanyenti. 3Ngabatjela ngatsi: “Emasango aseJerusalema kufanele angavulwa lilanga lingakaphakami. Ngesikhatsi bomahlalesangweni basesemsebentini, lamasango babowavala bawaveletele. Kantsi futsi kufanele nibeke letinye takhamiti taseJerusalema kutsi tibe bomahlalesangweni, labanye bacize etindzaweni letitsite, labanye bacize eceleni kwetindlu tabo.”

Luhla lwebantfu lababuya ekutfunjweni

(Ezra 2:1-70)

4Lidolobha laseJerusalema lalilikhulu linendzawo lebanti; kodvwa lalinebantfu labambalwa ngekhatsi kwalo, netindlu tatisengakakhiwa kabusha. 5

7:5
Ezra 2:1
8:1
Ngako Nkulunkulu wami wakufaka enhlitiyweni yami kutsi ngihlanganise baholi, netiphatsimandla kanye neluntfu lonkhe kutsi kutewubhaliswa ngemindeni. Ngatfola tincwadzi lekwakubhalwe kuto imindeni yalabo bebafike kwekucala. Naku-ke lengakutfola kubhalwe kuto:

6Laba bantfu lababetfunjwe nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labancandzeka babuyela eJerusalema nakaJuda, ngulowo nalowo edolobheni lakubo, 7beta bahamba naZerubhabheli, naJeshuwa, naNehemiya, na-Azariya, naRamiya, naNahamani, naModekhayi, naBilshani, naMisperethi, naBikvayi, naNehumi, naBhana.

Luhla lwemadvodza aka-Israyeli bekungulawa:

8Titukulwane takaPharoshi tatiti-2 172,

9titukulwane takaShefathiya tatingema-372,

10titukulwane taka-Ara tatingema-652,

11titukulwane takaPhahathi Mowabi,

ngeluhlanga lwaJeshuwa naJowabe, tatiti-2 818,

12titukulwane taka-Elamu tatiyi-1 254,

13titukulwane takaZathu tatingema-845,

14titukulwane takaZakhayi tatingema-760,

15titukulwane takaBinuwi tatingema-648,

16titukulwane takaBebayi tatingema-628,

17titukulwane taka-Azgadi tatiti-2 322,

18titukulwane taka-Adonikamu tatingema-667,

19titukulwane takaBikvayi tatiti-2 067,

20titukulwane taka-Adini tatingema-655,

21titukulwane taka-Ateri, ngaHezekiya, tatingema-98,

22titukulwane takaHashumi tatingema-328,

23titukulwane takaBhezayi tatingema-324,

24titukulwane takaHarifi tatili-112,

25titukulwane takaGibeyoni tatingema-95.

26Emadvodza labewekudzabuka eBhetlehema kanye newaseNethofa abeli-188.

27Emadvodza ase-Anathothi abeli-128,

28emadvodza aseBhethi Azmavethi abengema-42,

29emadvodza aseKhiriyathi Jeyarimu, naseKhefira,

naseBherothi ebengema-743,

30emadvodza aseRama naseGeba abengema-621,

31emadvodza aseMikmashi abeli-122,

32emadvodza aseBetheli nase-Ayi abeli-123,

33emadvodza aseNebo lenye abengema-52,

34emadvodza ase-Elamu lenye abeyi-1 254,

35emadvodza aseHarimi abengema-320,

36emadvodza aseJerikho abengema-345,

37emadvodza aseLodi, naseHadidi, nase-Ono abengema-721,

38emadvodza aseSena abeti-3 930.

39Baphristi bona:

bekutitukulwane takaJedaya, ngemndeni waJeshuwa, tatingema-973,

40titukulwane taka-Imeri tatiyi-1 052,

41titukulwane takaPhashuri tatiyi-1 247,

42titukulwane takaHarimi tatiyi-1 017.

43EmaLevi wona:

bekutitukulwane takaJeshuwa netakaKhadmiyeli,

ngeluhlanga lwakaHodaviya, tatingema-74.

44Bahlabeli bona:

lababetitukulwane taka-Asafa babeli-148.

45Bomahlalesangweni bona:

bekutitukulwane takaShalumi, netaka-Ateri,

netakaThalmoni, netaka-Akhubi, netakaHatita,

netakaShobayi, babeli-138, sebabonkhe.

46Tisebenti telithempeli tona:

bekutitukulwane takaSiha, netakaHasufa, netakaThabhayothi,

47netakaKherosi, netakaSiya, netakaPhadoni,

48netakaLebana, netakaHagabha, netakaShalmayi,

49netakaHanana, netakaGideli, netakaGahari,

50netakaReyaya, netakaResini, netakaNekoda,

51netakaGazamu, netaka-Uza, netakaPhaseya,

52netakaBhesayi, netakaMeyunimu, netakaNefusimu,

53netakaBakbuki; netakaHakufa, netakaHahuri,

54netakaBasluthi, netakaMehida, netakaHasha,

55netakaBhakosi, netakaSisera, netakaThema,

56netakaNesiya kanye netakaHatifa.

57Titukulwane tetisebenti takaSolomoni tona:

bekutitukulwane takaSothayi,

netakaSofereti, netakaPheruda,

58netakaJala, netakaDakhoni, netakaGideli,

59netakaShefathiya, netakaHathili,

netakaPhokerethi Sebayimi kanye netaka-Amoni.

60Tisebenti telithempeli kanye netitukulwane tetisebenti takaSolomoni betingema-392.

61Laba labalandzelako babephuma emadolobheni aseTheli Mela, naseTheli Hasha, naseKherubi, nase-Adoni, nase-Imeri, kodvwa noko abazange bakhona kuchaza kutsi imindeni yabo yayiyekudzabuka ka-Israyeli yini:

62Titukulwane takaDelaya, netakaThobiya kanye netakaNekoda tatingema-642.

63Kulaba labanye baphristi:

bekutitukulwane takaHabaya, netakaHakhosi kanye netakaBhazilayi, indvodza leyayitsetse indvodzakati yaBhazilayi wakaGileyadi, wase ubitwa ngelibito lakhe.

64Laba bafunisisa imilandvo lebhaliwe yemindeni yabo, kodvwa abazange bayitfole; ngaleso sizatfu abazange babalwe kanye nebaphristi, batsatfwa ngekutsi bangcolile ngekwemtsetfo. 65Ngako-ke umbusi wabayala kutsi bangadli nome kunye kwalokudla lokwakungcwele, kuze kube nemphristi wekukhonta nge-Urimu neThumimu.“Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili letatisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu, atatiwa kutsi tatinjani

66Sebabonkhe labancandzeka babeti-42 360, 67ngaphandle kwetisebenti tabo letidvuna naletisikati letatiti-7 337; ngetulu kwabo bekunebahlabeli labadvuna nalabasikati labangema-245. 68Babenemahhashi langema-736, neminyuzi lengema-245,Fundza Ezra 2:66. SiHebheru site lelivesi 69nemakamela langema-435, kanye netimbongolo letiti-6 720.

70Labanye baholi bemindeni bafaka sandla emsebentini. Umbusi naye wanikela ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba siphohlongo, nangetitja letatingema-50 kanye nangetingubo tebaphristi letatingema-530. 71Labanye baholi bemindeni banikela ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba li-168, nangesiliva leyayingemakhilogremu labengaba yi-1 250. 72Sekukonkhe lokwanikelwa ngulaba labanye bantfu kwaba yigolide leyayingemakhilogremu labengaba li-168, nesiliva leyayingemakhilogremu labengaba yinkhulungwane kanye netingubo tebuphristi letatingema-67.

73Baphristi, nemaLevi, nabomahlalesangweni, nebahlabeli, netisebenti telithempeli, nalabanye bantfu kanye nema-Israyeli lamanye avele acaba ahlala emadolobheni awo.

8

Kufundzelwa kwebantfu umtsetfo ngu-Ezra

81

8:1
Ezra 3:1
7:11
Ngenyanga yesikhombisa onkhe ema-Israyeli abesatintile emadolobheni awo. Bonkhe bantfu bahlangana ndzawonye baba ngumuntfu munye eJerusalema enkhundleni lesembikweliSango Lemanti. Batjela Ezra, ingcweti yetemtsetfo, kutsi akaletse incwadzi yemtsetfo waSimakadze, labewunike sive sema-Israyeli ngaMosi.

2Kwatsi ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa Ezra, umphristi, wabeka umtsetfo embikwawo wonkhe umhlangano, lapho kwakunemadvodza nebafati khona kanye nabo bonkhe lababekhona kuwucondzisisa. 3

8:3
Dut. 31:10
Wabafundzela wona kusukela ekuseni kuseluvivi, kwaze kwaba ngusemini, abeme abheke kulenkhundla lesembikweliSango Lemanti, lapho kwakubutsene khona emadvodza nebafati kanye nabo bonkhe lababenekuwucondza. Bonkhe bantfu balalelisisa nakufundvwa lencwadzi yemtsetfo.

4Ezra, ingcweti yetemtsetfo, bekeme endzaweni lephakeme leyayakhiwe ngemapulango, yakhelwe wona lowo msebenti. Eceleni kwakhe ngasesandleni sekudla bekume boMathithiya, naShema, na-Anaya, na-Uriya, naHilkiya kanye naMaseya; ngasesandleni sakhe sesancele bekume boPhedaya, naMishayeli, naMalkhiya, naHashumi, naHashabadana, naZakhariya kanye naMeshulamu.

5Ezra wayivula lencwadzi. Bonkhe bantfu babembona, ngobe abeme endzaweni lephakeme kunabo. Watsi nakayivula nje lencwadzi, bonkhe bantfu basukuma bema ngetinyawo. 6Ezra wadvumisa Simakadze, Nkulunkulu lomkhulu kakhulu.

Bonkhe bantfu baphakamisa tandla tabo bananatela yena batsi: “Amen! Amen!” Baguca phansi bakhotsama Simakadze babhekise buso phansi.

7

8:7
Neh. 9:3
Basukuma lapho bema etindzaweni tabo, kwase kutsi lamaLevi lalandzelako abachazela umtsetfo: boJeshuwa, naBani, naSherebiya, naJamini, na-Akhubi, naShabhethayi, naHodiya, naMaseya, naKhelita, na-Azariya, naJozabadi, naHanana kanye naPhelaya. 8Bafundza incwadzi yemtsetfo waNkulunkulu, bawucacisa“bawucacisa” nome “Nkulunkulu awuhumusha” lokusho kutsi “awuchaza” kahle. Babechazela sive inshokutsini yawo, kuze kutsi sonkhe sive sicondzisise kahle kutsi kukhulunywa ngani.

9

8:9
Lev. 23:24
Batsi kube bantfu beve ngaloko lokwakufunwa ngumtsetfo, batsintseka badzimate bakhala. Ngako boNehemiya, umbusi, na-Ezra, labengumphristi nengcweti yetemtsetfo, kanye nemaLevi labenguwona achaza lomtsetfo, bakhuluma kulabantfu bonkhe, batsi: “Lelilanga lalamuhla lingcwele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, ngako akukafaneli kutsi nilibale kukhala nidzindze sililo.”

10Nehemiya wakhuluma esiveni, watsi: “Hambani niye emakhaya enu niyekudla kudla kwelikhetselo netinatfo letimnandzi, niphe nalabo labangenalutfo. Leli lilanga lelingcwele kuSimakadze wetfu. Ningakhatsateki, ngobe injabulo yenu levela kuSimakadze ingemandla enu.”“injabulo yenu levela kuSimakadze ingemandla enu” nome “injabulo yaSomandla ingemandla enu” nome “kutfokota kwenu kuSimakadze kungemandla enu”

11EmaLevi abindzisa bonkhe bantfu, atsi: “Thulani, ngobe leli lilanga lelingcwele. Ningakhatsateki.”

12Ngako bonkhe bantfu bahamba badla banatsa ngekujabula, bapha nalabanye kudla, ngobe bese bawacondzisisa kahle lawo mavi lababechazelwe wona.

UMkhosi Wemadlangala

13Ngelilanga lesibili kuleyo nyanga baholi bayo yonkhe imindeni, nebaphristi kanye nemaLevi babutsanela ku-Ezra, labeyingcweti yetemtsetfo, kuze batewufundza kahle timiso talomtsetfo. 14

8:14
Eks. 23:16
Lev. 23:34,42
Dut. 16:13
Bakhandza kubhaliwe emtsetfweni Simakadze labeyale ngawo ema-Israyeli ngaMosi kutsi afanele ahlale emadlangaleni ngesikhatsi semkhosi wenyanga yesikhombisa, 15nekutsi lelivi kufanele balisakate balimemetele kuwo onkhe emadolobha abo naseJerusalema, batsi: “Hambani, niye eveni letintsaba niyewugawula khona emagala etihlahla temncumo kanye newemncumo wesiganga, newabomabovana, newemasundvu kanye newetihlahla temtfunti nitekwenta emadlangala,” njengobe kubhaliwe emtsetfweni.“emtsetfweni” fundza nakuLev. 23:37-40

16Ngako bantfu baphuma bahamba bayawugawula emagala, babuya nawo batawutakhela emadlangala etikwetindlu tabo, nasemabaleni abo, nasetibuyeni tendlu yaNkulunkulu, nasetinkhundleni letatingaseSangweni Lemanti kanye nangaseSangweni laka-Efrayimu. 17Bonkhe bantfu labebabuya ekutfunjweni batakhela emadlangala, bahlala kuwo. Kusukela esikhatsini saJoshuwa, umsa waNuni, kwaze kwaba ngulelo langa babengazange bawugubhe lowo mkhosi ngaleyo ndlela labawugubha ngayo. Kujabula kwabo kwaba kukhulu kakhulu.

18Lilanga ngelilanga kusukela kulekucala kwaze kwaba kulekugcina, Ezra abebafundzela kulencwadzi yemtsetfo waNkulunkulu. Lomkhosi bawugubha emalanga lasikhombisa, kwatsi ngelilanga lesiphohlongo bahlangana ndzawonye, njengobe kwakusho lomtsetfo.

9

Ema-Israyeli avuma tono tawo

91Kwatsi ngelilanga lema-24 kuleyo nyanga ema-Israyeli ahlangana ndzawonye, azila, embatsa emasaka, atitsela ngelutfuli etinhloko, akhalela tono tawo. 2Labo bebangema-Israyeli ekutalwa batehlukanisa kubo bonkhe betive. Bema ngetindzawo tabo, bavuma tono tabo nekonakala kwabokhokho babo. 3

9:3
Neh. 8:7
Bema lapho babekhona khona, bafundza incwadzi yemtsetfo waSimakadze Nkulunkulu wabo sikhatsi lesaba yincenye yesine yelilanga, kwatsi ngalenye incenye yelilanga bavuma tono tabo, bakhonta Simakadze Nkulunkulu wabo.

4Bekunendzawo leyayakhiwe ngemapulango, itsite kuphakama lapha embikwabo lapho bekunemaLevi khona: boJeshuwa, naBani, neKhadmiyeli, naShebaniya, naBuni, naSherebiya, naBani kanye naKhenani. Bona babethandaza baphakamise emaphimbo abo kuSimakadze Nkulunkulu wabo.

5LamaLevi lekwakuboJeshuwa, naKhadmiyeli, naBani, naHashabneya, naSherebiya, naHodiya, naShebaniya kanye naPhethahiya bakhuluma batsi: “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu kusukela phakadze kuze kube nguphakadze.Nome “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu, longuNkulunkulu waphakadze naphakadze” Alidvunyiswe Libito lakhe lelikhatimulako, Libito lelaphakanyiswa laba ngetulu kwato tonkhe tindvumiso netibongo.”

Umthandazo wekuvuma tono

6

9:6
Isa. 37:16,20
Imis. 4:24
Bakhuleka batsi: “Wena Simakadze, nguwe wedvwa longuSimakadze. Wena wadala emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kakhulu, kanye nato tigidzigidzi tetinkhanyeti, nemhlaba kanye nako konkhe lokukuwo, tilwandle kanye nako konkhe lokukuto. Wena ukugcina konkhe lokuphilako, netigidzigidzi tasezulwini tikhonta wena.

7

9:7
Gen. 11:31
12:1
17:5
“Wena unguSimakadze Nkulunkulu, lowakhetsa Abrama, wamkhipha e-Uri yemaKhaledi, wametsa libito watsi ngu-Abrahama. 8
9:8
Gen. 15:18
Wakhandza kutsi inhlitiyo yakhe yetsembekile kuwe, wase wenta sivumelwane naye kutsi lelo live uyawuliniketa titukulwane takhe, live lemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaJebhusi kanye nemaGirigashi. Usigcinile setsembiso sakho, ngobe wena ulungile.

9

9:9
Eks. 2:25
3:7
“Wakubona kuhlupheka kwabokhokho betfu eGibhithe; wakuva kukhala kwabo eLwandle Lolubovu. 10
9:10
Eks. 7:12
Watfumela tibonakaliso letimangalisako netimanga, wamelana naFaro, nato tonkhe tiphatsimandla takhe, nabo bonkhe bantfu baseveni lakhe, ngobe wena wawati kutsi emaGibhithe abebaphetse kabuhlungu kangakanani. Watentela ligama emhlabeni, lelisolo lahlala kuze kube ngulamuhla. 11
9:11
Eks. 14:21
15:4
Hla. 106:9
Wehlukanisa lwandle embikwabo, kuze kutsi bewele emhlabatsini lowomile, kodvwa labo bebabacosha ngemuva wabajikijela ekujuleni kwelwandle njengelitje naligcumkiselwa emantini lanemandla. 12
9:12
Eks. 13:21
Hla. 105:39
Emini wawubahola ngensika yelifu, kutsi ebusuku ubahole ngensika yemlilo leyayibakhanyisela indlela lekwakufanele bahambe ngayo.

13

9:13
Eks. 19:18
20:1
“Wehlela eNtsabeni iSinayi; wakhuluma kubo usezulwini. Wabanika timfundziso nemitsetfo lelungile nalefanele, kanye netimiso nemiyalo lemihle. 14Wabatisa liSabatha lakho lelingcwele, wabanika imiyalo, netimiso kanye nemitsetfo ngenceku yakho Mosi. 15
9:15
Eks. 16:4,14
17:6
Num. 20:8,11
Ekulambeni kwabo wabapha sinkhwa lesasichamuka ezulwini, kwatsi ekomeni kwabo wabanatsisa emanti labephuma edvwaleni. Wabatjela kutsi abangene badle lelive, lewawufunge ngalo ngekuphakamisa sandla sakho kutsi uyakubapha lona.

16“Kodvwa bona bokhokho betfu bakudvwalela, baba netinhloko letilukhuni, bangete bayilalela imiyalo yakho. 17

9:17
Eks. 34:6
Num. 14:4,18
Neh. 1:5
Hla. 103:8
Jow. 2:13
Bala kulalela, abazange bakhumbule timangaliso lewawutentile kubo. Bahlubuka baba netinhloko letilukhuni, baze ngekutiphakamisa kwabo batikhetsela umholi wabo labetabahola ababuyisele ebugcilini babo. Kodvwa wena unguNkulunkulu lotsetselelako, nalonemusa, nesihawu, lowephutako kutfukutsela ugcwele lutsandvo. Ngako awuzange ubalahle, 18
9:18
Eks. 32:4
kwala nome sebatibumbele sitfombe selitfole baze batsi: ‘Lona ngunkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe,’ kwala nome sebakuhlambalate ngalokwesabekako lokubi kangakanani.

19

9:19
Eks. 13:22
40:38
“Noko ngenca yesihawu sakho lesikhulu awuzange ubashiye bodvwa ehlane. Emini insika yelifu ayizange iyekele kubahola endleleni yabo, kanjalo nasebusuku insika yemlilo ayizange iyekele kubakhanyisela indlela lababefanele bahambe ngayo. 20
9:20
Num. 11:25
Dut. 8:3,16
Wabanika Moya wakho lolungile kutsi abafundzise. Awuzange uyigodle imana yakho emilonyeni yabo, wabanatsisa emanti, nase bomile. 21
9:21
Dut. 2:7
8:4
29:5
Wabagcina ngekubasekela iminyaka lengema-40 ngesikhatsi basesehlane; abazange beswele lutfo, timphahla tabo atizange tiguge, kantsi netinyawo tabo atizange tivuvuke.

22

9:22
Num. 21:21,33
“Wabapha imibuso netive, wababela ngisho nemave lakhashane asemikhawulweni. Badla live laSihoni, inkhosi yaseHeshboni, nelive laka-Ogi, inkhosi yaseBhashani. 23
9:23
Gen. 15:5
22:17
Wandzisa emadvodzana abo aba manyenti, aba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka, wabaletsa eveni lowatjela boyise kutsi babongena kulo balidle. 24
9:24
Josh. 10:1
Nembala emadvodzana abo angena kulo alidla. EmaKhenani labehlala kulelive wawancoba embikwabo babuka. EmaKhenani wawanikela etandleni tabo, wawanikela kanye nemakhosi awo kanye netive takulelo live kutsi batibonele bona kutsi bangentani ngabo. 25
9:25
Dut. 6:10
Batfumba emadolobha labetinqaba, nemhlabatsi lovundzile, badla tindlu letatigcwele tonkhe tinhlobo tetintfo letinhle, nemitfombo leyase imbiwe, netivini, netihlahla temincumo kanye netihlahla tetitselo letinyenti. Badla besutsa, bondleka kahle, batitika ngekulunga kwakho lokukhulu.

26

9:26
Dut. 32:15
“Kodvwa abazange bakulalele, esikhundleni saloko bakuhlubuka, umtsetfo wakho bawufulatsela. Babulala baphrofethi bakho labebabayala kutsi babuyele kuwe; benta tinhlamba letesabeka kabi kakhulu. 27
9:27
Khu. 3:9,15
Hla. 106:40
Ngako wabanikela etandleni tetitsa tabo letabacindzetela. Kodvwa batsi nase bacindzetelekile, bakhala kuwe. Watsi usezulwini lakho wabeva, ngesihawu sakho lesikhulu wabatfumelela bakhululi lababalamulela babasindzisa esandleni setitsa tabo.

28“Kodvwa batsi kube batfole kuphumula, baphindze benta lokubi emehlweni akho. Ngako wase ubayekelela esandleni setitsa tabo letababusa. Batsi nabaphindza bakhala kuwe, wabeva ngesihawu sakho usezulwini, wawubese uyabakhulula njalo nje tikhatsi ngetikhatsi.

29

9:29
Lev. 18:25
Hez. 20:11
Zak. 7:11
Rom. 10:5
Gal. 3:12
“Wabeluleka kutsi ababuyele emtsetfweni wakho, kodvwa bona bakudvwalela, bangete bayihlonipha imiyalo yakho. Bona ngekuphambana netimiso takho lekufanele umuntfu aphile ngato nangabe atihlonipha. Bakufulatsela ngenkhani, baba netinhlitiyo letilukhuni, bala kulalela wena. 30
9:30
2 Khos. 17:13
2 Khr. 36:15
Wababeketelela iminyaka leminyenti. Wabekhuta ngaMoya wakho ngekusebentisa baphrofethi bakho. Kodvwa noko abazange bakunake loko, ngako wabanikela esandleni setive letatibomakhelwane babo. 31
9:31
Jer. 30:11
46:28
Kodvwa ngemusa wakho lomkhulu awuzange ubacedze, futsi awubalahlanga, ngobe wena unguNkulunkulu lonemusa nesihawu.

32“Ngako-ke manje, Nkulunkulu wetfu, lomkhulu kakhulu, nalonemandla, Nkulunkulu lowesabekako, yebo, wena logcina sivumelwane sakho selutsandvo, ungabenti bulukhuni bube yintfo lencane emehlweni akho, bona lobumatima lobehlele etikwetfu, nasemakhosini etfu, nakubaholi betfu, nasetikwebaphristi, nasetikwebaphrofethi, nasetikwabobabe betfu, nakuso sonkhe sive sakho, kusukela etinsukwini temakhosi ase-Asiriya kuze kube ngulamuhla. 33

9:33
Dan. 9:7,14
Kuko konkhe loko lokusehlele wena bewusolo ulungile wenta tintfo ngekwetsembeka, lite nome tsine besenta lokubi. 34
9:34
Dan. 9:6,8
Emakhosi etfu, nebaholi betfu, nebaphristi betfu kanye nabobabe betfu abazange bawulandzele umtsetfo wakho; abazange bayinake imiyalo yakho kanye neteluleko takho lowabanika tona. 35Batsi basesebukhosini babo, basatijabulisa ngebumnandzi bekulunga kwakho lokukhulu kubo kulelive lelibanti nalelivundzile lowabapha lona, abazange bakukhonte, futsi abazange baphendvuke etonweni tabo letimbi.

36“Kodvwa asewubuke, lamuhla sesitigcili, sitigcili eveni lowalipha bobabemkhulu kuze batekudla titselo naletinye tintfo letimnandzi letiphuma kulelive. 37Ngenca yetono tetfu, sivuno salo lesinyenti sesiya emakhosini lose usibekele wona. Lamakhosi abusa etikwetfu kanye nasetikwetinkhomo tetfu njengobe atsandza. Tsine siselusizini lolukhulu.”

Sive senta sivumelwane

38“Ngetulu kwako konkhe loku, sesitibopha ngesivumelwane lesitakubhalwa phansi, kutawutsi baholi betfu, nemaLevi etfu kanye nebaphristi betfu basisayine ngekufaka tigcivito tabo kuso.”