Siswati 1996 (SWA96)
6

Kusongelwa kwaNehemiya

61

6:1
Neh. 2:19
Kwase kufika livi kuboSanbalati, naThobiya, naGeshemu, um-Arabu, kanye nakuletinye titsa tetfu setivile kutsi ngase ngilwakhile lubondza kwavaleka yonkhe indzawo, noko ngangisengakatifaki tivalo emasangweni alo, 2boSanbalati naGeshemu bangitfumelela umlayeto, batsi: “Wota sitewuhlangana nawe kulelinye lalamadolobhaNome “eKhefirimu” etsafeni lase-Ono.”

Kodvwa lelo bekulicebo lekungenta silo sengubo. 3Ngako ngatfumela titfunywa kubo nemphendvulo leyayitsi: “Ngibhekene nemsebenti lomkhulu lapha, ngingeke ngikhone kwehla. Lomsebenti utawuyekelelwani, ngesikhatsi ngehla ngita lapho kini?”

4Bangitfumelela lomlayeto emahlandla lamane, nami ngangiloku ngibaphendvula ngayona leyo mphendvulo.

5Sanbalati watfumela lesinye setisebenti takhe, saletsa umlayeto wesihlanu ubhalwe encwadzini leyayingakavalwa,“leyayingakavalwa” loko kwakwentiwa ngemabomu khona kutewuba nesiciniseko kutsi lokubhalwe kuyo kutakwandza nelive kwateke 6utsi: “GeshemuNome “Gashmu” ungitjele watsi kunemahemuhemu lasandzile kuletive letibomakhelwane kutsi wena kanye nemaJuda nitilungiselela kuvukela umbuso, nguko nje sewulwakha kabusha lolubondza. Ngetulu kwaloko lamahemuhemu atsi wena sewucondze kutibeka inkhosi, 7nekutsi sewubeke ngisho nebaphrofethi kutsi batewumemetela eJerusalema kutsi wena sewuyinkhosi kaJuda. Nakanjani loko kutawufika etindlebeni tenkhosi, ngako ngincoma kuwe kutsi ute sitewuhlolisana ngaloko sindzawonye.”

8Mine ngamtfumelela imphendvulo leyayitsi: “Kute intfo lenjalo leyentekako lapha; uyatisusela nje.”

9Bonkhe babetama kusesabisa bacabanga batsi: “Tandla tabo titawuba butsakatsaka tingabe tisasebenta, lomsebenti ungabe usaphela.”

Kodvwa ngathandaza ngatsi: “Nkulunkulu, cinisa tandla tami.”

10Ngalelinye lilanga ngahamba ngaya endlini kaShemaya, umsa waDelaya, umsa waMehethabeli, labevalelwe ekhaya kakhe. Wakhuluma kimi watsi: “Asihlanganele endlini yaNkulunkulu ekhatsi ethempelini, sitivalele ekhatsi, ngobe kukhona emadvodza letako atekubulala ebusuku. Angefika nome ngunini kulobusuku atekubulala.”

11

6:11
Num. 18:7
Kodvwa ngamphendvula ngatsi: “Indvodza lenjengami ingabaleka yini iyewubhaca? Empeleni umuntfu lofanana nami angabaleka yini, abalekele kufa ayewubhaca ethempelini? Ngingeke ngiye!”

12Ngavele ngabona kutsi abengakatfunywa nguNkulunkulu, kodvwa abephrofetha emelene nami, ngobe abesatsengwe boThobiya naSanbalati. 13Abetsengelwe kutsi angesabise, khona ngitekwenta sono ngaloko, kuze phela ngitewuhlambalateka bese ngiyahlazeka.

14

6:14
Hla. 74:22
Ngathandaza ngatsi: “Nkulunkulu wami, khumbula boThobiya naSanbalati ngenca yaloko labakwentile; ukhumbule nalomphrofethikati Nohadiya, kanye nalabanye babetama kungesabisa.”

Kuphela kwekwakhiwa kwelubondza

15Lubondza lwaphela kwakhiwa ngelilanga lema-25 enyangeni ya-Eluli, emvakwemalanga langema-52. 16Tatsi kube tonkhe titsa tetfu tive ngaloko, tonkhe tive letibomakhelwane takubona, letitsa tetfu tesaba tase tiyajabha, ngobe tabona kutsi lomsebenti siwente ngekusitwa nguNkulunkulu wetfu.

17Kuwo lawo malanga baholi bemaJuda babesolomane babhalelana naThobiya bamsekela naye abaphendvule. 18

6:18
Neh. 3:30
Bantfu labanyenti lapha kaJuda babefungele kumsekela, ngobe abengumkhwenyana waShekhaniya, umsa wa-Ara, nendvodzana yakhe Jehohanani yayitsetse indvodzakati yaMeshulamu, umsa waBherekhiya. 19Ngetulu kwaloko, babechubeka nekungibikela imisebenti yakhe lemihle, baphindze bamtjele loko nami lengikushoko. Thobiya yena abetfumela tincwadzi tekungesabisa.

7

71Lwatsi kube lubondza lwakhiwe luphele, netivalo sengitifakile etindzaweni tato, kwabe sekubekwa bomahlalesangweni, nebahlabeli kanye nemaLevi. 2Ngabeka umnaketfu Hanani kutsi engamele iJerusalema abambisane naHananiya, indvuna yenqaba, ngobe Hananiya abeyindvodza leyayetsembekile yesaba Nkulunkulu kwendlula emadvodza lamanyenti. 3Ngabatjela ngatsi: “Emasango aseJerusalema kufanele angavulwa lilanga lingakaphakami. Ngesikhatsi bomahlalesangweni basesemsebentini, lamasango babowavala bawaveletele. Kantsi futsi kufanele nibeke letinye takhamiti taseJerusalema kutsi tibe bomahlalesangweni, labanye bacize etindzaweni letitsite, labanye bacize eceleni kwetindlu tabo.”

Luhla lwebantfu lababuya ekutfunjweni

(Ezra 2:1-70)

4Lidolobha laseJerusalema lalilikhulu linendzawo lebanti; kodvwa lalinebantfu labambalwa ngekhatsi kwalo, netindlu tatisengakakhiwa kabusha. 5

7:5
Ezra 2:1
8:1
Ngako Nkulunkulu wami wakufaka enhlitiyweni yami kutsi ngihlanganise baholi, netiphatsimandla kanye neluntfu lonkhe kutsi kutewubhaliswa ngemindeni. Ngatfola tincwadzi lekwakubhalwe kuto imindeni yalabo bebafike kwekucala. Naku-ke lengakutfola kubhalwe kuto:

6Laba bantfu lababetfunjwe nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labancandzeka babuyela eJerusalema nakaJuda, ngulowo nalowo edolobheni lakubo, 7beta bahamba naZerubhabheli, naJeshuwa, naNehemiya, na-Azariya, naRamiya, naNahamani, naModekhayi, naBilshani, naMisperethi, naBikvayi, naNehumi, naBhana.

Luhla lwemadvodza aka-Israyeli bekungulawa:

8Titukulwane takaPharoshi tatiti-2 172,

9titukulwane takaShefathiya tatingema-372,

10titukulwane taka-Ara tatingema-652,

11titukulwane takaPhahathi Mowabi,

ngeluhlanga lwaJeshuwa naJowabe, tatiti-2 818,

12titukulwane taka-Elamu tatiyi-1 254,

13titukulwane takaZathu tatingema-845,

14titukulwane takaZakhayi tatingema-760,

15titukulwane takaBinuwi tatingema-648,

16titukulwane takaBebayi tatingema-628,

17titukulwane taka-Azgadi tatiti-2 322,

18titukulwane taka-Adonikamu tatingema-667,

19titukulwane takaBikvayi tatiti-2 067,

20titukulwane taka-Adini tatingema-655,

21titukulwane taka-Ateri, ngaHezekiya, tatingema-98,

22titukulwane takaHashumi tatingema-328,

23titukulwane takaBhezayi tatingema-324,

24titukulwane takaHarifi tatili-112,

25titukulwane takaGibeyoni tatingema-95.

26Emadvodza labewekudzabuka eBhetlehema kanye newaseNethofa abeli-188.

27Emadvodza ase-Anathothi abeli-128,

28emadvodza aseBhethi Azmavethi abengema-42,

29emadvodza aseKhiriyathi Jeyarimu, naseKhefira,

naseBherothi ebengema-743,

30emadvodza aseRama naseGeba abengema-621,

31emadvodza aseMikmashi abeli-122,

32emadvodza aseBetheli nase-Ayi abeli-123,

33emadvodza aseNebo lenye abengema-52,

34emadvodza ase-Elamu lenye abeyi-1 254,

35emadvodza aseHarimi abengema-320,

36emadvodza aseJerikho abengema-345,

37emadvodza aseLodi, naseHadidi, nase-Ono abengema-721,

38emadvodza aseSena abeti-3 930.

39Baphristi bona:

bekutitukulwane takaJedaya, ngemndeni waJeshuwa, tatingema-973,

40titukulwane taka-Imeri tatiyi-1 052,

41titukulwane takaPhashuri tatiyi-1 247,

42titukulwane takaHarimi tatiyi-1 017.

43EmaLevi wona:

bekutitukulwane takaJeshuwa netakaKhadmiyeli,

ngeluhlanga lwakaHodaviya, tatingema-74.

44Bahlabeli bona:

lababetitukulwane taka-Asafa babeli-148.

45Bomahlalesangweni bona:

bekutitukulwane takaShalumi, netaka-Ateri,

netakaThalmoni, netaka-Akhubi, netakaHatita,

netakaShobayi, babeli-138, sebabonkhe.

46Tisebenti telithempeli tona:

bekutitukulwane takaSiha, netakaHasufa, netakaThabhayothi,

47netakaKherosi, netakaSiya, netakaPhadoni,

48netakaLebana, netakaHagabha, netakaShalmayi,

49netakaHanana, netakaGideli, netakaGahari,

50netakaReyaya, netakaResini, netakaNekoda,

51netakaGazamu, netaka-Uza, netakaPhaseya,

52netakaBhesayi, netakaMeyunimu, netakaNefusimu,

53netakaBakbuki; netakaHakufa, netakaHahuri,

54netakaBasluthi, netakaMehida, netakaHasha,

55netakaBhakosi, netakaSisera, netakaThema,

56netakaNesiya kanye netakaHatifa.

57Titukulwane tetisebenti takaSolomoni tona:

bekutitukulwane takaSothayi,

netakaSofereti, netakaPheruda,

58netakaJala, netakaDakhoni, netakaGideli,

59netakaShefathiya, netakaHathili,

netakaPhokerethi Sebayimi kanye netaka-Amoni.

60Tisebenti telithempeli kanye netitukulwane tetisebenti takaSolomoni betingema-392.

61Laba labalandzelako babephuma emadolobheni aseTheli Mela, naseTheli Hasha, naseKherubi, nase-Adoni, nase-Imeri, kodvwa noko abazange bakhona kuchaza kutsi imindeni yabo yayiyekudzabuka ka-Israyeli yini:

62Titukulwane takaDelaya, netakaThobiya kanye netakaNekoda tatingema-642.

63Kulaba labanye baphristi:

bekutitukulwane takaHabaya, netakaHakhosi kanye netakaBhazilayi, indvodza leyayitsetse indvodzakati yaBhazilayi wakaGileyadi, wase ubitwa ngelibito lakhe.

64Laba bafunisisa imilandvo lebhaliwe yemindeni yabo, kodvwa abazange bayitfole; ngaleso sizatfu abazange babalwe kanye nebaphristi, batsatfwa ngekutsi bangcolile ngekwemtsetfo. 65Ngako-ke umbusi wabayala kutsi bangadli nome kunye kwalokudla lokwakungcwele, kuze kube nemphristi wekukhonta nge-Urimu neThumimu.“Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili letatisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu, atatiwa kutsi tatinjani

66Sebabonkhe labancandzeka babeti-42 360, 67ngaphandle kwetisebenti tabo letidvuna naletisikati letatiti-7 337; ngetulu kwabo bekunebahlabeli labadvuna nalabasikati labangema-245. 68Babenemahhashi langema-736, neminyuzi lengema-245,Fundza Ezra 2:66. SiHebheru site lelivesi 69nemakamela langema-435, kanye netimbongolo letiti-6 720.

70Labanye baholi bemindeni bafaka sandla emsebentini. Umbusi naye wanikela ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba siphohlongo, nangetitja letatingema-50 kanye nangetingubo tebaphristi letatingema-530. 71Labanye baholi bemindeni banikela ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba li-168, nangesiliva leyayingemakhilogremu labengaba yi-1 250. 72Sekukonkhe lokwanikelwa ngulaba labanye bantfu kwaba yigolide leyayingemakhilogremu labengaba li-168, nesiliva leyayingemakhilogremu labengaba yinkhulungwane kanye netingubo tebuphristi letatingema-67.

73Baphristi, nemaLevi, nabomahlalesangweni, nebahlabeli, netisebenti telithempeli, nalabanye bantfu kanye nema-Israyeli lamanye avele acaba ahlala emadolobheni awo.

8

Kufundzelwa kwebantfu umtsetfo ngu-Ezra

81

8:1
Ezra 3:1
7:11
Ngenyanga yesikhombisa onkhe ema-Israyeli abesatintile emadolobheni awo. Bonkhe bantfu bahlangana ndzawonye baba ngumuntfu munye eJerusalema enkhundleni lesembikweliSango Lemanti. Batjela Ezra, ingcweti yetemtsetfo, kutsi akaletse incwadzi yemtsetfo waSimakadze, labewunike sive sema-Israyeli ngaMosi.

2Kwatsi ngelilanga lekucala enyangeni yesikhombisa Ezra, umphristi, wabeka umtsetfo embikwawo wonkhe umhlangano, lapho kwakunemadvodza nebafati khona kanye nabo bonkhe lababekhona kuwucondzisisa. 3

8:3
Dut. 31:10
Wabafundzela wona kusukela ekuseni kuseluvivi, kwaze kwaba ngusemini, abeme abheke kulenkhundla lesembikweliSango Lemanti, lapho kwakubutsene khona emadvodza nebafati kanye nabo bonkhe lababenekuwucondza. Bonkhe bantfu balalelisisa nakufundvwa lencwadzi yemtsetfo.

4Ezra, ingcweti yetemtsetfo, bekeme endzaweni lephakeme leyayakhiwe ngemapulango, yakhelwe wona lowo msebenti. Eceleni kwakhe ngasesandleni sekudla bekume boMathithiya, naShema, na-Anaya, na-Uriya, naHilkiya kanye naMaseya; ngasesandleni sakhe sesancele bekume boPhedaya, naMishayeli, naMalkhiya, naHashumi, naHashabadana, naZakhariya kanye naMeshulamu.

5Ezra wayivula lencwadzi. Bonkhe bantfu babembona, ngobe abeme endzaweni lephakeme kunabo. Watsi nakayivula nje lencwadzi, bonkhe bantfu basukuma bema ngetinyawo. 6Ezra wadvumisa Simakadze, Nkulunkulu lomkhulu kakhulu.

Bonkhe bantfu baphakamisa tandla tabo bananatela yena batsi: “Amen! Amen!” Baguca phansi bakhotsama Simakadze babhekise buso phansi.

7

8:7
Neh. 9:3
Basukuma lapho bema etindzaweni tabo, kwase kutsi lamaLevi lalandzelako abachazela umtsetfo: boJeshuwa, naBani, naSherebiya, naJamini, na-Akhubi, naShabhethayi, naHodiya, naMaseya, naKhelita, na-Azariya, naJozabadi, naHanana kanye naPhelaya. 8Bafundza incwadzi yemtsetfo waNkulunkulu, bawucacisa“bawucacisa” nome “Nkulunkulu awuhumusha” lokusho kutsi “awuchaza” kahle. Babechazela sive inshokutsini yawo, kuze kutsi sonkhe sive sicondzisise kahle kutsi kukhulunywa ngani.

9

8:9
Lev. 23:24
Batsi kube bantfu beve ngaloko lokwakufunwa ngumtsetfo, batsintseka badzimate bakhala. Ngako boNehemiya, umbusi, na-Ezra, labengumphristi nengcweti yetemtsetfo, kanye nemaLevi labenguwona achaza lomtsetfo, bakhuluma kulabantfu bonkhe, batsi: “Lelilanga lalamuhla lingcwele kuSimakadze Nkulunkulu wenu, ngako akukafaneli kutsi nilibale kukhala nidzindze sililo.”

10Nehemiya wakhuluma esiveni, watsi: “Hambani niye emakhaya enu niyekudla kudla kwelikhetselo netinatfo letimnandzi, niphe nalabo labangenalutfo. Leli lilanga lelingcwele kuSimakadze wetfu. Ningakhatsateki, ngobe injabulo yenu levela kuSimakadze ingemandla enu.”“injabulo yenu levela kuSimakadze ingemandla enu” nome “injabulo yaSomandla ingemandla enu” nome “kutfokota kwenu kuSimakadze kungemandla enu”

11EmaLevi abindzisa bonkhe bantfu, atsi: “Thulani, ngobe leli lilanga lelingcwele. Ningakhatsateki.”

12Ngako bonkhe bantfu bahamba badla banatsa ngekujabula, bapha nalabanye kudla, ngobe bese bawacondzisisa kahle lawo mavi lababechazelwe wona.

UMkhosi Wemadlangala

13Ngelilanga lesibili kuleyo nyanga baholi bayo yonkhe imindeni, nebaphristi kanye nemaLevi babutsanela ku-Ezra, labeyingcweti yetemtsetfo, kuze batewufundza kahle timiso talomtsetfo. 14

8:14
Eks. 23:16
Lev. 23:34,42
Dut. 16:13
Bakhandza kubhaliwe emtsetfweni Simakadze labeyale ngawo ema-Israyeli ngaMosi kutsi afanele ahlale emadlangaleni ngesikhatsi semkhosi wenyanga yesikhombisa, 15nekutsi lelivi kufanele balisakate balimemetele kuwo onkhe emadolobha abo naseJerusalema, batsi: “Hambani, niye eveni letintsaba niyewugawula khona emagala etihlahla temncumo kanye newemncumo wesiganga, newabomabovana, newemasundvu kanye newetihlahla temtfunti nitekwenta emadlangala,” njengobe kubhaliwe emtsetfweni.“emtsetfweni” fundza nakuLev. 23:37-40

16Ngako bantfu baphuma bahamba bayawugawula emagala, babuya nawo batawutakhela emadlangala etikwetindlu tabo, nasemabaleni abo, nasetibuyeni tendlu yaNkulunkulu, nasetinkhundleni letatingaseSangweni Lemanti kanye nangaseSangweni laka-Efrayimu. 17Bonkhe bantfu labebabuya ekutfunjweni batakhela emadlangala, bahlala kuwo. Kusukela esikhatsini saJoshuwa, umsa waNuni, kwaze kwaba ngulelo langa babengazange bawugubhe lowo mkhosi ngaleyo ndlela labawugubha ngayo. Kujabula kwabo kwaba kukhulu kakhulu.

18Lilanga ngelilanga kusukela kulekucala kwaze kwaba kulekugcina, Ezra abebafundzela kulencwadzi yemtsetfo waNkulunkulu. Lomkhosi bawugubha emalanga lasikhombisa, kwatsi ngelilanga lesiphohlongo bahlangana ndzawonye, njengobe kwakusho lomtsetfo.