Siswati 1996 (SWA96)
7

71Lwatsi kube lubondza lwakhiwe luphele, netivalo sengitifakile etindzaweni tato, kwabe sekubekwa bomahlalesangweni, nebahlabeli kanye nemaLevi. 2Ngabeka umnaketfu Hanani kutsi engamele iJerusalema abambisane naHananiya, indvuna yenqaba, ngobe Hananiya abeyindvodza leyayetsembekile yesaba Nkulunkulu kwendlula emadvodza lamanyenti. 3Ngabatjela ngatsi: “Emasango aseJerusalema kufanele angavulwa lilanga lingakaphakami. Ngesikhatsi bomahlalesangweni basesemsebentini, lamasango babowavala bawaveletele. Kantsi futsi kufanele nibeke letinye takhamiti taseJerusalema kutsi tibe bomahlalesangweni, labanye bacize etindzaweni letitsite, labanye bacize eceleni kwetindlu tabo.”

Luhla lwebantfu lababuya ekutfunjweni

(Ezra 2:1-70)

4Lidolobha laseJerusalema lalilikhulu linendzawo lebanti; kodvwa lalinebantfu labambalwa ngekhatsi kwalo, netindlu tatisengakakhiwa kabusha. 5

7:5
Ezra 2:1
8:1
Ngako Nkulunkulu wami wakufaka enhlitiyweni yami kutsi ngihlanganise baholi, netiphatsimandla kanye neluntfu lonkhe kutsi kutewubhaliswa ngemindeni. Ngatfola tincwadzi lekwakubhalwe kuto imindeni yalabo bebafike kwekucala. Naku-ke lengakutfola kubhalwe kuto:

6Laba bantfu lababetfunjwe nguNebukhadnezari, inkhosi yaseBhabhulona, labancandzeka babuyela eJerusalema nakaJuda, ngulowo nalowo edolobheni lakubo, 7beta bahamba naZerubhabheli, naJeshuwa, naNehemiya, na-Azariya, naRamiya, naNahamani, naModekhayi, naBilshani, naMisperethi, naBikvayi, naNehumi, naBhana.

Luhla lwemadvodza aka-Israyeli bekungulawa:

8Titukulwane takaPharoshi tatiti-2 172,

9titukulwane takaShefathiya tatingema-372,

10titukulwane taka-Ara tatingema-652,

11titukulwane takaPhahathi Mowabi,

ngeluhlanga lwaJeshuwa naJowabe, tatiti-2 818,

12titukulwane taka-Elamu tatiyi-1 254,

13titukulwane takaZathu tatingema-845,

14titukulwane takaZakhayi tatingema-760,

15titukulwane takaBinuwi tatingema-648,

16titukulwane takaBebayi tatingema-628,

17titukulwane taka-Azgadi tatiti-2 322,

18titukulwane taka-Adonikamu tatingema-667,

19titukulwane takaBikvayi tatiti-2 067,

20titukulwane taka-Adini tatingema-655,

21titukulwane taka-Ateri, ngaHezekiya, tatingema-98,

22titukulwane takaHashumi tatingema-328,

23titukulwane takaBhezayi tatingema-324,

24titukulwane takaHarifi tatili-112,

25titukulwane takaGibeyoni tatingema-95.

26Emadvodza labewekudzabuka eBhetlehema kanye newaseNethofa abeli-188.

27Emadvodza ase-Anathothi abeli-128,

28emadvodza aseBhethi Azmavethi abengema-42,

29emadvodza aseKhiriyathi Jeyarimu, naseKhefira,

naseBherothi ebengema-743,

30emadvodza aseRama naseGeba abengema-621,

31emadvodza aseMikmashi abeli-122,

32emadvodza aseBetheli nase-Ayi abeli-123,

33emadvodza aseNebo lenye abengema-52,

34emadvodza ase-Elamu lenye abeyi-1 254,

35emadvodza aseHarimi abengema-320,

36emadvodza aseJerikho abengema-345,

37emadvodza aseLodi, naseHadidi, nase-Ono abengema-721,

38emadvodza aseSena abeti-3 930.

39Baphristi bona:

bekutitukulwane takaJedaya, ngemndeni waJeshuwa, tatingema-973,

40titukulwane taka-Imeri tatiyi-1 052,

41titukulwane takaPhashuri tatiyi-1 247,

42titukulwane takaHarimi tatiyi-1 017.

43EmaLevi wona:

bekutitukulwane takaJeshuwa netakaKhadmiyeli,

ngeluhlanga lwakaHodaviya, tatingema-74.

44Bahlabeli bona:

lababetitukulwane taka-Asafa babeli-148.

45Bomahlalesangweni bona:

bekutitukulwane takaShalumi, netaka-Ateri,

netakaThalmoni, netaka-Akhubi, netakaHatita,

netakaShobayi, babeli-138, sebabonkhe.

46Tisebenti telithempeli tona:

bekutitukulwane takaSiha, netakaHasufa, netakaThabhayothi,

47netakaKherosi, netakaSiya, netakaPhadoni,

48netakaLebana, netakaHagabha, netakaShalmayi,

49netakaHanana, netakaGideli, netakaGahari,

50netakaReyaya, netakaResini, netakaNekoda,

51netakaGazamu, netaka-Uza, netakaPhaseya,

52netakaBhesayi, netakaMeyunimu, netakaNefusimu,

53netakaBakbuki; netakaHakufa, netakaHahuri,

54netakaBasluthi, netakaMehida, netakaHasha,

55netakaBhakosi, netakaSisera, netakaThema,

56netakaNesiya kanye netakaHatifa.

57Titukulwane tetisebenti takaSolomoni tona:

bekutitukulwane takaSothayi,

netakaSofereti, netakaPheruda,

58netakaJala, netakaDakhoni, netakaGideli,

59netakaShefathiya, netakaHathili,

netakaPhokerethi Sebayimi kanye netaka-Amoni.

60Tisebenti telithempeli kanye netitukulwane tetisebenti takaSolomoni betingema-392.

61Laba labalandzelako babephuma emadolobheni aseTheli Mela, naseTheli Hasha, naseKherubi, nase-Adoni, nase-Imeri, kodvwa noko abazange bakhona kuchaza kutsi imindeni yabo yayiyekudzabuka ka-Israyeli yini:

62Titukulwane takaDelaya, netakaThobiya kanye netakaNekoda tatingema-642.

63Kulaba labanye baphristi:

bekutitukulwane takaHabaya, netakaHakhosi kanye netakaBhazilayi, indvodza leyayitsetse indvodzakati yaBhazilayi wakaGileyadi, wase ubitwa ngelibito lakhe.

64Laba bafunisisa imilandvo lebhaliwe yemindeni yabo, kodvwa abazange bayitfole; ngaleso sizatfu abazange babalwe kanye nebaphristi, batsatfwa ngekutsi bangcolile ngekwemtsetfo. 65Ngako-ke umbusi wabayala kutsi bangadli nome kunye kwalokudla lokwakungcwele, kuze kube nemphristi wekukhonta nge-Urimu neThumimu.“Urimu neThumimu” kwakutintfo letimbili letatisetjentiswa baphristi ekutfoleni intsandvo yaNkulunkulu, atatiwa kutsi tatinjani

66Sebabonkhe labancandzeka babeti-42 360, 67ngaphandle kwetisebenti tabo letidvuna naletisikati letatiti-7 337; ngetulu kwabo bekunebahlabeli labadvuna nalabasikati labangema-245. 68Babenemahhashi langema-736, neminyuzi lengema-245,Fundza Ezra 2:66. SiHebheru site lelivesi 69nemakamela langema-435, kanye netimbongolo letiti-6 720.

70Labanye baholi bemindeni bafaka sandla emsebentini. Umbusi naye wanikela ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba siphohlongo, nangetitja letatingema-50 kanye nangetingubo tebaphristi letatingema-530. 71Labanye baholi bemindeni banikela ngegolide leyayingemakhilogremu labengaba li-168, nangesiliva leyayingemakhilogremu labengaba yi-1 250. 72Sekukonkhe lokwanikelwa ngulaba labanye bantfu kwaba yigolide leyayingemakhilogremu labengaba li-168, nesiliva leyayingemakhilogremu labengaba yinkhulungwane kanye netingubo tebuphristi letatingema-67.

73Baphristi, nemaLevi, nabomahlalesangweni, nebahlabeli, netisebenti telithempeli, nalabanye bantfu kanye nema-Israyeli lamanye avele acaba ahlala emadolobheni awo.