Siswati 1996 (SWA96)
4

Nehemiya wehlula labo labemelene nemsebenti wakhe

41

4:1
Neh. 2:19
Watsi kube eve Sanbalati kutsi tsine maJuda siyaluvusa lolubondza, watfukutsela wagaya tiboti. Wawahhalatisa emaJuda, 2akhuluma embikwebangani bakhe nasembikwemabutfo aseSamariya, watsi: “Tentani letiyatsayatsa temaJuda? Tingaluvusa yini lolubondza lwato? Tiyawunikela yini ngemihlatjelo? Tingalucedza yini ngalanga linye? Lamatje lashile aba ngumlotsa tingawavusa yini aze abe yintfo lephilako?”

3Thobiya, um-Amoni, labesedvute naye wakhuluma, watsi: “Lentfo labayakhako, ngisho nemphungutja nayingekhwela kuko, kungabhidlika lamatjana ako kube timvutfu!”

4Ngathandaza ngatsi: “Awu Nkulunkulu wetfu, vani kutsi basiphukuta kanganani. Yenta lokusiphukuta kwabo kwehlele etinhloko tabo. Banikele babe yimphango eveni lekutfunjwa. 5Ungacali ulimbonye licala labo, futsi ungatesuli tono tabo embikwakho, ngobe bajikijele labakhi ngetinhlamba emehlweni.”Nome “bavuse lulaka lwakho embikwalabakhi”

6Ngako sachubeka salwakha kabusha lolubondza, lwaze lwaphakama lwabasekhatsi nendzawo yebudze balo nase luphelele, ngobe bantfu babenenhlitiyo yekusebenta.

7Kodvwa kwatsi boSanbalati, naThobiya, nema-Arabu, nema-Amoni kanye nemadvodza ase-Ashdodi kube beve kutsi lubondza lwaseJerusalema luvuswa kabusha nekutsi lomsebenti uchubeka ngemandla, sekuze kwavalwa ngisho netikhala, batfukutsela batselwa ngemanti. 8Ngako bahlangana bonkhe ndzawonye, bakha luzungu lwekutsi bete batekulwa neJerusalema basuse lutfutfuva kuyo. 9Kodvwa sathandaza kuNkulunkulu wetfu, ngenca yalolusongo sabeka bogadzi kutsi bagadze imini nebusuku.

10Bantfu bakaJuda batsi:

“Emandla alaba labakhako asayaphela,

kantsi kusenemfuhlululu lenyenti kakhulu,

singeke sikhone kuluvusa kabusha lolubondza.”

11Netitsa tetfu taticabanga, titsi: “Batawutsi basengaketeleli futsi bangakasoli lutfo, basetfuke sesisetikwabo, sibabulale bonkhe, siwumise lomsebenti wabo.”

12Noko lamaJuda labehlala emkhatsini wato asidvonsa ngendlebe kwaze kwaba kashumi basitjela kutsi letitsa tetfu tatenta emalungiselelo ekusihlasela.

13Ngako ngemisa labanye bantfu bahlome ngetinkemba, nangetikhali, nangemicibisholo; ngabahlela ngekwemindeni yabo eceleni kwelubondza lusendvo ngelusendvo, konkhe lapho lubondza lwaluselufisha ngakhona.

14

4:14
Num. 14:9
Dut. 1:21
20:3
Ngatsi nangibuka, ngabona kutsi bantfu bakhatsatekile, ngako ngakhuluma kubo, nakubaholi babo netindvuna tabo, ngatsi: “Ningatesabi letitsa tenu. Khumbulani kutsi Simakadze mkhulu kangakanani nekutsi futsi wesabeka kangakanani. Nine nje kufanele nilwe nivikele bantfu besive sakini, nebantfwabenu, nebafati benu kanye nemakhaya enu.”

15Tatsi kube titsa tetfu tive kutsi sesiyalwati loluzungu lwato nekutsi Nkulunkulu uwacitsile emasu ato, sabuyela sonkhe elubondzeni, ngulowo nalowo wacondza emsebentini wakhe.

16Kusukela ngalelo langa incenye yalamadvodza akami yayakha, bese kutsi lena lenye incenye ihlome ngetikhali, nangemahawu, nangebutjoki kanye nangetembatfo temphi. Baholi batihlela bona ngemuva kwaso sonkhe sive sakaJuda, 17lesasakha lolubondza. Labo lababetfwala tintfo tekwakha babesebenta ngasinye sandla, bese kutsi ngalesi lesinye babambe tikhali tekulwa. 18Ngulowo nalowo kulabakhi abesebenta abophele inkemba yakhe engculwini. Kodvwa lendvodza leyayishaya impalampala yayihlala edvute nami. 19Ngakhuluma kulabaholi, nakuletindvuna, nakulabantfu, ngatsi: “Lomsebenti mkhulu futsi sewandzile, kantsi natsi sesikhweshelene kakhulu kulolubondza. 20

4:20
Eks. 14:14,25
Dut. 1:30
3:22
Nibotsi naniva kukhala kwempalampala, sonkhe sihlangane khona lapho. Nkulunkulu wetfu utasilwela.”

21Ngako sachubeka nemsebenti, incenye yemadvodza ihlome tikhali, kusukela nakudzabuka kusa kuze kube ngunakuphelela kuhwalala.

22Ngaphindze ngakhuluma kulabantfu, ngatsi: “Wonkhe umuntfu kanye nesisebenti sakakhe kufanele ahlale ngekhatsi eJerusalema ebusuku, khona batewuba bogadzi betfu ebusuku, emini babe tisebenti.” 23Ngako mine nesive sakitsi, netisebenti takami, nemadvodza labegadzile sasingasakukhumuli kwekwembatsa. Ngulowo nalowo abehlala ahlome ngesikhali sakhe ngisho nome ayawunatsa emanti.Kungatsi kutsi “tikhali esandleni” siHebheru asicondzakali

5

Kucindzetelwa kwalabamphofu

51Kwabe sekuvuka sikhalo lesikhulu emadvodzeni nakubomkawo, bakhala kubomnakabo labangemaJuda. 2Labanye bebatsi: “Tsine imindeni yetfu mikhulu kakhulu, sidzinga lokutinhlavu kuze sitekudla siphile.”

3Labanye babekhuluma batsi: “Senta sibambiso ngemasimi etfu, nangetivini tetfu, nangetindlu tetfu, khona sitewutfola kudla ngesikhatsi sendlala.”

4Noko labanye bakhonona batsi: “Sidzimate seboleka nemali, kuze sitewukhokha umtselo enkhosini, sitselele emasimi etfu netivini tetfu. 5Nome sisive sinye nalabomnaketfu emaJuda kantsi futsi nebantfwabetfu kufanana nekutsi babo, kodvwa noko siphocelela lamadvodzana nemadvodzakati etfu kutsi abe tigcili. Lamanye emadvodzakati etfu asavele atsengisiwe aba tigcili, asinamandla, ngobe emasimi etfu netivini tetfu sesemukiwe.”

6Ngatfukutsela ngabila, nangiva letikhalo tabo. 7

5:7
Eks. 22:25
Lev. 25:36
Dut. 23:19
Hla. 15:5
Ngazindla ngato engcondvweni yami, ngase ngisola labahlonishwa babo netindvuna tabo ngitsi: “Nibacindzetelelani labomnakenu?”

Ngabita umhlangano lomkhulu wekucatulula lengcaki. 8Ngakhuluma kubo, ngatsi: “Tsine setame ngawo onkhe emandla etfu kuhlenga labomnaketfu labangemaJuda lababetsengiswe kubetive; kodvwa nine nitsengisa labomnakenu, khona batekutsengiselwa tsine!” Baholi behluleka kutsi bangaphendvula batsini, ngako babindza.

9

5:9
Isa. 52:5
Hez. 36:20
Rom. 2:24
Ngachubeka, ngatsi: “Loku lenikwentako kubi! Kufanele nesabe Nkulunkulu wetfu, khona ningetikunika betive labatitsa tetfu litfuba lekusihhalatisa. 10Mine bantfu ngibakhululile kutsi beboleke kudla nemali lapha kimi, benta njalo nalabo lababangani bami kanye nalamadvodza lasebenta kimi. Sonkhe asingayibiti intalo! 11Sheshani nibuyisele kubo emasimi abo, netivini tabo, netihlahla tabo tetitselo temincumo, netindlu tabo kanye nalentalo lenibabite yona, lekuyincenye yelikhulu yemali, neyekudla, neyeliwayini lelisha kanye neyemafutsa.”

12Baholi baphendvula, batsi: “Sitakubuyisela, futsi kute lesitawuphindze sibabite kona ngetulu. Sitakwenta njengobe ushito.”

Ngase ngibita baphristi, ngabafungisa labaholi netindvuna embikwabo kutsi basigcine lesifungo sabo labese basentile. 13Ngesuka lapho ngakhumula libhande“libhande” lesi sembatfo saleso sikhatsi sasite emakhikhi, ngako tintfo letincane tatiphiceliswa kulelibhande lelaliselukhalweni, kulikhumula lelibhande bekungumfanekiso wekusho kutsi ukulahla konkhe lelaliselukhalweni lwami ngalivitsita, ngitsi: “Shangatsi Nkulunkulu angamphatsa kanjena-ke wonkhe umuntfu longenakusigcina lesetsembiso sakhe. Shangatsi lowo muntfu angaphundleka adzimate asale angenalutfo!”

Kuloko, lababekhona lapho bananatela, ngekutsi: “Amen!” badvumisa Simakadze. Bantfu benta njengobe babefungile.

Kwephana kwaNehemiya

14Ngalesikhatsi seminyaka leli-12 ngingumbusi eveni lakaJuda, kusukela emnyakeni wema-20 wekubusa kwa-Athazeksesi kuye emnyakeni wema-32 wekubusa kwakhe, mine netihlobo tami asizange sikudle lokusabelo sami njengembusi. 15Bonkhe babusi lababephetse ngembili kwami babengumtfwalo kubantfu, futsi babephocelela kutsi bantfu bakhiphe kudla neliwayini kanye netinhlavu tesiliva letingema-40 ngelilanga. Ngisho netisebenti tabo tatingumtfwalo kubantfu. Noko mine angikwentanga loko ngenca yekwesaba Nkulunkulu. 16

5:16
Neh. 4:23
Esikhundleni saloko, ngatinikela mine emsebentini wekuvusa lubondza. Onkhe emadvodza akami abehlangana lapho kutakwenta umsebenti; tsine“tsine” Letinye tincwadzi tekucala titsi “mine” asizange sifunane nekutfola tindzawo.

17Ngetulu kwaloko etafuleni lami ngangidla nemaJuda nebaholi bawo lababeli-150, kanye nebantfu lababeta baphuma kuletive letibomakhelwane. 18Lilanga ngelilanga ngangihlatjelwa inkhabi yinye, netimvu telikhetselo letisitfupha, netinkhukhu letinyenti; bese njalo nje kanye ngemalanga lalishumi kukhishwe tinhlobonhlobo teliwayini lelinyenti. Nome kunjalo, angizange ngiphocelele muntfu kutsi ngabelwe kudla lokufanele umbusi, ngobe letibito tatingaba matima kakhulu kulabantfu.

19

5:19
Neh. 13:14,22,31
Heb. 6:10
Awu, Nkulunkulu wami, ngikhumbule ube nesihawu kimi ngako konkhe lengikwentele lesive.

6

Kusongelwa kwaNehemiya

61

6:1
Neh. 2:19
Kwase kufika livi kuboSanbalati, naThobiya, naGeshemu, um-Arabu, kanye nakuletinye titsa tetfu setivile kutsi ngase ngilwakhile lubondza kwavaleka yonkhe indzawo, noko ngangisengakatifaki tivalo emasangweni alo, 2boSanbalati naGeshemu bangitfumelela umlayeto, batsi: “Wota sitewuhlangana nawe kulelinye lalamadolobhaNome “eKhefirimu” etsafeni lase-Ono.”

Kodvwa lelo bekulicebo lekungenta silo sengubo. 3Ngako ngatfumela titfunywa kubo nemphendvulo leyayitsi: “Ngibhekene nemsebenti lomkhulu lapha, ngingeke ngikhone kwehla. Lomsebenti utawuyekelelwani, ngesikhatsi ngehla ngita lapho kini?”

4Bangitfumelela lomlayeto emahlandla lamane, nami ngangiloku ngibaphendvula ngayona leyo mphendvulo.

5Sanbalati watfumela lesinye setisebenti takhe, saletsa umlayeto wesihlanu ubhalwe encwadzini leyayingakavalwa,“leyayingakavalwa” loko kwakwentiwa ngemabomu khona kutewuba nesiciniseko kutsi lokubhalwe kuyo kutakwandza nelive kwateke 6utsi: “GeshemuNome “Gashmu” ungitjele watsi kunemahemuhemu lasandzile kuletive letibomakhelwane kutsi wena kanye nemaJuda nitilungiselela kuvukela umbuso, nguko nje sewulwakha kabusha lolubondza. Ngetulu kwaloko lamahemuhemu atsi wena sewucondze kutibeka inkhosi, 7nekutsi sewubeke ngisho nebaphrofethi kutsi batewumemetela eJerusalema kutsi wena sewuyinkhosi kaJuda. Nakanjani loko kutawufika etindlebeni tenkhosi, ngako ngincoma kuwe kutsi ute sitewuhlolisana ngaloko sindzawonye.”

8Mine ngamtfumelela imphendvulo leyayitsi: “Kute intfo lenjalo leyentekako lapha; uyatisusela nje.”

9Bonkhe babetama kusesabisa bacabanga batsi: “Tandla tabo titawuba butsakatsaka tingabe tisasebenta, lomsebenti ungabe usaphela.”

Kodvwa ngathandaza ngatsi: “Nkulunkulu, cinisa tandla tami.”

10Ngalelinye lilanga ngahamba ngaya endlini kaShemaya, umsa waDelaya, umsa waMehethabeli, labevalelwe ekhaya kakhe. Wakhuluma kimi watsi: “Asihlanganele endlini yaNkulunkulu ekhatsi ethempelini, sitivalele ekhatsi, ngobe kukhona emadvodza letako atekubulala ebusuku. Angefika nome ngunini kulobusuku atekubulala.”

11

6:11
Num. 18:7
Kodvwa ngamphendvula ngatsi: “Indvodza lenjengami ingabaleka yini iyewubhaca? Empeleni umuntfu lofanana nami angabaleka yini, abalekele kufa ayewubhaca ethempelini? Ngingeke ngiye!”

12Ngavele ngabona kutsi abengakatfunywa nguNkulunkulu, kodvwa abephrofetha emelene nami, ngobe abesatsengwe boThobiya naSanbalati. 13Abetsengelwe kutsi angesabise, khona ngitekwenta sono ngaloko, kuze phela ngitewuhlambalateka bese ngiyahlazeka.

14

6:14
Hla. 74:22
Ngathandaza ngatsi: “Nkulunkulu wami, khumbula boThobiya naSanbalati ngenca yaloko labakwentile; ukhumbule nalomphrofethikati Nohadiya, kanye nalabanye babetama kungesabisa.”

Kuphela kwekwakhiwa kwelubondza

15Lubondza lwaphela kwakhiwa ngelilanga lema-25 enyangeni ya-Eluli, emvakwemalanga langema-52. 16Tatsi kube tonkhe titsa tetfu tive ngaloko, tonkhe tive letibomakhelwane takubona, letitsa tetfu tesaba tase tiyajabha, ngobe tabona kutsi lomsebenti siwente ngekusitwa nguNkulunkulu wetfu.

17Kuwo lawo malanga baholi bemaJuda babesolomane babhalelana naThobiya bamsekela naye abaphendvule. 18

6:18
Neh. 3:30
Bantfu labanyenti lapha kaJuda babefungele kumsekela, ngobe abengumkhwenyana waShekhaniya, umsa wa-Ara, nendvodzana yakhe Jehohanani yayitsetse indvodzakati yaMeshulamu, umsa waBherekhiya. 19Ngetulu kwaloko, babechubeka nekungibikela imisebenti yakhe lemihle, baphindze bamtjele loko nami lengikushoko. Thobiya yena abetfumela tincwadzi tekungesabisa.