Siswati 1996 (SWA96)
3

Kwakhiwa kabusha kwelubondza lweJerusalema

31

3:1
Jer. 31:38
Eliyashibi, umPhristi Lomkhulu, kanye nabomnakabo lababebaphristi bawusukumela umsebenti, bakha Lisango Letimvu. Balinikela kuNkulunkulu, base bemisa tivalo talo ngabolonina, bakha lubondza badzimate befika eMbhoshongweni Welikhulu, nawo labawunikela kuNkulunkulu, bachubeka nekwakha kwaze kwaba nguseMbhoshongweni waHananeli.

2Emadvodza aseJerikho wona avusa luhlangotsi loluseceleni kwabo, kwatsi Zakhuri, umsa wa-Imri, naye wavusa luhlangotsi lolwaluseceleni kwabo.

3Emadvodzana aHasena wona avusa liSango Lenhlanti, ashayela emakabha, ase afaka netivalo talo, kanye nemavelevele alo nemishudvo yalo endzaweni yayo.

4Meremothi, umsa wa-Uriya, umsa waHakhosi, yena wavusa luhlangotsi lolwaluseceleni kwawo.

Eceleni kwakhe lubondza lwavuswa nguMeshulamu, umsa waBherekhiya, umsa waMeshezabeli.

Eceleni kwakhe lubondza lwavuswa nguSadoki, umsa waBhana.

5Luhlangotsi lolulandzelako lwavuswa ngemadvodza aseThekhowa. Noko emadvodza akhona lahloniphekile akazange awusekele umsebenti labenikwe wona baholi bawo“baholi bawo” nome “Simakadze wawo” nome “umbusi wawo” kutsi awente.

6Joyada, umsa waPhaseya, banaMeshulamu, umsa waBesodeya, bona babevusetela liSango Lelidzala,“Lelidzala” nome “laJeshana” bashayela emakabha alo, base bemisa tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo endzaweni yayo.

7Luhlangotsi lolulandzelako lwavuswa ngemadvodza aseGibeyoni newaseMispa, bekuboMelatiya, waseGibeyoni, naJadoni, waseMeronothi, tindzawo letatingaphansi kwesandla sembusi waseNshonalanga Yufrathe.

8Luhlangotsi lolulandzelako lwavuswa ngu-Uziyeli, umsa waHahaya, lomunye wabochwephesha kutekubumba ngegolide.

Lolulandzelako lwavuswa nguHananiya, labengulomunye webathaki betemakha, bayivusa“bayivusa” nome “bashiya incenye yayo” iJerusalema kwaze kwefika eLubondzeni Lolubanti.

9Lolulandzelako lwavuswa nguRefaya, umsa waHure, umbusi wencenye yesifundza saseJerusalema.

10Lolulandzelako lolwalubhekene nendlu yakhe lwavuswa nguJedaya, umsa waHarumafu.

Lolulandzelako lona lwavuswa nguHathushi, umsa waHashabneya.

11Lolulandzelako kanye neMbhoshongo Wemahhavu wavuswa nguMalkhiya, umsa waHarimu, kanye naHashubi, umsa waPhahathi Mowabi.

12Lolulandzelako lwavuswa nguShalumi, umsa waHaloheshi, labengumbusi wencenye yesifundza saseJerusalema; yena abesitwa ngemadvodzakati akhe.

13LiSango leSigodzi lavuswa nguHanuni kanye netakhamiti taseZanowa. Balakha base bafaka tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo endzaweni yayo. Bachubeka bavusa kabusha nelubondza lolwalungemamitha labengaba ngema-440 budze, kuze kuyewufika eSangweni Lebulongo.

14LiSango Lebulongo lona lavuswa nguMalkhiya, umsa waRekhabi, umbusi wesifundza saseBhethi Hakheremu. Walivusa, walifaka netivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo yalo endzaweni yayo.

15LiSango Lemtfombo lavuswa nguShalumi, umsa waKholi Hoze, umbusi wesifundza saseMispa, walivusa walifulela, wafaka tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo yalo endzaweni yayo. Waphindze wavusa lubondza ngaseChibini laseSilowama“Silowama” ngesiHebheru uke abitwe ngekutsi “Shela” nome “Shilowa” ngasengadzeni yenkhosi, kuze kuyewufika ngasetitebhisini letewuka tisuka eDolobheni laDavide.

16Eceleni kwakhe bekunguNehemiya, umsa wa-Azbuki, umbusi wencenye yesifundza saseBhethi Suri, lowaluvusa waze wefika macondzana nemadliza akaDavide,Letinye tincwadzi tekucala titsi “lidliza laDavide” nasechibini lekwakhiwa, naseNdlini Yemachawe.

EmaLevi labesebenta elubondzeni

17Eceleni kwakhe bekunemaLevi lavusa tindzawo letehlukene telubondza.

Rehumi, umsa waBani, wavusa luhlangotsi lolulandzelako.

Eceleni kwakhe Hashabiya, umbusi wencenye yesifundza saseKheyila, wavusa loko lokwakufanele kuvuswe bantfu besifundza sakakhe.

18Eceleni kwakhe bekusebenta bomnakabo boBinuwi,“Binuwi” nome “Bavayi” umsa waHenadadi, umbusi wencenye yesifundza saseKheyila, wavusa luhlangotsi lolulandzelako.

19

3:19
2 Khr. 26:9
Eceleni kwakhe Ezeri, umsa waJeshuwa, umbusi waseMispa, wavusa luhlangotsi lolulandzelako, kusuka macondzana nendlu yetikhali kuye ekoneni lelubondza.

20Eceleni kwakhe Bharuki, umsa waZabhayi, wavusa luhlangotsi lolulandzelako, kusuka ekoneni kuye esangweni lendlu yemPhristi Lomkhulu Eliyashibi.

21Eceleni kwakhe bekunguMeremothi, umsa wa-Uriya, umsa waHakhosi; yena wavusa luhlangotsi lolulandzelako, kusuka ekungeneni kwendlu ya-Eliyashibi, kuze kuyewufika ekugcineni kwayo.

Baphristi labasebenta ekuvuseni lubondza

22Eceleni kwakhe baphristi bakuleyo ndzawo bavusa luhlangotsi lolulandzelako.

23BoBhenjamini naHashubi bavusa luhlangotsi lolwalusembikwendlu yabo.

Eceleni kwabo Azariya, umsa waMaseya, umsa wa-Ananiya, wavusa luhlangotsi lolwaluseceleni kwendlu yakhe.

24Eceleni kwabo bekunguBinuwi, umsa waHenadadi, lowavusa luhlangotsi lolulandzelako kusukela endlini ya-Azariya kuze kuyewufika ejikeni lelubondza nasekoneni lalo.

25

3:25
Jer. 32:2
Phalali, umsa wa-Uzayi, yena wasebenta macondzana nelijika kanye nembhoshongo lowawengeme sigodlo lesingenhla edvute nesibuya sabomahlalesangweni.

Eceleni kwakhe kwaba nguPhedaya, umsa waPharoshi, 26kwatsi tisebenti telithempeli letatihlala egcumeni i-Ofeli tona tavusa luhlangotsi lolulandzelako, kuze kuyewufika macondzana neliSango Lemanti kuya ngasemphumalanga kulombhoshongo lowawengeme sigodlo.

Labanye labavusa lubondza

27Eceleni kwaletisebenti telithempeli emadvodza aseThekhowa avusa lolunye luhlangotsi, kusuka kulombhoshongo lomkhulu logabancile kuya elubondzeni lolwalusedvute ne-Ofeli.

28Licembu lebaphristi lavusa indzawo kusukela ngenhla kweliSango Lelihhashi, ngulowo nalowo wavusa lubondza lolwalusembikwendlu yakhe.

29Eceleni kwebaphristi Sadoki, umsa wa-Imeri, naye wavusa lubondza macondzana nendlu yakhe.

Eceleni kwakhe, Shemaya, umsa waShekhaniya, mahlalesangweni weliSango Langasemphumalanga, naye wavusetela lubondza.

30Eceleni kwakhe, Hananiya, umsa waShelemiya, naHanuni, indvodzana yesitfupha yaSalafi, bavusa luhlangotsi lolulandzelako.

Eceleni kwabo, Meshulamu, umsa waBherekhiya, naye wavusa lubondza lolwalusembikwakhe, macondzana nendlu yakhe.

31Eceleni kwakhe Malkhiya, lekwakungulomunye wabochwephesha kutegolide, yena wavusa indzawo leyaze yayawufika endlini yetisebenti telithempeli kanye neyebahwebi macondzana neLisango Lekuhlola, kuze kuyewufika ekamelweni lelisetikwelikona.

32Indzawo leyayisemkhatsini welikamelo lelalisetikwelikona neliSango Letimvu yavusetelwa bochwephesha kutegolide kanye nebahwebi.