Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuya kwaNehemiya eJerusalema

21Ngenyanga yaNisani, emnyakeni wema-20 wekubusa kwenkhosi Athazeksesi, ngesikhatsi inkhosi seyiletselwe liwayini, ngalitsatsa leliwayini ngaliniketa inkhosi. Ngangingazange sengibonakale ngingulodzabukile embikwenkhosi; 2ngako inkhosi yangibuta yatsi: “Kwentiwa yini kutsi buso bakho bubukeke bukhatsatekile, kantsi awuguli? Loku phela akusilo lutfo ngaphandle kwekudzabuka lokungekhatsi enhlitiyweni.”

Ngetfuka kakhulu, 3

2:3
Neh. 1:3
Dan. 2:4
3:9
5:10
6:21
kodvwa ngakhuluma enkhosini ngatsi: “Lunwele loludze, nkhosi! Buso bami bungahlala kanjani bungakhatsateki, nangabe lidolobha, lapho kwalala khona bobabemkhulu, libhidlitiwe nemasango akhona asashiswe ngemlilo?”

4Inkhosi yangibuta, yatsi: “Ufuna ngikwenteleni?”

Ngavele ngathandaza kuNkulunkulu welizulu, 5ngayiphendvula inkhosi, ngatsi: “Nangabe kukuhle enkhosini, nangabe inceku yakho izuze umusa enkhosini yayo, ngicela kutsi inkhosi ingivumele ngiye edolobheni lakaJuda, lapho kwalala khona bobabemkhulu, khona ngitawufike ngilivuse kabusha.”

6Inkhosi kanye nenkhosikati leyayihleti eceleni kwayo yangibuta yatsi: “Kodvwa, lendlela yakho itakutsatsa sikhatsi lesidze kangakanani, bese ubuya nini?” Inkhosi yasijabulela lesicelo sami, ngako nami ngase ngimisa sikhatsi.

7Ngachubeka ngakhuluma enkhosini, ngatsi: “Nakukuhle emehlweni enkhosi, ngicela tincwadzi lengitawufike ngitetfule kubabusi baseNshonalanga Yufrathe letibatjela kutsi ngivikeleke, ngize ngiyewufika kaJuda. 8Ngicela nencwadzi leya ku-Asafa, umgcini welihlatsi lenkhosi, kutsi angiphe tingodvo tekwakha emasango enqaba leseceleni kwelithempeli kanye netekwakha lubondza lwelidolobha nendlu lengitawube ngihleti kuyo.” Njengobe sandla semusa saNkulunkulu wami sasisetikwami, inkhosi yavele yanginika konkhe loko lengangikucelile.

9Inkhosi yavele yatfumela tindvuna temphi nelibutfo lelaligibele emahhashi kutsi lingiphekeletele; ngefika kubabusi baseNshonalanga Yufrathe, ngabanika letincwadzi tenkhosi.

10Kwatsi kube boSanbalati, umHoroni, naThobiya, indvuna yaka-Amoni, beve kutsi kukhona umuntfu lotewusebenta asite ema-Israyeli, bakhatsateka kakhulu etinhlitiyweni.

Kuhlolisiswa kwelubondza lwaseJerusalema nguNehemiya

11Ngaya eJerusalema, ngahlala emalanga lamatsatfu, 12ngingatjeli muntfu kutsi Nkulunkulu ungitfume kutsi ngitekwentani eJerusalema. Ngangivuka ebusuku ngihambe nemadvodza lambalwa. Sifuyo lesasinaso bekungulembongolo lengangiyigibele kuphela.

13Kwakutsi ebusuku ngivuke ngihlole lubondza lwaseJerusalema lolwase lubhidlitiwe nemasango akhona labesashiswe ngemlilo; ngangiphuma ngeliSango Lesigodzi ngicondze ngaseMtfonjeni Wemphungutja“Wemphungutja” nome “Wenyoka” nome “Wemkhiwa” nangaseSangweni Lebulongo. 14Ngangisuka lapho ngicondze ngaseSangweni Lemtfombo nangaseChibini Lenkhosi, noko lembongolo lengangiyigibele yehluleka kutfola indlela ngenca yemfuhlumfuhlu leyayivimbe indlela, 15ngako ngenyusa sigodzi sasemfudlaneni iKhidroni ebusuku, ngihlola lubondza. Ekugcineni ngancandzeka ngabuye ngangena ngeliSango Lesigodzi.

16Letindvuna letatilapho tatingati kutsi ngiyephi nekutsi ngentani, ngobe kuze kube ngungaleso sikhatsi ngangisengakawatjeli lutfo emaJuda, nebaphristi, nalabahloniphekile, netindvuna kanye nabo bonkhe labanye lababetakuwenta lomsebenti.

17Ngakhuluma kubo ngatsi: “Kambe niyayibona yini lenhlupheko lesikuyo ngekutsi iJerusalema ibhidlitwe nemasango ayo ashiswe ngemlilo? Wotani sitekwakha kabusha lubondza lweJerusalema kuze singabi nelihlazo.” 18Ngachubeka ngabatjela futsi nangesandla semusa saNkulunkulu wami lebesisetikwami nekutsi inkhosi ikhulume yatsini kimi.

Bona bangiphendvula batsi: “Asivele sicalise nyalo kwakha kabusha.” Ngako bavele bacalisa kuwenta lomsebenti lomuhle.

19

2:19
Neh. 4:1
Kwatsi kube boSanbalati, umHoroni, naThobiya, indvuna yaka-Amoni, kanye naGeshemu, um-Arabu, bakuve loko, basiphukuta basihhalatisa, batsi: “Yini-ke lena lesenicale kuyenta? Senivukela inkhosi yini?”

20Ngabaphendvula ngatsi: “Nkulunkulu welizulu utasiphumelelisa. Ngako-ke, tsine tinceku takhe sitawusukuma sicale kwakha, kodvwa nine aninasabelo, nalungelo, nabuhlobo natsi ngeJerusalema.”

3

Kwakhiwa kabusha kwelubondza lweJerusalema

31

3:1
Jer. 31:38
Eliyashibi, umPhristi Lomkhulu, kanye nabomnakabo lababebaphristi bawusukumela umsebenti, bakha Lisango Letimvu. Balinikela kuNkulunkulu, base bemisa tivalo talo ngabolonina, bakha lubondza badzimate befika eMbhoshongweni Welikhulu, nawo labawunikela kuNkulunkulu, bachubeka nekwakha kwaze kwaba nguseMbhoshongweni waHananeli.

2Emadvodza aseJerikho wona avusa luhlangotsi loluseceleni kwabo, kwatsi Zakhuri, umsa wa-Imri, naye wavusa luhlangotsi lolwaluseceleni kwabo.

3Emadvodzana aHasena wona avusa liSango Lenhlanti, ashayela emakabha, ase afaka netivalo talo, kanye nemavelevele alo nemishudvo yalo endzaweni yayo.

4Meremothi, umsa wa-Uriya, umsa waHakhosi, yena wavusa luhlangotsi lolwaluseceleni kwawo.

Eceleni kwakhe lubondza lwavuswa nguMeshulamu, umsa waBherekhiya, umsa waMeshezabeli.

Eceleni kwakhe lubondza lwavuswa nguSadoki, umsa waBhana.

5Luhlangotsi lolulandzelako lwavuswa ngemadvodza aseThekhowa. Noko emadvodza akhona lahloniphekile akazange awusekele umsebenti labenikwe wona baholi bawo“baholi bawo” nome “Simakadze wawo” nome “umbusi wawo” kutsi awente.

6Joyada, umsa waPhaseya, banaMeshulamu, umsa waBesodeya, bona babevusetela liSango Lelidzala,“Lelidzala” nome “laJeshana” bashayela emakabha alo, base bemisa tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo endzaweni yayo.

7Luhlangotsi lolulandzelako lwavuswa ngemadvodza aseGibeyoni newaseMispa, bekuboMelatiya, waseGibeyoni, naJadoni, waseMeronothi, tindzawo letatingaphansi kwesandla sembusi waseNshonalanga Yufrathe.

8Luhlangotsi lolulandzelako lwavuswa ngu-Uziyeli, umsa waHahaya, lomunye wabochwephesha kutekubumba ngegolide.

Lolulandzelako lwavuswa nguHananiya, labengulomunye webathaki betemakha, bayivusa“bayivusa” nome “bashiya incenye yayo” iJerusalema kwaze kwefika eLubondzeni Lolubanti.

9Lolulandzelako lwavuswa nguRefaya, umsa waHure, umbusi wencenye yesifundza saseJerusalema.

10Lolulandzelako lolwalubhekene nendlu yakhe lwavuswa nguJedaya, umsa waHarumafu.

Lolulandzelako lona lwavuswa nguHathushi, umsa waHashabneya.

11Lolulandzelako kanye neMbhoshongo Wemahhavu wavuswa nguMalkhiya, umsa waHarimu, kanye naHashubi, umsa waPhahathi Mowabi.

12Lolulandzelako lwavuswa nguShalumi, umsa waHaloheshi, labengumbusi wencenye yesifundza saseJerusalema; yena abesitwa ngemadvodzakati akhe.

13LiSango leSigodzi lavuswa nguHanuni kanye netakhamiti taseZanowa. Balakha base bafaka tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo endzaweni yayo. Bachubeka bavusa kabusha nelubondza lolwalungemamitha labengaba ngema-440 budze, kuze kuyewufika eSangweni Lebulongo.

14LiSango Lebulongo lona lavuswa nguMalkhiya, umsa waRekhabi, umbusi wesifundza saseBhethi Hakheremu. Walivusa, walifaka netivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo yalo endzaweni yayo.

15LiSango Lemtfombo lavuswa nguShalumi, umsa waKholi Hoze, umbusi wesifundza saseMispa, walivusa walifulela, wafaka tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishudvo yalo endzaweni yayo. Waphindze wavusa lubondza ngaseChibini laseSilowama“Silowama” ngesiHebheru uke abitwe ngekutsi “Shela” nome “Shilowa” ngasengadzeni yenkhosi, kuze kuyewufika ngasetitebhisini letewuka tisuka eDolobheni laDavide.

16Eceleni kwakhe bekunguNehemiya, umsa wa-Azbuki, umbusi wencenye yesifundza saseBhethi Suri, lowaluvusa waze wefika macondzana nemadliza akaDavide,Letinye tincwadzi tekucala titsi “lidliza laDavide” nasechibini lekwakhiwa, naseNdlini Yemachawe.

EmaLevi labesebenta elubondzeni

17Eceleni kwakhe bekunemaLevi lavusa tindzawo letehlukene telubondza.

Rehumi, umsa waBani, wavusa luhlangotsi lolulandzelako.

Eceleni kwakhe Hashabiya, umbusi wencenye yesifundza saseKheyila, wavusa loko lokwakufanele kuvuswe bantfu besifundza sakakhe.

18Eceleni kwakhe bekusebenta bomnakabo boBinuwi,“Binuwi” nome “Bavayi” umsa waHenadadi, umbusi wencenye yesifundza saseKheyila, wavusa luhlangotsi lolulandzelako.

19

3:19
2 Khr. 26:9
Eceleni kwakhe Ezeri, umsa waJeshuwa, umbusi waseMispa, wavusa luhlangotsi lolulandzelako, kusuka macondzana nendlu yetikhali kuye ekoneni lelubondza.

20Eceleni kwakhe Bharuki, umsa waZabhayi, wavusa luhlangotsi lolulandzelako, kusuka ekoneni kuye esangweni lendlu yemPhristi Lomkhulu Eliyashibi.

21Eceleni kwakhe bekunguMeremothi, umsa wa-Uriya, umsa waHakhosi; yena wavusa luhlangotsi lolulandzelako, kusuka ekungeneni kwendlu ya-Eliyashibi, kuze kuyewufika ekugcineni kwayo.

Baphristi labasebenta ekuvuseni lubondza

22Eceleni kwakhe baphristi bakuleyo ndzawo bavusa luhlangotsi lolulandzelako.

23BoBhenjamini naHashubi bavusa luhlangotsi lolwalusembikwendlu yabo.

Eceleni kwabo Azariya, umsa waMaseya, umsa wa-Ananiya, wavusa luhlangotsi lolwaluseceleni kwendlu yakhe.

24Eceleni kwabo bekunguBinuwi, umsa waHenadadi, lowavusa luhlangotsi lolulandzelako kusukela endlini ya-Azariya kuze kuyewufika ejikeni lelubondza nasekoneni lalo.

25

3:25
Jer. 32:2
Phalali, umsa wa-Uzayi, yena wasebenta macondzana nelijika kanye nembhoshongo lowawengeme sigodlo lesingenhla edvute nesibuya sabomahlalesangweni.

Eceleni kwakhe kwaba nguPhedaya, umsa waPharoshi, 26kwatsi tisebenti telithempeli letatihlala egcumeni i-Ofeli tona tavusa luhlangotsi lolulandzelako, kuze kuyewufika macondzana neliSango Lemanti kuya ngasemphumalanga kulombhoshongo lowawengeme sigodlo.

Labanye labavusa lubondza

27Eceleni kwaletisebenti telithempeli emadvodza aseThekhowa avusa lolunye luhlangotsi, kusuka kulombhoshongo lomkhulu logabancile kuya elubondzeni lolwalusedvute ne-Ofeli.

28Licembu lebaphristi lavusa indzawo kusukela ngenhla kweliSango Lelihhashi, ngulowo nalowo wavusa lubondza lolwalusembikwendlu yakhe.

29Eceleni kwebaphristi Sadoki, umsa wa-Imeri, naye wavusa lubondza macondzana nendlu yakhe.

Eceleni kwakhe, Shemaya, umsa waShekhaniya, mahlalesangweni weliSango Langasemphumalanga, naye wavusetela lubondza.

30Eceleni kwakhe, Hananiya, umsa waShelemiya, naHanuni, indvodzana yesitfupha yaSalafi, bavusa luhlangotsi lolulandzelako.

Eceleni kwabo, Meshulamu, umsa waBherekhiya, naye wavusa lubondza lolwalusembikwakhe, macondzana nendlu yakhe.

31Eceleni kwakhe Malkhiya, lekwakungulomunye wabochwephesha kutegolide, yena wavusa indzawo leyaze yayawufika endlini yetisebenti telithempeli kanye neyebahwebi macondzana neLisango Lekuhlola, kuze kuyewufika ekamelweni lelisetikwelikona.

32Indzawo leyayisemkhatsini welikamelo lelalisetikwelikona neliSango Letimvu yavusetelwa bochwephesha kutegolide kanye nebahwebi.

4

Nehemiya wehlula labo labemelene nemsebenti wakhe

41

4:1
Neh. 2:19
Watsi kube eve Sanbalati kutsi tsine maJuda siyaluvusa lolubondza, watfukutsela wagaya tiboti. Wawahhalatisa emaJuda, 2akhuluma embikwebangani bakhe nasembikwemabutfo aseSamariya, watsi: “Tentani letiyatsayatsa temaJuda? Tingaluvusa yini lolubondza lwato? Tiyawunikela yini ngemihlatjelo? Tingalucedza yini ngalanga linye? Lamatje lashile aba ngumlotsa tingawavusa yini aze abe yintfo lephilako?”

3Thobiya, um-Amoni, labesedvute naye wakhuluma, watsi: “Lentfo labayakhako, ngisho nemphungutja nayingekhwela kuko, kungabhidlika lamatjana ako kube timvutfu!”

4Ngathandaza ngatsi: “Awu Nkulunkulu wetfu, vani kutsi basiphukuta kanganani. Yenta lokusiphukuta kwabo kwehlele etinhloko tabo. Banikele babe yimphango eveni lekutfunjwa. 5Ungacali ulimbonye licala labo, futsi ungatesuli tono tabo embikwakho, ngobe bajikijele labakhi ngetinhlamba emehlweni.”Nome “bavuse lulaka lwakho embikwalabakhi”

6Ngako sachubeka salwakha kabusha lolubondza, lwaze lwaphakama lwabasekhatsi nendzawo yebudze balo nase luphelele, ngobe bantfu babenenhlitiyo yekusebenta.

7Kodvwa kwatsi boSanbalati, naThobiya, nema-Arabu, nema-Amoni kanye nemadvodza ase-Ashdodi kube beve kutsi lubondza lwaseJerusalema luvuswa kabusha nekutsi lomsebenti uchubeka ngemandla, sekuze kwavalwa ngisho netikhala, batfukutsela batselwa ngemanti. 8Ngako bahlangana bonkhe ndzawonye, bakha luzungu lwekutsi bete batekulwa neJerusalema basuse lutfutfuva kuyo. 9Kodvwa sathandaza kuNkulunkulu wetfu, ngenca yalolusongo sabeka bogadzi kutsi bagadze imini nebusuku.

10Bantfu bakaJuda batsi:

“Emandla alaba labakhako asayaphela,

kantsi kusenemfuhlululu lenyenti kakhulu,

singeke sikhone kuluvusa kabusha lolubondza.”

11Netitsa tetfu taticabanga, titsi: “Batawutsi basengaketeleli futsi bangakasoli lutfo, basetfuke sesisetikwabo, sibabulale bonkhe, siwumise lomsebenti wabo.”

12Noko lamaJuda labehlala emkhatsini wato asidvonsa ngendlebe kwaze kwaba kashumi basitjela kutsi letitsa tetfu tatenta emalungiselelo ekusihlasela.

13Ngako ngemisa labanye bantfu bahlome ngetinkemba, nangetikhali, nangemicibisholo; ngabahlela ngekwemindeni yabo eceleni kwelubondza lusendvo ngelusendvo, konkhe lapho lubondza lwaluselufisha ngakhona.

14

4:14
Num. 14:9
Dut. 1:21
20:3
Ngatsi nangibuka, ngabona kutsi bantfu bakhatsatekile, ngako ngakhuluma kubo, nakubaholi babo netindvuna tabo, ngatsi: “Ningatesabi letitsa tenu. Khumbulani kutsi Simakadze mkhulu kangakanani nekutsi futsi wesabeka kangakanani. Nine nje kufanele nilwe nivikele bantfu besive sakini, nebantfwabenu, nebafati benu kanye nemakhaya enu.”

15Tatsi kube titsa tetfu tive kutsi sesiyalwati loluzungu lwato nekutsi Nkulunkulu uwacitsile emasu ato, sabuyela sonkhe elubondzeni, ngulowo nalowo wacondza emsebentini wakhe.

16Kusukela ngalelo langa incenye yalamadvodza akami yayakha, bese kutsi lena lenye incenye ihlome ngetikhali, nangemahawu, nangebutjoki kanye nangetembatfo temphi. Baholi batihlela bona ngemuva kwaso sonkhe sive sakaJuda, 17lesasakha lolubondza. Labo lababetfwala tintfo tekwakha babesebenta ngasinye sandla, bese kutsi ngalesi lesinye babambe tikhali tekulwa. 18Ngulowo nalowo kulabakhi abesebenta abophele inkemba yakhe engculwini. Kodvwa lendvodza leyayishaya impalampala yayihlala edvute nami. 19Ngakhuluma kulabaholi, nakuletindvuna, nakulabantfu, ngatsi: “Lomsebenti mkhulu futsi sewandzile, kantsi natsi sesikhweshelene kakhulu kulolubondza. 20

4:20
Eks. 14:14,25
Dut. 1:30
3:22
Nibotsi naniva kukhala kwempalampala, sonkhe sihlangane khona lapho. Nkulunkulu wetfu utasilwela.”

21Ngako sachubeka nemsebenti, incenye yemadvodza ihlome tikhali, kusukela nakudzabuka kusa kuze kube ngunakuphelela kuhwalala.

22Ngaphindze ngakhuluma kulabantfu, ngatsi: “Wonkhe umuntfu kanye nesisebenti sakakhe kufanele ahlale ngekhatsi eJerusalema ebusuku, khona batewuba bogadzi betfu ebusuku, emini babe tisebenti.” 23Ngako mine nesive sakitsi, netisebenti takami, nemadvodza labegadzile sasingasakukhumuli kwekwembatsa. Ngulowo nalowo abehlala ahlome ngesikhali sakhe ngisho nome ayawunatsa emanti.Kungatsi kutsi “tikhali esandleni” siHebheru asicondzakali