Siswati 1996 (SWA96)
12

Baphristi nemaLevi

121

12:1
Ezra 2:1,36,40
Neh. 10:2
Baphristi nemaLevi lababuya kanye naZerubhabheli, umsa waSalatiyeli, naJeshuwa:

bekuboSeraya, naJeremiya, na-Ezra,

2na-Amariya, naMaluki, naHathushi,

3naShekhaniya, naRehumi, naMeremothi,

4na-Ido, naGinethoni,“Ginethoni” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Ginetholi” nome “Ginethoyi” na-Abiya,

5naMijamini, naMowadiya, naBilgayi,

6naShemaya, naJoyaribi, naJedaya,

7naSalu, na-Amoki, naHilkiya, naJedaya.

Labo-ke bekubaholi bebaphristi nebeticheme tabo ngesikhatsi saJeshuwa.

8

12:8
Neh. 10:9
EmaLevi wona bekuboJeshuwa, naBinuwi, naKhadmiyeli, naSherebiya, naJuda kanye naMathaniya labenguyena aphetse kanye nabomnakabo, baphetse tingoma tekudvumisa. 9
12:9
Neh. 11:17
BoBakbukiya, na-Uni, bomnakabo, bona babema babukane nabo nakukhontwako.

Titukulwane temPhristi Lomkhulu Jeshuwa

10Jeshuwa watala Joyakimi, Joyakimi watala Eliyashibi, Eliyashibi watala Joyada, 11Joyada watala Jonathani, Jonathani watala Jaduya.

Tinhloko temindeni yebaphristi

12Tinhloko temindeni yebaphristi ngetikhatsi taJoyakimi betime kanje:

kaSeraya bekunguMeraya, kaJeremiya kunguHananiya.

13Ka-Ezra bekunguMeshulamu, ka-Amariya kunguJehohanani.

14KaMaluki bekunguJonathani, kaShebaniya“Shebaniya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Shekhaniya” kunguJosefa.

15KaHarimi bekungu-Adna, kaMeremothi“Meremothi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Merayothi” kunguHelkayi.

16

12:16
Ezra 5:1
Ka-Ido bekunguZakhariya, kaGinethoni“Ginethoni” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Ginetholi” nome “Ginethoyi” kunguMeshulamu.

17Ka-Abiya bekunguZikhri, kaMiniyamini nakaMowadiya kunguPhiltayi.

18KaBilga bekunguShamuwa, kaShemaya kunguJehonathani.

19KaJoyaribi bekunguMathenayi, kaJedaya kungu-Uzi.

20KaSalu bekunguKhalayi, ka-Amoki kungu-Ebheri.

21KaHilkiya bekunguHashabiya, kaJedaya kunguNethaneli.

Incwadzimlandvo yemindeni yebaphristi nemaLevi

22Tinhloko temindeni yemaLevi ngetikhatsi tabo-Eliyashibi, naJoyada, naJohanani, naJaduya kanye naleto tebaphristi taze tabhalwa ngesikhatsi sekubusa kwaDariyusi wasePheresiya. 23Tinhloko temindeni tetitukulwane temaLevi kuze kube ngusesikhatsini saJohanani, umsa wa-Eliyashibi, taze tabhalwa phansi etincwadzini temilandvo.

Kwabiwa kwemisebenti yasethempelini

24

12:24
1 Khr. 25:1
Baholi bemaLevi bekuboHashabiya, naSherebiya, naJeshuwa, umsa waKhadmiyeli; ticheme tabomnakabo tatima malungana nabo, kuze tidvumise tiletse netibongo, sicheme sabomnakabo lesinye siphendvule lesinye, njengobe abeshito Davide, inceku yaNkulunkulu.

25BoMathaniya, naBakbukiya, na-Obadiya, naMeshulamu, naThalmoni, na-Akhubi bekubomahlalesangweni lababeciza tingungumakamelo letatingasemasangweni. 26Bona-ke babekhonta lapho ngesikhatsi saJoyakimi, umsa waJeshuwa, umsa waJosadaki, nangesikhatsi saNehemiya, umbusi, bana-Ezra, umphristi nengcweti yetemtsetfo.

Nehemiya unikela lubondza lwelidolobha

27Ngesikhatsi sekunikelwa kwelubondza lweJerusalema, emaLevi afunwa aze atfolakala lapho abehlala khona, atsatfwa aletfwa eJerusalema kutsi atewungenela lomkhosi ngenjabulo, nangetingoma tekubonga, nangemculo wabokhencekhence, newemahabhu, newemalire lanetintsambo letinyenti. 28Nebahlabeli nabo babutfwa kulo lonkhe laseJerusalema nemaphetselo alo, kusukela emitini yemaNethofa, 29naseBhethi Gilgali, nasesigodzini saseGeba, nase-Azmavethi, njengobe bahlabeli nabo bese batakhele imiti emacentselweni aseJerusalema. 30Batsi nase batihlambululile ngekwelisiko baphristi nemaLevi, base bahlambulula bantfu, nemasango kanye nalolubondza.

31Ngase ngikhuphula baholi bakaJuda baya etulu elubondzeni.“etulu elubondzeni” nome “kugudla lubondza” Ngase ngilawula emakwaya lamabili ebahlabeli kutsi abonge ngemculo.

Leli lelinye lalitawuchubeka lapha etulu elubondzeni“etulu elubondzeni” nome “kugudla lubondza” liye ngesekudla, kubheka ngaseSangweni Lebulongo. 32BoHoshaya kanye nencenye yebaholi bakaJuda babalandzela ngemuva, 33nabo-Azariya, na-Ezra, naMeshulamu, 34naJuda, naBhenjamini, naShemaya, naJeremiya, 35ngisho nalabanye baphristi lababenemacilongo kanye naZakhariya, umsa waJonathani, umsa waShemaya, umsa waMathaniya, umsa waMikhaya, umsa waZakhuri, umsa wa-Asafa, 36nabomnakabo: boShemaya, na-Azareli, naMilalayi, naGilalayi, naMayi, naNethaneli, naJuda, naHanani, netingubhu tabo telikhetselo laDavide, inceku yaNkulunkulu. Ezra, ingcweti yetemtsetfo, abehola wonkhe lomkhumbi walowo mkhosi. 37ESangweni Lemtfombo bachubeka bakhuphuka ngetitebhisi telubondza lweLidolobha laDavide letenyuka kulo, bendlule ngetulu kwendlu yaDavide baze bayewufika eSangweni Lemanti ngasemphumalanga.

38Lena lenye ikwaya yebahlabeli yayichubeka ngale, yacondza ngesancele iphambana nalena lenye lecondze ngasekudla. Ngabalandzela ngisetulu elubondzeni“ngisetulu elubondzeni” nome “ngigudla lubondza” nginencenye yalabanye bantfu, sendlula uMbhoshongo Wemahhavu saya eLubondzeni Lolubanti, 39nasetikweLisango laka-Efrayimu, sendlulela nakulakaJeshana, nakuLetinhlanti, neMbhoshongo waHananeli, neweLikhulu kuze kuyewufika eSangweni Letimvu. Befika bema eSangweni Labomahlalesangweni.

40Lamakwaya lamabili labehlabelela kubonga esuka atsatsa tindzawo tawo lapha ekhatsi nendlu yaNkulunkulu, nami futsi kanjalo kanye nencenye yetindvuna, 41nebaphristi nabo batsatsa tindzawo tabo, bo-Eliyakimu, naMaseya, naMiniyamini, naMikhaya, na-Eliyoyenayi, naZakhariya, naHananiya baphetse emacilongo abo, 42kanye naboMaseya, naShemaya, na-Eleyazare, na-Uzi, naJehohanani, naMalkhiya, na-Elamu, na-Ezeri. Lamakwaya abehlatjeleliswa ngumholi wawo, Jezrahiya.

43Ngalelo langa banikela ngalemikhulu imihlatjelo bajabula, ngobe Nkulunkulu abebentele injabulo lenkhulu. Bafati nebantfwana nabo bajabula. Umsindvo wekujabula lowawuseJerusalema wawungevakala khashane kakhulu.

Emalungiselelo ekukhonta ethempelini

44

12:44
Neh. 10:39
1 Khr. 24:1
25:1
26:1
Ngaleso sikhatsi kwabekwa emadvodza labetakwengamela tingungumakamelo teminikelo, netetilinga kanye netekwelishumi. Lamadvodza abebekelwe kutsi abutse iminikelo yebaphristi neyemaLevi kubo bonkhe balimi lababesedvutane nemadolobha, akuletse kuletingungumakamelo, tonkhe tabelo tebaphristi netemaLevi letatifunwa ngumtsetfo. Sonkhe sive semaJuda saseneliswa yinkonzo yebaphristi neyemaLevi. 45Babeyenta kahle lenkonzo yaNkulunkulu wabo kanye nenkonzo yekuhlanjululwa, njengobe kwakwenta lamakwaya nabomahlalesangweni, kuye njengekwemyalo waDavide nemsa wakhe Solomoni. 46Kadzeni ngetikhatsi taboDavide nabo-Asafa kwakunebacondzisi balabebahlabelela kanye nebetingoma tekudvumisa nekubonga Nkulunkulu. 47
12:47
Neh. 10:37
Ngako ngetikhatsi taboZerubhabheli naboNehemiya, onkhe ema-Israyeli abeletsa umnikelo welilanga ngelilanga webahlabeli newabomahlalesangweni. Ngabo futsi labebabela lawa lamanye emaLevi incenye yawo, nemaLevi ehlukanisa tabelo tetitukulwane ta-Aroni.