Siswati 1996 (SWA96)
11

Bantfu labebahlala eJerusalema

111

11:1
Neh. 7:4
Baholi besive bakha eJerusalema, kwatsi laba labanye nje besive base benta inkatho kutsi bakhetse munye kulabo nalabo labalishumi kutsi ayewuhlala eJerusalema, lidolobha lelingcwele, bese kutsi laba labanye labayimfica babuyele emadolobheni akubo. 2Bantfu bawadvumisa onkhe emadvodza latinikela kutsi ayewuhlala eJerusalema.

3Laba-ke baholi betifundza labefika bakha eJerusalema; labanye bekungema-Israyeli, nebaphristi, nemaLevi, netisebenti tasethempelini, nebatukulu betisebenti taSolomoni labebahlala emadolobheni akaJuda, nguloyo atihlalela endzaweni yakakhe emadolobheni lehlukene, 4

11:4
1 Khr. 9:3
kantsi laba labanye lababephuma kaJuda nakaBhenjamini babehlala eJerusalema:

Esitukulwaneni sakaJuda

bekubo-Athaya, umsa wa-Uziya,

umsa waZakhariya, umsa wa-Amariya,

umsa waShefathiya, umsa waMahalaleli,

umtukulu waPheresi,

5naMaseya, umsa waBharuki,

umsa waKholi Hoze, umsa waHazaya,

umsa wa-Adaya, umsa waJoyaribi,

umsa waZakhariya, umtukulu waShela.

6Titukulwane takaPheresi lebetihlala

eJerusalema tatingema-468, emadvodza lanemandla.

7Esitukulwaneni sakaBhenjamini bekunguSalu,

umsa waMeshulamu, umsa waJowedi,

umsa waPhedaya, umsa waKholaya,

umsa waMaseya, umsa wa-Ithiyeli, umsa waJeshaya,

8kanye nebalandzeli bakhe,

boGabhayi, naSalayi, emadvodza langema-928.

9Joweli, umsa waZikhri, abeyindvuna yabo lenkhulu,

Juda, umsa waHasenuwa,

abengamele Sifundza Sesibili salelidolobha.

10

11:10
1 Khr. 9:10
Kubaphristi bekuboJedaya,

umsawaJoyaribi, naJakhini,

11naSeraya, umsa waHilkiya,

umsa waMeshulamu, umsa waSadoki,

umsa waMerayothi, umsa wa-Ahitubi,

labengumengameli wasendlini yaNkulunkulu,

12nabomnakabo labahlanganyela nabo

emsebentini wasethempelini,

emadvodza labengema-822,

nabo-Adaya, umsa waJerohamu, umsa waPhelaliya,

umsa wa-Amsi, umsa waZakhariya, umsa waPhashuri,

umsa waMalkhiya,

13nabomnakabo lababetinhloko

temindeni yabo,

emadvodza langema-242,

na-Amashisayi, umsa wa-Azareli, umsa wa-Ahazayi,

umsa waMeshilemothi, umsa wa-Imeri,

14nabomnakabo lababetingwazi letatinesibindzi tili-128.

Indvuna yato bekunguZabdiyeli, umsa waHagedolimu.

15

11:15
1 Khr. 9:14
KumaLevi bekuboShemaya, umsa waHashubi,

umsa wa-Azrikamu, umsa waHashabiya, umsa waBuni,

16naShabhethayi, naJozabadi,

lababengubona batinhloko temaLevi

labebhekene nemsebenti

wangaphandle kwendlu yaNkulunkulu;

17naMathaniya, umsa waMikha, umsa waZabdi,

umsa wa-Asafa labengumcondzisi labehola tibongo

nemithandazo, naBakbukiya labewesibili kubomnakabo,

na-Abda, umsa waShamuwa labetalwa nguGalali,

umsa waJeduthuni.

18EmaLevi labesedolobheni lelingcwele abengema-284.

19Bomahlalesangweni bekubo-Akhubi,

naThalmoni kanye nebangani babo lababehlala bacize emasango, bona babeli-172.

20Lawa lamanye ema-Israyeli, nebaphristi babo, nemaLevi babegcwele kuwo onkhe emadolobha akaJuda, ngulowo ahleti endzaweni yeyisemkhulu. 21Tisebenti tasethempelini tona tatihlala entsabeni i-Ofeli, boSiha naGishpa lekwakungutona tindvuna tabo. 22Indvuna lenkhulu yemaLevi labeseJerusalema bekungu-Uzi, umsa waBani, umsa waHashabiya, umsa waMathaniya, umsa waMikha. Uzi abengulomunye webatukulu ba-Asafa lababehlabela endlini yaNkulunkulu. 23Bahlabeli-ke bona babephetfwe ngimiyalo yenkhosi leyayinguyona ibalawula ngemisebenti yemalanga ngemalanga.

24Phethahiya, umsa waMeshezabeli, lomunye wentalelwane yaZera, umsa waJuda, abeliso lenkhosi kuto tonkhe tindzaba letiphatselene nesive.

Bantfu labebakulamanye emadolobha nemadolobhakati

25Mayelana nemiti nemasimi ayo labanye bantfu bakaJuda bona babehlala eKhiriyathi Abha nasetabelweni tayo, eDiboni nasetabelweni tayo, eKhabsiyeli nasemitini yayo, 26naseJeshuwa, naseMolada, naseBhethi Pheleti, 27naseHasari Shuwali, eBherisheba nasetabelweni tayo, 28naseSikilagi, eMekhona nasetabelweni tayo, 29nase-Eni Rimoni, naseSora, naseJamuthi, 30naseZanowa, e-Adulamu nasemitini yayo, naseLakhishi, nasetigangeni tangakhona, e-Azekha nasetabelweni tayo. Ngako babegcwele kuyo yonkhe leyo ndzawo kusukela eBherisheba kuze kuyewufika eSigodzini sakaHinomu.

31Titukulwane takaBhenjamini kusukela eGeba tatihlala eMikmashi, nase-Ayija, eBetheli nasetabelweni tayo, 32nase-Anathothi, naseNobi, nase-Ananiya, 33naseHasori, naseRama, naseGithayimu, 34naseHadidi, naseSeboyimu, naseNebalathi, 35

11:35
1 Khr. 4:14
naseLodi, nase-Ono, naseSigodzini Setingcweti.

36Letinye ticheme temaLevi akaJuda takha kulakaBhenjamini.“akaJuda takha kulakaBhenjamini” nome “takha kaJuda nakulakaBhenjamini”

12

Baphristi nemaLevi

121

12:1
Ezra 2:1,36,40
Neh. 10:2
Baphristi nemaLevi lababuya kanye naZerubhabheli, umsa waSalatiyeli, naJeshuwa:

bekuboSeraya, naJeremiya, na-Ezra,

2na-Amariya, naMaluki, naHathushi,

3naShekhaniya, naRehumi, naMeremothi,

4na-Ido, naGinethoni,“Ginethoni” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Ginetholi” nome “Ginethoyi” na-Abiya,

5naMijamini, naMowadiya, naBilgayi,

6naShemaya, naJoyaribi, naJedaya,

7naSalu, na-Amoki, naHilkiya, naJedaya.

Labo-ke bekubaholi bebaphristi nebeticheme tabo ngesikhatsi saJeshuwa.

8

12:8
Neh. 10:9
EmaLevi wona bekuboJeshuwa, naBinuwi, naKhadmiyeli, naSherebiya, naJuda kanye naMathaniya labenguyena aphetse kanye nabomnakabo, baphetse tingoma tekudvumisa. 9
12:9
Neh. 11:17
BoBakbukiya, na-Uni, bomnakabo, bona babema babukane nabo nakukhontwako.

Titukulwane temPhristi Lomkhulu Jeshuwa

10Jeshuwa watala Joyakimi, Joyakimi watala Eliyashibi, Eliyashibi watala Joyada, 11Joyada watala Jonathani, Jonathani watala Jaduya.

Tinhloko temindeni yebaphristi

12Tinhloko temindeni yebaphristi ngetikhatsi taJoyakimi betime kanje:

kaSeraya bekunguMeraya, kaJeremiya kunguHananiya.

13Ka-Ezra bekunguMeshulamu, ka-Amariya kunguJehohanani.

14KaMaluki bekunguJonathani, kaShebaniya“Shebaniya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Shekhaniya” kunguJosefa.

15KaHarimi bekungu-Adna, kaMeremothi“Meremothi” letinye tincwadzi tekucala titsi “Merayothi” kunguHelkayi.

16

12:16
Ezra 5:1
Ka-Ido bekunguZakhariya, kaGinethoni“Ginethoni” letinye tincwadzi tesiHebheru titsi “Ginetholi” nome “Ginethoyi” kunguMeshulamu.

17Ka-Abiya bekunguZikhri, kaMiniyamini nakaMowadiya kunguPhiltayi.

18KaBilga bekunguShamuwa, kaShemaya kunguJehonathani.

19KaJoyaribi bekunguMathenayi, kaJedaya kungu-Uzi.

20KaSalu bekunguKhalayi, ka-Amoki kungu-Ebheri.

21KaHilkiya bekunguHashabiya, kaJedaya kunguNethaneli.

Incwadzimlandvo yemindeni yebaphristi nemaLevi

22Tinhloko temindeni yemaLevi ngetikhatsi tabo-Eliyashibi, naJoyada, naJohanani, naJaduya kanye naleto tebaphristi taze tabhalwa ngesikhatsi sekubusa kwaDariyusi wasePheresiya. 23Tinhloko temindeni tetitukulwane temaLevi kuze kube ngusesikhatsini saJohanani, umsa wa-Eliyashibi, taze tabhalwa phansi etincwadzini temilandvo.

Kwabiwa kwemisebenti yasethempelini

24

12:24
1 Khr. 25:1
Baholi bemaLevi bekuboHashabiya, naSherebiya, naJeshuwa, umsa waKhadmiyeli; ticheme tabomnakabo tatima malungana nabo, kuze tidvumise tiletse netibongo, sicheme sabomnakabo lesinye siphendvule lesinye, njengobe abeshito Davide, inceku yaNkulunkulu.

25BoMathaniya, naBakbukiya, na-Obadiya, naMeshulamu, naThalmoni, na-Akhubi bekubomahlalesangweni lababeciza tingungumakamelo letatingasemasangweni. 26Bona-ke babekhonta lapho ngesikhatsi saJoyakimi, umsa waJeshuwa, umsa waJosadaki, nangesikhatsi saNehemiya, umbusi, bana-Ezra, umphristi nengcweti yetemtsetfo.

Nehemiya unikela lubondza lwelidolobha

27Ngesikhatsi sekunikelwa kwelubondza lweJerusalema, emaLevi afunwa aze atfolakala lapho abehlala khona, atsatfwa aletfwa eJerusalema kutsi atewungenela lomkhosi ngenjabulo, nangetingoma tekubonga, nangemculo wabokhencekhence, newemahabhu, newemalire lanetintsambo letinyenti. 28Nebahlabeli nabo babutfwa kulo lonkhe laseJerusalema nemaphetselo alo, kusukela emitini yemaNethofa, 29naseBhethi Gilgali, nasesigodzini saseGeba, nase-Azmavethi, njengobe bahlabeli nabo bese batakhele imiti emacentselweni aseJerusalema. 30Batsi nase batihlambululile ngekwelisiko baphristi nemaLevi, base bahlambulula bantfu, nemasango kanye nalolubondza.

31Ngase ngikhuphula baholi bakaJuda baya etulu elubondzeni.“etulu elubondzeni” nome “kugudla lubondza” Ngase ngilawula emakwaya lamabili ebahlabeli kutsi abonge ngemculo.

Leli lelinye lalitawuchubeka lapha etulu elubondzeni“etulu elubondzeni” nome “kugudla lubondza” liye ngesekudla, kubheka ngaseSangweni Lebulongo. 32BoHoshaya kanye nencenye yebaholi bakaJuda babalandzela ngemuva, 33nabo-Azariya, na-Ezra, naMeshulamu, 34naJuda, naBhenjamini, naShemaya, naJeremiya, 35ngisho nalabanye baphristi lababenemacilongo kanye naZakhariya, umsa waJonathani, umsa waShemaya, umsa waMathaniya, umsa waMikhaya, umsa waZakhuri, umsa wa-Asafa, 36nabomnakabo: boShemaya, na-Azareli, naMilalayi, naGilalayi, naMayi, naNethaneli, naJuda, naHanani, netingubhu tabo telikhetselo laDavide, inceku yaNkulunkulu. Ezra, ingcweti yetemtsetfo, abehola wonkhe lomkhumbi walowo mkhosi. 37ESangweni Lemtfombo bachubeka bakhuphuka ngetitebhisi telubondza lweLidolobha laDavide letenyuka kulo, bendlule ngetulu kwendlu yaDavide baze bayewufika eSangweni Lemanti ngasemphumalanga.

38Lena lenye ikwaya yebahlabeli yayichubeka ngale, yacondza ngesancele iphambana nalena lenye lecondze ngasekudla. Ngabalandzela ngisetulu elubondzeni“ngisetulu elubondzeni” nome “ngigudla lubondza” nginencenye yalabanye bantfu, sendlula uMbhoshongo Wemahhavu saya eLubondzeni Lolubanti, 39nasetikweLisango laka-Efrayimu, sendlulela nakulakaJeshana, nakuLetinhlanti, neMbhoshongo waHananeli, neweLikhulu kuze kuyewufika eSangweni Letimvu. Befika bema eSangweni Labomahlalesangweni.

40Lamakwaya lamabili labehlabelela kubonga esuka atsatsa tindzawo tawo lapha ekhatsi nendlu yaNkulunkulu, nami futsi kanjalo kanye nencenye yetindvuna, 41nebaphristi nabo batsatsa tindzawo tabo, bo-Eliyakimu, naMaseya, naMiniyamini, naMikhaya, na-Eliyoyenayi, naZakhariya, naHananiya baphetse emacilongo abo, 42kanye naboMaseya, naShemaya, na-Eleyazare, na-Uzi, naJehohanani, naMalkhiya, na-Elamu, na-Ezeri. Lamakwaya abehlatjeleliswa ngumholi wawo, Jezrahiya.

43Ngalelo langa banikela ngalemikhulu imihlatjelo bajabula, ngobe Nkulunkulu abebentele injabulo lenkhulu. Bafati nebantfwana nabo bajabula. Umsindvo wekujabula lowawuseJerusalema wawungevakala khashane kakhulu.

Emalungiselelo ekukhonta ethempelini

44

12:44
Neh. 10:39
1 Khr. 24:1
25:1
26:1
Ngaleso sikhatsi kwabekwa emadvodza labetakwengamela tingungumakamelo teminikelo, netetilinga kanye netekwelishumi. Lamadvodza abebekelwe kutsi abutse iminikelo yebaphristi neyemaLevi kubo bonkhe balimi lababesedvutane nemadolobha, akuletse kuletingungumakamelo, tonkhe tabelo tebaphristi netemaLevi letatifunwa ngumtsetfo. Sonkhe sive semaJuda saseneliswa yinkonzo yebaphristi neyemaLevi. 45Babeyenta kahle lenkonzo yaNkulunkulu wabo kanye nenkonzo yekuhlanjululwa, njengobe kwakwenta lamakwaya nabomahlalesangweni, kuye njengekwemyalo waDavide nemsa wakhe Solomoni. 46Kadzeni ngetikhatsi taboDavide nabo-Asafa kwakunebacondzisi balabebahlabelela kanye nebetingoma tekudvumisa nekubonga Nkulunkulu. 47
12:47
Neh. 10:37
Ngako ngetikhatsi taboZerubhabheli naboNehemiya, onkhe ema-Israyeli abeletsa umnikelo welilanga ngelilanga webahlabeli newabomahlalesangweni. Ngabo futsi labebabela lawa lamanye emaLevi incenye yawo, nemaLevi ehlukanisa tabelo tetitukulwane ta-Aroni.

13

Kwehlukaniswa kwebetive kuma-Israyeli

131

13:1
Dut. 23:3
Ngalelo langa kwafundvwa iNcwadzi yaMosi, ifundvwa ngelivi leliphakeme kakhulu ifundzelwa sive, lapho kwatfolakala kubhaliwe kutsi kute um-Amoni nome um-Mowabi lekufanele angeniswe emhlanganweni waNkulunkulu, 2
13:2
Num. 22:5
ngobe babengazange bahlangabete ema-Israyeli nekudla emanti, kodvwa bacasha Bhalamu kutsi abehlisele sicalekiso. Noko Nkulunkulu wetfu wasigucula leso sicalekiso saba sibusiso. 3Sive satsi kube siwuve lowo mtsetfo, sabakhetsa kuma-Israyeli bonkhe labo lababeyintalelwane yebetive.

Tingucuko letentiwa nguNehemiya

4

13:4
Neh. 2:10
4:3
6:1
Ngembili kwaloko bekukadze kubekwe Eliyashibi, umphristi, kutsi engamele tingungumakamelo tasendlini yaNkulunkulu wetfu. Abetayelene kakhulu naThobiya, futsi 5
13:5
Neh. 10:39
12:44
abemnikete lenkhulu indlu leyayikadze iyingungu yeminikelo yalokutinhlavu, neyemphepho, neyetintfo tasethempelini, neyekwelishumi kwalokutinhlavu, neyekweliwayini lelisha, neyekwemafutsa labekabelwe emaLevi, nebahlabeli, nabomahlalesangweni kanye naloko lokwakuletselwa baphristi.

6Kodvwa ngaleso sikhatsi kwenteka konkhe loko mine ngangingekho eJerusalema, ngobe ngemnyaka wema-32 wekubusa kwa-Athazeksesi, inkhosi yaseBhabhulona, ngase ngibuyele enkhosini. Emvakwesikhatsi ngacela kuyo imvume, 7ngabuyela eJerusalema, lapho ngafike ngatfola ngebubi lobabentiwe ngu-Eliyashibi ngekutsi anikete Thobiya likamelo lelalisekhatsi etibuyeni tendlu yaNkulunkulu wetfu. 8Loko kwangenta ngatfukutsela ngadzimate ngatsatsa tonkhe timphahla tasendlini yaThobiya ngatijikijela ngaphandle kwalelikamelo. 9Ngase ngitsi akuhlanjululwe lamakamelo, emvakwaloko-ke ngase ngibuyisela letimphahla tasendlini yaNkulunkulu kanye naleyo minikelo yalokutinhlavu nemphepho.

10

13:10
2 Khr. 31:4
Ngaphindze ngakhandza nekutsi emaLevi abengasanikwa tabelo tawo, ngaloko onkhe emaLevi nebahlabeli labangubona bengamele inkonzo sebatibuyelela emasimini abo. 11Ngako ngatitsetsisa letindvuna, ngabuta ngatsi: “Lendlu yaNkulunkulu ayinakekelwa ngani kodvwa?” Ngako lamaLevi ngawabutsela ndzawonye onkhe, nguloyo naloyo ngammisa endzaweni yakhe.

12

13:12
Neh. 10:37
Ngako onkhe emaJuda aletsa kwelishumi kwawo kwalokutinhlavu nekweliwayini lelisha, nekwemafutsa, etingungwini tendlu yaNkulunkulu. 13Ngabeka umphristi Shelemiya, naSadoki, ingcweti yetemtsetfo, nalomunye umLevi lekwakutsiwa nguPhedaya kutsi bengamele letingungumakamelo, ngabeka naHanana, umsa waZakhuri, umsa waMathaniya, waba ngumsiti wabo, ngobe lamadvodza abetsatfwa ngekutsi etsembekile. Babenikwe kutsi banakekele kwabelwa kwalabanakabo tintfo.

14

13:14
Neh. 5:19
Awu, Nkulunkulu wami, ngikhumbule ngaloku; ungakwesuli konkhe loku lengikwente ngekwetsembeka, ngikwentela indlu yaNkulunkulu wami nenkonzo yayo.

15

13:15
Neh. 10:31
Ngalawo malanga ngabona emadvodza akaJuda agcobagcoba litje lekuhlutela emagelebisi ngelilanga leliSabatha, bangenisa lokutinhlavu bakwetjatsisa timbongolo, batetfwesa neliwayini, nemagelebisi, nemakhiwa, nayo yonkhe nje leminye imitfwalo. Konkhe loko babekumikisa eJerusalema kuliSabatha. Ngako ngabadvonsa ngendlebe kutsi bangabokutsengisa kudla ngelilanga leliSabatha. 16Emadvodza aseThire labehlala eJerusalema abeletsa tinhlanti nako konkhe lokutsengwa kutsengiswe, atewutsengisela emaJuda, eJerusalema ngeliSabatha. 17Ngako ngabatsetsisa baholi bakaJuda, ngatsi: “Yini lamanyala leniwentako, ekona liSabatha? 18Abazange benta njalo yini bona boyihlomkhulu, kuze Nkulunkulu wetfu asehlisele yonkhe lenhlekelele leyaze yehlela nalelidolobha letfu? Nyalo nine seniphindze nichukuluta lulaka lolukhulu kutsi lwehlele ema-Israyeli ngalokona liSabatha.”

19Kwatsi nase limatfunti emasangweni aseJerusalema kutawusa kube liSabatha, ngatsi akuvalwe yonkhe iminyango ingavulwa kuze kube ngusekupheleni kweliSabatha. Ngamisa lamanye emadvodza akami emasangweni kuze kungabikho umtfwalo longenako ngelilanga leliSabatha. 20Kwaze kwaba kanye nakabili, solomane batsengi nebatsengisi bato tonkhe tinhlobonhlobo talokutsengiswako bavalelwa ngephandle kweJerusalema, balale khona busuku bonkhe. 21Kodvwa noko ngabayala ngatsi: “Nilalelani busuku bonkhe lapha ngephandle kwelubondza? Naniphindza nikwenta loko, ngitawugcina senginiphetse ngetandla.” Kusukela ngalelo langa abazange baphindze babuye kutewutsengisa ngeliSabatha. 22Ngase ngitjela emaLevi kutsi akatihlambulule ahambe ayewuciza emasango, kuze agcine liSabatha lingcwele.

Nangenca yaloko ngikhumbule, Nkulunkulu wami, ungihawukele njengekwelutsandvo lwakho lolukhulu.

23Ngetulu kwaloko, kulawo malanga ngabona emadvodza akaJuda labeteke bafati base-Ashdodi, nebaka-Amoni, nebakaMowabi. 24Incenye yebantfwababo yayikhuluma lulwimi lwase-Ashdodi, nome-ke lwaletinye taleto tive bangakwati sanhlobo nje kukhuluma siJuda. 25

13:25
Dut. 7:3
Ezra 9:2
Ngabatsetsisa kamatima, ngaze ngabacalekisa. Ngavele ngawashaya lamanye alawo madvodza, ngaze ngawabamba ngetihlutfu. Ngabafungisa ngelibito laNkulunkulu, ngatsi: “Aniyikwendzisa emadvodzakati enu emajaheni abo, futsi nani ningawatsatseli emadvodzana enu bafati etintfombini tabo, nani futsi ningabatsatsi bafati kubo. 26
13:26
2 Sam. 12:24
1 Khos. 3:13
11:1
2 Khr. 1:12
Akoniswanga nguko yini loku Solomoni, inkhosi yaka-Israyeli, ngekutsatsa bafati ngalendlela lefanana nalena? Kuto tonkhe tive kwakute inkhosi leyayifanana naye. Abetsandvwe nguNkulunkulu wakhe, kangangobe Nkulunkulu wadzimate wamenta inkhosi etikwaso sonkhe sive sema-Israyeli, kodvwa noko wadvonseleka esonweni ngenca yekutsatsa bafati betive. 27Nyalo sekufanele sive kutsi nani senenta wona lawo manyala? Intfo lembi kangaka! Aniketsembeki kuNkulunkulu wetfu ngekutsatsa bafati betive.”

28

13:28
Neh. 2:19
Lomunye wemadvodzana aJoyada, umsa wa-Eliyashibi, umPhristi Lomkhulu, abengumkhwenyana waSanbalati, umHoroni. Ngamcosha lapha kimi.

29Awu, Nkulunkulu wami, bakhumbule, ngobe bayingcolisile inkonzo yebuphristi nesivumelwane sebuphristi nesebuLevi.

30Ngako ngabahlambulula baphristi nemaLevi kuko konkhe lokwakukwebetive, ngase ngibanika imisebenti, ngulowo ngamnika wakakhe. 31

13:31
Neh. 5:19
10:34
Ngase ngenta nelitfuba leminikelo yetinkhuni ngetikhatsi letimisiwe newetitselo tekucala.

Awu, Nkulunkulu wami, ngikhumbule ngekwesihawu sakho.