Siswati 1996 (SWA96)
9

Ema-Israyeli avuma tono tawo

91Kwatsi ngelilanga lema-24 kuleyo nyanga ema-Israyeli ahlangana ndzawonye, azila, embatsa emasaka, atitsela ngelutfuli etinhloko, akhalela tono tawo. 2Labo bebangema-Israyeli ekutalwa batehlukanisa kubo bonkhe betive. Bema ngetindzawo tabo, bavuma tono tabo nekonakala kwabokhokho babo. 3

9:3
Neh. 8:7
Bema lapho babekhona khona, bafundza incwadzi yemtsetfo waSimakadze Nkulunkulu wabo sikhatsi lesaba yincenye yesine yelilanga, kwatsi ngalenye incenye yelilanga bavuma tono tabo, bakhonta Simakadze Nkulunkulu wabo.

4Bekunendzawo leyayakhiwe ngemapulango, itsite kuphakama lapha embikwabo lapho bekunemaLevi khona: boJeshuwa, naBani, neKhadmiyeli, naShebaniya, naBuni, naSherebiya, naBani kanye naKhenani. Bona babethandaza baphakamise emaphimbo abo kuSimakadze Nkulunkulu wabo.

5LamaLevi lekwakuboJeshuwa, naKhadmiyeli, naBani, naHashabneya, naSherebiya, naHodiya, naShebaniya kanye naPhethahiya bakhuluma batsi: “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu kusukela phakadze kuze kube nguphakadze.Nome “Sukumani nidvumise Simakadze Nkulunkulu wenu, longuNkulunkulu waphakadze naphakadze” Alidvunyiswe Libito lakhe lelikhatimulako, Libito lelaphakanyiswa laba ngetulu kwato tonkhe tindvumiso netibongo.”

Umthandazo wekuvuma tono

6

9:6
Isa. 37:16,20
Imis. 4:24
Bakhuleka batsi: “Wena Simakadze, nguwe wedvwa longuSimakadze. Wena wadala emazulu, ngisho nemazulu laphakeme kakhulu, kanye nato tigidzigidzi tetinkhanyeti, nemhlaba kanye nako konkhe lokukuwo, tilwandle kanye nako konkhe lokukuto. Wena ukugcina konkhe lokuphilako, netigidzigidzi tasezulwini tikhonta wena.

7

9:7
Gen. 11:31
12:1
17:5
“Wena unguSimakadze Nkulunkulu, lowakhetsa Abrama, wamkhipha e-Uri yemaKhaledi, wametsa libito watsi ngu-Abrahama. 8
9:8
Gen. 15:18
Wakhandza kutsi inhlitiyo yakhe yetsembekile kuwe, wase wenta sivumelwane naye kutsi lelo live uyawuliniketa titukulwane takhe, live lemaKhenani, nemaHethi, nema-Amori, nemaPheresi, nemaJebhusi kanye nemaGirigashi. Usigcinile setsembiso sakho, ngobe wena ulungile.

9

9:9
Eks. 2:25
3:7
“Wakubona kuhlupheka kwabokhokho betfu eGibhithe; wakuva kukhala kwabo eLwandle Lolubovu. 10
9:10
Eks. 7:12
Watfumela tibonakaliso letimangalisako netimanga, wamelana naFaro, nato tonkhe tiphatsimandla takhe, nabo bonkhe bantfu baseveni lakhe, ngobe wena wawati kutsi emaGibhithe abebaphetse kabuhlungu kangakanani. Watentela ligama emhlabeni, lelisolo lahlala kuze kube ngulamuhla. 11
9:11
Eks. 14:21
15:4
Hla. 106:9
Wehlukanisa lwandle embikwabo, kuze kutsi bewele emhlabatsini lowomile, kodvwa labo bebabacosha ngemuva wabajikijela ekujuleni kwelwandle njengelitje naligcumkiselwa emantini lanemandla. 12
9:12
Eks. 13:21
Hla. 105:39
Emini wawubahola ngensika yelifu, kutsi ebusuku ubahole ngensika yemlilo leyayibakhanyisela indlela lekwakufanele bahambe ngayo.

13

9:13
Eks. 19:18
20:1
“Wehlela eNtsabeni iSinayi; wakhuluma kubo usezulwini. Wabanika timfundziso nemitsetfo lelungile nalefanele, kanye netimiso nemiyalo lemihle. 14Wabatisa liSabatha lakho lelingcwele, wabanika imiyalo, netimiso kanye nemitsetfo ngenceku yakho Mosi. 15
9:15
Eks. 16:4,14
17:6
Num. 20:8,11
Ekulambeni kwabo wabapha sinkhwa lesasichamuka ezulwini, kwatsi ekomeni kwabo wabanatsisa emanti labephuma edvwaleni. Wabatjela kutsi abangene badle lelive, lewawufunge ngalo ngekuphakamisa sandla sakho kutsi uyakubapha lona.

16“Kodvwa bona bokhokho betfu bakudvwalela, baba netinhloko letilukhuni, bangete bayilalela imiyalo yakho. 17

9:17
Eks. 34:6
Num. 14:4,18
Neh. 1:5
Hla. 103:8
Jow. 2:13
Bala kulalela, abazange bakhumbule timangaliso lewawutentile kubo. Bahlubuka baba netinhloko letilukhuni, baze ngekutiphakamisa kwabo batikhetsela umholi wabo labetabahola ababuyisele ebugcilini babo. Kodvwa wena unguNkulunkulu lotsetselelako, nalonemusa, nesihawu, lowephutako kutfukutsela ugcwele lutsandvo. Ngako awuzange ubalahle, 18
9:18
Eks. 32:4
kwala nome sebatibumbele sitfombe selitfole baze batsi: ‘Lona ngunkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe,’ kwala nome sebakuhlambalate ngalokwesabekako lokubi kangakanani.

19

9:19
Eks. 13:22
40:38
“Noko ngenca yesihawu sakho lesikhulu awuzange ubashiye bodvwa ehlane. Emini insika yelifu ayizange iyekele kubahola endleleni yabo, kanjalo nasebusuku insika yemlilo ayizange iyekele kubakhanyisela indlela lababefanele bahambe ngayo. 20
9:20
Num. 11:25
Dut. 8:3,16
Wabanika Moya wakho lolungile kutsi abafundzise. Awuzange uyigodle imana yakho emilonyeni yabo, wabanatsisa emanti, nase bomile. 21
9:21
Dut. 2:7
8:4
29:5
Wabagcina ngekubasekela iminyaka lengema-40 ngesikhatsi basesehlane; abazange beswele lutfo, timphahla tabo atizange tiguge, kantsi netinyawo tabo atizange tivuvuke.

22

9:22
Num. 21:21,33
“Wabapha imibuso netive, wababela ngisho nemave lakhashane asemikhawulweni. Badla live laSihoni, inkhosi yaseHeshboni, nelive laka-Ogi, inkhosi yaseBhashani. 23
9:23
Gen. 15:5
22:17
Wandzisa emadvodzana abo aba manyenti, aba ngangetinkhanyeti tesibhakabhaka, wabaletsa eveni lowatjela boyise kutsi babongena kulo balidle. 24
9:24
Josh. 10:1
Nembala emadvodzana abo angena kulo alidla. EmaKhenani labehlala kulelive wawancoba embikwabo babuka. EmaKhenani wawanikela etandleni tabo, wawanikela kanye nemakhosi awo kanye netive takulelo live kutsi batibonele bona kutsi bangentani ngabo. 25
9:25
Dut. 6:10
Batfumba emadolobha labetinqaba, nemhlabatsi lovundzile, badla tindlu letatigcwele tonkhe tinhlobo tetintfo letinhle, nemitfombo leyase imbiwe, netivini, netihlahla temincumo kanye netihlahla tetitselo letinyenti. Badla besutsa, bondleka kahle, batitika ngekulunga kwakho lokukhulu.

26

9:26
Dut. 32:15
“Kodvwa abazange bakulalele, esikhundleni saloko bakuhlubuka, umtsetfo wakho bawufulatsela. Babulala baphrofethi bakho labebabayala kutsi babuyele kuwe; benta tinhlamba letesabeka kabi kakhulu. 27
9:27
Khu. 3:9,15
Hla. 106:40
Ngako wabanikela etandleni tetitsa tabo letabacindzetela. Kodvwa batsi nase bacindzetelekile, bakhala kuwe. Watsi usezulwini lakho wabeva, ngesihawu sakho lesikhulu wabatfumelela bakhululi lababalamulela babasindzisa esandleni setitsa tabo.

28“Kodvwa batsi kube batfole kuphumula, baphindze benta lokubi emehlweni akho. Ngako wase ubayekelela esandleni setitsa tabo letababusa. Batsi nabaphindza bakhala kuwe, wabeva ngesihawu sakho usezulwini, wawubese uyabakhulula njalo nje tikhatsi ngetikhatsi.

29

9:29
Lev. 18:25
Hez. 20:11
Zak. 7:11
Rom. 10:5
Gal. 3:12
“Wabeluleka kutsi ababuyele emtsetfweni wakho, kodvwa bona bakudvwalela, bangete bayihlonipha imiyalo yakho. Bona ngekuphambana netimiso takho lekufanele umuntfu aphile ngato nangabe atihlonipha. Bakufulatsela ngenkhani, baba netinhlitiyo letilukhuni, bala kulalela wena. 30
9:30
2 Khos. 17:13
2 Khr. 36:15
Wababeketelela iminyaka leminyenti. Wabekhuta ngaMoya wakho ngekusebentisa baphrofethi bakho. Kodvwa noko abazange bakunake loko, ngako wabanikela esandleni setive letatibomakhelwane babo. 31
9:31
Jer. 30:11
46:28
Kodvwa ngemusa wakho lomkhulu awuzange ubacedze, futsi awubalahlanga, ngobe wena unguNkulunkulu lonemusa nesihawu.

32“Ngako-ke manje, Nkulunkulu wetfu, lomkhulu kakhulu, nalonemandla, Nkulunkulu lowesabekako, yebo, wena logcina sivumelwane sakho selutsandvo, ungabenti bulukhuni bube yintfo lencane emehlweni akho, bona lobumatima lobehlele etikwetfu, nasemakhosini etfu, nakubaholi betfu, nasetikwebaphristi, nasetikwebaphrofethi, nasetikwabobabe betfu, nakuso sonkhe sive sakho, kusukela etinsukwini temakhosi ase-Asiriya kuze kube ngulamuhla. 33

9:33
Dan. 9:7,14
Kuko konkhe loko lokusehlele wena bewusolo ulungile wenta tintfo ngekwetsembeka, lite nome tsine besenta lokubi. 34
9:34
Dan. 9:6,8
Emakhosi etfu, nebaholi betfu, nebaphristi betfu kanye nabobabe betfu abazange bawulandzele umtsetfo wakho; abazange bayinake imiyalo yakho kanye neteluleko takho lowabanika tona. 35Batsi basesebukhosini babo, basatijabulisa ngebumnandzi bekulunga kwakho lokukhulu kubo kulelive lelibanti nalelivundzile lowabapha lona, abazange bakukhonte, futsi abazange baphendvuke etonweni tabo letimbi.

36“Kodvwa asewubuke, lamuhla sesitigcili, sitigcili eveni lowalipha bobabemkhulu kuze batekudla titselo naletinye tintfo letimnandzi letiphuma kulelive. 37Ngenca yetono tetfu, sivuno salo lesinyenti sesiya emakhosini lose usibekele wona. Lamakhosi abusa etikwetfu kanye nasetikwetinkhomo tetfu njengobe atsandza. Tsine siselusizini lolukhulu.”

Sive senta sivumelwane

38“Ngetulu kwako konkhe loku, sesitibopha ngesivumelwane lesitakubhalwa phansi, kutawutsi baholi betfu, nemaLevi etfu kanye nebaphristi betfu basisayine ngekufaka tigcivito tabo kuso.”

10

101Labo labasisayina lesivumelwane

bekuboNehemiya, umbusi, indvodzana yaHakaliya, naSedekiya,

2naSeraya, na-Azariya, naJeremiya,

3naPhashuri, na-Amariya, naMalkhiya,

4naHathushi, naShebaniya, naMaluki,

5naHarimi, naMeremothi, na-Obadiya,

6naDanyela, naGinethoni, naBharuki,

7naMeshulamu, na-Abiya, naMijamini,

8naMaziya, naBilgayi, naShemaya.

Laba-ke bekungubona baphristi.

9EmaLevi bekuboJeshuwa, umsa wa-Azaniya,

naBinuwi, lomunye wemadvodzana aHenadadi, naKhadmiyeli,

10nabomnakabo boShebaniya,

naHodiya, naKhelita, naPhelaya, naHanana,

11naMikha, naRehobi, naHashabiya,

12naZakhuri, naSherebiya, naShebaniya,

13naHodiya, naBani kanye naBeninu.

14

10:14
Ezra 2:3,6
8:4
Baholi besive bekuboPharoshi, naPhahathi Mowabi,

na-Elamu, naZathu, naBani,

15naBuni, na-Azgadi, naBebayi,

16na-Adoniya, naBikvayi, na-Adini,

17na-Ateri, naHezekiya, na-Azuri,

18naHodiya, naHashumi, naBhezayi,

19naHarifi, na-Anathothi, naNebayi,

20naMagphiyashi, naMeshulamu, naHeziri,

21naMeshezabeli, naSadoki, naJaduya,

22naPhelatiya, naHanana, na-Anaya,

23naHosheya, naHananiya, naHashubi,

24naHaloheshi, naPhilha, naShobeki,

25naRehumi, naHashabna, naMaseya,

26na-Ahiya, naHanana, na-Anana,

27naMaluki, naHarimi, naBhana.

Sibopho sesivumelwane

28Labanye-ke bantfu balesive bekubaphristi nemaLevi, nabomahlalesangweni, nebahlabeli, netisebenti tasethempelini, nabo bonkhe lababetehlukanisile ngenca yemtsetfo waNkulunkulu kuletive letatakhelene nabo, bakanye nebafati babo, nawo onkhe emadvodzana nemadvodzakati abo, lawo labesakwati kwehlukanisa kahle tintfo, 29bonkhe-ke labo bahlanganyela nabomnakabo nebahlonishwa babo, batibopha ngesicalekiso nangesifungo kutsi batawulandzela kahle umtsetfo waNkulunkulu labanika wona ngaMosi, inceku yaNkulunkulu, kuyilalela yonkhe imiyalo nemihambo kanye netimiso taSimakadze longuNkulunkulu wabo.

30

10:30
Eks. 34:16
Dut. 7:3
Betsembisa batsi: “Siyetsembisa kutsi singeke siphindze siwendzise emadvodzakati etfu kuletive lesakhelene nato, ngisho nemajaha etfu ngeke sivume kutsi atsatse bafati kuletive lesakhelene nato.

31

10:31
Eks. 20:10
23:10
Lev. 23:3
25:3
Dut. 5:12
15:1
Neh. 13:19
“Ngesikhatsi labantfu lesakhelene nabo nabeta netintfo tabo tekutsengiswa nome emabele nemimbila yabo ngemaSabatha batsi batesitsengisela, ngeke sitsenge lutfo lwabo ngeliSabatha, ngisho nangalelinye nje lilanga lelingcwele.

“Njalo nje ngemnyaka wesikhombisa singeke siwulime umhlaba, futsi siyawucisha tonkhe tikwelede.

32“Siyawuvuma umtfwalo wekwenta yonkhe imiyalo sikhiphe emagremu langaba mane esiliva yonkhe iminyaka umuntfu amunye, sentele kuhlangabetana nato tonkhe tindleko tasendlini yaNkulunkulu wetfu: 33

10:33
Eks. 25:30
Lev. 24:6
Num. 28:3,9,11
tesinkhwa sekubekwa etafuleni, netemnikelo wafutsi walokutinhlavu kanye neteminikelo yekushiswa ngemlilo, neteminikelo yemaSabatha, neyemikhosi yekwetfwasa kwenyanga, netemikhosi leyemiswa, neteminikelo lengcwele neteminikelo yetono yekwenta kubuyisana kwema-Israyeli naNkulunkulu, netayo yonkhe nje imisebenti yasendlini yaNkulunkulu wetfu.

34

10:34
Lev. 6:12
Neh. 13:31
“Tsine-ke baphristi nemaLevi kanye nesive sente inkatho kuze sitewubona kutsi indlu ngayinye ingawuletsa nini umnikelo endlini yaNkulunkulu wetfu ngetikhatsi letimisiwe emnyakeni, lekungumnikelo wetinkhuni tekubaswa elatini lelisendlini yaSimakadze longuNkulunkulu wetfu, njengobe kubhaliwe emtsetfweni.

35

10:35
Eks. 23:19
Dut. 18:4
“Siyawuvuma futsi nemtfwalo wekwenta inkonzo yekuletsa tonkhe titselo tekucala endlini yaSimakadze tato tonkhe tilimo tetfu netitselo tetfu ngayo yonkhe iminyaka.

36

10:36
Eks. 13:2,12
Lev. 27:26
Num. 3:13
“Njengobe kubhaliwe futsi emtsetfweni, sitawuletsa ematubulo etfu labafana, newetinkhomo tetfu, newemihlambi yetfu, newetifuyo tetfu, endlini yaNkulunkulu wetfu, kulabo baphristi labayawube bakhonta ngaleso sikhatsi.

37

10:37
Lev. 23:17
Num. 15:19
18:12,21,26
Dut. 14:22
“Ngetulu kwaloko sitawuletsa etingungwini tendlu yaNkulunkulu wetfu, kubaphristi kwekucala kwalokusampuphu yetfu, nekwalokutinhlavu lokungumnikelo, nekwetitselo tato tonkhe tihlahla tetfu tetitselo, nekweliwayini lelisha nemafutsa.

“Sitawuletsa nekwelishumi kwetivuno tetfu kumaLevi, ngobe ngemaLevi lagcogca kwelishumi kuwo onkhe emadolobha, lapho sisebentela khona. 38

10:38
Num. 18:26
Umphristi loyintalelwane ya-Aroni uyawuphekeletela emaLevi ngesikhatsi agcogca kwelishumi. EmaLevi kufanele nawo aletse kwelishumi kuko konkhe lokukwelishumi akuletse endlini yaNkulunkulu wetfu, etingungwini tasendlini yengcebo. 39
10:39
2 Khr. 31:11
Ezra 8:29
Neh. 12:44
Sive sema-Israyeli ngisho nemaLevi, cobo lwawo, kufanele aletse umnikelo wawo walokutinhlavu, neweliwayini lelisha, newemafutsa etingungwini, lapho kuhlala khona timphahla letingcwele tasendlini lengcwelengcwele, lapho kuhlala khona baphristi labakhontako, nabomahlalesangweni, nebahlabeli.

“Ngeke sesiyilahle indlu yaNkulunkulu wetfu.”

11

Bantfu labebahlala eJerusalema

111

11:1
Neh. 7:4
Baholi besive bakha eJerusalema, kwatsi laba labanye nje besive base benta inkatho kutsi bakhetse munye kulabo nalabo labalishumi kutsi ayewuhlala eJerusalema, lidolobha lelingcwele, bese kutsi laba labanye labayimfica babuyele emadolobheni akubo. 2Bantfu bawadvumisa onkhe emadvodza latinikela kutsi ayewuhlala eJerusalema.

3Laba-ke baholi betifundza labefika bakha eJerusalema; labanye bekungema-Israyeli, nebaphristi, nemaLevi, netisebenti tasethempelini, nebatukulu betisebenti taSolomoni labebahlala emadolobheni akaJuda, nguloyo atihlalela endzaweni yakakhe emadolobheni lehlukene, 4

11:4
1 Khr. 9:3
kantsi laba labanye lababephuma kaJuda nakaBhenjamini babehlala eJerusalema:

Esitukulwaneni sakaJuda

bekubo-Athaya, umsa wa-Uziya,

umsa waZakhariya, umsa wa-Amariya,

umsa waShefathiya, umsa waMahalaleli,

umtukulu waPheresi,

5naMaseya, umsa waBharuki,

umsa waKholi Hoze, umsa waHazaya,

umsa wa-Adaya, umsa waJoyaribi,

umsa waZakhariya, umtukulu waShela.

6Titukulwane takaPheresi lebetihlala

eJerusalema tatingema-468, emadvodza lanemandla.

7Esitukulwaneni sakaBhenjamini bekunguSalu,

umsa waMeshulamu, umsa waJowedi,

umsa waPhedaya, umsa waKholaya,

umsa waMaseya, umsa wa-Ithiyeli, umsa waJeshaya,

8kanye nebalandzeli bakhe,

boGabhayi, naSalayi, emadvodza langema-928.

9Joweli, umsa waZikhri, abeyindvuna yabo lenkhulu,

Juda, umsa waHasenuwa,

abengamele Sifundza Sesibili salelidolobha.

10

11:10
1 Khr. 9:10
Kubaphristi bekuboJedaya,

umsawaJoyaribi, naJakhini,

11naSeraya, umsa waHilkiya,

umsa waMeshulamu, umsa waSadoki,

umsa waMerayothi, umsa wa-Ahitubi,

labengumengameli wasendlini yaNkulunkulu,

12nabomnakabo labahlanganyela nabo

emsebentini wasethempelini,

emadvodza labengema-822,

nabo-Adaya, umsa waJerohamu, umsa waPhelaliya,

umsa wa-Amsi, umsa waZakhariya, umsa waPhashuri,

umsa waMalkhiya,

13nabomnakabo lababetinhloko

temindeni yabo,

emadvodza langema-242,

na-Amashisayi, umsa wa-Azareli, umsa wa-Ahazayi,

umsa waMeshilemothi, umsa wa-Imeri,

14nabomnakabo lababetingwazi letatinesibindzi tili-128.

Indvuna yato bekunguZabdiyeli, umsa waHagedolimu.

15

11:15
1 Khr. 9:14
KumaLevi bekuboShemaya, umsa waHashubi,

umsa wa-Azrikamu, umsa waHashabiya, umsa waBuni,

16naShabhethayi, naJozabadi,

lababengubona batinhloko temaLevi

labebhekene nemsebenti

wangaphandle kwendlu yaNkulunkulu;

17naMathaniya, umsa waMikha, umsa waZabdi,

umsa wa-Asafa labengumcondzisi labehola tibongo

nemithandazo, naBakbukiya labewesibili kubomnakabo,

na-Abda, umsa waShamuwa labetalwa nguGalali,

umsa waJeduthuni.

18EmaLevi labesedolobheni lelingcwele abengema-284.

19Bomahlalesangweni bekubo-Akhubi,

naThalmoni kanye nebangani babo lababehlala bacize emasango, bona babeli-172.

20Lawa lamanye ema-Israyeli, nebaphristi babo, nemaLevi babegcwele kuwo onkhe emadolobha akaJuda, ngulowo ahleti endzaweni yeyisemkhulu. 21Tisebenti tasethempelini tona tatihlala entsabeni i-Ofeli, boSiha naGishpa lekwakungutona tindvuna tabo. 22Indvuna lenkhulu yemaLevi labeseJerusalema bekungu-Uzi, umsa waBani, umsa waHashabiya, umsa waMathaniya, umsa waMikha. Uzi abengulomunye webatukulu ba-Asafa lababehlabela endlini yaNkulunkulu. 23Bahlabeli-ke bona babephetfwe ngimiyalo yenkhosi leyayinguyona ibalawula ngemisebenti yemalanga ngemalanga.

24Phethahiya, umsa waMeshezabeli, lomunye wentalelwane yaZera, umsa waJuda, abeliso lenkhosi kuto tonkhe tindzaba letiphatselene nesive.

Bantfu labebakulamanye emadolobha nemadolobhakati

25Mayelana nemiti nemasimi ayo labanye bantfu bakaJuda bona babehlala eKhiriyathi Abha nasetabelweni tayo, eDiboni nasetabelweni tayo, eKhabsiyeli nasemitini yayo, 26naseJeshuwa, naseMolada, naseBhethi Pheleti, 27naseHasari Shuwali, eBherisheba nasetabelweni tayo, 28naseSikilagi, eMekhona nasetabelweni tayo, 29nase-Eni Rimoni, naseSora, naseJamuthi, 30naseZanowa, e-Adulamu nasemitini yayo, naseLakhishi, nasetigangeni tangakhona, e-Azekha nasetabelweni tayo. Ngako babegcwele kuyo yonkhe leyo ndzawo kusukela eBherisheba kuze kuyewufika eSigodzini sakaHinomu.

31Titukulwane takaBhenjamini kusukela eGeba tatihlala eMikmashi, nase-Ayija, eBetheli nasetabelweni tayo, 32nase-Anathothi, naseNobi, nase-Ananiya, 33naseHasori, naseRama, naseGithayimu, 34naseHadidi, naseSeboyimu, naseNebalathi, 35

11:35
1 Khr. 4:14
naseLodi, nase-Ono, naseSigodzini Setingcweti.

36Letinye ticheme temaLevi akaJuda takha kulakaBhenjamini.“akaJuda takha kulakaBhenjamini” nome “takha kaJuda nakulakaBhenjamini”