Siswati 1996 (SWA96)
1

Umthandazo waNehemiya ngeJerusalema

11Lamavi angumlandvo waNehemiya, umsa waHakaliya.

Loko kwenteka ngenyanga lenguKhislevu, emnyakeni wema-20 wekubusa kwa-Athazeksesi, ngiseseSusa enqabeni yalelo dolobha.“enqabeni yalelo dolobha” nome “inhlokodolobha” 2Hanani, lomunye wabomnaketfu, wefika nalamanye emadvodza baphuma kaJuda; ngase ngibabuta ngesimo sensali yakaJuda leyayisindze ekutfunjweni,“leyasindza ekutfunjweni” nome “leyancandzeka ekutfunjweni” nome “leyayingatfunjelwa eBhabhulona” kanye nangeJerusalema kutsi ime kanjani.

3

1:3
2 Khos. 25:9
2 Khr. 36:19
Bangiphendvula batsi: “Insali yalesifundza leyasindza ekutfunjweni,“leyasindza ekutfunjweni” nome “leyancandzeka ekutfunjweni” nome “leyayingatfunjelwa eBhabhulona” isekuhluphekeni lokukhulu nasekuhlazweni. Lubondza lwaseJerusalema luhhihlitelwe phansi; nemasango ayo ashiswa ngemlilo.” 4Ngatsi nangikuva loko, ngahlala phansi ngakhala. Kwaphela emalanga ngilila ngizila nekudla ngithandaza kuNkulunkulu wasezulwini, 5
1:5
Eks. 20:6
34:6
Num. 14:18
Dut. 5:10
7:9
Neh. 9:17
Hla. 86:15
103:8
145:8
Dan. 9:4
ngase ngitsi:

“Awu, Simakadze, Nkulunkulu welizulu, wena unguNkulunkulu lomkhulu nalowesabekako, logcina sivumelwane sakhe selutsandvo kulabo labamtsandzako nalabagcina imiyalo yakhe. 6Indlebe yakho ayilalele, nemehlo akho avuleke, khona utekuva umthandazo wenceku yakho lewuthandaza embikwakho imini nebusuku, ithandazela tinceku takho, sive sema-Israyeli. Ngiyativuma tono tetfu, tsine ma-Israyeli, ngitifaka ekhatsi nami, sonkhe kanye nendlu yaketfu kutsi sonile kuwe. 7Sone kakhulu emehlweni akho. Asikayigcini imiyalo, netimiso kanye nemitsetfo yakho lowasinika yona ngenceku yakho, Mosi.

8

1:8
Lev. 26:27,40
Dut. 4:27
28:64
“Khumbula umyalo wakho lowasinika wona ngaMosi lotsi: ‘Nangabe ningaketsembeki, ngiyawunisakatela etiveni ngetive; 9
1:9
Dut. 30:1
kodvwa naniphendvuka nibuyela kimi, nigcine imiyalo yami niyente, nome ngabe labo labatfunjiwe benu bakhashane kangakanani, ngiyawubabutsa khona lapho ngibabuyisele kuyona lendzawo lengayikhetsela kutsi kuhlale khona Libito lami.’

10“Batinceku takho nesive sakho lowasikhulula ngemandla akho lamakhulu nangesandla sakho lesinemandla. 11Awu, Simakadze, indlebe yakho ayiwuve umthandazo wenceku yakho, iwuve nalomthandazo wetinceku takho letijabulela kuhlonipha Libito lakho. Nika inceku yakho imphumelelo lamuhla ngekuyipha kubonelelwa nekuvelwa ngulombusi.”

Ngaleso sikhatsi ngangingumphatsi wesitja senkhosi.

2

Kuya kwaNehemiya eJerusalema

21Ngenyanga yaNisani, emnyakeni wema-20 wekubusa kwenkhosi Athazeksesi, ngesikhatsi inkhosi seyiletselwe liwayini, ngalitsatsa leliwayini ngaliniketa inkhosi. Ngangingazange sengibonakale ngingulodzabukile embikwenkhosi; 2ngako inkhosi yangibuta yatsi: “Kwentiwa yini kutsi buso bakho bubukeke bukhatsatekile, kantsi awuguli? Loku phela akusilo lutfo ngaphandle kwekudzabuka lokungekhatsi enhlitiyweni.”

Ngetfuka kakhulu, 3

2:3
Neh. 1:3
Dan. 2:4
3:9
5:10
6:21
kodvwa ngakhuluma enkhosini ngatsi: “Lunwele loludze, nkhosi! Buso bami bungahlala kanjani bungakhatsateki, nangabe lidolobha, lapho kwalala khona bobabemkhulu, libhidlitiwe nemasango akhona asashiswe ngemlilo?”

4Inkhosi yangibuta, yatsi: “Ufuna ngikwenteleni?”

Ngavele ngathandaza kuNkulunkulu welizulu, 5ngayiphendvula inkhosi, ngatsi: “Nangabe kukuhle enkhosini, nangabe inceku yakho izuze umusa enkhosini yayo, ngicela kutsi inkhosi ingivumele ngiye edolobheni lakaJuda, lapho kwalala khona bobabemkhulu, khona ngitawufike ngilivuse kabusha.”

6Inkhosi kanye nenkhosikati leyayihleti eceleni kwayo yangibuta yatsi: “Kodvwa, lendlela yakho itakutsatsa sikhatsi lesidze kangakanani, bese ubuya nini?” Inkhosi yasijabulela lesicelo sami, ngako nami ngase ngimisa sikhatsi.

7Ngachubeka ngakhuluma enkhosini, ngatsi: “Nakukuhle emehlweni enkhosi, ngicela tincwadzi lengitawufike ngitetfule kubabusi baseNshonalanga Yufrathe letibatjela kutsi ngivikeleke, ngize ngiyewufika kaJuda. 8Ngicela nencwadzi leya ku-Asafa, umgcini welihlatsi lenkhosi, kutsi angiphe tingodvo tekwakha emasango enqaba leseceleni kwelithempeli kanye netekwakha lubondza lwelidolobha nendlu lengitawube ngihleti kuyo.” Njengobe sandla semusa saNkulunkulu wami sasisetikwami, inkhosi yavele yanginika konkhe loko lengangikucelile.

9Inkhosi yavele yatfumela tindvuna temphi nelibutfo lelaligibele emahhashi kutsi lingiphekeletele; ngefika kubabusi baseNshonalanga Yufrathe, ngabanika letincwadzi tenkhosi.

10Kwatsi kube boSanbalati, umHoroni, naThobiya, indvuna yaka-Amoni, beve kutsi kukhona umuntfu lotewusebenta asite ema-Israyeli, bakhatsateka kakhulu etinhlitiyweni.

Kuhlolisiswa kwelubondza lwaseJerusalema nguNehemiya

11Ngaya eJerusalema, ngahlala emalanga lamatsatfu, 12ngingatjeli muntfu kutsi Nkulunkulu ungitfume kutsi ngitekwentani eJerusalema. Ngangivuka ebusuku ngihambe nemadvodza lambalwa. Sifuyo lesasinaso bekungulembongolo lengangiyigibele kuphela.

13Kwakutsi ebusuku ngivuke ngihlole lubondza lwaseJerusalema lolwase lubhidlitiwe nemasango akhona labesashiswe ngemlilo; ngangiphuma ngeliSango Lesigodzi ngicondze ngaseMtfonjeni Wemphungutja“Wemphungutja” nome “Wenyoka” nome “Wemkhiwa” nangaseSangweni Lebulongo. 14Ngangisuka lapho ngicondze ngaseSangweni Lemtfombo nangaseChibini Lenkhosi, noko lembongolo lengangiyigibele yehluleka kutfola indlela ngenca yemfuhlumfuhlu leyayivimbe indlela, 15ngako ngenyusa sigodzi sasemfudlaneni iKhidroni ebusuku, ngihlola lubondza. Ekugcineni ngancandzeka ngabuye ngangena ngeliSango Lesigodzi.

16Letindvuna letatilapho tatingati kutsi ngiyephi nekutsi ngentani, ngobe kuze kube ngungaleso sikhatsi ngangisengakawatjeli lutfo emaJuda, nebaphristi, nalabahloniphekile, netindvuna kanye nabo bonkhe labanye lababetakuwenta lomsebenti.

17Ngakhuluma kubo ngatsi: “Kambe niyayibona yini lenhlupheko lesikuyo ngekutsi iJerusalema ibhidlitwe nemasango ayo ashiswe ngemlilo? Wotani sitekwakha kabusha lubondza lweJerusalema kuze singabi nelihlazo.” 18Ngachubeka ngabatjela futsi nangesandla semusa saNkulunkulu wami lebesisetikwami nekutsi inkhosi ikhulume yatsini kimi.

Bona bangiphendvula batsi: “Asivele sicalise nyalo kwakha kabusha.” Ngako bavele bacalisa kuwenta lomsebenti lomuhle.

19

2:19
Neh. 4:1
Kwatsi kube boSanbalati, umHoroni, naThobiya, indvuna yaka-Amoni, kanye naGeshemu, um-Arabu, bakuve loko, basiphukuta basihhalatisa, batsi: “Yini-ke lena lesenicale kuyenta? Senivukela inkhosi yini?”

20Ngabaphendvula ngatsi: “Nkulunkulu welizulu utasiphumelelisa. Ngako-ke, tsine tinceku takhe sitawusukuma sicale kwakha, kodvwa nine aninasabelo, nalungelo, nabuhlobo natsi ngeJerusalema.”