Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuwa kweNineve

21

2:1
Isa. 8:9
10:12
Nasi sitsa sikuhlasela, Nineve!

Lindzani tinqaba,

nicaphele imigwaco;

tilungiseleleni.

Bambanani ngemandla enu!

2

2:2
Nah. 1:12
Simakadze utawubuyisela ludvumo lwakaJakobe

njengeludvumo lwaka-Israyeli,

nome nje babhubhisi sebabacekele phansi

babhubhisa netihlahla tabo temagelebisi.

3Emahawu emabutfo etitsa abovu,

emabutfo avunule lokubovu ngalobutopele,

tinsimbi letisetincoleni temphi tiyamanyatela

ngelilanga lekulungiswa kwato;

tikhali tawo tiyamengetela.“tikhali tawo tiyamengetela” nome “bagibeli bemahhashi behla benyuka”

4Tincola tawo temphi tijubalata etitaladini,

tehla tiyenyuka nelidolobha.

Tifanana netidlwane letivutsako,

tigijime, tiklwebhe njengembane.

5Kuhlanganiswa emabutfo aseNineve elikhetselo.“emabutfo aseNineve elikhetselo” nome “tikhulu taseNineve”

Noko ayakhubatela endleleni yawo.

Agijima aye elubondzeni lwelidolobha,

tivikelo tiyemiswa.

6Emasango emifula ayavuleka,

sigodlo siyabhidlika.

7Kushaywa umtsetfoNgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali wekutsi

lelidolobha alidzingiswe lisuswe lapha.

Emantfombatana akhona latigcili adzindza sililo;

adzindza sililo atikhalela.

8Njengesitiba semanti, injalo neNineve;

bantfu bayo bayabaleka kuyo,

banjengemanti lageleta esuka esitibeni sawo.

Bamemeta batsi: “Manini! Manini!”

Kodvwa kute ngisho namunye lobanakako.

9Phangani isiliva! Phangani igolide!

Imphango yinyenti kakhulu,

nengcebo isuke kuyo yonkhe imigodzi yayo.

10

2:10
Isa. 13:7
Jow. 2:6
INineve seyiyabhujiswa,

iphangiwe, ihlutjuliwe.

Tinhlitiyo tiyancibilika,

emadvolo ayaceka,

imitimba iyatfutfumela,

bonkhe buso buyaphaphatseka.

11

2:11
Hez. 19:1
Seliphi-ke nyalo lelidolobha

lebelingumhume wemabhubesi,

indzawo lapho abebondlela khona bantfwabawo,

lapho emabhubesi lamadvuna nalamasikati

abeshangashanga khona,

nebantfwabawo awakhulisela khona,

angesabi lutfo?

12Libhubesi litingele tinyamatane,

letenele kondla bantfwabalo kanye nemkalo,

ligcwalise sikhundla salo ngetinyamatane,

lihlohle nemgodzi walo ngalelikutingele.

13Simakadze longuSomandla utsi:

“Mine ngiphambene nawe, Nineve.

Tincola takho temphi ngitatishisa tibe yintfutfu,

inkemba itawudla emazinyane akho elibhubesi,

anginakushiyela nyamatane emhlabeni.

Emavi etitfunywa takho angeke aphindze evakale.”

3

Maye kuwe, Nineve!

31

3:1
Hez. 24:6,9
Maye kulo lidolobha lengati leligcwele emacebo,

naleligcwele imphango,

nalelingabesweli bantfu lekubahlupha.

2Ase nilalele kubhoma kwesiswebhu,

nebuklekekleke bemasondvo,

nebugidzigidzi bemahhashi,

nebunsegensege betincola temphi.

3Bagibeli bemahhashi bayajijimeta,

kumanya tinkemba,

tikhali bumengemenge.

Imphi yatfolana etulu,

kwadzindzibala tindvundvuma tetidvumbu

letingeke tibalwe nekubalwa;

bantfu bagijima etikwato, tiyabagila.

4Konkhe loku kuye ngebunyenti benkhanuko

yengwadla lebukekako,

umhhunguli wabo bonkhe butsi,

ingwababane leyagcilata tive

ngebugwadla bayo

netive tonkhe ngebutsi bayo.

5

3:5
Isa. 47:2
Jer. 13:22,26
Hez. 16:37
Hab. 2:16
Simakadze longuSomandla utsi:

“Mine ngiphambene nawe,

ngitawuphakamisa tidvwaba takho tibheke etulu.

Tonkhe tive temhlaba

ngitatikhombisa bungcunu bakho,

nemibuso yemhlaba ngiyikhombise lihlazo lakho.

6Ngiyawukujikijela ngemanyala,

ngikuphatse dlephu,

ngikwente ube yinhlekisa.

7Bonkhe labakubonako bayawukubalekela, batsi:

‘INineve seyiwile, sengusemaboleleni,

ingabe itawukhalelwa ngubani?’

Ngingamtfolaphi umuntfu longahle akudvudvute?”

8

3:8
Jer. 46:25
Wena Nineve,

uncono yini kuneThebesi,“kuneThebesi” ngesiHebheru “kuneNo Amoni”

lekuyindlunkhulu yaseGibhithe,

letungeletwe ngemanti?

Lawo manti bekulubondza lwayo.

9

3:9
2 Khr. 12:3
14:9
Jer. 46:9
IKushe“iKushe” nome “iSudani” nome “sifundza seNayili Lengenhla” neGibhithe

bekungemandla ayo lamakhulu;

iPhuthi neLibhiya, bangani bayo.

10Noko, yatfunjwa yesuswa eveni layo,

yadzingiswa.

Bantfwabayo labancane bashaywa

baphihlitwa kuwo onkhe emakona etitaladi,

baholi bayo bashayelwa inkatho;

bonkhe bahlonishwa bayo baboshwa ngetinketane.

11Nawe-ke, Nineve, utawudzakwa,

uhambe uyekubhaca,

ufune kukhoseliswa titsa.

12Tonkhe tinqaba takho tinjengemikhiwa

lenemakhiwa ayo ekucala lasavutsiwe;

nangabe inyakatiswa,

lamakhiwa adzilikela emlonyeni walowo lowadlako.

13

3:13
Jer. 50:37
51:30
Ase ubheke emasotja akho!

Onkhe abafati nje.

Emasango elive lakho,

avulekele titsa takho kabanti,

umlilo uyishise yonkhe imicabo yawo.

14Khani lamanti utilungiselele kuvinjetelwa,

ucinise tinqaba takho.

Tsatsa inhlabatsi ubhuce ludzaka,

utilungiselele, ufolome sitini.

15Umlilo utakudlela khona lapho,

nenkemba itakudla ikucedze,

njengetintsetse tidla tjani,

nawe umlilo utakudla ukucedze,

wandze njengesikhonyane.

16Bahwebi bakho ubandzise baba banyenti,

bendlula tinkhanyeti tesibhakabhaka.

Kodvwa nyalo balingise tintsetse

ngekutsi bahluphulute live,

bese bayabaleka.

17Balindzi bakho bafanana nesikhonyane,

netindvuna takho tinjengelibulo lesikhonyane

lesihlala elubondzeni nakumakhata,

kodvwa kutsi nakuphuma lilanga,

sindize siye le khashane,

singatiwa lapho sikhona.

18

3:18
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
Hla. 76:5
Jer. 23:2
25:34
Awu, mbusi wase-Asiriya,

belusi bakho“belusi bakho” nome “tikhulu takho” bayetela,

kantsi netakhamiti takho letihloniphekile

setilele kokuphela.

Bantfu bakho basakateke bagcwala tintsaba,

kute nalongahle abagcogce babuye ekhaya.

19

3:19
Jer. 30:12
Kute lokungelapha lesilondza sakho,

lelinceba lakho linengati yekufa.

Bonkhe labo labeva letindzaba takho

bagidza batibetsele.

Utsi ukhona nje lowase waphunyula

wasindza kulolunya lwakho lolungenamkhawulo?