Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuwa kweNineve

21

2:1
Isa. 8:9
10:12
Nasi sitsa sikuhlasela, Nineve!

Lindzani tinqaba,

nicaphele imigwaco;

tilungiseleleni.

Bambanani ngemandla enu!

2

2:2
Nah. 1:12
Simakadze utawubuyisela ludvumo lwakaJakobe

njengeludvumo lwaka-Israyeli,

nome nje babhubhisi sebabacekele phansi

babhubhisa netihlahla tabo temagelebisi.

3Emahawu emabutfo etitsa abovu,

emabutfo avunule lokubovu ngalobutopele,

tinsimbi letisetincoleni temphi tiyamanyatela

ngelilanga lekulungiswa kwato;

tikhali tawo tiyamengetela.“tikhali tawo tiyamengetela” nome “bagibeli bemahhashi behla benyuka”

4Tincola tawo temphi tijubalata etitaladini,

tehla tiyenyuka nelidolobha.

Tifanana netidlwane letivutsako,

tigijime, tiklwebhe njengembane.

5Kuhlanganiswa emabutfo aseNineve elikhetselo.“emabutfo aseNineve elikhetselo” nome “tikhulu taseNineve”

Noko ayakhubatela endleleni yawo.

Agijima aye elubondzeni lwelidolobha,

tivikelo tiyemiswa.

6Emasango emifula ayavuleka,

sigodlo siyabhidlika.

7Kushaywa umtsetfoNgesiHebheru lenkhulumo ayicondzakali wekutsi

lelidolobha alidzingiswe lisuswe lapha.

Emantfombatana akhona latigcili adzindza sililo;

adzindza sililo atikhalela.

8Njengesitiba semanti, injalo neNineve;

bantfu bayo bayabaleka kuyo,

banjengemanti lageleta esuka esitibeni sawo.

Bamemeta batsi: “Manini! Manini!”

Kodvwa kute ngisho namunye lobanakako.

9Phangani isiliva! Phangani igolide!

Imphango yinyenti kakhulu,

nengcebo isuke kuyo yonkhe imigodzi yayo.

10

2:10
Isa. 13:7
Jow. 2:6
INineve seyiyabhujiswa,

iphangiwe, ihlutjuliwe.

Tinhlitiyo tiyancibilika,

emadvolo ayaceka,

imitimba iyatfutfumela,

bonkhe buso buyaphaphatseka.

11

2:11
Hez. 19:1
Seliphi-ke nyalo lelidolobha

lebelingumhume wemabhubesi,

indzawo lapho abebondlela khona bantfwabawo,

lapho emabhubesi lamadvuna nalamasikati

abeshangashanga khona,

nebantfwabawo awakhulisela khona,

angesabi lutfo?

12Libhubesi litingele tinyamatane,

letenele kondla bantfwabalo kanye nemkalo,

ligcwalise sikhundla salo ngetinyamatane,

lihlohle nemgodzi walo ngalelikutingele.

13Simakadze longuSomandla utsi:

“Mine ngiphambene nawe, Nineve.

Tincola takho temphi ngitatishisa tibe yintfutfu,

inkemba itawudla emazinyane akho elibhubesi,

anginakushiyela nyamatane emhlabeni.

Emavi etitfunywa takho angeke aphindze evakale.”