Siswati 1996 (SWA96)
1

11Leli livi lesembulo macondzana neNineve, yincwadzi yembono waNahume wase-Elkhoshi.

Nkulunkulu utfukutselela iNineve

2

1:2
Eks. 20:5
34:14
Dut. 4:24
5:9
Josh. 24:19
Hla. 103:9
Simakadze nguNkulunkulu lonesikhwele

nalophindziselako.

Simakadze uyabuyisela,

futsi ugcwele intfukutselo.

Simakadze uyatiphindziselela etitseni takhe,

ehlisele njalo lulaka lwakhe kulabo labemelene naye.

3

1:3
Eks. 34:6
Num. 14:18
Neh. 9:17
Hla. 18:13
103:8
145:8
Jow. 2:13
Simakadze akasheshi atfukutsele,

kodvwa unemandla lamakhulu.

Simakadze angeke ahlale

angabajezisi labanelicala.

Indlela yakhe isesiwunguwungwini

nasesivunguvungwini;

emafu alutfuli lwetinyawo takhe.

4

1:4
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Hla. 106:9
114:3
Isa. 50:2
Wekhuta lwandle, kome emanti alo;

womisa yonkhe imifula yemanti.

Tikhotsa taseBhashani tiyoma,

iNtsaba iKhameli ihamuke,

timbali taseLebanoni tibune.

5

1:5
Eks. 19:18
Hla. 18:7
24:1
Jow. 3:16
Amo. 9:5
Mik. 1:4
Tintsaba tiyatfutfumela embikwakhe,

nemagcuma ancibilike aphele.

Umhlaba nalabahlala kuwo kuyatfutfumela,

nakuchamuka yena.

6Ngubani nje longamelana nentfukutselo yakhe?

Ngubani longabhekana nelulaka lwakhe

lolwesabeka kangaka?

Nakacitsa intfukutselo yakhe lenjengemlilo,

emadvwala agayeka phansi abe tincetu embikwakhe.

7

1:7
Hla. 9:9
Simakadze ulungile,

usiphephelo ngetikhatsi tekuhlupheka.

Uyabanakekela labo labakhosela kuye.

8

1:8
Taga 13:21
Ngesikhukhula lesinemandla

baseNineve labaphambene naye uyawubacedza,

abacoshe baye ebumnyameni.

9Onkhe emacebo labamakhela wona

labamelene naSimakadze uyawacedza.Nome “Luzungu luni lolu lenimbophela lona Simakadze, nine titsa takhe? Uyakulucedza.”

Kute labaphindze bamvukele.

10Bayawugigeleka bona emanyeveni,

nasekudzakweni liwayini labo.

Bayawushwabudzeleka njengemahlanga lomisiwe.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

11Kuwe, Nineve, kuphume umuntfu

loceba emacebo lamabi ngaSimakadze,

umuntfu longumsunguli walokubi.

12

1:12
Nah. 2:2
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Nome ema-Asiriya anemandla futsi amanyenti,

ayakubhujiswa aphele.

Nome senginihluphe nganishaya kangaka,

nine maJuda, ngingeke ngisachubeka nekunihlupha.

13Nyalo sengitawuncamula lijoko labo

lelisentsanyeni yenu,

ngidzabule naletinketane tabo letinibophile.”

14Simakadze sewukhiphe umyalo mayelana nawe, Nineve, lotsi:

“Awusayikuba natitukulwane letiyawumisa libito lakho.

Ngitawutibhubhisa tonkhe titfombe takho

netithico takho

letisemathempelini abonkulunkulu bakho.

Ngitanilungiselela emathuna,

ngobe nibabi kakhulu!”

15

1:15
Isa. 52:7
Rom. 10:15
Bukani lapha etikwetintsaba,

tinyawo talowo loniletsela tindzaba letimnandzi,

lowo lomemetela kuthula.

Gubhani imikhosi yenu, nine maJuda,

nigcwalise tifungo tenu.

Sekute lababi labayakunihlasela.

Bayawubhubha bonkhe baphele.