Siswati 1996 (SWA96)
8

Jesu wesutsisa bantfu labati-4 000

(Mat. 15:32-39)

81Kwatsi nje kuwo lawo malanga ticumbi tebantfu tabutsanela kuJesu, tase teswele kudla letatingakudla. Ngako-ke Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo:

2“Ngiyabadzabukela labantfu, ngobe bebakanye nami lapha kwaze kwaba ngemalanga lamatsatfu. Manje sebate lutfo loludliwako. 3Futsi nangibahambisa ngendlala kutsi baye emakhaya, batawucaleka ngendlela, ngobe labanye babo besuka khashane kakhulu.”

4Bafundzi bakhe bamphendvula batsi: “Kepha vele, umuntfu angabaphani la ehlane, kute netinkhwa nje?”

5Jesu wababuta watsi: “Ninetinkhwa letingakhi?” Bamphendvula batsi: “Tisikhombisa.”

6Wase utsi kulabantfu abahlale phansi, watsatsa letinkhwa letisikhombisa watsi kube atibusise wase uyatihlephula watinika bafundzi bakhe kuze babele labantfu. Nangempela-ke bababela. 7Babenetinhlantana nje letimbalwa, nato watibusisa, watsi nato atabelwe labantfu. 8Bantfu badla besutsa; babutsa timvutfuluka letatisele, tagcwala emabhasikidi lasikhombisa. 9Bantfu lababelapho babengacishe babe ti-4 000. Jesu-ke wase utsi sale babuyela emakhaya abo. 10Waphutfuma yena wangena esikebheni kanye nebafundzi bakhe, balibangisa eDalmanutha.

BaFarisi bafuna Jesu ente sibonakaliso

(Mat. 16:1-4)

11

8:11
Mat. 12:38
16:1
Luk. 11:16,29
Joh. 6:30
BaFarisi beta kuJesu bacondze kuphikisana naye. Bamlinga batsi akente sibonakaliso sasezulwini.

12

8:12
Mat. 12:39
Luk. 11:29
Jesu wabubula ngalokujulile emoyeni wakhe watsi: “Lesitukulwane sisifunelani sibonakaliso? Ngicinisile, ngitsi kini: Kute nasinye sibonakaliso lesiyawukhonjiswa kulesitukulwane.”

13Wesuka wabashiya, wangena esikebheni walibangisa ngesheya kwelwandle.

Imbiliso yebaFarisi neyaHerodi

(Mat. 16:5-12)

14Bafundzi baJesu bakhohlwa kutiphatsela tinkhwa; bese basele nesinkhwa sinye kuphela esikebheni.

15

8:15
Luk. 12:1
Jesu wabadvonsa ngendlebe watsi: “Caphelani imbiliso yebaFarisi neyaHerodi.”Letinye tincwadzi tekucala titsi “neyemaHerodi”

16Bakhulumisana bodvwana batsi: “Kumbe usho ngobe kute sinkhwa.”

17Jesu ababona kutsi batsini, watsi kubo: “Nikhulumelani ngendzaba yekubate kwenu sinkhwa? Nanyalo anikacondzi, futsi anikaboni? Kantsi tinhlitiyo tenu senitente taba lukhuni yini? 18

8:18
Jer. 5:21
Hez. 12:2
Mak. 4:12
Naloku ninemehlo kaniboni? Nangetindlebe kaniva? Anisakhumbuli? 19
8:19
Mat. 14:17
Mak. 6:38
Luk. 9:13
Joh. 6:9
Namzukwana ngihlephula tinkhwa letisihlanu, ngihlephulela ti-5 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki?”

Bamphendvula batsi: “Lali-12.”

20

8:20
Mat. 15:34
Jesu wachubeka wababuta watsi: “Naletinkhwa letatisikhombisa lengatihlephulela ti-4 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki ngetimvutfuluka letatisele?”

Batsi kuye: “Lasikhombisa.”

21Watsi kubo: “Solomane nanyalo anikeva?”

Jesu uphilisa imphumphutse eBhethsayida

22Jesu watsi efika nje eBhethsayida, baletsa kuye imphumphutse, bamcela kutsi ayitsintse ngesandla. 23

8:23
Mak. 7:33
Joh. 9:6
Wayibamba ngesandla lemphumphutse wayikhiphela ngephandle kwemuti. Watsi kube ayikhafulele emehlweni wayibeka tandla wayibuta watsi: “Kukhona yini lokubonako?”

24Lemphumphutse yaphakamisa inhloko yatsi: “Ngibona bantfu, kodvwa banjengetihlahla letihambako.”

25Waphindza futsi Jesu wabeka tandla emehlweni ayo. Yabukisisa, yaphiliswa, yabona kahle konkhe.

26Wase uyayiyala kutsi ayiye ekhaya layo, watsi: “Ungasaphambukeli edolobheni.”

Phetro uyavuma kutsi Jesu nguKhristu

(Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Emvakwaloko Jesu wesuka wahamba nebafundzi bakhe baya emadolobhaneni langaseKhesariya Filiphi; basesendleleni wababuta bafundzi bakhe watsi: “Bantfu batsi mine ngingubani?”

28

8:28
Mak. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Bamtjela batsi: “Batsi unguJohane uMbhabhatisi, kantsi labanye batsi ungu-Elija; labanye batsi: ‘Ngulomunye nje webaphrofethi.’ ”

29

8:29
Joh. 6:68-69
Wase ubuta bona utsi: “Nine-ke nitsi ngingubani?”

Phetro wamphendvula watsi: “Wena unguKhristu.”

30Jesu wabayala abafica kutsi bangatjeli muntfu ngaye.

Jesu ukhuluma kwekucala ngekufa kwakhe

(Mat. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi iNdvodzana yemuntfu ifanele kuhlushwa ngalokunyenti, ilahlwe natibondza telibandla, nebaphatsi bebaphristi, netati temtsetfo, ibulawe, ivuke emvakwemalanga lamatsatfu. 32Loko wakusho ngalokucacile. Phetro wamdvonsela eceleni wamekhuta. 33Kodvwa Jesu waphendvuka wabuka bafundzi, wakhahla Phetro, watsi: “Suka kimi, Sathane! Awukunakekeli lokukwaNkulunkulu, kodvwa unakekela kwebantfu!”

Kulandzela Jesu

(Mat. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34

8:34
Mat. 10:38
Luk. 14:27
Jesu wabita bafundzi bakhe kanye nesicuku watsi kubo: “Umuntfu nakafuna kungilandzela, akatidzele, etjatse siphambano sakhe angilandzele. 35
8:35
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ngobe wonkhe lofuna kusindzisa kuphila kwakhe, uyawulahlekelwa nguko, nalowo lolahlekelwa kuphila kwakhe ngenca yami nangenca yeliVangeli, uyawukusindzisa. 36Ngabe kambe kuyawumsita ngani umuntfu kuzuza live lonkhe, kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37Ingabe angakhiphani umuntfu kuhlenga umphefumulo wakhe? 38
8:38
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Mat. 10:33
25:31
26:64
Rom. 1:16
2 Thim. 1:8
2:12
Lowo lonemahloni ngami, nangemavi ami, kulesitukulwane lesonakele nalesiphingako, neNdvodzana yeMuntfu iyawuba nemahloni ngaye, nayifika ebukhosini beYise kanye netingilosi letingcwele.”

9

91Jesu waphindza watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Bakhona labeme lapha emkhatsini wenu labangayikubona kufa bangakaboni Nkulunkulu abusa ngemandla.”

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2

9:2-7
2 Phet. 1:17-18
Emvakwemalanga lasitfupha Jesu watsatsa boPhetro, naJakobe, naJohane, wenyukela nabo entsabeni lendze, baba bodvwana. Wagucuka lesinye simo bambukile. 3Tingubo takhe tacwebetela taba mhlophe nke, kwakungekho muntfu emhlabeni jikelele labengatenta tibe mhlophe njengato. 4Kwabonakala kubo bo-Elija banaMosi, bakhuluma naJesu. 5Phetro watsi kuJesu: “Mfundzisi, kuhle lokutsi sibe lapha. Asakhe emathende lamatsatfu, linye litawuba lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.” 6Phela loko wakusho angasati kutsi utsini, ngobe base bafile luvalo.

7

9:7
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
2 Phet. 1:16
Kwefika lifu labambonya, kwevakala livi liphuma efini litsi:

“Lena yiNdvodzana yami

letsandzekako, yilaleleni.”

8Batsi batsi cala cala, bangete babona muntfu ngaphandle kwaJesu yedvwa.

9Basehla entsabeni Jesu wabayala kutsi bangacali batjele muntfu ngaloku labakubonile, iNdvodzana yeMuntfu ingakavuswa kulabafile.

10Nangempela basigcina leseluleko, kodvwa babutana bodvwa batsi: “Kusho kutsini ‘kuvuka kulabafile’?” 11

9:11
Mal. 4:5
Mat. 11:14
Luk. 1:17
Bambuta batsi: “Tisho ngani tati temtsetfo lokutsi: ‘Kufanele kufike Elija kucala’?”

12

9:12
Isa. 53:3
Jesu wabaphendvula watsi: “Vele, Elija uyabuya kutawubuyisela tonkhe tintfo ngabolonina. Pho, isho kutsini imiBhalo nayitsi iNdvodzana yeMuntfu ifanele kuhlushwa ngetintfo letinyenti, yedzelelwe? 13
9:13
Mat. 11:14
Kodvwa ngiyanitjela ngitsi: Elija sewefika, noko bantfu benta kuye konkhe labakutsandzako, njengaloku kubhaliwe ngaye.”

Kuphiliswa kwemfana lonemoya lomubi

(Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43a)

14Batsi nabefika kubafundzi labanye, bakhandza sicumbi lesikhulu sibakakile netati temtsetfo tiphikisana nabo. 15Masinyane nje sicuku satsi kube simbone Jesu, samangala kakhulu, sagijima saya kuye sayawumbingelela. 16Wababuta watsi: “Niphikisana ngani nabo?”

17Lomunye kulesicuku watsi kuye: “Mfundzisi, ngiletse nansi indvodzana yami kuwe, ngobe inelidimoni lelisimungulu. 18Litsi lingambamba limlahle phansi, limkliklitise, akhihlite emagwebu, abhashe ematinyo, ome atsi nkhwa. Ngicele labafundzi bakho kutsi balikhiphe, kodvwa behlulekile.”

19Wabaphendvula watsi: “Awu, situkulwane lesingakholwa, kuyawudzimate kube ngunini nginani? Kuyawudzimate kube ngunini nginibeketelela? Mletseni la kimi!” 20

9:20
Mak. 1:26
Bamletsa kuJesu lomfana.

Lanelela kumbona nje lelidimoni, lamlahla phansi umfana, lamekhama, washumpha aphukuhla emagwebu emlonyeni. 21Jesu wabuta uyise walomfana watsi: “Selinesikhatsi lesingakanani limphetse?”

Uyise wamphendvula watsi: “Kusukela ebuntfwaneni bakhe. 22Belihle limjika nasemlilweni, nasemantini, lifuna kumbulala. Kodvwa nakukhona longakwenta, mane usihawukele usisite.”

23

9:23
Mak. 11:23
Luk. 17:6
Jesu watsi kuye: “Utsi: ‘Nakukhona longakwenta.’ Phela konkhe kuyenteka kulowo lokholwako.”

24Masinyane uyise walomfana wakhala amemeta atsi: “Ngiyakholwa, sita kungakholwa kwami.”

25Jesu watsi kube abone sicumbi sibutsana, wawekhuta lomoya lomubi watsi: “Moya webumungulu nebuhhulu! Ngiyakutjela ngitsi: Phuma kuye! Ungaphindzi futsi ubuye kuye!”

26Lidimoni latswilila, lamhlukumeta kamatima lomfana, laphuma kuye. Lomfana walala watsi dzalakaca, wafanana nesidvumbu. Labanyenti babo badzimate batsi: “Ufile.” 27Kodvwa Jesu wambamba ngesandla; wamsukumisa, nembala wasukuma.

28Jesu nasangene endlini nebafundzi bakhe babodvwa, bambuta batsi: “Kwentiwe yini kutsi tsine sehluleke kulikhipha lelidimoni?”

29Wabaphendvula Jesu watsi: “Loluhlobo lolu aluphumi ngalutfo lolunye ngaphandle kwemkhuleko [nekuzila kudla]Letinye tincwadzi tekucala tite “nekuzila kudla”.”

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45)

30Jesu nebafundzi bakhe besuka lapho bachubekela embili, badzabula eGalile. Abengatsandzi kutsi bantfu bati kutsi ukuphi. 31

9:31
Mak. 8:31
10:32
Luk. 9:44
18:31
Jesu wabafundzisa bafundzi bakhe atsi: “INdvodzana yeMuntfu itawuniketwa etandleni tebantfu. Bona batayibulala. Nase bayibulele itawuvuka ngelilanga lesitsatfu.”

32Kodvwa abazange bayive leyo nkhulumo, besaba nekumbuta.

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Befika eKhaphanawume; batsi nase bangekhatsi endlini, Jesu wababuta watsi: “Beniphikisana ngani endleleni?”

34

9:34
Luk. 22:24
Bathula batsi cwaka; ngobe endleleni bebabutana ngekutsi ngubani lomkhulu emkhatsini wabo. 35
9:35
Mat. 20:26-27
23:11
Mak. 10:43-44
Luk. 22:26
Jesu wahlala phansi, wabita bafundzi bakhe labebali-12, watsi kubo: “Lofuna kuba mkhulu kunabo bonkhe, kufanele atitfobe ngaphansi kwabo bonkhe, abe sisebenti sabo bonkhe.” 36Wasondzeta umntfwana wammisa emkhatsini wabo, wamgona ngemikhono yakhe, watsi kubo: 37
9:37
Mat. 10:40
Luk. 10:16
Joh. 13:20
“Lowo lowemukela lomunye walabantfwana egameni lami, wemukela mine; nalowo lowemukela mine, akemukeli mine kuphela, kodvwa wemukela nalowo longitfumile.”

Lowo longalwi natsi ume ngakitsi

(Mat. 10:42; Luk. 9:49-50)

38

9:38
Num. 11:27
Luk. 9:49
Johane watsi kuye: “Mfundzisi, sibone lomunye akhipha emadimoni egameni lakho; samalela tsine, ngobe akahambisani natsi.”

39Kodvwa Jesu watsi: “Ningamaleli, ngobe kute longenta imisebenti yemandla egameni lami, longajika masinyane akhulume kabi ngami. 40

9:40
Mat. 12:30
Luk. 11:23
Ngobe lowo longakemelani natsi, ukanye natsi. 41
9:41
Mat. 10:42
Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo loyakuninatsisa nome yinkomishi yinye nje yemanti, ngobe ningebaKhristu, nakanjani uyakwemukela umvuzo wakhe.”

Tilingo tekona

(Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2)

42“Lowo lowenta munye nje walaba labancane labakholwa ngimi aphambuke endleleni yaNkulunkulu, bekuyakuba ncono kuye kutsi kunkinkelwe inguzanguza yelitje entsanyeni yakhe, agcumkiselwe elwandle, amite afe.

43

9:43
Mat. 5:30
“Sandla sakho nasikonisa, sijube! Kuncono umane ungene ekuphileni uyingini, kunekutsi ube netandla totibili uyekungena esihogweni, emlilweni longacimeki. [ 44‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 45Nangabe lunyawo lwakho lukonisa, lujube! Kuncono umane ungene ekuphileni uyinchute, kunekutsi ube netinyawo totimbili kodvwa uyewulahlwa esihogweni. [ 46‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 47
9:47
Mat. 5:29
Nangabe liso lakho likonisa, likupulute ulilahle khashane! Kuncono umane ungene embusweni waNkulunkulu uneliso linye, kunekutsi ube nemehlo omabili kodvwa uyewulahlwa esihogweni. 48
9:48
Isa. 66:24
‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’

49“Ngobe phela wonkhe umuntfu uyawuvangwa ngemlilo, njengobe kudla kuvangwa ngeluswayi.

50

9:50
Mat. 5:13
Luk. 14:34-35
Khol. 4:6
“Luswayi lona luhle, kodvwa luswayi nase lulahlekelwe bunandzi balo, buyawubuyiselwa ngani?

“Banini neluswayi ngekhatsi kwenu, nibe nekuthula lomunye kulomunye, nivane.”

10

Jesu ufundzisa ngekudivosana kwalabashadile

(Mat. 19:1-9; Luk. 16:18)

101Jesu wesuka lapho waya eveni laseJudiya adzabula live lelingesheya kweJordane. Ticumbi letikhulu tebantfu taphindza tabutsanela kuye, watifundzisa njengenhlalayenta.

2Kwase kuta baFarisi kuye batakumlinga, bambuta batsi: “Kuvumelekile yini emtsetfweni kutsi indvodza idivose umkayo?”

3Jesu wabaphendvula watsi: “Mosi waniyala watsini?”

4

10:4
Dut. 24:1-4
Mat. 5:31
Batsi bona: “Mosi wasivumela kutsi indvodza ingayibhala incwadzi yedivosi imlahle umkayo.”

5Kodvwa Jesu watsi kubo: “Mosi wanibhalela loko ngenca yebulukhuni betinhlitiyo tenu. 6

10:6
Gen. 1:27
5:2
Kodvwa ekucaleni kwendalo ‘uMdali wenta umuntfu lomdvuna nalomsikati. 7
10:7-8
Gen. 2:24
Ngaloko-ke indvodza iyawushiya uyise nenina [inamatsele kumkayo]Letinye tincwadzi tekucala tite lamavi, 8labo bobabili sebayawuba nyamanye.’ Ngako-ke abasebabili, sebamunye. 9Loko losekuhlanganiswe nguNkulunkulu, akungabe kusehlukaniswa ngumuntfu.”

10Sebasendlini, bafundzi bakhe bambuta futsi ngalendzaba. 11

10:11
Mat. 5:32
1 Khor. 7:10-11
Watsi kubo: “Lowo lodivosa umkakhe bese utsatsa lomunye umfati, unelicala kumkakhe lekuphinga. 12Nalowo lodivosa indvodza yakhe bese wendza kulenye indvodza, unelicala endvodzeni yakhe lekuphinga.”

Jesu ubusisa bantfwana

(Mat. 19:13-15; Luk. 18:15-17)

13Labanye bantfu baletsa bantfwana kuye, khona atewubeka tandla etikwabo ababusise; bafundzi babakhalimela. 14Kodvwa watsi kube akubone loko Jesu, watfukutsela watsi kubo: “Vumelani bantfwana bete kimi, ningabavimbeli, ngobe umbuso waNkulunkulu walabanjalo. 15

10:15
Mat. 18:3
Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo longawemukeli umbuso waNkulunkulu njengemntfwana, angeke angene kuwo.” 16Wabatsatsa labantfwana, wabagona, wabeka tandla etikwabo, wababusisa.

Indvodza lenjingile

(Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30)

17Kwatsi Jesu nasatawuhamba, kwachamuka indvodza ita igijima, yefika yaguca embikwakhe yambuta yatsi: “Mfundzisi lolungile, ngingentani kuze ngitfole kuphila lokuphakadze?”

18Jesu watsi kuye: “Ungibitelani ngekutsi ngilungile? Kute lolungile, nguNkulunkulu kuphela. 19

10:19
Eks. 20:12-16
Dut. 5:16-20
24:14
Uyayati imiyalo letsi: ‘Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi emanga, ungatsatsi lutfo ngebucili, hlonipha uyihlo nenyoko.’ ”

20Yamphendvula yatsi: “Mfundzisi, konkhe loko ngakugcina kusukela ebuntfwaneni bami.”

21Jesu asambuka wamtsandza watsi kuye: “Kunye lokusasele kutsi ukwente: Hamba uyewutsengisa ngako konkhe lonako, wabele labamphofu lemali, khona uyawuba 22nemcebo ezulwini, bese-ke uyeta uyangilandzela.” Yajabha kakhulu nayikuva loko, ngobe beyinjinge kakhulu, yahamba umoya wayo sewushone phansi.

23Jesu wabuka bafundzi bakhe watsi kubo: “Maye, kuyawuba lukhuni kulabo labanjingile kungena embusweni waNkulunkulu!”

24Bafundzi bakhe bamangala ngalawo mavi akhe. Kodvwa Jesu waphindze watsi kubo: “Bantfwabami, kumatima kungena embusweni waNkulunkulu. 25Kulula kungena kwelikamela embotjeni yenyalitsi kunekungena kwemuntfu lonjingile embusweni waNkulunkulu.”

26Bafundzi bamangala kakhulu babutana bodvwana batsi: “Kepha nakunjalo, ngubani longasindziswa?”

27

10:27
Gen. 18:14
Jobe 42:2
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Jesu wababuka emehlweni wase utsi: “Kubantfu kungeke kwenteke loku, kodvwa kuNkulunkulu kungenteka, ngobe kuNkulunkulu konkhe kuyenteka.”

28Phetro watsi kuye: “Buka la, tsine sishiye konkhe, salandzela wena.”

29Jesu watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo loshiye umuti, nome bomnakabo, nome bodzadzewabo, nome unina, nome uyise, nome bantfwana, nome emasimi, ngenca yami nangenca yeliVangeli, 30uyakwemukeliswa lokunyenti aselapha kulomhlaba. Uyawuphiwa ngalokuphindvwe kalikhulu: imiti, nabomnakabo, nabodzadzewabo, nabonina, nebantfwana, nemasimi, yebo, ngisho netinhlupheko, bese kutsi kulelitako atfole kuphila lokuphakadze. 31

10:31
Mat. 20:16
Luk. 13:30
Labanyenti lababekucala bayawuba bekugcina, nalabo lababekugcina bayawuba bekucala.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mat. 20:17-19; Luk. 18:31-34)

32Batsi basendleleni benyukela eJerusalema, Jesu abahola embili, bafundzi bakhe bebasamangele, nalabo labebamlandzela befikelwa kwesaba. Waphindza watsatsa bafundzi bakhe labali-12, wakhweshela nabo eceleni, wabafundzisa, abatjela ngaloko lebekutamehlela, 33watsi: “Ase nilalele la, sesenyukela eJerusalema, iNdvodzana yeMuntfu itawunikelwa kubaphristi labakhulu nasetatini temtsetfo, batayilahla ngelicala kutsi ibulawe. Batayinikela kubetive. 34Batawuhlekisa ngayo, bayikhafulele ngematse, bayibhambabule, bayibulale, kodvwa kuyawutsi ngelilanga lesitsatfu ivuke kulabafile.”

Sicelo saJakobe naJohane

(Mat. 20:20-28)

35BoJakobe, naJohane, emadvodzana aZebedi, basondzela kuJesu batsi: “Mfundzisi, kukhona lesicela kutsi usentele kona.”

36Wababuta watsi: “Nifuna nginenteleni?” 37Batsi kuye: “Sicela kutsi lomunye wetfu ahlale ngesekudla sakho, lomunye ahlale ngesancele sakho ebukhosini bakho.”

38

10:38
Luk. 12:50
Kodvwa Jesu watsi kubo: “Anikwati lenikucelako. Nitakumela yini kuyinatsa lendzebe yelusizi lengitayinatsa nome kubhajatiswa ngalombhabhatiso lengitawubhajatiswa ngawo mine?”

39Batsi kuye: “Singakumela.” Jesu watsi kubo: “Yebo kona, lendzebe lengitayinatsa nani nitayinatsa; nangalombhabhatiso lengitawubhajatiswa ngawo nani nitawubhajatiswa ngawo. 40Kodvwa tikhundla tekuhlala ngesekudla nome ngesancele sami akusiko kwami kutsi ngephane ngato; kodvwa talabo labalungiselelwe tona nguNkulunkulu.”

41Batsi nabakuva loko lababelishumi, babacansukela boJakobe naJohane. 42

10:42-44
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Luk. 22:26
Jesu wababita wabatjela watsi: “Niyati kutsi babusi betive babusa etikwato, netikhulu tato titiphetse ngesandla lesimatima. 43Kodvwa akukafaneli kutsi kube njalo kini, lowo lofuna kuba ngulomkhulu kini nonkhe, akabe sisebenti senu nonkhe. 44Nalowo lofuna kuba wekucala kini, akabe sigcili senu nonkhe. 45
10:45
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
Khol. 1:14
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Phet. 1:18
Ngobe neNdvodzana yeMuntfu ayitelanga kutawukhontwa, kodvwa yetela kutawukhonta, nekunikela ngekuphila kwayo kutsi ibe yinhlawulo yalabanyenti.”

Jesu uphilisa Bhathimeyosi loyimphumphutse

(Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43)

46Befika eJerikho. Jesu nase aphuma khona kanye nebafundzi bakhe, nesicuku lesikhulu sebantfu, Bhathimeyosi, imphumphutse, umsa waThimeyosi, abehleti ngasemgwacweni acela kuphiwa. 47Watsi kube eve kutsi nguJesu waseNazaretha, wamemeta kakhulu atsi: “Jesu, Ndvodzana yaDavide! Ngihawukele!”

48Labanyenti bamkhahlameta, batsi akathule; kodvwa kwaba shangatsi bambangile, washo kakhulu watsi: “Ndvodzana yaDavide, ngihawukele!”

49Jesu wema watsi: “Mbiteni.”

Bayibita lemphumphutse, batsi: “Ungesabi, sukuma, uyakubita Jesu.”

50Yalahla phansi lijazi layo, yasukuma yabanga kuJesu.

51Jesu wayibuta watsi: “Ufuna ngikwenteleni?”

Lemphumphutse yatsi: “Mfundzisi wami, mane ngibone nje.”

52

10:52
Mak. 5:34
Jesu watsi kuyo: “Hamba; kukholwa kwakho kukuphilisile.”

Masinyane avuleka emehlo ayo abona, yase ilandzela Jesu eluhambeni lwakhe.