Siswati 1996 (SWA96)
9

91Jesu waphindza watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Bakhona labeme lapha emkhatsini wenu labangayikubona kufa bangakaboni Nkulunkulu abusa ngemandla.”

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2

9:2-7
2 Phet. 1:17-18
Emvakwemalanga lasitfupha Jesu watsatsa boPhetro, naJakobe, naJohane, wenyukela nabo entsabeni lendze, baba bodvwana. Wagucuka lesinye simo bambukile. 3Tingubo takhe tacwebetela taba mhlophe nke, kwakungekho muntfu emhlabeni jikelele labengatenta tibe mhlophe njengato. 4Kwabonakala kubo bo-Elija banaMosi, bakhuluma naJesu. 5Phetro watsi kuJesu: “Mfundzisi, kuhle lokutsi sibe lapha. Asakhe emathende lamatsatfu, linye litawuba lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.” 6Phela loko wakusho angasati kutsi utsini, ngobe base bafile luvalo.

7

9:7
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
2 Phet. 1:16
Kwefika lifu labambonya, kwevakala livi liphuma efini litsi:

“Lena yiNdvodzana yami

letsandzekako, yilaleleni.”

8Batsi batsi cala cala, bangete babona muntfu ngaphandle kwaJesu yedvwa.

9Basehla entsabeni Jesu wabayala kutsi bangacali batjele muntfu ngaloku labakubonile, iNdvodzana yeMuntfu ingakavuswa kulabafile.

10Nangempela basigcina leseluleko, kodvwa babutana bodvwa batsi: “Kusho kutsini ‘kuvuka kulabafile’?” 11

9:11
Mal. 4:5
Mat. 11:14
Luk. 1:17
Bambuta batsi: “Tisho ngani tati temtsetfo lokutsi: ‘Kufanele kufike Elija kucala’?”

12

9:12
Isa. 53:3
Jesu wabaphendvula watsi: “Vele, Elija uyabuya kutawubuyisela tonkhe tintfo ngabolonina. Pho, isho kutsini imiBhalo nayitsi iNdvodzana yeMuntfu ifanele kuhlushwa ngetintfo letinyenti, yedzelelwe? 13
9:13
Mat. 11:14
Kodvwa ngiyanitjela ngitsi: Elija sewefika, noko bantfu benta kuye konkhe labakutsandzako, njengaloku kubhaliwe ngaye.”

Kuphiliswa kwemfana lonemoya lomubi

(Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43a)

14Batsi nabefika kubafundzi labanye, bakhandza sicumbi lesikhulu sibakakile netati temtsetfo tiphikisana nabo. 15Masinyane nje sicuku satsi kube simbone Jesu, samangala kakhulu, sagijima saya kuye sayawumbingelela. 16Wababuta watsi: “Niphikisana ngani nabo?”

17Lomunye kulesicuku watsi kuye: “Mfundzisi, ngiletse nansi indvodzana yami kuwe, ngobe inelidimoni lelisimungulu. 18Litsi lingambamba limlahle phansi, limkliklitise, akhihlite emagwebu, abhashe ematinyo, ome atsi nkhwa. Ngicele labafundzi bakho kutsi balikhiphe, kodvwa behlulekile.”

19Wabaphendvula watsi: “Awu, situkulwane lesingakholwa, kuyawudzimate kube ngunini nginani? Kuyawudzimate kube ngunini nginibeketelela? Mletseni la kimi!” 20

9:20
Mak. 1:26
Bamletsa kuJesu lomfana.

Lanelela kumbona nje lelidimoni, lamlahla phansi umfana, lamekhama, washumpha aphukuhla emagwebu emlonyeni. 21Jesu wabuta uyise walomfana watsi: “Selinesikhatsi lesingakanani limphetse?”

Uyise wamphendvula watsi: “Kusukela ebuntfwaneni bakhe. 22Belihle limjika nasemlilweni, nasemantini, lifuna kumbulala. Kodvwa nakukhona longakwenta, mane usihawukele usisite.”

23

9:23
Mak. 11:23
Luk. 17:6
Jesu watsi kuye: “Utsi: ‘Nakukhona longakwenta.’ Phela konkhe kuyenteka kulowo lokholwako.”

24Masinyane uyise walomfana wakhala amemeta atsi: “Ngiyakholwa, sita kungakholwa kwami.”

25Jesu watsi kube abone sicumbi sibutsana, wawekhuta lomoya lomubi watsi: “Moya webumungulu nebuhhulu! Ngiyakutjela ngitsi: Phuma kuye! Ungaphindzi futsi ubuye kuye!”

26Lidimoni latswilila, lamhlukumeta kamatima lomfana, laphuma kuye. Lomfana walala watsi dzalakaca, wafanana nesidvumbu. Labanyenti babo badzimate batsi: “Ufile.” 27Kodvwa Jesu wambamba ngesandla; wamsukumisa, nembala wasukuma.

28Jesu nasangene endlini nebafundzi bakhe babodvwa, bambuta batsi: “Kwentiwe yini kutsi tsine sehluleke kulikhipha lelidimoni?”

29Wabaphendvula Jesu watsi: “Loluhlobo lolu aluphumi ngalutfo lolunye ngaphandle kwemkhuleko [nekuzila kudla]Letinye tincwadzi tekucala tite “nekuzila kudla”.”

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45)

30Jesu nebafundzi bakhe besuka lapho bachubekela embili, badzabula eGalile. Abengatsandzi kutsi bantfu bati kutsi ukuphi. 31

9:31
Mak. 8:31
10:32
Luk. 9:44
18:31
Jesu wabafundzisa bafundzi bakhe atsi: “INdvodzana yeMuntfu itawuniketwa etandleni tebantfu. Bona batayibulala. Nase bayibulele itawuvuka ngelilanga lesitsatfu.”

32Kodvwa abazange bayive leyo nkhulumo, besaba nekumbuta.

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Befika eKhaphanawume; batsi nase bangekhatsi endlini, Jesu wababuta watsi: “Beniphikisana ngani endleleni?”

34

9:34
Luk. 22:24
Bathula batsi cwaka; ngobe endleleni bebabutana ngekutsi ngubani lomkhulu emkhatsini wabo. 35
9:35
Mat. 20:26-27
23:11
Mak. 10:43-44
Luk. 22:26
Jesu wahlala phansi, wabita bafundzi bakhe labebali-12, watsi kubo: “Lofuna kuba mkhulu kunabo bonkhe, kufanele atitfobe ngaphansi kwabo bonkhe, abe sisebenti sabo bonkhe.” 36Wasondzeta umntfwana wammisa emkhatsini wabo, wamgona ngemikhono yakhe, watsi kubo: 37
9:37
Mat. 10:40
Luk. 10:16
Joh. 13:20
“Lowo lowemukela lomunye walabantfwana egameni lami, wemukela mine; nalowo lowemukela mine, akemukeli mine kuphela, kodvwa wemukela nalowo longitfumile.”

Lowo longalwi natsi ume ngakitsi

(Mat. 10:42; Luk. 9:49-50)

38

9:38
Num. 11:27
Luk. 9:49
Johane watsi kuye: “Mfundzisi, sibone lomunye akhipha emadimoni egameni lakho; samalela tsine, ngobe akahambisani natsi.”

39Kodvwa Jesu watsi: “Ningamaleli, ngobe kute longenta imisebenti yemandla egameni lami, longajika masinyane akhulume kabi ngami. 40

9:40
Mat. 12:30
Luk. 11:23
Ngobe lowo longakemelani natsi, ukanye natsi. 41
9:41
Mat. 10:42
Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo loyakuninatsisa nome yinkomishi yinye nje yemanti, ngobe ningebaKhristu, nakanjani uyakwemukela umvuzo wakhe.”

Tilingo tekona

(Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2)

42“Lowo lowenta munye nje walaba labancane labakholwa ngimi aphambuke endleleni yaNkulunkulu, bekuyakuba ncono kuye kutsi kunkinkelwe inguzanguza yelitje entsanyeni yakhe, agcumkiselwe elwandle, amite afe.

43

9:43
Mat. 5:30
“Sandla sakho nasikonisa, sijube! Kuncono umane ungene ekuphileni uyingini, kunekutsi ube netandla totibili uyekungena esihogweni, emlilweni longacimeki. [ 44‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 45Nangabe lunyawo lwakho lukonisa, lujube! Kuncono umane ungene ekuphileni uyinchute, kunekutsi ube netinyawo totimbili kodvwa uyewulahlwa esihogweni. [ 46‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 47
9:47
Mat. 5:29
Nangabe liso lakho likonisa, likupulute ulilahle khashane! Kuncono umane ungene embusweni waNkulunkulu uneliso linye, kunekutsi ube nemehlo omabili kodvwa uyewulahlwa esihogweni. 48
9:48
Isa. 66:24
‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’

49“Ngobe phela wonkhe umuntfu uyawuvangwa ngemlilo, njengobe kudla kuvangwa ngeluswayi.

50

9:50
Mat. 5:13
Luk. 14:34-35
Khol. 4:6
“Luswayi lona luhle, kodvwa luswayi nase lulahlekelwe bunandzi balo, buyawubuyiselwa ngani?

“Banini neluswayi ngekhatsi kwenu, nibe nekuthula lomunye kulomunye, nivane.”