Siswati 1996 (SWA96)
8

Jesu wesutsisa bantfu labati-4 000

(Mat. 15:32-39)

81Kwatsi nje kuwo lawo malanga ticumbi tebantfu tabutsanela kuJesu, tase teswele kudla letatingakudla. Ngako-ke Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo:

2“Ngiyabadzabukela labantfu, ngobe bebakanye nami lapha kwaze kwaba ngemalanga lamatsatfu. Manje sebate lutfo loludliwako. 3Futsi nangibahambisa ngendlala kutsi baye emakhaya, batawucaleka ngendlela, ngobe labanye babo besuka khashane kakhulu.”

4Bafundzi bakhe bamphendvula batsi: “Kepha vele, umuntfu angabaphani la ehlane, kute netinkhwa nje?”

5Jesu wababuta watsi: “Ninetinkhwa letingakhi?” Bamphendvula batsi: “Tisikhombisa.”

6Wase utsi kulabantfu abahlale phansi, watsatsa letinkhwa letisikhombisa watsi kube atibusise wase uyatihlephula watinika bafundzi bakhe kuze babele labantfu. Nangempela-ke bababela. 7Babenetinhlantana nje letimbalwa, nato watibusisa, watsi nato atabelwe labantfu. 8Bantfu badla besutsa; babutsa timvutfuluka letatisele, tagcwala emabhasikidi lasikhombisa. 9Bantfu lababelapho babengacishe babe ti-4 000. Jesu-ke wase utsi sale babuyela emakhaya abo. 10Waphutfuma yena wangena esikebheni kanye nebafundzi bakhe, balibangisa eDalmanutha.

BaFarisi bafuna Jesu ente sibonakaliso

(Mat. 16:1-4)

11

8:11
Mat. 12:38
16:1
Luk. 11:16,29
Joh. 6:30
BaFarisi beta kuJesu bacondze kuphikisana naye. Bamlinga batsi akente sibonakaliso sasezulwini.

12

8:12
Mat. 12:39
Luk. 11:29
Jesu wabubula ngalokujulile emoyeni wakhe watsi: “Lesitukulwane sisifunelani sibonakaliso? Ngicinisile, ngitsi kini: Kute nasinye sibonakaliso lesiyawukhonjiswa kulesitukulwane.”

13Wesuka wabashiya, wangena esikebheni walibangisa ngesheya kwelwandle.

Imbiliso yebaFarisi neyaHerodi

(Mat. 16:5-12)

14Bafundzi baJesu bakhohlwa kutiphatsela tinkhwa; bese basele nesinkhwa sinye kuphela esikebheni.

15

8:15
Luk. 12:1
Jesu wabadvonsa ngendlebe watsi: “Caphelani imbiliso yebaFarisi neyaHerodi.”Letinye tincwadzi tekucala titsi “neyemaHerodi”

16Bakhulumisana bodvwana batsi: “Kumbe usho ngobe kute sinkhwa.”

17Jesu ababona kutsi batsini, watsi kubo: “Nikhulumelani ngendzaba yekubate kwenu sinkhwa? Nanyalo anikacondzi, futsi anikaboni? Kantsi tinhlitiyo tenu senitente taba lukhuni yini? 18

8:18
Jer. 5:21
Hez. 12:2
Mak. 4:12
Naloku ninemehlo kaniboni? Nangetindlebe kaniva? Anisakhumbuli? 19
8:19
Mat. 14:17
Mak. 6:38
Luk. 9:13
Joh. 6:9
Namzukwana ngihlephula tinkhwa letisihlanu, ngihlephulela ti-5 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki?”

Bamphendvula batsi: “Lali-12.”

20

8:20
Mat. 15:34
Jesu wachubeka wababuta watsi: “Naletinkhwa letatisikhombisa lengatihlephulela ti-4 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki ngetimvutfuluka letatisele?”

Batsi kuye: “Lasikhombisa.”

21Watsi kubo: “Solomane nanyalo anikeva?”

Jesu uphilisa imphumphutse eBhethsayida

22Jesu watsi efika nje eBhethsayida, baletsa kuye imphumphutse, bamcela kutsi ayitsintse ngesandla. 23

8:23
Mak. 7:33
Joh. 9:6
Wayibamba ngesandla lemphumphutse wayikhiphela ngephandle kwemuti. Watsi kube ayikhafulele emehlweni wayibeka tandla wayibuta watsi: “Kukhona yini lokubonako?”

24Lemphumphutse yaphakamisa inhloko yatsi: “Ngibona bantfu, kodvwa banjengetihlahla letihambako.”

25Waphindza futsi Jesu wabeka tandla emehlweni ayo. Yabukisisa, yaphiliswa, yabona kahle konkhe.

26Wase uyayiyala kutsi ayiye ekhaya layo, watsi: “Ungasaphambukeli edolobheni.”

Phetro uyavuma kutsi Jesu nguKhristu

(Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Emvakwaloko Jesu wesuka wahamba nebafundzi bakhe baya emadolobhaneni langaseKhesariya Filiphi; basesendleleni wababuta bafundzi bakhe watsi: “Bantfu batsi mine ngingubani?”

28

8:28
Mak. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Bamtjela batsi: “Batsi unguJohane uMbhabhatisi, kantsi labanye batsi ungu-Elija; labanye batsi: ‘Ngulomunye nje webaphrofethi.’ ”

29

8:29
Joh. 6:68-69
Wase ubuta bona utsi: “Nine-ke nitsi ngingubani?”

Phetro wamphendvula watsi: “Wena unguKhristu.”

30Jesu wabayala abafica kutsi bangatjeli muntfu ngaye.

Jesu ukhuluma kwekucala ngekufa kwakhe

(Mat. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi iNdvodzana yemuntfu ifanele kuhlushwa ngalokunyenti, ilahlwe natibondza telibandla, nebaphatsi bebaphristi, netati temtsetfo, ibulawe, ivuke emvakwemalanga lamatsatfu. 32Loko wakusho ngalokucacile. Phetro wamdvonsela eceleni wamekhuta. 33Kodvwa Jesu waphendvuka wabuka bafundzi, wakhahla Phetro, watsi: “Suka kimi, Sathane! Awukunakekeli lokukwaNkulunkulu, kodvwa unakekela kwebantfu!”

Kulandzela Jesu

(Mat. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34

8:34
Mat. 10:38
Luk. 14:27
Jesu wabita bafundzi bakhe kanye nesicuku watsi kubo: “Umuntfu nakafuna kungilandzela, akatidzele, etjatse siphambano sakhe angilandzele. 35
8:35
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ngobe wonkhe lofuna kusindzisa kuphila kwakhe, uyawulahlekelwa nguko, nalowo lolahlekelwa kuphila kwakhe ngenca yami nangenca yeliVangeli, uyawukusindzisa. 36Ngabe kambe kuyawumsita ngani umuntfu kuzuza live lonkhe, kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37Ingabe angakhiphani umuntfu kuhlenga umphefumulo wakhe? 38
8:38
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Mat. 10:33
25:31
26:64
Rom. 1:16
2 Thim. 1:8
2:12
Lowo lonemahloni ngami, nangemavi ami, kulesitukulwane lesonakele nalesiphingako, neNdvodzana yeMuntfu iyawuba nemahloni ngaye, nayifika ebukhosini beYise kanye netingilosi letingcwele.”