Siswati 1996 (SWA96)
7

Emasiko abokhokho

(Mat. 15:1-9)

71BaFarisi kanye naletinye tati temtsetfo babutsana kuJesu, baphuma eJerusalema. 2

7:2
Luk. 11:38
Babona kutsi bafundzi bakhe badla ngetandla letatingakagezwa, letatingcolile ngekwelisiko lebuJuda.

3Phela baFarisi, njengemaJuda onkhe, bebasabambelele kakhulu emasikweni abokhokho babo, babengadli bangakagezi tandla. 4Ngisho nekudla lokuphuma etimakethe bebangakudli bangakakuhlambululi.Lamanye emahumusho atsi “Nababuya etimakethe, abadli bangakatihlambululi bona” Kukhona nalamanye emasiko labawagcinako, njengekugezwa kwetinkomishi, nekwemabhodo, nekwetindishi telitfusi.

5Ngako-ke baFarisi netati temtsetfo babuta Jesu batsi: “Kwentiwa yini lokutsi bafundzi bakho bangawenti emasiko abokhokho, kodvwa besuke badle nje ngetandla letingcolile?”

6

7:6-7
Isa. 29:13
Jesu wabaphendvula watsi: “Hho, kantsi abecinisile Isaya umphrofethi ngesikhatsi aphrofetha ngani, batentisi-ndzini, nakatsi:

“ ‘Lesive singidvumisa ngetindzebe temilomo,

kepha tinhlitiyo taso tikhashane nami.

7Bangikhonta ngelite,

ngobe bafundzisa imitsetfo leshaywe bantfu,

bente shangatsi iphuma kimi!’ ”

8Jesu wachubeka watsi: “Niyekela imitsetfo yaNkulunkulu nibambelele emitsetfweni yebantfu.”

9Wabuye watsi kubo: “Ninemacebo lahlakaniphile ekulahla imiyalo yaNkulunkulu, khona nitewubambelela emasikweni enu. 10

7:10
Eks. 20:12
21:17
Lev. 20:9
Dut. 5:16
Taga 20:20
Mosi watsi: ‘Hlonipha uyihlo nenyoko,’ nekutsi: ‘Umuntfu lowetfuka uyise nome unina, akabulawe afe.’ 11Kodvwa nine nitsi: ‘Umuntfu nakanelutfo langahle asite ngalo uyise nome unina, kepha bese utsi: “Sekuyikorbani”,’ (lokusho kutsi sekwehlukaniselwe Nkulunkulu), 12‘lowo muntfu akasavumeleki kutsi asite unina nome uyise ngaleyontfo.’ 13Ngaleyo ndlela nilenta lite livi laNkulunkulu, nilicitsa ngetimfundziso tenu temasiko leninikana wona. Kunyenti lenikwentako lokufanana naloku.”

Tintfo letingutona tingcolisa umuntfu

(Mat. 15:10-20)

14Jesu wabuye wabita sicuku lesikhulu sebantfu watsi kuso: “Lalelani nonkhe nitekuva kutsi ngitsini. 15

7:15
Thit. 1:15
Kute kudla lokungena ngemlomo lokungahle kumngcolise umuntfu, kepha lokumngcolisako umuntfu nguloko lokuphuma kuye.

[ 16“Lonendlebe akeve loko lengikushoko.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

17Kwatsi nase angene endlini asehlukene nebantfu, bafundzi bakhe bambuta batsi: “Usho kutsini lomfanekiso?” 18Wabaphendvula watsi: “Kantsi nani nisengakangiva? Nani aniboni kutsi kute lokungena ngemlomo lokungamngcolisa umuntfu? 19

7:19
Rom. 14:14
Phela kudla akuyi enhlitiyweni, kodvwa kucondza esiswini, nakhona kufike kwengce.” Ngaloko Jesu abechaza kutsi konkhe kudla kuhlantekile.

20Wachubeka watsi: “Nguloko lokuphuma ngekhatsi lokumngcolisako umuntfu. 21

7:21
Gen. 6:5
8:21
Jer. 17:9
Ngobe enhlitiyweni yemuntfu kuphuma imicabango lemibi, nebugwadla, nekuba, nekubulala, 22nekuphinga, nekukhanuka, nekukhohlakala, nekuyengana, nemanyala, nemona, nekunyundza, nekutigcabha, nebulima. 23Bonkhe bubi lobunjalo buchamuka ngekhatsi kumuntfu bumngcolise.”

Kukholwa kwemfati wetive

(Mat. 15:21-28)

24Jesu wesuka lapho wahamba waya esigodzini saseThire [naseSidoni].Letinye tincwadzi tekucala tite “naseSidoni” Wefika wangena endlini wabhaca, kodvwa abengenakutifihla. 25Lomunye umfati labegulelwa yindvodzakati yakhe inelidimoni weva ngaye, weta watilahla phansi etinyaweni takhe. 26Lomfati abengewetive, angumSirofenikhe ngekutalwa. Wancusa Jesu kutsi akhiphe lelidimoni kulendvodzakati yakhe.

27Kepha Jesu watsi kuye: “Asekwenele kucala bantfwana bendlini, ngobe akukalungi kutsi sitsatse kudla kwebantfwana bendlini sikunikete tinja.”

28Kodvwa lomfati watsi kuye: “Yebo, kona Nkhosi, ucinisile; kodvwa noko netinja letingaphansi kwelitafula tiyawatfola emavutfuluka lawa kubantfwana.”

29Jesu wase utsi kuye: “Mahle emavi lowakhulumile. Ungahamba, lidimoni seliphumile endvodzakatini yakho.”

30Lomfati wahamba wabuyela ekhaya, wakhandza lendvodzakati yakhe icambalele embhedzeni, lidimoni seliphumile kuyo.

Jesu uphilisa sihhulu lesingakwati kukhuluma kahle

31Jesu wesuka esifundzeni saseThire wayakujika eSidoni, wadzabula sifundza saseDekhapholisi acondze eLwandle lwaseGalile. 32Kwaletfwa kuye indvodza lebeyisihhulu, futsi ingakhulumi nakahle. Bacela kutsi Jesu ayibeke tandla. 33Jesu wayehlukanisa nebantfu yaba yodvwa, wase ufaka iminwe yakhe etindlebeni tayo, wakhafula, wase utsintsa lulwimi lwayo. 34Wabheka ezulwini wabubula watsi kuyo: “Efatha,” lokusho kutsi: “Vuleka.”

35Tindlebe tayo tavuleka, ngekushesha lulwimi lwayo lwacatuluka, yase ikhuluma ngalokuvakala kahle. 36Jesu wabayala bantfu kutsi bangatjeli muntfu ngaloku. Kwaba shangatsi ubabangile, batsi besuka babe bayisakata nelive lonkhe. 37Bamangala kakhulu batsi: “Lomuntfu utenta kahle tonkhe tintfo. Wenta labangeva beve, nalabangakhulumi bakhulume!”

8

Jesu wesutsisa bantfu labati-4 000

(Mat. 15:32-39)

81Kwatsi nje kuwo lawo malanga ticumbi tebantfu tabutsanela kuJesu, tase teswele kudla letatingakudla. Ngako-ke Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo:

2“Ngiyabadzabukela labantfu, ngobe bebakanye nami lapha kwaze kwaba ngemalanga lamatsatfu. Manje sebate lutfo loludliwako. 3Futsi nangibahambisa ngendlala kutsi baye emakhaya, batawucaleka ngendlela, ngobe labanye babo besuka khashane kakhulu.”

4Bafundzi bakhe bamphendvula batsi: “Kepha vele, umuntfu angabaphani la ehlane, kute netinkhwa nje?”

5Jesu wababuta watsi: “Ninetinkhwa letingakhi?” Bamphendvula batsi: “Tisikhombisa.”

6Wase utsi kulabantfu abahlale phansi, watsatsa letinkhwa letisikhombisa watsi kube atibusise wase uyatihlephula watinika bafundzi bakhe kuze babele labantfu. Nangempela-ke bababela. 7Babenetinhlantana nje letimbalwa, nato watibusisa, watsi nato atabelwe labantfu. 8Bantfu badla besutsa; babutsa timvutfuluka letatisele, tagcwala emabhasikidi lasikhombisa. 9Bantfu lababelapho babengacishe babe ti-4 000. Jesu-ke wase utsi sale babuyela emakhaya abo. 10Waphutfuma yena wangena esikebheni kanye nebafundzi bakhe, balibangisa eDalmanutha.

BaFarisi bafuna Jesu ente sibonakaliso

(Mat. 16:1-4)

11

8:11
Mat. 12:38
16:1
Luk. 11:16,29
Joh. 6:30
BaFarisi beta kuJesu bacondze kuphikisana naye. Bamlinga batsi akente sibonakaliso sasezulwini.

12

8:12
Mat. 12:39
Luk. 11:29
Jesu wabubula ngalokujulile emoyeni wakhe watsi: “Lesitukulwane sisifunelani sibonakaliso? Ngicinisile, ngitsi kini: Kute nasinye sibonakaliso lesiyawukhonjiswa kulesitukulwane.”

13Wesuka wabashiya, wangena esikebheni walibangisa ngesheya kwelwandle.

Imbiliso yebaFarisi neyaHerodi

(Mat. 16:5-12)

14Bafundzi baJesu bakhohlwa kutiphatsela tinkhwa; bese basele nesinkhwa sinye kuphela esikebheni.

15

8:15
Luk. 12:1
Jesu wabadvonsa ngendlebe watsi: “Caphelani imbiliso yebaFarisi neyaHerodi.”Letinye tincwadzi tekucala titsi “neyemaHerodi”

16Bakhulumisana bodvwana batsi: “Kumbe usho ngobe kute sinkhwa.”

17Jesu ababona kutsi batsini, watsi kubo: “Nikhulumelani ngendzaba yekubate kwenu sinkhwa? Nanyalo anikacondzi, futsi anikaboni? Kantsi tinhlitiyo tenu senitente taba lukhuni yini? 18

8:18
Jer. 5:21
Hez. 12:2
Mak. 4:12
Naloku ninemehlo kaniboni? Nangetindlebe kaniva? Anisakhumbuli? 19
8:19
Mat. 14:17
Mak. 6:38
Luk. 9:13
Joh. 6:9
Namzukwana ngihlephula tinkhwa letisihlanu, ngihlephulela ti-5 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki?”

Bamphendvula batsi: “Lali-12.”

20

8:20
Mat. 15:34
Jesu wachubeka wababuta watsi: “Naletinkhwa letatisikhombisa lengatihlephulela ti-4 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki ngetimvutfuluka letatisele?”

Batsi kuye: “Lasikhombisa.”

21Watsi kubo: “Solomane nanyalo anikeva?”

Jesu uphilisa imphumphutse eBhethsayida

22Jesu watsi efika nje eBhethsayida, baletsa kuye imphumphutse, bamcela kutsi ayitsintse ngesandla. 23

8:23
Mak. 7:33
Joh. 9:6
Wayibamba ngesandla lemphumphutse wayikhiphela ngephandle kwemuti. Watsi kube ayikhafulele emehlweni wayibeka tandla wayibuta watsi: “Kukhona yini lokubonako?”

24Lemphumphutse yaphakamisa inhloko yatsi: “Ngibona bantfu, kodvwa banjengetihlahla letihambako.”

25Waphindza futsi Jesu wabeka tandla emehlweni ayo. Yabukisisa, yaphiliswa, yabona kahle konkhe.

26Wase uyayiyala kutsi ayiye ekhaya layo, watsi: “Ungasaphambukeli edolobheni.”

Phetro uyavuma kutsi Jesu nguKhristu

(Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Emvakwaloko Jesu wesuka wahamba nebafundzi bakhe baya emadolobhaneni langaseKhesariya Filiphi; basesendleleni wababuta bafundzi bakhe watsi: “Bantfu batsi mine ngingubani?”

28

8:28
Mak. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Bamtjela batsi: “Batsi unguJohane uMbhabhatisi, kantsi labanye batsi ungu-Elija; labanye batsi: ‘Ngulomunye nje webaphrofethi.’ ”

29

8:29
Joh. 6:68-69
Wase ubuta bona utsi: “Nine-ke nitsi ngingubani?”

Phetro wamphendvula watsi: “Wena unguKhristu.”

30Jesu wabayala abafica kutsi bangatjeli muntfu ngaye.

Jesu ukhuluma kwekucala ngekufa kwakhe

(Mat. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi iNdvodzana yemuntfu ifanele kuhlushwa ngalokunyenti, ilahlwe natibondza telibandla, nebaphatsi bebaphristi, netati temtsetfo, ibulawe, ivuke emvakwemalanga lamatsatfu. 32Loko wakusho ngalokucacile. Phetro wamdvonsela eceleni wamekhuta. 33Kodvwa Jesu waphendvuka wabuka bafundzi, wakhahla Phetro, watsi: “Suka kimi, Sathane! Awukunakekeli lokukwaNkulunkulu, kodvwa unakekela kwebantfu!”

Kulandzela Jesu

(Mat. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34

8:34
Mat. 10:38
Luk. 14:27
Jesu wabita bafundzi bakhe kanye nesicuku watsi kubo: “Umuntfu nakafuna kungilandzela, akatidzele, etjatse siphambano sakhe angilandzele. 35
8:35
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ngobe wonkhe lofuna kusindzisa kuphila kwakhe, uyawulahlekelwa nguko, nalowo lolahlekelwa kuphila kwakhe ngenca yami nangenca yeliVangeli, uyawukusindzisa. 36Ngabe kambe kuyawumsita ngani umuntfu kuzuza live lonkhe, kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37Ingabe angakhiphani umuntfu kuhlenga umphefumulo wakhe? 38
8:38
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Mat. 10:33
25:31
26:64
Rom. 1:16
2 Thim. 1:8
2:12
Lowo lonemahloni ngami, nangemavi ami, kulesitukulwane lesonakele nalesiphingako, neNdvodzana yeMuntfu iyawuba nemahloni ngaye, nayifika ebukhosini beYise kanye netingilosi letingcwele.”

9

91Jesu waphindza watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Bakhona labeme lapha emkhatsini wenu labangayikubona kufa bangakaboni Nkulunkulu abusa ngemandla.”

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2

9:2-7
2 Phet. 1:17-18
Emvakwemalanga lasitfupha Jesu watsatsa boPhetro, naJakobe, naJohane, wenyukela nabo entsabeni lendze, baba bodvwana. Wagucuka lesinye simo bambukile. 3Tingubo takhe tacwebetela taba mhlophe nke, kwakungekho muntfu emhlabeni jikelele labengatenta tibe mhlophe njengato. 4Kwabonakala kubo bo-Elija banaMosi, bakhuluma naJesu. 5Phetro watsi kuJesu: “Mfundzisi, kuhle lokutsi sibe lapha. Asakhe emathende lamatsatfu, linye litawuba lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.” 6Phela loko wakusho angasati kutsi utsini, ngobe base bafile luvalo.

7

9:7
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
2 Phet. 1:16
Kwefika lifu labambonya, kwevakala livi liphuma efini litsi:

“Lena yiNdvodzana yami

letsandzekako, yilaleleni.”

8Batsi batsi cala cala, bangete babona muntfu ngaphandle kwaJesu yedvwa.

9Basehla entsabeni Jesu wabayala kutsi bangacali batjele muntfu ngaloku labakubonile, iNdvodzana yeMuntfu ingakavuswa kulabafile.

10Nangempela basigcina leseluleko, kodvwa babutana bodvwa batsi: “Kusho kutsini ‘kuvuka kulabafile’?” 11

9:11
Mal. 4:5
Mat. 11:14
Luk. 1:17
Bambuta batsi: “Tisho ngani tati temtsetfo lokutsi: ‘Kufanele kufike Elija kucala’?”

12

9:12
Isa. 53:3
Jesu wabaphendvula watsi: “Vele, Elija uyabuya kutawubuyisela tonkhe tintfo ngabolonina. Pho, isho kutsini imiBhalo nayitsi iNdvodzana yeMuntfu ifanele kuhlushwa ngetintfo letinyenti, yedzelelwe? 13
9:13
Mat. 11:14
Kodvwa ngiyanitjela ngitsi: Elija sewefika, noko bantfu benta kuye konkhe labakutsandzako, njengaloku kubhaliwe ngaye.”

Kuphiliswa kwemfana lonemoya lomubi

(Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43a)

14Batsi nabefika kubafundzi labanye, bakhandza sicumbi lesikhulu sibakakile netati temtsetfo tiphikisana nabo. 15Masinyane nje sicuku satsi kube simbone Jesu, samangala kakhulu, sagijima saya kuye sayawumbingelela. 16Wababuta watsi: “Niphikisana ngani nabo?”

17Lomunye kulesicuku watsi kuye: “Mfundzisi, ngiletse nansi indvodzana yami kuwe, ngobe inelidimoni lelisimungulu. 18Litsi lingambamba limlahle phansi, limkliklitise, akhihlite emagwebu, abhashe ematinyo, ome atsi nkhwa. Ngicele labafundzi bakho kutsi balikhiphe, kodvwa behlulekile.”

19Wabaphendvula watsi: “Awu, situkulwane lesingakholwa, kuyawudzimate kube ngunini nginani? Kuyawudzimate kube ngunini nginibeketelela? Mletseni la kimi!” 20

9:20
Mak. 1:26
Bamletsa kuJesu lomfana.

Lanelela kumbona nje lelidimoni, lamlahla phansi umfana, lamekhama, washumpha aphukuhla emagwebu emlonyeni. 21Jesu wabuta uyise walomfana watsi: “Selinesikhatsi lesingakanani limphetse?”

Uyise wamphendvula watsi: “Kusukela ebuntfwaneni bakhe. 22Belihle limjika nasemlilweni, nasemantini, lifuna kumbulala. Kodvwa nakukhona longakwenta, mane usihawukele usisite.”

23

9:23
Mak. 11:23
Luk. 17:6
Jesu watsi kuye: “Utsi: ‘Nakukhona longakwenta.’ Phela konkhe kuyenteka kulowo lokholwako.”

24Masinyane uyise walomfana wakhala amemeta atsi: “Ngiyakholwa, sita kungakholwa kwami.”

25Jesu watsi kube abone sicumbi sibutsana, wawekhuta lomoya lomubi watsi: “Moya webumungulu nebuhhulu! Ngiyakutjela ngitsi: Phuma kuye! Ungaphindzi futsi ubuye kuye!”

26Lidimoni latswilila, lamhlukumeta kamatima lomfana, laphuma kuye. Lomfana walala watsi dzalakaca, wafanana nesidvumbu. Labanyenti babo badzimate batsi: “Ufile.” 27Kodvwa Jesu wambamba ngesandla; wamsukumisa, nembala wasukuma.

28Jesu nasangene endlini nebafundzi bakhe babodvwa, bambuta batsi: “Kwentiwe yini kutsi tsine sehluleke kulikhipha lelidimoni?”

29Wabaphendvula Jesu watsi: “Loluhlobo lolu aluphumi ngalutfo lolunye ngaphandle kwemkhuleko [nekuzila kudla]Letinye tincwadzi tekucala tite “nekuzila kudla”.”

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45)

30Jesu nebafundzi bakhe besuka lapho bachubekela embili, badzabula eGalile. Abengatsandzi kutsi bantfu bati kutsi ukuphi. 31

9:31
Mak. 8:31
10:32
Luk. 9:44
18:31
Jesu wabafundzisa bafundzi bakhe atsi: “INdvodzana yeMuntfu itawuniketwa etandleni tebantfu. Bona batayibulala. Nase bayibulele itawuvuka ngelilanga lesitsatfu.”

32Kodvwa abazange bayive leyo nkhulumo, besaba nekumbuta.

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Befika eKhaphanawume; batsi nase bangekhatsi endlini, Jesu wababuta watsi: “Beniphikisana ngani endleleni?”

34

9:34
Luk. 22:24
Bathula batsi cwaka; ngobe endleleni bebabutana ngekutsi ngubani lomkhulu emkhatsini wabo. 35
9:35
Mat. 20:26-27
23:11
Mak. 10:43-44
Luk. 22:26
Jesu wahlala phansi, wabita bafundzi bakhe labebali-12, watsi kubo: “Lofuna kuba mkhulu kunabo bonkhe, kufanele atitfobe ngaphansi kwabo bonkhe, abe sisebenti sabo bonkhe.” 36Wasondzeta umntfwana wammisa emkhatsini wabo, wamgona ngemikhono yakhe, watsi kubo: 37
9:37
Mat. 10:40
Luk. 10:16
Joh. 13:20
“Lowo lowemukela lomunye walabantfwana egameni lami, wemukela mine; nalowo lowemukela mine, akemukeli mine kuphela, kodvwa wemukela nalowo longitfumile.”

Lowo longalwi natsi ume ngakitsi

(Mat. 10:42; Luk. 9:49-50)

38

9:38
Num. 11:27
Luk. 9:49
Johane watsi kuye: “Mfundzisi, sibone lomunye akhipha emadimoni egameni lakho; samalela tsine, ngobe akahambisani natsi.”

39Kodvwa Jesu watsi: “Ningamaleli, ngobe kute longenta imisebenti yemandla egameni lami, longajika masinyane akhulume kabi ngami. 40

9:40
Mat. 12:30
Luk. 11:23
Ngobe lowo longakemelani natsi, ukanye natsi. 41
9:41
Mat. 10:42
Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo loyakuninatsisa nome yinkomishi yinye nje yemanti, ngobe ningebaKhristu, nakanjani uyakwemukela umvuzo wakhe.”

Tilingo tekona

(Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2)

42“Lowo lowenta munye nje walaba labancane labakholwa ngimi aphambuke endleleni yaNkulunkulu, bekuyakuba ncono kuye kutsi kunkinkelwe inguzanguza yelitje entsanyeni yakhe, agcumkiselwe elwandle, amite afe.

43

9:43
Mat. 5:30
“Sandla sakho nasikonisa, sijube! Kuncono umane ungene ekuphileni uyingini, kunekutsi ube netandla totibili uyekungena esihogweni, emlilweni longacimeki. [ 44‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 45Nangabe lunyawo lwakho lukonisa, lujube! Kuncono umane ungene ekuphileni uyinchute, kunekutsi ube netinyawo totimbili kodvwa uyewulahlwa esihogweni. [ 46‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi 47
9:47
Mat. 5:29
Nangabe liso lakho likonisa, likupulute ulilahle khashane! Kuncono umane ungene embusweni waNkulunkulu uneliso linye, kunekutsi ube nemehlo omabili kodvwa uyewulahlwa esihogweni. 48
9:48
Isa. 66:24
‘Kuleyo ndzawo timphetfu takhona atifi, nemlilo wakhona awucimi.’

49“Ngobe phela wonkhe umuntfu uyawuvangwa ngemlilo, njengobe kudla kuvangwa ngeluswayi.

50

9:50
Mat. 5:13
Luk. 14:34-35
Khol. 4:6
“Luswayi lona luhle, kodvwa luswayi nase lulahlekelwe bunandzi balo, buyawubuyiselwa ngani?

“Banini neluswayi ngekhatsi kwenu, nibe nekuthula lomunye kulomunye, nivane.”