Siswati 1996 (SWA96)
7

Emasiko abokhokho

(Mat. 15:1-9)

71BaFarisi kanye naletinye tati temtsetfo babutsana kuJesu, baphuma eJerusalema. 2

7:2
Luk. 11:38
Babona kutsi bafundzi bakhe badla ngetandla letatingakagezwa, letatingcolile ngekwelisiko lebuJuda.

3Phela baFarisi, njengemaJuda onkhe, bebasabambelele kakhulu emasikweni abokhokho babo, babengadli bangakagezi tandla. 4Ngisho nekudla lokuphuma etimakethe bebangakudli bangakakuhlambululi.Lamanye emahumusho atsi “Nababuya etimakethe, abadli bangakatihlambululi bona” Kukhona nalamanye emasiko labawagcinako, njengekugezwa kwetinkomishi, nekwemabhodo, nekwetindishi telitfusi.

5Ngako-ke baFarisi netati temtsetfo babuta Jesu batsi: “Kwentiwa yini lokutsi bafundzi bakho bangawenti emasiko abokhokho, kodvwa besuke badle nje ngetandla letingcolile?”

6

7:6-7
Isa. 29:13
Jesu wabaphendvula watsi: “Hho, kantsi abecinisile Isaya umphrofethi ngesikhatsi aphrofetha ngani, batentisi-ndzini, nakatsi:

“ ‘Lesive singidvumisa ngetindzebe temilomo,

kepha tinhlitiyo taso tikhashane nami.

7Bangikhonta ngelite,

ngobe bafundzisa imitsetfo leshaywe bantfu,

bente shangatsi iphuma kimi!’ ”

8Jesu wachubeka watsi: “Niyekela imitsetfo yaNkulunkulu nibambelele emitsetfweni yebantfu.”

9Wabuye watsi kubo: “Ninemacebo lahlakaniphile ekulahla imiyalo yaNkulunkulu, khona nitewubambelela emasikweni enu. 10

7:10
Eks. 20:12
21:17
Lev. 20:9
Dut. 5:16
Taga 20:20
Mosi watsi: ‘Hlonipha uyihlo nenyoko,’ nekutsi: ‘Umuntfu lowetfuka uyise nome unina, akabulawe afe.’ 11Kodvwa nine nitsi: ‘Umuntfu nakanelutfo langahle asite ngalo uyise nome unina, kepha bese utsi: “Sekuyikorbani”,’ (lokusho kutsi sekwehlukaniselwe Nkulunkulu), 12‘lowo muntfu akasavumeleki kutsi asite unina nome uyise ngaleyontfo.’ 13Ngaleyo ndlela nilenta lite livi laNkulunkulu, nilicitsa ngetimfundziso tenu temasiko leninikana wona. Kunyenti lenikwentako lokufanana naloku.”

Tintfo letingutona tingcolisa umuntfu

(Mat. 15:10-20)

14Jesu wabuye wabita sicuku lesikhulu sebantfu watsi kuso: “Lalelani nonkhe nitekuva kutsi ngitsini. 15

7:15
Thit. 1:15
Kute kudla lokungena ngemlomo lokungahle kumngcolise umuntfu, kepha lokumngcolisako umuntfu nguloko lokuphuma kuye.

[ 16“Lonendlebe akeve loko lengikushoko.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

17Kwatsi nase angene endlini asehlukene nebantfu, bafundzi bakhe bambuta batsi: “Usho kutsini lomfanekiso?” 18Wabaphendvula watsi: “Kantsi nani nisengakangiva? Nani aniboni kutsi kute lokungena ngemlomo lokungamngcolisa umuntfu? 19

7:19
Rom. 14:14
Phela kudla akuyi enhlitiyweni, kodvwa kucondza esiswini, nakhona kufike kwengce.” Ngaloko Jesu abechaza kutsi konkhe kudla kuhlantekile.

20Wachubeka watsi: “Nguloko lokuphuma ngekhatsi lokumngcolisako umuntfu. 21

7:21
Gen. 6:5
8:21
Jer. 17:9
Ngobe enhlitiyweni yemuntfu kuphuma imicabango lemibi, nebugwadla, nekuba, nekubulala, 22nekuphinga, nekukhanuka, nekukhohlakala, nekuyengana, nemanyala, nemona, nekunyundza, nekutigcabha, nebulima. 23Bonkhe bubi lobunjalo buchamuka ngekhatsi kumuntfu bumngcolise.”

Kukholwa kwemfati wetive

(Mat. 15:21-28)

24Jesu wesuka lapho wahamba waya esigodzini saseThire [naseSidoni].Letinye tincwadzi tekucala tite “naseSidoni” Wefika wangena endlini wabhaca, kodvwa abengenakutifihla. 25Lomunye umfati labegulelwa yindvodzakati yakhe inelidimoni weva ngaye, weta watilahla phansi etinyaweni takhe. 26Lomfati abengewetive, angumSirofenikhe ngekutalwa. Wancusa Jesu kutsi akhiphe lelidimoni kulendvodzakati yakhe.

27Kepha Jesu watsi kuye: “Asekwenele kucala bantfwana bendlini, ngobe akukalungi kutsi sitsatse kudla kwebantfwana bendlini sikunikete tinja.”

28Kodvwa lomfati watsi kuye: “Yebo, kona Nkhosi, ucinisile; kodvwa noko netinja letingaphansi kwelitafula tiyawatfola emavutfuluka lawa kubantfwana.”

29Jesu wase utsi kuye: “Mahle emavi lowakhulumile. Ungahamba, lidimoni seliphumile endvodzakatini yakho.”

30Lomfati wahamba wabuyela ekhaya, wakhandza lendvodzakati yakhe icambalele embhedzeni, lidimoni seliphumile kuyo.

Jesu uphilisa sihhulu lesingakwati kukhuluma kahle

31Jesu wesuka esifundzeni saseThire wayakujika eSidoni, wadzabula sifundza saseDekhapholisi acondze eLwandle lwaseGalile. 32Kwaletfwa kuye indvodza lebeyisihhulu, futsi ingakhulumi nakahle. Bacela kutsi Jesu ayibeke tandla. 33Jesu wayehlukanisa nebantfu yaba yodvwa, wase ufaka iminwe yakhe etindlebeni tayo, wakhafula, wase utsintsa lulwimi lwayo. 34Wabheka ezulwini wabubula watsi kuyo: “Efatha,” lokusho kutsi: “Vuleka.”

35Tindlebe tayo tavuleka, ngekushesha lulwimi lwayo lwacatuluka, yase ikhuluma ngalokuvakala kahle. 36Jesu wabayala bantfu kutsi bangatjeli muntfu ngaloku. Kwaba shangatsi ubabangile, batsi besuka babe bayisakata nelive lonkhe. 37Bamangala kakhulu batsi: “Lomuntfu utenta kahle tonkhe tintfo. Wenta labangeva beve, nalabangakhulumi bakhulume!”