Siswati 1996 (SWA96)
6

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mat. 13:53-58; Luk. 4:16-30)

61Jesu wesuka lapho wabuyela endzaweni yakubo, bafundzi bakhe bamlandzela. 2Kwatsi ngeliSabatha wacala wafundzisa esinagogeni. Labanyenti labamuva bamangala, batsi: “Lomuntfu wakutsatsaphi konkhe loku? Nhlakanipho lenjani lena layiphiwe? Letimangaliso letingaka utenta kanjani? 3

6:3
Joh. 6:42
Akusiye yini umbati, indvodzana yaMariya, umnakaboJakobe, naJose, naJudasi, naSimoni? Angitsi bodzadzewabo balapha emkhatsini wetfu?” Base bayamcansukela.

4

6:4
Joh. 4:44
Jesu watsi kubo: “Umphrofethi uyahlonipheka kuyo yonkhe indzawo ngaphandle kwaseveni lakubo nakubantfu bakubo, ngisho nakubemndeni wakubo imbala.”

5Akakhonanga kwenta imisebenti yemandla kuleyo ndzawo ngaphandle kwekutsi nje wabeka tandla kulabambalwa lababegula, wabaphilisa. 6

6:6
Mat. 9:35
Wamangaliswa kungakholwa kwabo.

Jesu utfuma baphostoli labali-12

(Mat. 10:1,5-15; Luk. 9:1-6)

Jesu abehamba angenela imiti ngemiti yangakubo afundzisa bantfu. 7

6:7
Mat. 10:1
Wabita bafundzi labali-12 watsi abete kuye. Wabatfuma ngababili, wabanika emandla ekukhipha imimoya lemibi kubantfu.

8

6:8-11
Luk. 10:4-11
Wabayala kutsi bangaphatsi lutfo lwendlela ngaphandle kweludvondvolo; watsi bangasiphatsi ngisho nesinkhwa, nome sikhwama sekucela, nome imali etipatjini tabo. 9Kodvwa watsi bafake tincabule, bangatihlindzekeli ngeliyembe lesibili. 10Watsi kubo: “Nabaningenisa endlini, nibohlala kuleyondlu, nize nihambe kuleyo ndzawo. 11
6:11
Imis. 13:51
Nakukhona lapho banganemukeli khona bangavumi nekunilalela, nibobashiya nihambe, nitsintsitse lutfuli etinyaweni tenu, kuze kube bufakazi bekunala kwabo.”

12Bahamba-ke baphostoli bashumayela bantfu kutsi baphendvuke. 13

6:13
Jak. 5:14
Bakhipha emadimoni lamanyenti kubantfu, nalabanyenti lababegula babagcobisa ngemafutsa babaphilisa.

Kubulawa kwaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 14:1-12; Luk. 3:19-20; 9:7-9)

14

6:14-15
Mat. 16:14
Mak. 8:28
Luk. 9:19
Inkhosi Herodi yakuva loko, ngobe ligama laJesu lase lidvume kakhulu. Labanye babetsi: “Johane uMbhabhatisi sewuvukile kulabafile. Ngiko nje enta letimangaliso letingaka.”

15Kodvwa labanye babetsi: “Ngu-Elija.” Labanye batsi: “Ngumphrofethi njengalabanye baphrofethi bakadzeni.”

16Kodvwa Herodi, nakeva ngesimo setintfo, watsi: “Johane, lengamjuba inhloko, sewuvusiwe, uyaphila.”

17

6:17
Luk. 3:19-20
Herodi phela abesandza kutfumela kutsi kubanjwe Johane afakwe ejele. Abekwente loko, ngobe abesatsetse Herodiyasi, wamenta umkakhe. LoHerodiyasi abengumkaFiliphu, umnakaboHerodi. 18
6:18
Lev. 18:16
Phela Johane abekhute Herodi watsi: “Umtsetfo awukuvumeli kutsi utsatse umfati wemnakenu, umente wakho.”

19Nguko-ke Herodiyasi waba nemagcubu naJohane, afisa kutsi abulawe, kodvwa abete indlela. 20Herodi bekamesaba Johane amati kahle kutsi ungumuntfu lolungile nalongcwele, ngako-ke abemvikela. Abetsi, nakamuva akhuluma, adzidzeke, noko ajabulele kumlalela.

21Kodvwa litfuba lavuleka ngesikhatsi Herodi agubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Wenta sibhimbi, wabita bonkhe bantfu besigodlo sakhe, netindvuna takhe temphi, kanye netiphakanyiswa taseGalile. 22Indvodzakati yaHerodiyasi yeta yabagidzela kahle kakhulu. Herodi wajabula kanye netivakashi takhe, wadzimate watsi kulentfombatana: “Cela kimi nome ngabe yini lokufunako, ngitakupha kona.” 23Wafunga watsi kuyo: “Nome yini lotayicela kimi, ngitakupha yona, nome ngabe yihhafu yembuso wami.”

24Yaphumela ngephandle intfombatana yaya kuyawubuta kunina yatsi: “Ngingacelani?” Unina watsi: “Cela inhloko yaJohane uMbhabhatisi.”

25Masinyane intfombatana yabuya igijima, yafika enkhosini yacela yatsi: “Ngifuna ungiphe nyalo nje inhloko yaJohane uMbhabhatisi, ibekwe emgcwembeni.”

26Inkhosi yadzabuka kakhulu; kodvwa ngenca yesifungo, lebeseyisentile embikwetivakashi tayo, ayitsandzanga kusephula. 27Masinyane inkhosi yatfumela lisotja kutsi aliletse inhloko yaJohane. Lahamba layawujuba inhloko yaJohane ejele. 28Yaletfwa-ke inhloko yaJohane isemgcwembeni, yaniketwa intfombatana, intfombatana yayinika unina. 29Batsi kube bakuve loko bafundzi baJohane, bahamba bayawutsatsa sidvumbu sakhe bayawusingcwaba.

Jesu wesutsisa sicumbi lesinemadvodza lati-5 000

(Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-14)

30Baphostoli babuya kuJesu bafike bambikela ngako konkhe lababekwentile nalababekufundzisile. 31

6:31
Mak. 3:20
Watsi kubo: “Ase sibonane sodvwa, siphumule kancane.” Ngobe bekuphitsitela bantfu behla benyuka, loko kwenta kutsi Jesu nebafundzi bakhe babete nalesincane nje sikhatsi ngisho nesekudla imbala. 32Ngako bahamba ngemkhumbi baya endzaweni lete bantfu, baba bodvwana.

33Noko bantfu labanyenti bababona nase bahamba, babalandzela ngematubane, batsi phitsilili bavela kuwo onkhe emadolobha, baze befika kucala nakuleyo ndzawo abeya kuyo Jesu nebafundzi bakhe. 34

6:34
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
2 Khr. 18:16
Hez. 34:5
Mat. 9:36
Watsi uyehla nje Jesu esikebheni wabona lesikhulu sicumbi sebantfu, wabahawukela ngobe bebanjengetimvu letite umelusi. Wabafundzisa ngetintfo letinyenti. 35
6:35
2 Khos. 4:42
Kwatsi nase liyawushona, bafundzi bakhe beta kuye batsi: “Lendzawo ilihlane, kantsi futsi nelilanga seliya kunina. 36Bahambise labantfu baye emitini nasemadolobhaneni lasedvute bayetitsengela kudla.”

37Kepha Jesu wabaphendvula watsi: “Banikeni nine labangahle bakudle.”

Batsi bona: “Singaya yini kuyawutsenga tinkhwa ngabodenariyo labangema-200 sibanikete badle?”

38Watsi kubo: “Ase niyewuhlola kutsi ninetinkhwa letingaki.”

Batsi nase bahlolile, babuya batsi: “Sinetinkhwa letisihlanu netinhlanti letimbili.”

39Wabayala bafundzi bakhe watsi abahlalise labantfu ngetigaba tabo etjanini lobuluhlata. 40Ngako bahlala phansi ngeticheme tabo: ngemakhulu nangema-50. 41Watsatsa letinkhwa letisihlanu naletinhlanti letimbili wabuka etulu ezulwini, watibusisa. Wahlephula letinkhwa watiniketa bafundzi bakhe kutsi batabele labantfu; wacetuna naletinhlanti letimbili wabanika bonkhe. 42Badla bonkhe besutsa. 43Bafundzi babutsa timvutfuluka tetinkhwa netetinhlanti, bagcwalisa emabhasikidi lali-12. 44Emadvodza ladla kuleto tinkhwa abe ti-5 000.

Jesu uhamba etikwemanti

(Mat. 14:22-23; Joh. 6:15-21)

45Masinyane Jesu wangenisa bafundzi bakhe esikebheni, wabahambisa ngembili kwakhe, wabewetela ngesheya eBhethsayida, yena wasala ahambisa lesicuku sebantfu. 46Watsi nasabahambisile, wenyukela entsabeni wayawukhuleka. 47Kwatsi nakuhwalalako, sikebhe sabe sisekhatsi nelwandle, yena waba yedvwa elusentseni.

48Wababona kutsi basigwedla kamatima sikebhe, ngobe umoya bewuphambene nabo. Kwatsi ekuseni kungakasi, emkhatsini weli-awa lesitsatfu nelesitfupha, Jesu weta kubo ahamba etikwemanti. Wacondza embili, washaya kungatsi uyendlula. 49Bona-ke bambona ahamba etikwemanti bakhala bamemeta batsi: “Sipoko!” 50Ngobe bambona bonkhe betfuka, besaba kakhulu.

Masinyane wakhuluma nabo, watsi: “Manini sibindzi, ningesabi, ngimi.” 51Wangena esikebheni sabo, umoya wathula, ngako bamangala kakhulu. 52Bebangacondzisisi kahle kutsi tinkhwa betichazani, imicondvo yabo yayivalekile.

Jesu uphilisa tigulane eGenesaretha

(Mat. 14:34-36)

53Batsi nase bewelile, bakhunga sikebhe elusentseni lwelwandle, behlela eGenesaretha. 54Batsi nabehla esikebheni, bantfu bambona masinyane Jesu. 55Bagijima bonkhe bachamuka kuto tonkhe tigodzi letatimadvutane, baletsa labagulako ngetinhlaka, babaletsa lapho beve kutsi ungakhona Jesu. 56Yonkhe indzawo lapho abeya khona Jesu emitini, nasemadolobheni, nasemaphandleni, babeletsa kuye tigulane etimakethe. Tamncenga kutsi sale avuma kutsi titsintse umphetfo wengubo yakhe. Nembala tonkhe letawutsintsa taphila.

7

Emasiko abokhokho

(Mat. 15:1-9)

71BaFarisi kanye naletinye tati temtsetfo babutsana kuJesu, baphuma eJerusalema. 2

7:2
Luk. 11:38
Babona kutsi bafundzi bakhe badla ngetandla letatingakagezwa, letatingcolile ngekwelisiko lebuJuda.

3Phela baFarisi, njengemaJuda onkhe, bebasabambelele kakhulu emasikweni abokhokho babo, babengadli bangakagezi tandla. 4Ngisho nekudla lokuphuma etimakethe bebangakudli bangakakuhlambululi.Lamanye emahumusho atsi “Nababuya etimakethe, abadli bangakatihlambululi bona” Kukhona nalamanye emasiko labawagcinako, njengekugezwa kwetinkomishi, nekwemabhodo, nekwetindishi telitfusi.

5Ngako-ke baFarisi netati temtsetfo babuta Jesu batsi: “Kwentiwa yini lokutsi bafundzi bakho bangawenti emasiko abokhokho, kodvwa besuke badle nje ngetandla letingcolile?”

6

7:6-7
Isa. 29:13
Jesu wabaphendvula watsi: “Hho, kantsi abecinisile Isaya umphrofethi ngesikhatsi aphrofetha ngani, batentisi-ndzini, nakatsi:

“ ‘Lesive singidvumisa ngetindzebe temilomo,

kepha tinhlitiyo taso tikhashane nami.

7Bangikhonta ngelite,

ngobe bafundzisa imitsetfo leshaywe bantfu,

bente shangatsi iphuma kimi!’ ”

8Jesu wachubeka watsi: “Niyekela imitsetfo yaNkulunkulu nibambelele emitsetfweni yebantfu.”

9Wabuye watsi kubo: “Ninemacebo lahlakaniphile ekulahla imiyalo yaNkulunkulu, khona nitewubambelela emasikweni enu. 10

7:10
Eks. 20:12
21:17
Lev. 20:9
Dut. 5:16
Taga 20:20
Mosi watsi: ‘Hlonipha uyihlo nenyoko,’ nekutsi: ‘Umuntfu lowetfuka uyise nome unina, akabulawe afe.’ 11Kodvwa nine nitsi: ‘Umuntfu nakanelutfo langahle asite ngalo uyise nome unina, kepha bese utsi: “Sekuyikorbani”,’ (lokusho kutsi sekwehlukaniselwe Nkulunkulu), 12‘lowo muntfu akasavumeleki kutsi asite unina nome uyise ngaleyontfo.’ 13Ngaleyo ndlela nilenta lite livi laNkulunkulu, nilicitsa ngetimfundziso tenu temasiko leninikana wona. Kunyenti lenikwentako lokufanana naloku.”

Tintfo letingutona tingcolisa umuntfu

(Mat. 15:10-20)

14Jesu wabuye wabita sicuku lesikhulu sebantfu watsi kuso: “Lalelani nonkhe nitekuva kutsi ngitsini. 15

7:15
Thit. 1:15
Kute kudla lokungena ngemlomo lokungahle kumngcolise umuntfu, kepha lokumngcolisako umuntfu nguloko lokuphuma kuye.

[ 16“Lonendlebe akeve loko lengikushoko.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

17Kwatsi nase angene endlini asehlukene nebantfu, bafundzi bakhe bambuta batsi: “Usho kutsini lomfanekiso?” 18Wabaphendvula watsi: “Kantsi nani nisengakangiva? Nani aniboni kutsi kute lokungena ngemlomo lokungamngcolisa umuntfu? 19

7:19
Rom. 14:14
Phela kudla akuyi enhlitiyweni, kodvwa kucondza esiswini, nakhona kufike kwengce.” Ngaloko Jesu abechaza kutsi konkhe kudla kuhlantekile.

20Wachubeka watsi: “Nguloko lokuphuma ngekhatsi lokumngcolisako umuntfu. 21

7:21
Gen. 6:5
8:21
Jer. 17:9
Ngobe enhlitiyweni yemuntfu kuphuma imicabango lemibi, nebugwadla, nekuba, nekubulala, 22nekuphinga, nekukhanuka, nekukhohlakala, nekuyengana, nemanyala, nemona, nekunyundza, nekutigcabha, nebulima. 23Bonkhe bubi lobunjalo buchamuka ngekhatsi kumuntfu bumngcolise.”

Kukholwa kwemfati wetive

(Mat. 15:21-28)

24Jesu wesuka lapho wahamba waya esigodzini saseThire [naseSidoni].Letinye tincwadzi tekucala tite “naseSidoni” Wefika wangena endlini wabhaca, kodvwa abengenakutifihla. 25Lomunye umfati labegulelwa yindvodzakati yakhe inelidimoni weva ngaye, weta watilahla phansi etinyaweni takhe. 26Lomfati abengewetive, angumSirofenikhe ngekutalwa. Wancusa Jesu kutsi akhiphe lelidimoni kulendvodzakati yakhe.

27Kepha Jesu watsi kuye: “Asekwenele kucala bantfwana bendlini, ngobe akukalungi kutsi sitsatse kudla kwebantfwana bendlini sikunikete tinja.”

28Kodvwa lomfati watsi kuye: “Yebo, kona Nkhosi, ucinisile; kodvwa noko netinja letingaphansi kwelitafula tiyawatfola emavutfuluka lawa kubantfwana.”

29Jesu wase utsi kuye: “Mahle emavi lowakhulumile. Ungahamba, lidimoni seliphumile endvodzakatini yakho.”

30Lomfati wahamba wabuyela ekhaya, wakhandza lendvodzakati yakhe icambalele embhedzeni, lidimoni seliphumile kuyo.

Jesu uphilisa sihhulu lesingakwati kukhuluma kahle

31Jesu wesuka esifundzeni saseThire wayakujika eSidoni, wadzabula sifundza saseDekhapholisi acondze eLwandle lwaseGalile. 32Kwaletfwa kuye indvodza lebeyisihhulu, futsi ingakhulumi nakahle. Bacela kutsi Jesu ayibeke tandla. 33Jesu wayehlukanisa nebantfu yaba yodvwa, wase ufaka iminwe yakhe etindlebeni tayo, wakhafula, wase utsintsa lulwimi lwayo. 34Wabheka ezulwini wabubula watsi kuyo: “Efatha,” lokusho kutsi: “Vuleka.”

35Tindlebe tayo tavuleka, ngekushesha lulwimi lwayo lwacatuluka, yase ikhuluma ngalokuvakala kahle. 36Jesu wabayala bantfu kutsi bangatjeli muntfu ngaloku. Kwaba shangatsi ubabangile, batsi besuka babe bayisakata nelive lonkhe. 37Bamangala kakhulu batsi: “Lomuntfu utenta kahle tonkhe tintfo. Wenta labangeva beve, nalabangakhulumi bakhulume!”

8

Jesu wesutsisa bantfu labati-4 000

(Mat. 15:32-39)

81Kwatsi nje kuwo lawo malanga ticumbi tebantfu tabutsanela kuJesu, tase teswele kudla letatingakudla. Ngako-ke Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo:

2“Ngiyabadzabukela labantfu, ngobe bebakanye nami lapha kwaze kwaba ngemalanga lamatsatfu. Manje sebate lutfo loludliwako. 3Futsi nangibahambisa ngendlala kutsi baye emakhaya, batawucaleka ngendlela, ngobe labanye babo besuka khashane kakhulu.”

4Bafundzi bakhe bamphendvula batsi: “Kepha vele, umuntfu angabaphani la ehlane, kute netinkhwa nje?”

5Jesu wababuta watsi: “Ninetinkhwa letingakhi?” Bamphendvula batsi: “Tisikhombisa.”

6Wase utsi kulabantfu abahlale phansi, watsatsa letinkhwa letisikhombisa watsi kube atibusise wase uyatihlephula watinika bafundzi bakhe kuze babele labantfu. Nangempela-ke bababela. 7Babenetinhlantana nje letimbalwa, nato watibusisa, watsi nato atabelwe labantfu. 8Bantfu badla besutsa; babutsa timvutfuluka letatisele, tagcwala emabhasikidi lasikhombisa. 9Bantfu lababelapho babengacishe babe ti-4 000. Jesu-ke wase utsi sale babuyela emakhaya abo. 10Waphutfuma yena wangena esikebheni kanye nebafundzi bakhe, balibangisa eDalmanutha.

BaFarisi bafuna Jesu ente sibonakaliso

(Mat. 16:1-4)

11

8:11
Mat. 12:38
16:1
Luk. 11:16,29
Joh. 6:30
BaFarisi beta kuJesu bacondze kuphikisana naye. Bamlinga batsi akente sibonakaliso sasezulwini.

12

8:12
Mat. 12:39
Luk. 11:29
Jesu wabubula ngalokujulile emoyeni wakhe watsi: “Lesitukulwane sisifunelani sibonakaliso? Ngicinisile, ngitsi kini: Kute nasinye sibonakaliso lesiyawukhonjiswa kulesitukulwane.”

13Wesuka wabashiya, wangena esikebheni walibangisa ngesheya kwelwandle.

Imbiliso yebaFarisi neyaHerodi

(Mat. 16:5-12)

14Bafundzi baJesu bakhohlwa kutiphatsela tinkhwa; bese basele nesinkhwa sinye kuphela esikebheni.

15

8:15
Luk. 12:1
Jesu wabadvonsa ngendlebe watsi: “Caphelani imbiliso yebaFarisi neyaHerodi.”Letinye tincwadzi tekucala titsi “neyemaHerodi”

16Bakhulumisana bodvwana batsi: “Kumbe usho ngobe kute sinkhwa.”

17Jesu ababona kutsi batsini, watsi kubo: “Nikhulumelani ngendzaba yekubate kwenu sinkhwa? Nanyalo anikacondzi, futsi anikaboni? Kantsi tinhlitiyo tenu senitente taba lukhuni yini? 18

8:18
Jer. 5:21
Hez. 12:2
Mak. 4:12
Naloku ninemehlo kaniboni? Nangetindlebe kaniva? Anisakhumbuli? 19
8:19
Mat. 14:17
Mak. 6:38
Luk. 9:13
Joh. 6:9
Namzukwana ngihlephula tinkhwa letisihlanu, ngihlephulela ti-5 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki?”

Bamphendvula batsi: “Lali-12.”

20

8:20
Mat. 15:34
Jesu wachubeka wababuta watsi: “Naletinkhwa letatisikhombisa lengatihlephulela ti-4 000, nagcwalisa emabhasikidi lamangaki ngetimvutfuluka letatisele?”

Batsi kuye: “Lasikhombisa.”

21Watsi kubo: “Solomane nanyalo anikeva?”

Jesu uphilisa imphumphutse eBhethsayida

22Jesu watsi efika nje eBhethsayida, baletsa kuye imphumphutse, bamcela kutsi ayitsintse ngesandla. 23

8:23
Mak. 7:33
Joh. 9:6
Wayibamba ngesandla lemphumphutse wayikhiphela ngephandle kwemuti. Watsi kube ayikhafulele emehlweni wayibeka tandla wayibuta watsi: “Kukhona yini lokubonako?”

24Lemphumphutse yaphakamisa inhloko yatsi: “Ngibona bantfu, kodvwa banjengetihlahla letihambako.”

25Waphindza futsi Jesu wabeka tandla emehlweni ayo. Yabukisisa, yaphiliswa, yabona kahle konkhe.

26Wase uyayiyala kutsi ayiye ekhaya layo, watsi: “Ungasaphambukeli edolobheni.”

Phetro uyavuma kutsi Jesu nguKhristu

(Mat. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Emvakwaloko Jesu wesuka wahamba nebafundzi bakhe baya emadolobhaneni langaseKhesariya Filiphi; basesendleleni wababuta bafundzi bakhe watsi: “Bantfu batsi mine ngingubani?”

28

8:28
Mak. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Bamtjela batsi: “Batsi unguJohane uMbhabhatisi, kantsi labanye batsi ungu-Elija; labanye batsi: ‘Ngulomunye nje webaphrofethi.’ ”

29

8:29
Joh. 6:68-69
Wase ubuta bona utsi: “Nine-ke nitsi ngingubani?”

Phetro wamphendvula watsi: “Wena unguKhristu.”

30Jesu wabayala abafica kutsi bangatjeli muntfu ngaye.

Jesu ukhuluma kwekucala ngekufa kwakhe

(Mat. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi iNdvodzana yemuntfu ifanele kuhlushwa ngalokunyenti, ilahlwe natibondza telibandla, nebaphatsi bebaphristi, netati temtsetfo, ibulawe, ivuke emvakwemalanga lamatsatfu. 32Loko wakusho ngalokucacile. Phetro wamdvonsela eceleni wamekhuta. 33Kodvwa Jesu waphendvuka wabuka bafundzi, wakhahla Phetro, watsi: “Suka kimi, Sathane! Awukunakekeli lokukwaNkulunkulu, kodvwa unakekela kwebantfu!”

Kulandzela Jesu

(Mat. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34

8:34
Mat. 10:38
Luk. 14:27
Jesu wabita bafundzi bakhe kanye nesicuku watsi kubo: “Umuntfu nakafuna kungilandzela, akatidzele, etjatse siphambano sakhe angilandzele. 35
8:35
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Ngobe wonkhe lofuna kusindzisa kuphila kwakhe, uyawulahlekelwa nguko, nalowo lolahlekelwa kuphila kwakhe ngenca yami nangenca yeliVangeli, uyawukusindzisa. 36Ngabe kambe kuyawumsita ngani umuntfu kuzuza live lonkhe, kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37Ingabe angakhiphani umuntfu kuhlenga umphefumulo wakhe? 38
8:38
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Mat. 10:33
25:31
26:64
Rom. 1:16
2 Thim. 1:8
2:12
Lowo lonemahloni ngami, nangemavi ami, kulesitukulwane lesonakele nalesiphingako, neNdvodzana yeMuntfu iyawuba nemahloni ngaye, nayifika ebukhosini beYise kanye netingilosi letingcwele.”