Siswati 1996 (SWA96)
6

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mat. 13:53-58; Luk. 4:16-30)

61Jesu wesuka lapho wabuyela endzaweni yakubo, bafundzi bakhe bamlandzela. 2Kwatsi ngeliSabatha wacala wafundzisa esinagogeni. Labanyenti labamuva bamangala, batsi: “Lomuntfu wakutsatsaphi konkhe loku? Nhlakanipho lenjani lena layiphiwe? Letimangaliso letingaka utenta kanjani? 3

6:3
Joh. 6:42
Akusiye yini umbati, indvodzana yaMariya, umnakaboJakobe, naJose, naJudasi, naSimoni? Angitsi bodzadzewabo balapha emkhatsini wetfu?” Base bayamcansukela.

4

6:4
Joh. 4:44
Jesu watsi kubo: “Umphrofethi uyahlonipheka kuyo yonkhe indzawo ngaphandle kwaseveni lakubo nakubantfu bakubo, ngisho nakubemndeni wakubo imbala.”

5Akakhonanga kwenta imisebenti yemandla kuleyo ndzawo ngaphandle kwekutsi nje wabeka tandla kulabambalwa lababegula, wabaphilisa. 6

6:6
Mat. 9:35
Wamangaliswa kungakholwa kwabo.

Jesu utfuma baphostoli labali-12

(Mat. 10:1,5-15; Luk. 9:1-6)

Jesu abehamba angenela imiti ngemiti yangakubo afundzisa bantfu. 7

6:7
Mat. 10:1
Wabita bafundzi labali-12 watsi abete kuye. Wabatfuma ngababili, wabanika emandla ekukhipha imimoya lemibi kubantfu.

8

6:8-11
Luk. 10:4-11
Wabayala kutsi bangaphatsi lutfo lwendlela ngaphandle kweludvondvolo; watsi bangasiphatsi ngisho nesinkhwa, nome sikhwama sekucela, nome imali etipatjini tabo. 9Kodvwa watsi bafake tincabule, bangatihlindzekeli ngeliyembe lesibili. 10Watsi kubo: “Nabaningenisa endlini, nibohlala kuleyondlu, nize nihambe kuleyo ndzawo. 11
6:11
Imis. 13:51
Nakukhona lapho banganemukeli khona bangavumi nekunilalela, nibobashiya nihambe, nitsintsitse lutfuli etinyaweni tenu, kuze kube bufakazi bekunala kwabo.”

12Bahamba-ke baphostoli bashumayela bantfu kutsi baphendvuke. 13

6:13
Jak. 5:14
Bakhipha emadimoni lamanyenti kubantfu, nalabanyenti lababegula babagcobisa ngemafutsa babaphilisa.

Kubulawa kwaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 14:1-12; Luk. 3:19-20; 9:7-9)

14

6:14-15
Mat. 16:14
Mak. 8:28
Luk. 9:19
Inkhosi Herodi yakuva loko, ngobe ligama laJesu lase lidvume kakhulu. Labanye babetsi: “Johane uMbhabhatisi sewuvukile kulabafile. Ngiko nje enta letimangaliso letingaka.”

15Kodvwa labanye babetsi: “Ngu-Elija.” Labanye batsi: “Ngumphrofethi njengalabanye baphrofethi bakadzeni.”

16Kodvwa Herodi, nakeva ngesimo setintfo, watsi: “Johane, lengamjuba inhloko, sewuvusiwe, uyaphila.”

17

6:17
Luk. 3:19-20
Herodi phela abesandza kutfumela kutsi kubanjwe Johane afakwe ejele. Abekwente loko, ngobe abesatsetse Herodiyasi, wamenta umkakhe. LoHerodiyasi abengumkaFiliphu, umnakaboHerodi. 18
6:18
Lev. 18:16
Phela Johane abekhute Herodi watsi: “Umtsetfo awukuvumeli kutsi utsatse umfati wemnakenu, umente wakho.”

19Nguko-ke Herodiyasi waba nemagcubu naJohane, afisa kutsi abulawe, kodvwa abete indlela. 20Herodi bekamesaba Johane amati kahle kutsi ungumuntfu lolungile nalongcwele, ngako-ke abemvikela. Abetsi, nakamuva akhuluma, adzidzeke, noko ajabulele kumlalela.

21Kodvwa litfuba lavuleka ngesikhatsi Herodi agubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Wenta sibhimbi, wabita bonkhe bantfu besigodlo sakhe, netindvuna takhe temphi, kanye netiphakanyiswa taseGalile. 22Indvodzakati yaHerodiyasi yeta yabagidzela kahle kakhulu. Herodi wajabula kanye netivakashi takhe, wadzimate watsi kulentfombatana: “Cela kimi nome ngabe yini lokufunako, ngitakupha kona.” 23Wafunga watsi kuyo: “Nome yini lotayicela kimi, ngitakupha yona, nome ngabe yihhafu yembuso wami.”

24Yaphumela ngephandle intfombatana yaya kuyawubuta kunina yatsi: “Ngingacelani?” Unina watsi: “Cela inhloko yaJohane uMbhabhatisi.”

25Masinyane intfombatana yabuya igijima, yafika enkhosini yacela yatsi: “Ngifuna ungiphe nyalo nje inhloko yaJohane uMbhabhatisi, ibekwe emgcwembeni.”

26Inkhosi yadzabuka kakhulu; kodvwa ngenca yesifungo, lebeseyisentile embikwetivakashi tayo, ayitsandzanga kusephula. 27Masinyane inkhosi yatfumela lisotja kutsi aliletse inhloko yaJohane. Lahamba layawujuba inhloko yaJohane ejele. 28Yaletfwa-ke inhloko yaJohane isemgcwembeni, yaniketwa intfombatana, intfombatana yayinika unina. 29Batsi kube bakuve loko bafundzi baJohane, bahamba bayawutsatsa sidvumbu sakhe bayawusingcwaba.

Jesu wesutsisa sicumbi lesinemadvodza lati-5 000

(Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-14)

30Baphostoli babuya kuJesu bafike bambikela ngako konkhe lababekwentile nalababekufundzisile. 31

6:31
Mak. 3:20
Watsi kubo: “Ase sibonane sodvwa, siphumule kancane.” Ngobe bekuphitsitela bantfu behla benyuka, loko kwenta kutsi Jesu nebafundzi bakhe babete nalesincane nje sikhatsi ngisho nesekudla imbala. 32Ngako bahamba ngemkhumbi baya endzaweni lete bantfu, baba bodvwana.

33Noko bantfu labanyenti bababona nase bahamba, babalandzela ngematubane, batsi phitsilili bavela kuwo onkhe emadolobha, baze befika kucala nakuleyo ndzawo abeya kuyo Jesu nebafundzi bakhe. 34

6:34
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
2 Khr. 18:16
Hez. 34:5
Mat. 9:36
Watsi uyehla nje Jesu esikebheni wabona lesikhulu sicumbi sebantfu, wabahawukela ngobe bebanjengetimvu letite umelusi. Wabafundzisa ngetintfo letinyenti. 35
6:35
2 Khos. 4:42
Kwatsi nase liyawushona, bafundzi bakhe beta kuye batsi: “Lendzawo ilihlane, kantsi futsi nelilanga seliya kunina. 36Bahambise labantfu baye emitini nasemadolobhaneni lasedvute bayetitsengela kudla.”

37Kepha Jesu wabaphendvula watsi: “Banikeni nine labangahle bakudle.”

Batsi bona: “Singaya yini kuyawutsenga tinkhwa ngabodenariyo labangema-200 sibanikete badle?”

38Watsi kubo: “Ase niyewuhlola kutsi ninetinkhwa letingaki.”

Batsi nase bahlolile, babuya batsi: “Sinetinkhwa letisihlanu netinhlanti letimbili.”

39Wabayala bafundzi bakhe watsi abahlalise labantfu ngetigaba tabo etjanini lobuluhlata. 40Ngako bahlala phansi ngeticheme tabo: ngemakhulu nangema-50. 41Watsatsa letinkhwa letisihlanu naletinhlanti letimbili wabuka etulu ezulwini, watibusisa. Wahlephula letinkhwa watiniketa bafundzi bakhe kutsi batabele labantfu; wacetuna naletinhlanti letimbili wabanika bonkhe. 42Badla bonkhe besutsa. 43Bafundzi babutsa timvutfuluka tetinkhwa netetinhlanti, bagcwalisa emabhasikidi lali-12. 44Emadvodza ladla kuleto tinkhwa abe ti-5 000.

Jesu uhamba etikwemanti

(Mat. 14:22-23; Joh. 6:15-21)

45Masinyane Jesu wangenisa bafundzi bakhe esikebheni, wabahambisa ngembili kwakhe, wabewetela ngesheya eBhethsayida, yena wasala ahambisa lesicuku sebantfu. 46Watsi nasabahambisile, wenyukela entsabeni wayawukhuleka. 47Kwatsi nakuhwalalako, sikebhe sabe sisekhatsi nelwandle, yena waba yedvwa elusentseni.

48Wababona kutsi basigwedla kamatima sikebhe, ngobe umoya bewuphambene nabo. Kwatsi ekuseni kungakasi, emkhatsini weli-awa lesitsatfu nelesitfupha, Jesu weta kubo ahamba etikwemanti. Wacondza embili, washaya kungatsi uyendlula. 49Bona-ke bambona ahamba etikwemanti bakhala bamemeta batsi: “Sipoko!” 50Ngobe bambona bonkhe betfuka, besaba kakhulu.

Masinyane wakhuluma nabo, watsi: “Manini sibindzi, ningesabi, ngimi.” 51Wangena esikebheni sabo, umoya wathula, ngako bamangala kakhulu. 52Bebangacondzisisi kahle kutsi tinkhwa betichazani, imicondvo yabo yayivalekile.

Jesu uphilisa tigulane eGenesaretha

(Mat. 14:34-36)

53Batsi nase bewelile, bakhunga sikebhe elusentseni lwelwandle, behlela eGenesaretha. 54Batsi nabehla esikebheni, bantfu bambona masinyane Jesu. 55Bagijima bonkhe bachamuka kuto tonkhe tigodzi letatimadvutane, baletsa labagulako ngetinhlaka, babaletsa lapho beve kutsi ungakhona Jesu. 56Yonkhe indzawo lapho abeya khona Jesu emitini, nasemadolobheni, nasemaphandleni, babeletsa kuye tigulane etimakethe. Tamncenga kutsi sale avuma kutsi titsintse umphetfo wengubo yakhe. Nembala tonkhe letawutsintsa taphila.