Siswati 1996 (SWA96)
4

Umfanekiso ngemhlanyeli

(Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8)

41

4:1
Luk. 5:1-3
Jesu waphindza futsi wafundzisa bantfu eceleni kweLwandle lwaseGalile. Ticuku ngeticuku tebantfu tabutsana ngakuye, wadzimate wakhwela wahlala esikebheni lesasiselwandle, bantfu bema elusentseni lwelwandle. 2Wabafundzisa tintfo letinyenti ngemifanekiso atsi:

3“Lalelani la: Umuntfu lotsite wake wahamba wayawuhlanyela. 4Kwatsi ngesikhatsi ahlanyela, lenye inhlanyelo yawela endleleni, kwefika tinyoni tayidla. 5Lenye yawela edvwaleni lelalimbonywe ngumhlabashana, yashesha yamila, ngobe lomhlabashana bewungemnyenti. 6Kwefika lilanga labalela, latishisa letitfombo, tabuna ngobe timphandze tato tatingakashoni ngalokwenele. 7Lenye yawela elukhuleni lwemanyeva, lwakhula lwaminyetela titfombo ngemanyeva alo tangabe tisatsela. 8Lenye yawela emhlabatsini lovundzile, yamila kahle, yakhula, yatsela titselo: lenye ngema-30, lenye ngema-60, lenye ngelikhulu.”

9Jesu wephetsa ngekutsi: “Lonendlebe yekuva akeve.”

Injongo yekusebentisa imifanekiso

(Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10)

10Kwatsi Jesu asasele nebafundzi bakhe lababeli-12 nalabanye lababemlandzela, bambuta ngalemifanekiso. 11Waphendvula watsi: “Nine niphiwe imfihlakalo yembuso waNkulunkulu, kodvwa laba labangephandle konkhe bakutfola ngemifanekiso, 12

4:12
Isa. 6:9-10
29:10
Joh. 12:40
Imis. 28:26
kuze kutsi:

“ ‘Nome babona, bangakhanyelwa kahle,

nome beva, bangacacelwa kahle,

bangetiwuphendvuka

babuyele kuNkulunkulu,

batsetselelwe tono tabo.’ ”

Jesu uchaza umfanekiso ngemhlanyeli

(Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15)

13Jesu watsi kubo: “Nisho kutsi nani lomfanekiso aniwuva? Pho, nitayiva kanjani leminye imifanekiso? 14Umhlanyeli uhlanyela livi laNkulunkulu. 15Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela endleleni kufanekisa labo labatsi bangaliva livi, masinyane kufike Sathane alitsatse lelivi lelihlanyelwe kubo. 16Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emadvwaleni kufanekisa labo labatsi bangaliva livi basheshe balemukele ngekujabula, 17kepha babe bate timphandze letishona ngalokwenele, balibamba kwesikhashana nje, batsi ngekuhlaselwa tilingo netinhlupheko ngenca yalo basheshe bahlubuke. 18Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emanyeveni kufanekisa labo labalivako livi, 19

4:19
Mak. 10:23
1 Thim. 6:9
kepha kunaka tintfo tasemhlabeni nekujabulela umcebo, nekukhangwa nguletinye tintfo letinyenti kubangene, kuliminyetele livi, bangabe basatsela titselo. 20Kuhlanyelwa emhlabatsini lovundzile kufanekisa labo labalivako livi balemukele batsele titselo: ngema-30 nome ngema-60 nome ngelikhulu.”

Sibane lesokhelwe ngaphansi kwesitja

(Luk. 8:16-18)

21

4:21
Mat. 5:15
Luk. 11:33
Wachubeka Jesu watsi: “Kodvwa kuke kwenteke yini kutsi kokhelwe sibane siletfwe endlini, bese simbonywa ngesitja nome sifakwe phansi kwembhedze? Singete sabekwa endzaweni yaso yini? 22
4:22
Mat. 10:26
Luk. 12:2
Konkhe lokufihlakele kuyawuvetwa ebaleni, naloko lokumbonyiwe kuyawugwatjulwa. 23Lonendlebe yekuva akeve.”

24

4:24
Mat. 7:2
Luk. 6:38
Wachubeka watsi: “Caphelani inshokutsini yaloku lenikuvako. Leso silinganiso lenilinganisa ngaso nani niyawulinganiswa ngaso, nibuye nengetelwe futsi. 25
4:25
Mat. 13:12
25:29
Luk. 8:18
19:26
Lowo lonako uyakwengetelwa; lowo lote uyakwemukwa naloko lokuncane lanako.”

Umfanekiso ngenhlanyelo letimilelako

26Jesu wachubeka watsi: “Umbuso waNkulunkulu ufanana nanaku: Umuntfu usakata inhlanyelo ensimini yakhe, 27ebusuku uyalala, emini avuke, nenhlanyelo iyamila ikhule, kodvwa yena abe angati kutsi ikhula njani. 28Umhlaba ngekwawo uveta kudla: Kucala kube likhaba, bese kuyabhaceka, kube netibhuluja leticinile, 29

4:29
Jow. 3:13
kuyaye kutsi kungoma, kutsatfwe lisikela kuyewuvunwa, ngobe sikhatsi sekuvuna sesifikile.”

Umfanekiso ngesihlahla sendlulamitsi

(Mat. 13:31-32; Luk. 13:18-19)

30Jesu wabuta watsi: “Kodvwa umbuso waNkulunkulu singawufananisa nani nje? Singawubekisa ngani kodvwa? 31Unjengenhlanyelo yendlulamitsi lencane kakhulu. 32Kepha umuntfu nakayihlanyela emhlabatsini, itsi ingamila, ikhule ibe sihlahla lesikhulu lesiveta emagala lamakhulu lanemtfunti, ngisho netinyoni tesiganga tifike takhe tidleke tato kuso.”

Jesu ukhuluma ngemifanekiso

(Mat. 13:34-35)

33Jesu abekhuluma kubantfu ngemifanekiso leminyenti lenjalo, abashumayela livi ngalokubalingene kutsi bakuve. 34Abengakhulumi lutfo angasebentisi imifanekiso, kantsi nase babodvwana nebafundzi bakhe, bona abebachazela konkhe.

Jesu ubindzisa sivunguvungu

(Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25)

35Kusihlwa ngalelo langa Jesu watjela bafundzi bakhe watsi: “Aseweleleni ngesheya kwelwandle.” 36Besuka basishiya sicumbi sebantfu, bahamba ngalesikebhe labekuso. Bekunaletinye tikebhe letatihambisana nalesabo. 37Kwesuka lesikhulu sivunguvungu, emagagasi angena esikebheni adzimate acishe asigcwalisa. 38Jesu abengemuva esikebheni, acamele emcamelweni, alele. Bamvusa batsi: “Mfundzisi, walala nje sifa?”

39Wavuka wekhuta lomoya watsi kulolwandle: “Thula, utsi nya!” Umoya wakhawula khona lapho, kwathula kwatsi nya. 40Watsi kubafundzi: “Nesabani kodvwa? Nentiwa yini lokutsi nibete kukholwa?”

41Bafikelwa kwesaba lokukhulu; kwaba ngulowo wabuta lomunye atsi: “Kantsi ngubani lona? Wekhuta umoya ngisho nelwandle kumlalele!”

5

Kuphiliswa kwendvodza lenemadimoni

(Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39)

51Base bewelela ngesheya kweLwandle LwaseGalile eveni laseGerasa. 2Watsi Jesu uyaphuma nje esikebheni, wahlangabetwa yindvodza lebeyinelidimoni iphuma emathuneni, 3lapho yase ihlala khona. Kwase kute namunye umuntfu labengakhona kuyibopha ngisho nangetinketane. 4Beyike yetanywa ngaphambili kutsi iboshwe ngetindilimo nangetinketane, kodvwa beyitidzabula incamule naletinketane tibe ticucu. Kute labenemandla ekuyehlula. 5Busuku nemini beyikhala impongoloze etintsabeni nasemathuneni, itihhwebhe ngematje.

6Yatsi nayibona Jesu abucalu, yesuka ngematubane yaya kuye yafika yamkhotsama ikhuleka. 7Yamemeta ngelivi lelikhulu yatsi: “Ufunani kimi wena, Jesu, Ndvodzana yaNkulunkulu Losetikwako Konkhe? Mane ungangihluphi!” 8Yakusho loku, ngobe Jesu abesatsite kuyo: “Phuma dimoni kulomuntfu!”

9Jesu wase uyabuta utsi: “Ungubani libito lakho?”

Yamphendvula yatsi: “Libito lami nguSibanyenti, ngobe silibutfo.” 10Emadimoni ase ancenga Jesu kutsi angawacoshi kulelo live.

11Bekukhona umhlambi lomkhulu wetihhontji kuleyo ndzawo utse bhidli, udla eceleni lentsaba. 12Yase iyatincengela lemimoya lemibi itsi: “Mane usitfumele lapha etihhontjini singene kuto.” 13Wayivumela. Yaphuma-ke imimoya lemibi kulowo muntfu yangena etihhontjini. Wonkhe lowo mhlambi lowawungahle ube tihhontji letiti-2 000 wagijima, wahholokoshela eweni, wagcumkela elwandle, wacwila, wafa.

14Bantfu lababeluse letingulube babaleka bayawubika kubantfu edolobheni nasemaphandleni. Bantfu beta batawutibonela loko lokwase kwentekile. 15Befika kuJesu bayibona lendvodza lebeyikadze inemadimoni, lebeyibitwa ngekutsi nguSibanyenti. Beyihleti phansi, yembetse kahle, isangulukile nasemcondvweni. Betfuka, besaba. 16Labo lababebonile babachazela konkhe lokwakwentekile kulomuntfu labenemadimoni, nalokwakwentekile etihhontjini.

17Base bancenga Jesu kutsi akesuke eveni labo.

18Kwatsi Jesu nakakhwela esikebheni, lendvodza lebeyinemadimoni yacela kuJesu kutsi ihambe naye.

19Kepha Jesu wala, watsi kuyo: “Buyela ekhaya kubantfu bakini, ubatjele kutsi iNkhosi ikwentele tintfo letinkhulu kangakanani, nekutsi ikuhawukele kanjani.”

20Yahamba-ke lendvodza yacala kumemetela eDekhapholisi kutsi Jesu uyentele tintfo letinkhulu kangakanani. Bonkhe bamangala nabakuva loko.

Indvodzakati yaJayiru nemfati lotsintse ingubo yaJesu

(Mat. 9:18-26; Luk. 8:40-56)

21Jesu wewela ngesikebhe wabuyela ngesheya kwelwandle. Sicuku lesikhulu sebantfu seta kuye ngaselwandle. 22Kwefika kuye indvodza, libito layo kunguJayiru, umphatsi welisinagoge, yanelela kubona Jesu yatilahla phansi embikwakhe. 23Yamncenga yatsi: “Indvodzakati yami lencane igulela kufa, sekubonwa ngekusa. Mane ute uteyibeka tandla itekusindza iphile.”

24Jesu wavuma wahamba nayo. Sicumbi lesikhulu sebantfu samlandzela simkakile.

25Bekukhona umfati labegula, aphetfwe sifo sekopha, lesase sicedze iminyaka leli-12 simphetse.

26Abesagule kakhulu, asaphelelwe timali kulabelaphako, angasenalutfo esandleni, kodvwa kujinge kubete buncono, kugula kuya embili. 27Abesake weva tidvumo ngaJesu, ngako watfumbeleta ngemuva kwaJesu watsintsa ingubo yakhe, 28ngobe wacabanga watsi: “Nangingamane nje ngitsintse ingubo yakhe, ngitawuphila.”

29Kopha kwancamuka khona lapho, wativa asaphilile esifeni lebesimphetse. 30

5:30
Mat. 14:36
Luk. 6:19
Masinyane Jesu wativela kutsi kukhona emandla lasaphumile kuye, wagucuka, wacalata, watsi: “Ngubani lotsintse ingubo yami?”

31Bafundzi bakhe batsi kuye: “Hhawu, ungatsi usibona nje lesiminyaminya lesikukakile ube utsi: ‘Ngubani lotsintse ingubo yami?’ ”

32Wacalata afuna kubona kutsi ngubani lona lomtsintsile. 33Kodvwa lomfati ati kahle kutsi kwentekeni kuye, wasondzela ngembili achachatela, ngenca yekwesaba, waguca phansi embikwakhe, wamtjela lonkhe liciniso.

34Jesu watsi kuye: “Ndvodzakati yami, kukholwa kwakho kukuphilisile. Hamba ngekuthula, uphile esifeni sakho.”

35Asakhuluma nje Jesu, kwefika tigijimi tiphuma kaJayiru tambikela tatsi: “Indvodzakati yakho seyifile. Sale umyekela loMfundzisi, ungasamhluphi.”

36Kodvwa Jesu, angakunaki loku letatikusho, watsi kuJayiro: “Ungesabi, kholwa kuphela.” 37Jesu wesuka lapho wahamba; wabalela bonkhe kutsi bamlandzele, ngaphandle kwaboPhetro, naJakobe, naJohane, umnakaboJakobe. 38Batsi nabefika endlini yalomphatsi welisinagoge, beva sililo kutse mpu, bantfu bakhala. 39Watsi kube angene, watsi kubo: “Nikhalelani, nidzindza sililo nje? Lomntfwana akafi, ulele.”

40Bamane bamhleka bulima nje. Wabakhiphela ngephandle bonkhe, watsatsa uyise nenina walomntfwana, nalabo labebanaye, wangena nabo lapho bekunemntfwana khona. 41Wafike wabamba lomntfwana ngesandla, watsi kuye: “Thalitha, khumi,” lokusho kutsi: “Ntfombatana, ngitsi kuwe: Vuka!”

42Intfombatana yasukuma masinyane, yahamba. Bese ineminyaka leli-12 budzala. Masinyane bantfu behlelwa kwesaba nekumangala lokukhulu. 43

5:43
Mak. 10:52
Jesu wabayalisisa kutsi bangatjeli muntfu ngaloku. Watsi abayiphe kudla lentfombatana.

6

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mat. 13:53-58; Luk. 4:16-30)

61Jesu wesuka lapho wabuyela endzaweni yakubo, bafundzi bakhe bamlandzela. 2Kwatsi ngeliSabatha wacala wafundzisa esinagogeni. Labanyenti labamuva bamangala, batsi: “Lomuntfu wakutsatsaphi konkhe loku? Nhlakanipho lenjani lena layiphiwe? Letimangaliso letingaka utenta kanjani? 3

6:3
Joh. 6:42
Akusiye yini umbati, indvodzana yaMariya, umnakaboJakobe, naJose, naJudasi, naSimoni? Angitsi bodzadzewabo balapha emkhatsini wetfu?” Base bayamcansukela.

4

6:4
Joh. 4:44
Jesu watsi kubo: “Umphrofethi uyahlonipheka kuyo yonkhe indzawo ngaphandle kwaseveni lakubo nakubantfu bakubo, ngisho nakubemndeni wakubo imbala.”

5Akakhonanga kwenta imisebenti yemandla kuleyo ndzawo ngaphandle kwekutsi nje wabeka tandla kulabambalwa lababegula, wabaphilisa. 6

6:6
Mat. 9:35
Wamangaliswa kungakholwa kwabo.

Jesu utfuma baphostoli labali-12

(Mat. 10:1,5-15; Luk. 9:1-6)

Jesu abehamba angenela imiti ngemiti yangakubo afundzisa bantfu. 7

6:7
Mat. 10:1
Wabita bafundzi labali-12 watsi abete kuye. Wabatfuma ngababili, wabanika emandla ekukhipha imimoya lemibi kubantfu.

8

6:8-11
Luk. 10:4-11
Wabayala kutsi bangaphatsi lutfo lwendlela ngaphandle kweludvondvolo; watsi bangasiphatsi ngisho nesinkhwa, nome sikhwama sekucela, nome imali etipatjini tabo. 9Kodvwa watsi bafake tincabule, bangatihlindzekeli ngeliyembe lesibili. 10Watsi kubo: “Nabaningenisa endlini, nibohlala kuleyondlu, nize nihambe kuleyo ndzawo. 11
6:11
Imis. 13:51
Nakukhona lapho banganemukeli khona bangavumi nekunilalela, nibobashiya nihambe, nitsintsitse lutfuli etinyaweni tenu, kuze kube bufakazi bekunala kwabo.”

12Bahamba-ke baphostoli bashumayela bantfu kutsi baphendvuke. 13

6:13
Jak. 5:14
Bakhipha emadimoni lamanyenti kubantfu, nalabanyenti lababegula babagcobisa ngemafutsa babaphilisa.

Kubulawa kwaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 14:1-12; Luk. 3:19-20; 9:7-9)

14

6:14-15
Mat. 16:14
Mak. 8:28
Luk. 9:19
Inkhosi Herodi yakuva loko, ngobe ligama laJesu lase lidvume kakhulu. Labanye babetsi: “Johane uMbhabhatisi sewuvukile kulabafile. Ngiko nje enta letimangaliso letingaka.”

15Kodvwa labanye babetsi: “Ngu-Elija.” Labanye batsi: “Ngumphrofethi njengalabanye baphrofethi bakadzeni.”

16Kodvwa Herodi, nakeva ngesimo setintfo, watsi: “Johane, lengamjuba inhloko, sewuvusiwe, uyaphila.”

17

6:17
Luk. 3:19-20
Herodi phela abesandza kutfumela kutsi kubanjwe Johane afakwe ejele. Abekwente loko, ngobe abesatsetse Herodiyasi, wamenta umkakhe. LoHerodiyasi abengumkaFiliphu, umnakaboHerodi. 18
6:18
Lev. 18:16
Phela Johane abekhute Herodi watsi: “Umtsetfo awukuvumeli kutsi utsatse umfati wemnakenu, umente wakho.”

19Nguko-ke Herodiyasi waba nemagcubu naJohane, afisa kutsi abulawe, kodvwa abete indlela. 20Herodi bekamesaba Johane amati kahle kutsi ungumuntfu lolungile nalongcwele, ngako-ke abemvikela. Abetsi, nakamuva akhuluma, adzidzeke, noko ajabulele kumlalela.

21Kodvwa litfuba lavuleka ngesikhatsi Herodi agubha lusuku lwakhe lwekutalwa. Wenta sibhimbi, wabita bonkhe bantfu besigodlo sakhe, netindvuna takhe temphi, kanye netiphakanyiswa taseGalile. 22Indvodzakati yaHerodiyasi yeta yabagidzela kahle kakhulu. Herodi wajabula kanye netivakashi takhe, wadzimate watsi kulentfombatana: “Cela kimi nome ngabe yini lokufunako, ngitakupha kona.” 23Wafunga watsi kuyo: “Nome yini lotayicela kimi, ngitakupha yona, nome ngabe yihhafu yembuso wami.”

24Yaphumela ngephandle intfombatana yaya kuyawubuta kunina yatsi: “Ngingacelani?” Unina watsi: “Cela inhloko yaJohane uMbhabhatisi.”

25Masinyane intfombatana yabuya igijima, yafika enkhosini yacela yatsi: “Ngifuna ungiphe nyalo nje inhloko yaJohane uMbhabhatisi, ibekwe emgcwembeni.”

26Inkhosi yadzabuka kakhulu; kodvwa ngenca yesifungo, lebeseyisentile embikwetivakashi tayo, ayitsandzanga kusephula. 27Masinyane inkhosi yatfumela lisotja kutsi aliletse inhloko yaJohane. Lahamba layawujuba inhloko yaJohane ejele. 28Yaletfwa-ke inhloko yaJohane isemgcwembeni, yaniketwa intfombatana, intfombatana yayinika unina. 29Batsi kube bakuve loko bafundzi baJohane, bahamba bayawutsatsa sidvumbu sakhe bayawusingcwaba.

Jesu wesutsisa sicumbi lesinemadvodza lati-5 000

(Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-14)

30Baphostoli babuya kuJesu bafike bambikela ngako konkhe lababekwentile nalababekufundzisile. 31

6:31
Mak. 3:20
Watsi kubo: “Ase sibonane sodvwa, siphumule kancane.” Ngobe bekuphitsitela bantfu behla benyuka, loko kwenta kutsi Jesu nebafundzi bakhe babete nalesincane nje sikhatsi ngisho nesekudla imbala. 32Ngako bahamba ngemkhumbi baya endzaweni lete bantfu, baba bodvwana.

33Noko bantfu labanyenti bababona nase bahamba, babalandzela ngematubane, batsi phitsilili bavela kuwo onkhe emadolobha, baze befika kucala nakuleyo ndzawo abeya kuyo Jesu nebafundzi bakhe. 34

6:34
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
2 Khr. 18:16
Hez. 34:5
Mat. 9:36
Watsi uyehla nje Jesu esikebheni wabona lesikhulu sicumbi sebantfu, wabahawukela ngobe bebanjengetimvu letite umelusi. Wabafundzisa ngetintfo letinyenti. 35
6:35
2 Khos. 4:42
Kwatsi nase liyawushona, bafundzi bakhe beta kuye batsi: “Lendzawo ilihlane, kantsi futsi nelilanga seliya kunina. 36Bahambise labantfu baye emitini nasemadolobhaneni lasedvute bayetitsengela kudla.”

37Kepha Jesu wabaphendvula watsi: “Banikeni nine labangahle bakudle.”

Batsi bona: “Singaya yini kuyawutsenga tinkhwa ngabodenariyo labangema-200 sibanikete badle?”

38Watsi kubo: “Ase niyewuhlola kutsi ninetinkhwa letingaki.”

Batsi nase bahlolile, babuya batsi: “Sinetinkhwa letisihlanu netinhlanti letimbili.”

39Wabayala bafundzi bakhe watsi abahlalise labantfu ngetigaba tabo etjanini lobuluhlata. 40Ngako bahlala phansi ngeticheme tabo: ngemakhulu nangema-50. 41Watsatsa letinkhwa letisihlanu naletinhlanti letimbili wabuka etulu ezulwini, watibusisa. Wahlephula letinkhwa watiniketa bafundzi bakhe kutsi batabele labantfu; wacetuna naletinhlanti letimbili wabanika bonkhe. 42Badla bonkhe besutsa. 43Bafundzi babutsa timvutfuluka tetinkhwa netetinhlanti, bagcwalisa emabhasikidi lali-12. 44Emadvodza ladla kuleto tinkhwa abe ti-5 000.

Jesu uhamba etikwemanti

(Mat. 14:22-23; Joh. 6:15-21)

45Masinyane Jesu wangenisa bafundzi bakhe esikebheni, wabahambisa ngembili kwakhe, wabewetela ngesheya eBhethsayida, yena wasala ahambisa lesicuku sebantfu. 46Watsi nasabahambisile, wenyukela entsabeni wayawukhuleka. 47Kwatsi nakuhwalalako, sikebhe sabe sisekhatsi nelwandle, yena waba yedvwa elusentseni.

48Wababona kutsi basigwedla kamatima sikebhe, ngobe umoya bewuphambene nabo. Kwatsi ekuseni kungakasi, emkhatsini weli-awa lesitsatfu nelesitfupha, Jesu weta kubo ahamba etikwemanti. Wacondza embili, washaya kungatsi uyendlula. 49Bona-ke bambona ahamba etikwemanti bakhala bamemeta batsi: “Sipoko!” 50Ngobe bambona bonkhe betfuka, besaba kakhulu.

Masinyane wakhuluma nabo, watsi: “Manini sibindzi, ningesabi, ngimi.” 51Wangena esikebheni sabo, umoya wathula, ngako bamangala kakhulu. 52Bebangacondzisisi kahle kutsi tinkhwa betichazani, imicondvo yabo yayivalekile.

Jesu uphilisa tigulane eGenesaretha

(Mat. 14:34-36)

53Batsi nase bewelile, bakhunga sikebhe elusentseni lwelwandle, behlela eGenesaretha. 54Batsi nabehla esikebheni, bantfu bambona masinyane Jesu. 55Bagijima bonkhe bachamuka kuto tonkhe tigodzi letatimadvutane, baletsa labagulako ngetinhlaka, babaletsa lapho beve kutsi ungakhona Jesu. 56Yonkhe indzawo lapho abeya khona Jesu emitini, nasemadolobheni, nasemaphandleni, babeletsa kuye tigulane etimakethe. Tamncenga kutsi sale avuma kutsi titsintse umphetfo wengubo yakhe. Nembala tonkhe letawutsintsa taphila.