Siswati 1996 (SWA96)
5

Kuphiliswa kwendvodza lenemadimoni

(Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39)

51Base bewelela ngesheya kweLwandle LwaseGalile eveni laseGerasa. 2Watsi Jesu uyaphuma nje esikebheni, wahlangabetwa yindvodza lebeyinelidimoni iphuma emathuneni, 3lapho yase ihlala khona. Kwase kute namunye umuntfu labengakhona kuyibopha ngisho nangetinketane. 4Beyike yetanywa ngaphambili kutsi iboshwe ngetindilimo nangetinketane, kodvwa beyitidzabula incamule naletinketane tibe ticucu. Kute labenemandla ekuyehlula. 5Busuku nemini beyikhala impongoloze etintsabeni nasemathuneni, itihhwebhe ngematje.

6Yatsi nayibona Jesu abucalu, yesuka ngematubane yaya kuye yafika yamkhotsama ikhuleka. 7Yamemeta ngelivi lelikhulu yatsi: “Ufunani kimi wena, Jesu, Ndvodzana yaNkulunkulu Losetikwako Konkhe? Mane ungangihluphi!” 8Yakusho loku, ngobe Jesu abesatsite kuyo: “Phuma dimoni kulomuntfu!”

9Jesu wase uyabuta utsi: “Ungubani libito lakho?”

Yamphendvula yatsi: “Libito lami nguSibanyenti, ngobe silibutfo.” 10Emadimoni ase ancenga Jesu kutsi angawacoshi kulelo live.

11Bekukhona umhlambi lomkhulu wetihhontji kuleyo ndzawo utse bhidli, udla eceleni lentsaba. 12Yase iyatincengela lemimoya lemibi itsi: “Mane usitfumele lapha etihhontjini singene kuto.” 13Wayivumela. Yaphuma-ke imimoya lemibi kulowo muntfu yangena etihhontjini. Wonkhe lowo mhlambi lowawungahle ube tihhontji letiti-2 000 wagijima, wahholokoshela eweni, wagcumkela elwandle, wacwila, wafa.

14Bantfu lababeluse letingulube babaleka bayawubika kubantfu edolobheni nasemaphandleni. Bantfu beta batawutibonela loko lokwase kwentekile. 15Befika kuJesu bayibona lendvodza lebeyikadze inemadimoni, lebeyibitwa ngekutsi nguSibanyenti. Beyihleti phansi, yembetse kahle, isangulukile nasemcondvweni. Betfuka, besaba. 16Labo lababebonile babachazela konkhe lokwakwentekile kulomuntfu labenemadimoni, nalokwakwentekile etihhontjini.

17Base bancenga Jesu kutsi akesuke eveni labo.

18Kwatsi Jesu nakakhwela esikebheni, lendvodza lebeyinemadimoni yacela kuJesu kutsi ihambe naye.

19Kepha Jesu wala, watsi kuyo: “Buyela ekhaya kubantfu bakini, ubatjele kutsi iNkhosi ikwentele tintfo letinkhulu kangakanani, nekutsi ikuhawukele kanjani.”

20Yahamba-ke lendvodza yacala kumemetela eDekhapholisi kutsi Jesu uyentele tintfo letinkhulu kangakanani. Bonkhe bamangala nabakuva loko.

Indvodzakati yaJayiru nemfati lotsintse ingubo yaJesu

(Mat. 9:18-26; Luk. 8:40-56)

21Jesu wewela ngesikebhe wabuyela ngesheya kwelwandle. Sicuku lesikhulu sebantfu seta kuye ngaselwandle. 22Kwefika kuye indvodza, libito layo kunguJayiru, umphatsi welisinagoge, yanelela kubona Jesu yatilahla phansi embikwakhe. 23Yamncenga yatsi: “Indvodzakati yami lencane igulela kufa, sekubonwa ngekusa. Mane ute uteyibeka tandla itekusindza iphile.”

24Jesu wavuma wahamba nayo. Sicumbi lesikhulu sebantfu samlandzela simkakile.

25Bekukhona umfati labegula, aphetfwe sifo sekopha, lesase sicedze iminyaka leli-12 simphetse.

26Abesagule kakhulu, asaphelelwe timali kulabelaphako, angasenalutfo esandleni, kodvwa kujinge kubete buncono, kugula kuya embili. 27Abesake weva tidvumo ngaJesu, ngako watfumbeleta ngemuva kwaJesu watsintsa ingubo yakhe, 28ngobe wacabanga watsi: “Nangingamane nje ngitsintse ingubo yakhe, ngitawuphila.”

29Kopha kwancamuka khona lapho, wativa asaphilile esifeni lebesimphetse. 30

5:30
Mat. 14:36
Luk. 6:19
Masinyane Jesu wativela kutsi kukhona emandla lasaphumile kuye, wagucuka, wacalata, watsi: “Ngubani lotsintse ingubo yami?”

31Bafundzi bakhe batsi kuye: “Hhawu, ungatsi usibona nje lesiminyaminya lesikukakile ube utsi: ‘Ngubani lotsintse ingubo yami?’ ”

32Wacalata afuna kubona kutsi ngubani lona lomtsintsile. 33Kodvwa lomfati ati kahle kutsi kwentekeni kuye, wasondzela ngembili achachatela, ngenca yekwesaba, waguca phansi embikwakhe, wamtjela lonkhe liciniso.

34Jesu watsi kuye: “Ndvodzakati yami, kukholwa kwakho kukuphilisile. Hamba ngekuthula, uphile esifeni sakho.”

35Asakhuluma nje Jesu, kwefika tigijimi tiphuma kaJayiru tambikela tatsi: “Indvodzakati yakho seyifile. Sale umyekela loMfundzisi, ungasamhluphi.”

36Kodvwa Jesu, angakunaki loku letatikusho, watsi kuJayiro: “Ungesabi, kholwa kuphela.” 37Jesu wesuka lapho wahamba; wabalela bonkhe kutsi bamlandzele, ngaphandle kwaboPhetro, naJakobe, naJohane, umnakaboJakobe. 38Batsi nabefika endlini yalomphatsi welisinagoge, beva sililo kutse mpu, bantfu bakhala. 39Watsi kube angene, watsi kubo: “Nikhalelani, nidzindza sililo nje? Lomntfwana akafi, ulele.”

40Bamane bamhleka bulima nje. Wabakhiphela ngephandle bonkhe, watsatsa uyise nenina walomntfwana, nalabo labebanaye, wangena nabo lapho bekunemntfwana khona. 41Wafike wabamba lomntfwana ngesandla, watsi kuye: “Thalitha, khumi,” lokusho kutsi: “Ntfombatana, ngitsi kuwe: Vuka!”

42Intfombatana yasukuma masinyane, yahamba. Bese ineminyaka leli-12 budzala. Masinyane bantfu behlelwa kwesaba nekumangala lokukhulu. 43

5:43
Mak. 10:52
Jesu wabayalisisa kutsi bangatjeli muntfu ngaloku. Watsi abayiphe kudla lentfombatana.