Siswati 1996 (SWA96)
3

Kuphiliswa kwemuntfu lonesandla lesishwaphene

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Waphindza Jesu wangena esinagogeni, bekunemuntfu labenesandla lesishwaphene. 2Bekukhona lababefuna kubeka Jesu licala, ngako-ke bamcaphelisisa kutsi utawumphilisa yini lomuntfu, njengobe kwakuliSabatha nje. 3Jesu watsi kulomuntfu labenesandla lesishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.” 4Wabuta kubo watsi: “Kulungile yini kwenta lokuhle ngeliSabatha, nome kwenta lokubi, kusita umuntfu nome kumyekelela aze afe?”

Kepha bathula. 5Wabatsi cala cala, acansukile, wadzabuka ngobe tinhlitiyo tabo tatilukhuni, tinenkhani, wase utsi kulomuntfu: “Yelula sandla sakho!” Waselula, saphila.

6

3:6
Mat. 22:16
Masinyane baFarisi baphuma esinagogeni, bayawuhlanganisa tinhloko nemaHerodi, bakha lisu lekubulala Jesu.

Sicuku sebantfu ngaseLwandle lwaseGalile

(Mat. 4:24-25; 12:15-16; Luk. 6:17-19; 4:41)

7Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya ngaseLwandle LwaseGalile. Ticumbi tebantfu letatiphuma eGalile naseJudiya tamlandzela. 8

3:8
Mat. 4:25
Letinye ticumbi tatiphuma eJerusalema, nase-Idumiya, nangesheya kweJordane, nangasemadolobheni aseThire naseSidoni. Tonkhe leticumbi tatite kuye, ngobe tative ngaloko abekwenta.

9

3:9
Mak. 4:1
Luk. 5:1-3
Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi bamlungisele sikebhe, hleze sicumbi sebantfu simminyetele. 10Loko wakwenta emvakwekuphilisa labanyenti. Bonkhe lababenetifo babephangelana kuye batewumtsintsa. 11
3:11
Luk. 4:41
Lababenemadimoni babetsi bangambona, baguce embikwakhe bamemete batsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

12

3:12
Mak. 1:25
Kepha Jesu wabadvonsa ngendlebe kutsi bangamhlakati ebantfwini.

Jesu ukhetsa baphostoli labali-12

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Jesu wase ukhuphukela entsabeni. Wababita labo labefuna kubatfuma; beta kuye. 14Wabamisa baba li-12, lababetawuba naye, [wabetsa watsi baphostoli,]Letinye tincwadzi tekucala tite lenchazelo wabatfuma kutsi bayewushumayela, 15wabapha nemandla ekukhipha emadimoni.

16

3:16
Joh. 1:40
Imis. 1:13
Naba-ke laba labali-12 labakhetsa: Simoni, lametsa watsi nguPhetro; 17
3:17
Luk. 9:54
boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi, labetsa watsi boBhowanegese, lokusho kutsi “Emadvodzana Ekudvuma Kwelitulu”; 18na-Andreya, naFiliphu, naBhatalomewu, naMatewu, naTomasi, naJakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi, naSimoni, wephathi yemaKhenani, 19naJudasi Skariyothi labetamtsengisa.

Jesu uchaza ngaBhelzebule

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Jesu wase uyesuka ubuyela ekhaya. Ticumbi taphindze tabutsana ngalokwengcile, kangangekutsi Jesu kanye nebafundzi bakhe badzimate baswela ngisho sikhatsi sekudla. 21Bakubo batsi kube bakuve loko, baphutfuma bamlandza, ngobe kwase kutsiwa: “Usangene ingcondvo!”

22

3:22
Mat. 9:34
10:25
Kepha tati temtsetfo letatichamuka eJerusalema tatsi: “UnaBhelzebule,” labanye batsi: “Yinkhosi yemadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni.”

23Jesu wababita, wakhuluma nabo ngemifanekiso atsi: “Kodvwa Sathane angamcosha njani Sathane? 24Nangabe umbuso wehlukene ekhatsi, lowo mbuso ngeke ume. 25Nangabe likhaya lehlukene ekhatsi, alichubi. 26Nangabe umbuso waSathane wehlukene ekhatsi, sewuvukelana kwawona, ungeke ume, kodvwa uyakuwa uphele.

27“Kute umuntfu longagcekeza indlu yesichwaga aphange timphahla taso, ngaphandle kwekutsi acale ngekubamba sona asibophe; emvakwaloko-ke angangena aphange timphahla endlini yaso.

28

3:28
Luk. 12:10
1 Joh. 5:16
“Ngiyacinisa ngitsi kini: Tonkhe tono tebantfu tiyawutsetselelwa, nome ngabe sebahlambalate kangakanani; 29
3:29
Luk. 12:10
kodvwa umuntfu lohlambalata Moya Longcwele, ngeke atsetselelwe nanini, kepha unelicala laphakadze.”

30Jesu wakusho loko, ngobe labanye bebatsi unelidimoni.

Tihlobo letingito taJesu

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Kwase kufika unina waJesu nabomnakabo bema ngephandle, base batfumela livi kutsi abambite. 32Bantfu babegcwele batungelete Jesu bahleti phansi, base bayambikela batsi: “Nangu unyoko la ngephandle nabomnakenu, [nabodzadzewenu]Letinye tincwadzi tekucala tite “nabodzadzewenu” bafuna wena.”

33Jesu wabaphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?” 34Wacalata ababuka bonkhe labebasedvute naye watsi: “Nangu make nabomnaketfu. 35Ngobe wonkhe lowenta intsandvo yaNkulunkulu ngumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”

4

Umfanekiso ngemhlanyeli

(Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8)

41

4:1
Luk. 5:1-3
Jesu waphindza futsi wafundzisa bantfu eceleni kweLwandle lwaseGalile. Ticuku ngeticuku tebantfu tabutsana ngakuye, wadzimate wakhwela wahlala esikebheni lesasiselwandle, bantfu bema elusentseni lwelwandle. 2Wabafundzisa tintfo letinyenti ngemifanekiso atsi:

3“Lalelani la: Umuntfu lotsite wake wahamba wayawuhlanyela. 4Kwatsi ngesikhatsi ahlanyela, lenye inhlanyelo yawela endleleni, kwefika tinyoni tayidla. 5Lenye yawela edvwaleni lelalimbonywe ngumhlabashana, yashesha yamila, ngobe lomhlabashana bewungemnyenti. 6Kwefika lilanga labalela, latishisa letitfombo, tabuna ngobe timphandze tato tatingakashoni ngalokwenele. 7Lenye yawela elukhuleni lwemanyeva, lwakhula lwaminyetela titfombo ngemanyeva alo tangabe tisatsela. 8Lenye yawela emhlabatsini lovundzile, yamila kahle, yakhula, yatsela titselo: lenye ngema-30, lenye ngema-60, lenye ngelikhulu.”

9Jesu wephetsa ngekutsi: “Lonendlebe yekuva akeve.”

Injongo yekusebentisa imifanekiso

(Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10)

10Kwatsi Jesu asasele nebafundzi bakhe lababeli-12 nalabanye lababemlandzela, bambuta ngalemifanekiso. 11Waphendvula watsi: “Nine niphiwe imfihlakalo yembuso waNkulunkulu, kodvwa laba labangephandle konkhe bakutfola ngemifanekiso, 12

4:12
Isa. 6:9-10
29:10
Joh. 12:40
Imis. 28:26
kuze kutsi:

“ ‘Nome babona, bangakhanyelwa kahle,

nome beva, bangacacelwa kahle,

bangetiwuphendvuka

babuyele kuNkulunkulu,

batsetselelwe tono tabo.’ ”

Jesu uchaza umfanekiso ngemhlanyeli

(Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15)

13Jesu watsi kubo: “Nisho kutsi nani lomfanekiso aniwuva? Pho, nitayiva kanjani leminye imifanekiso? 14Umhlanyeli uhlanyela livi laNkulunkulu. 15Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela endleleni kufanekisa labo labatsi bangaliva livi, masinyane kufike Sathane alitsatse lelivi lelihlanyelwe kubo. 16Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emadvwaleni kufanekisa labo labatsi bangaliva livi basheshe balemukele ngekujabula, 17kepha babe bate timphandze letishona ngalokwenele, balibamba kwesikhashana nje, batsi ngekuhlaselwa tilingo netinhlupheko ngenca yalo basheshe bahlubuke. 18Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emanyeveni kufanekisa labo labalivako livi, 19

4:19
Mak. 10:23
1 Thim. 6:9
kepha kunaka tintfo tasemhlabeni nekujabulela umcebo, nekukhangwa nguletinye tintfo letinyenti kubangene, kuliminyetele livi, bangabe basatsela titselo. 20Kuhlanyelwa emhlabatsini lovundzile kufanekisa labo labalivako livi balemukele batsele titselo: ngema-30 nome ngema-60 nome ngelikhulu.”

Sibane lesokhelwe ngaphansi kwesitja

(Luk. 8:16-18)

21

4:21
Mat. 5:15
Luk. 11:33
Wachubeka Jesu watsi: “Kodvwa kuke kwenteke yini kutsi kokhelwe sibane siletfwe endlini, bese simbonywa ngesitja nome sifakwe phansi kwembhedze? Singete sabekwa endzaweni yaso yini? 22
4:22
Mat. 10:26
Luk. 12:2
Konkhe lokufihlakele kuyawuvetwa ebaleni, naloko lokumbonyiwe kuyawugwatjulwa. 23Lonendlebe yekuva akeve.”

24

4:24
Mat. 7:2
Luk. 6:38
Wachubeka watsi: “Caphelani inshokutsini yaloku lenikuvako. Leso silinganiso lenilinganisa ngaso nani niyawulinganiswa ngaso, nibuye nengetelwe futsi. 25
4:25
Mat. 13:12
25:29
Luk. 8:18
19:26
Lowo lonako uyakwengetelwa; lowo lote uyakwemukwa naloko lokuncane lanako.”

Umfanekiso ngenhlanyelo letimilelako

26Jesu wachubeka watsi: “Umbuso waNkulunkulu ufanana nanaku: Umuntfu usakata inhlanyelo ensimini yakhe, 27ebusuku uyalala, emini avuke, nenhlanyelo iyamila ikhule, kodvwa yena abe angati kutsi ikhula njani. 28Umhlaba ngekwawo uveta kudla: Kucala kube likhaba, bese kuyabhaceka, kube netibhuluja leticinile, 29

4:29
Jow. 3:13
kuyaye kutsi kungoma, kutsatfwe lisikela kuyewuvunwa, ngobe sikhatsi sekuvuna sesifikile.”

Umfanekiso ngesihlahla sendlulamitsi

(Mat. 13:31-32; Luk. 13:18-19)

30Jesu wabuta watsi: “Kodvwa umbuso waNkulunkulu singawufananisa nani nje? Singawubekisa ngani kodvwa? 31Unjengenhlanyelo yendlulamitsi lencane kakhulu. 32Kepha umuntfu nakayihlanyela emhlabatsini, itsi ingamila, ikhule ibe sihlahla lesikhulu lesiveta emagala lamakhulu lanemtfunti, ngisho netinyoni tesiganga tifike takhe tidleke tato kuso.”

Jesu ukhuluma ngemifanekiso

(Mat. 13:34-35)

33Jesu abekhuluma kubantfu ngemifanekiso leminyenti lenjalo, abashumayela livi ngalokubalingene kutsi bakuve. 34Abengakhulumi lutfo angasebentisi imifanekiso, kantsi nase babodvwana nebafundzi bakhe, bona abebachazela konkhe.

Jesu ubindzisa sivunguvungu

(Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25)

35Kusihlwa ngalelo langa Jesu watjela bafundzi bakhe watsi: “Aseweleleni ngesheya kwelwandle.” 36Besuka basishiya sicumbi sebantfu, bahamba ngalesikebhe labekuso. Bekunaletinye tikebhe letatihambisana nalesabo. 37Kwesuka lesikhulu sivunguvungu, emagagasi angena esikebheni adzimate acishe asigcwalisa. 38Jesu abengemuva esikebheni, acamele emcamelweni, alele. Bamvusa batsi: “Mfundzisi, walala nje sifa?”

39Wavuka wekhuta lomoya watsi kulolwandle: “Thula, utsi nya!” Umoya wakhawula khona lapho, kwathula kwatsi nya. 40Watsi kubafundzi: “Nesabani kodvwa? Nentiwa yini lokutsi nibete kukholwa?”

41Bafikelwa kwesaba lokukhulu; kwaba ngulowo wabuta lomunye atsi: “Kantsi ngubani lona? Wekhuta umoya ngisho nelwandle kumlalele!”

5

Kuphiliswa kwendvodza lenemadimoni

(Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39)

51Base bewelela ngesheya kweLwandle LwaseGalile eveni laseGerasa. 2Watsi Jesu uyaphuma nje esikebheni, wahlangabetwa yindvodza lebeyinelidimoni iphuma emathuneni, 3lapho yase ihlala khona. Kwase kute namunye umuntfu labengakhona kuyibopha ngisho nangetinketane. 4Beyike yetanywa ngaphambili kutsi iboshwe ngetindilimo nangetinketane, kodvwa beyitidzabula incamule naletinketane tibe ticucu. Kute labenemandla ekuyehlula. 5Busuku nemini beyikhala impongoloze etintsabeni nasemathuneni, itihhwebhe ngematje.

6Yatsi nayibona Jesu abucalu, yesuka ngematubane yaya kuye yafika yamkhotsama ikhuleka. 7Yamemeta ngelivi lelikhulu yatsi: “Ufunani kimi wena, Jesu, Ndvodzana yaNkulunkulu Losetikwako Konkhe? Mane ungangihluphi!” 8Yakusho loku, ngobe Jesu abesatsite kuyo: “Phuma dimoni kulomuntfu!”

9Jesu wase uyabuta utsi: “Ungubani libito lakho?”

Yamphendvula yatsi: “Libito lami nguSibanyenti, ngobe silibutfo.” 10Emadimoni ase ancenga Jesu kutsi angawacoshi kulelo live.

11Bekukhona umhlambi lomkhulu wetihhontji kuleyo ndzawo utse bhidli, udla eceleni lentsaba. 12Yase iyatincengela lemimoya lemibi itsi: “Mane usitfumele lapha etihhontjini singene kuto.” 13Wayivumela. Yaphuma-ke imimoya lemibi kulowo muntfu yangena etihhontjini. Wonkhe lowo mhlambi lowawungahle ube tihhontji letiti-2 000 wagijima, wahholokoshela eweni, wagcumkela elwandle, wacwila, wafa.

14Bantfu lababeluse letingulube babaleka bayawubika kubantfu edolobheni nasemaphandleni. Bantfu beta batawutibonela loko lokwase kwentekile. 15Befika kuJesu bayibona lendvodza lebeyikadze inemadimoni, lebeyibitwa ngekutsi nguSibanyenti. Beyihleti phansi, yembetse kahle, isangulukile nasemcondvweni. Betfuka, besaba. 16Labo lababebonile babachazela konkhe lokwakwentekile kulomuntfu labenemadimoni, nalokwakwentekile etihhontjini.

17Base bancenga Jesu kutsi akesuke eveni labo.

18Kwatsi Jesu nakakhwela esikebheni, lendvodza lebeyinemadimoni yacela kuJesu kutsi ihambe naye.

19Kepha Jesu wala, watsi kuyo: “Buyela ekhaya kubantfu bakini, ubatjele kutsi iNkhosi ikwentele tintfo letinkhulu kangakanani, nekutsi ikuhawukele kanjani.”

20Yahamba-ke lendvodza yacala kumemetela eDekhapholisi kutsi Jesu uyentele tintfo letinkhulu kangakanani. Bonkhe bamangala nabakuva loko.

Indvodzakati yaJayiru nemfati lotsintse ingubo yaJesu

(Mat. 9:18-26; Luk. 8:40-56)

21Jesu wewela ngesikebhe wabuyela ngesheya kwelwandle. Sicuku lesikhulu sebantfu seta kuye ngaselwandle. 22Kwefika kuye indvodza, libito layo kunguJayiru, umphatsi welisinagoge, yanelela kubona Jesu yatilahla phansi embikwakhe. 23Yamncenga yatsi: “Indvodzakati yami lencane igulela kufa, sekubonwa ngekusa. Mane ute uteyibeka tandla itekusindza iphile.”

24Jesu wavuma wahamba nayo. Sicumbi lesikhulu sebantfu samlandzela simkakile.

25Bekukhona umfati labegula, aphetfwe sifo sekopha, lesase sicedze iminyaka leli-12 simphetse.

26Abesagule kakhulu, asaphelelwe timali kulabelaphako, angasenalutfo esandleni, kodvwa kujinge kubete buncono, kugula kuya embili. 27Abesake weva tidvumo ngaJesu, ngako watfumbeleta ngemuva kwaJesu watsintsa ingubo yakhe, 28ngobe wacabanga watsi: “Nangingamane nje ngitsintse ingubo yakhe, ngitawuphila.”

29Kopha kwancamuka khona lapho, wativa asaphilile esifeni lebesimphetse. 30

5:30
Mat. 14:36
Luk. 6:19
Masinyane Jesu wativela kutsi kukhona emandla lasaphumile kuye, wagucuka, wacalata, watsi: “Ngubani lotsintse ingubo yami?”

31Bafundzi bakhe batsi kuye: “Hhawu, ungatsi usibona nje lesiminyaminya lesikukakile ube utsi: ‘Ngubani lotsintse ingubo yami?’ ”

32Wacalata afuna kubona kutsi ngubani lona lomtsintsile. 33Kodvwa lomfati ati kahle kutsi kwentekeni kuye, wasondzela ngembili achachatela, ngenca yekwesaba, waguca phansi embikwakhe, wamtjela lonkhe liciniso.

34Jesu watsi kuye: “Ndvodzakati yami, kukholwa kwakho kukuphilisile. Hamba ngekuthula, uphile esifeni sakho.”

35Asakhuluma nje Jesu, kwefika tigijimi tiphuma kaJayiru tambikela tatsi: “Indvodzakati yakho seyifile. Sale umyekela loMfundzisi, ungasamhluphi.”

36Kodvwa Jesu, angakunaki loku letatikusho, watsi kuJayiro: “Ungesabi, kholwa kuphela.” 37Jesu wesuka lapho wahamba; wabalela bonkhe kutsi bamlandzele, ngaphandle kwaboPhetro, naJakobe, naJohane, umnakaboJakobe. 38Batsi nabefika endlini yalomphatsi welisinagoge, beva sililo kutse mpu, bantfu bakhala. 39Watsi kube angene, watsi kubo: “Nikhalelani, nidzindza sililo nje? Lomntfwana akafi, ulele.”

40Bamane bamhleka bulima nje. Wabakhiphela ngephandle bonkhe, watsatsa uyise nenina walomntfwana, nalabo labebanaye, wangena nabo lapho bekunemntfwana khona. 41Wafike wabamba lomntfwana ngesandla, watsi kuye: “Thalitha, khumi,” lokusho kutsi: “Ntfombatana, ngitsi kuwe: Vuka!”

42Intfombatana yasukuma masinyane, yahamba. Bese ineminyaka leli-12 budzala. Masinyane bantfu behlelwa kwesaba nekumangala lokukhulu. 43

5:43
Mak. 10:52
Jesu wabayalisisa kutsi bangatjeli muntfu ngaloku. Watsi abayiphe kudla lentfombatana.