Siswati 1996 (SWA96)
2

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

21Emvakwemalangana Jesu wabuyela eKhaphanawume; kwevakala kutsi ubuyile ekhaya. 2Kwakungasibantfu nje lababeta kuye, kwadzimate kwasweleka nendzawo yekufaka lunyawo endlini, ngisho nangephandle emnyango. Abebashumayela livi laNkulunkulu. 3Kwaletfwa kuye umuntfu labefe luhlangotsi, etfwelwe ngemadvodza lamane. 4Behluleka kumsondzeta edvute naJesu ngenca yemminyaminya wesicuku, ngako base bavula sikhala eluphahleni lwendlu macondzana naJesu, bamehlisa ngeluhlaka lwakhe, bambeka embikwaJesu. 5Jesu abona kukholwa kwabo, watsi kuye: “Mntfwanami, tono takho titsetselelwe.”

6Letinye tati temtsetfo, letatihleti lapho, tatitibuta etinhlitiyweni tato titsi: 7

2:7
Isa. 43:25
“Lomuntfu wentiwa yini lokutsi akhulume kanjena? Wetfuka Nkulunkulu. Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

8Kona loko Jesu wati emoyeni wakhe kutsi bacabangani, ngako watsi kubo: “Nizindlelani kanjalo? 9Ngukuphi lokulula kukusho kulona lofe luhlangotsi kutsi: ‘Utsetselelwe tono takho’, nome kutsi: ‘Sukuma utsatse luhlaka lwakho uhambe’? 10Ngitanikhombisa-ke kutsi mine, Ndvodzana yeMuntfu, nginemandla ekutsetselela tono emhlabeni.” Wase utsi kulesigulane: 11“Ngitsi kuwe: Sukuma utsatse luhlaka lwakho, uhambe uye ekhaya.”

12Ngekushesha lomuntfu wasukuma watsatsa luhlaka lwakhe, wahamba bonkhe bambukile. Bamangala bonkhe, badvumisa Nkulunkulu, batsi: “Asizange sesikubone lokunje.”

Jesu ubita Levi

(Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Jesu waphindze waphuma waya ngaseLwandle lwaseGalile. Bantfu labanyenti beta babutsana kuye, wabafundzisa. 14Watsi uyendlula ngasendzaweni yekutsela, wabona Levi, umsa wa-Alfiyose, ahleti, asebenta, wase utsi kuye: “Kota ungilandzele.” Levi wasukuma wahamba naye.

15Jesu wase uyakudla ekhaya kaLevi. Batselisi labanyenti naletinye toni bebalandzela Jesu. Ngako-ke labanyenti babo bangena naye endlini kaLevi, badla naye kanye nebafundzi bakhe. 16Tati temtsetfo telicembu lebaFarisi tambona adla netoni nebatselisi, tabuta bafundzi bakhe tatsi: “Kwentiwa yini kutsi adle netoni kanye nebatselisi?”

17

2:17
1 Thim. 1:15
Jesu wakuva loko watsi kuto: “Akusibo bantfu labaphilile labadzinga inyanga, kodvwa ngulabagulako kuphela. Angiketeli kutawubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni.”

Jesu uchaza ngekuzila kudla

(Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Ngesikhatsi bafundzi baJohane uMbhabhatisi kanye nebaFarisi bazile kudla, labanye bantfu beta kuJesu bambuta batsi: “Bafundzi baJohane kanye nebebaFarisi bayakuzila kudla. Kwentiwa yini kutsi laba bakho bangazili?”

19Wabaphendvula Jesu watsi: “Likhetfo lingakuzila yini kudla emshadweni umkhwenyane lisamsingatsile? Cha, lingeke likuzile nasoloku umkhwenyane analo. 20Kodvwa kuyawufika sikhatsi lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane, kulapho-ke liyawuzila khona.

21“Ingubo lendzala ayichitjelwa ngesichibi lesisha. Nakungentiwa njalo, lesichibi lesisha singadzabula lengubo lendzala, kwenteke imbobo lenkhulu kuneyakucala. 22Liwayini lelisha alitselwa kuso sikhumbasikhwama lesidzala, ngobe nakungentiwa njalo, lesikhumbasikhwama singapumuka, kucitseke leliwayini. Esikhundleni saloko liwayini lelisha kufanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha, kuze kutsi kokubili kuphatsane kahle.”

Jesu ufundzisa ngeliSabatha

(Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23

2:23-24
Dut. 23:25
Ngalelinye liSabatha Jesu abehamba ngendlela ledzabula emkhatsini wemasimi akolo, akanye nebafundzi bakhe, besuka bona bafula. 24BaFarisi base batsi kuye: “Asubuke-ke labafundzi bakho! Bakwentelani ngeliSabatha loku lokungakavunyelwa ngumtsetfo?”

25

2:25
1 Sam. 21:1-6
Wabaphendvula Jesu watsi: “Angitsi nafundza kutsi Davide wentani mzukwane asadzinga kudla, yena kanye nalamadvodza labehamba nawo sebalambile? 26
2:26
Lev. 24:9
Wangena endlini yaNkulunkulu ngesikhatsi kuphetse Abiyatha, umPhristi Lomkhulu, wadla tinkhwa lekwakunikelwe ngato kuNkulunkulu, nome kwakungakavunyelwa ngekwemtsetfo kutsi tidliwe ngulomunye umuntfu ngaphandle kwebaphristi kuphela. Kepha Davide watidla, wapha nalamadvodza labehamba nawo.”

27Jesu wachubeka watsi kubo: “LiSabatha lamiselwa kuphumuta bantfu; bantfu abamiselwanga kugcilatwa liSabatha. 28Ngako-ke iNdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi ngisho neyalo liSabatha.”

3

Kuphiliswa kwemuntfu lonesandla lesishwaphene

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Waphindza Jesu wangena esinagogeni, bekunemuntfu labenesandla lesishwaphene. 2Bekukhona lababefuna kubeka Jesu licala, ngako-ke bamcaphelisisa kutsi utawumphilisa yini lomuntfu, njengobe kwakuliSabatha nje. 3Jesu watsi kulomuntfu labenesandla lesishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.” 4Wabuta kubo watsi: “Kulungile yini kwenta lokuhle ngeliSabatha, nome kwenta lokubi, kusita umuntfu nome kumyekelela aze afe?”

Kepha bathula. 5Wabatsi cala cala, acansukile, wadzabuka ngobe tinhlitiyo tabo tatilukhuni, tinenkhani, wase utsi kulomuntfu: “Yelula sandla sakho!” Waselula, saphila.

6

3:6
Mat. 22:16
Masinyane baFarisi baphuma esinagogeni, bayawuhlanganisa tinhloko nemaHerodi, bakha lisu lekubulala Jesu.

Sicuku sebantfu ngaseLwandle lwaseGalile

(Mat. 4:24-25; 12:15-16; Luk. 6:17-19; 4:41)

7Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya ngaseLwandle LwaseGalile. Ticumbi tebantfu letatiphuma eGalile naseJudiya tamlandzela. 8

3:8
Mat. 4:25
Letinye ticumbi tatiphuma eJerusalema, nase-Idumiya, nangesheya kweJordane, nangasemadolobheni aseThire naseSidoni. Tonkhe leticumbi tatite kuye, ngobe tative ngaloko abekwenta.

9

3:9
Mak. 4:1
Luk. 5:1-3
Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi bamlungisele sikebhe, hleze sicumbi sebantfu simminyetele. 10Loko wakwenta emvakwekuphilisa labanyenti. Bonkhe lababenetifo babephangelana kuye batewumtsintsa. 11
3:11
Luk. 4:41
Lababenemadimoni babetsi bangambona, baguce embikwakhe bamemete batsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

12

3:12
Mak. 1:25
Kepha Jesu wabadvonsa ngendlebe kutsi bangamhlakati ebantfwini.

Jesu ukhetsa baphostoli labali-12

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Jesu wase ukhuphukela entsabeni. Wababita labo labefuna kubatfuma; beta kuye. 14Wabamisa baba li-12, lababetawuba naye, [wabetsa watsi baphostoli,]Letinye tincwadzi tekucala tite lenchazelo wabatfuma kutsi bayewushumayela, 15wabapha nemandla ekukhipha emadimoni.

16

3:16
Joh. 1:40
Imis. 1:13
Naba-ke laba labali-12 labakhetsa: Simoni, lametsa watsi nguPhetro; 17
3:17
Luk. 9:54
boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi, labetsa watsi boBhowanegese, lokusho kutsi “Emadvodzana Ekudvuma Kwelitulu”; 18na-Andreya, naFiliphu, naBhatalomewu, naMatewu, naTomasi, naJakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi, naSimoni, wephathi yemaKhenani, 19naJudasi Skariyothi labetamtsengisa.

Jesu uchaza ngaBhelzebule

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Jesu wase uyesuka ubuyela ekhaya. Ticumbi taphindze tabutsana ngalokwengcile, kangangekutsi Jesu kanye nebafundzi bakhe badzimate baswela ngisho sikhatsi sekudla. 21Bakubo batsi kube bakuve loko, baphutfuma bamlandza, ngobe kwase kutsiwa: “Usangene ingcondvo!”

22

3:22
Mat. 9:34
10:25
Kepha tati temtsetfo letatichamuka eJerusalema tatsi: “UnaBhelzebule,” labanye batsi: “Yinkhosi yemadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni.”

23Jesu wababita, wakhuluma nabo ngemifanekiso atsi: “Kodvwa Sathane angamcosha njani Sathane? 24Nangabe umbuso wehlukene ekhatsi, lowo mbuso ngeke ume. 25Nangabe likhaya lehlukene ekhatsi, alichubi. 26Nangabe umbuso waSathane wehlukene ekhatsi, sewuvukelana kwawona, ungeke ume, kodvwa uyakuwa uphele.

27“Kute umuntfu longagcekeza indlu yesichwaga aphange timphahla taso, ngaphandle kwekutsi acale ngekubamba sona asibophe; emvakwaloko-ke angangena aphange timphahla endlini yaso.

28

3:28
Luk. 12:10
1 Joh. 5:16
“Ngiyacinisa ngitsi kini: Tonkhe tono tebantfu tiyawutsetselelwa, nome ngabe sebahlambalate kangakanani; 29
3:29
Luk. 12:10
kodvwa umuntfu lohlambalata Moya Longcwele, ngeke atsetselelwe nanini, kepha unelicala laphakadze.”

30Jesu wakusho loko, ngobe labanye bebatsi unelidimoni.

Tihlobo letingito taJesu

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Kwase kufika unina waJesu nabomnakabo bema ngephandle, base batfumela livi kutsi abambite. 32Bantfu babegcwele batungelete Jesu bahleti phansi, base bayambikela batsi: “Nangu unyoko la ngephandle nabomnakenu, [nabodzadzewenu]Letinye tincwadzi tekucala tite “nabodzadzewenu” bafuna wena.”

33Jesu wabaphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?” 34Wacalata ababuka bonkhe labebasedvute naye watsi: “Nangu make nabomnaketfu. 35Ngobe wonkhe lowenta intsandvo yaNkulunkulu ngumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”

4

Umfanekiso ngemhlanyeli

(Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8)

41

4:1
Luk. 5:1-3
Jesu waphindza futsi wafundzisa bantfu eceleni kweLwandle lwaseGalile. Ticuku ngeticuku tebantfu tabutsana ngakuye, wadzimate wakhwela wahlala esikebheni lesasiselwandle, bantfu bema elusentseni lwelwandle. 2Wabafundzisa tintfo letinyenti ngemifanekiso atsi:

3“Lalelani la: Umuntfu lotsite wake wahamba wayawuhlanyela. 4Kwatsi ngesikhatsi ahlanyela, lenye inhlanyelo yawela endleleni, kwefika tinyoni tayidla. 5Lenye yawela edvwaleni lelalimbonywe ngumhlabashana, yashesha yamila, ngobe lomhlabashana bewungemnyenti. 6Kwefika lilanga labalela, latishisa letitfombo, tabuna ngobe timphandze tato tatingakashoni ngalokwenele. 7Lenye yawela elukhuleni lwemanyeva, lwakhula lwaminyetela titfombo ngemanyeva alo tangabe tisatsela. 8Lenye yawela emhlabatsini lovundzile, yamila kahle, yakhula, yatsela titselo: lenye ngema-30, lenye ngema-60, lenye ngelikhulu.”

9Jesu wephetsa ngekutsi: “Lonendlebe yekuva akeve.”

Injongo yekusebentisa imifanekiso

(Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10)

10Kwatsi Jesu asasele nebafundzi bakhe lababeli-12 nalabanye lababemlandzela, bambuta ngalemifanekiso. 11Waphendvula watsi: “Nine niphiwe imfihlakalo yembuso waNkulunkulu, kodvwa laba labangephandle konkhe bakutfola ngemifanekiso, 12

4:12
Isa. 6:9-10
29:10
Joh. 12:40
Imis. 28:26
kuze kutsi:

“ ‘Nome babona, bangakhanyelwa kahle,

nome beva, bangacacelwa kahle,

bangetiwuphendvuka

babuyele kuNkulunkulu,

batsetselelwe tono tabo.’ ”

Jesu uchaza umfanekiso ngemhlanyeli

(Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15)

13Jesu watsi kubo: “Nisho kutsi nani lomfanekiso aniwuva? Pho, nitayiva kanjani leminye imifanekiso? 14Umhlanyeli uhlanyela livi laNkulunkulu. 15Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela endleleni kufanekisa labo labatsi bangaliva livi, masinyane kufike Sathane alitsatse lelivi lelihlanyelwe kubo. 16Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emadvwaleni kufanekisa labo labatsi bangaliva livi basheshe balemukele ngekujabula, 17kepha babe bate timphandze letishona ngalokwenele, balibamba kwesikhashana nje, batsi ngekuhlaselwa tilingo netinhlupheko ngenca yalo basheshe bahlubuke. 18Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela emanyeveni kufanekisa labo labalivako livi, 19

4:19
Mak. 10:23
1 Thim. 6:9
kepha kunaka tintfo tasemhlabeni nekujabulela umcebo, nekukhangwa nguletinye tintfo letinyenti kubangene, kuliminyetele livi, bangabe basatsela titselo. 20Kuhlanyelwa emhlabatsini lovundzile kufanekisa labo labalivako livi balemukele batsele titselo: ngema-30 nome ngema-60 nome ngelikhulu.”

Sibane lesokhelwe ngaphansi kwesitja

(Luk. 8:16-18)

21

4:21
Mat. 5:15
Luk. 11:33
Wachubeka Jesu watsi: “Kodvwa kuke kwenteke yini kutsi kokhelwe sibane siletfwe endlini, bese simbonywa ngesitja nome sifakwe phansi kwembhedze? Singete sabekwa endzaweni yaso yini? 22
4:22
Mat. 10:26
Luk. 12:2
Konkhe lokufihlakele kuyawuvetwa ebaleni, naloko lokumbonyiwe kuyawugwatjulwa. 23Lonendlebe yekuva akeve.”

24

4:24
Mat. 7:2
Luk. 6:38
Wachubeka watsi: “Caphelani inshokutsini yaloku lenikuvako. Leso silinganiso lenilinganisa ngaso nani niyawulinganiswa ngaso, nibuye nengetelwe futsi. 25
4:25
Mat. 13:12
25:29
Luk. 8:18
19:26
Lowo lonako uyakwengetelwa; lowo lote uyakwemukwa naloko lokuncane lanako.”

Umfanekiso ngenhlanyelo letimilelako

26Jesu wachubeka watsi: “Umbuso waNkulunkulu ufanana nanaku: Umuntfu usakata inhlanyelo ensimini yakhe, 27ebusuku uyalala, emini avuke, nenhlanyelo iyamila ikhule, kodvwa yena abe angati kutsi ikhula njani. 28Umhlaba ngekwawo uveta kudla: Kucala kube likhaba, bese kuyabhaceka, kube netibhuluja leticinile, 29

4:29
Jow. 3:13
kuyaye kutsi kungoma, kutsatfwe lisikela kuyewuvunwa, ngobe sikhatsi sekuvuna sesifikile.”

Umfanekiso ngesihlahla sendlulamitsi

(Mat. 13:31-32; Luk. 13:18-19)

30Jesu wabuta watsi: “Kodvwa umbuso waNkulunkulu singawufananisa nani nje? Singawubekisa ngani kodvwa? 31Unjengenhlanyelo yendlulamitsi lencane kakhulu. 32Kepha umuntfu nakayihlanyela emhlabatsini, itsi ingamila, ikhule ibe sihlahla lesikhulu lesiveta emagala lamakhulu lanemtfunti, ngisho netinyoni tesiganga tifike takhe tidleke tato kuso.”

Jesu ukhuluma ngemifanekiso

(Mat. 13:34-35)

33Jesu abekhuluma kubantfu ngemifanekiso leminyenti lenjalo, abashumayela livi ngalokubalingene kutsi bakuve. 34Abengakhulumi lutfo angasebentisi imifanekiso, kantsi nase babodvwana nebafundzi bakhe, bona abebachazela konkhe.

Jesu ubindzisa sivunguvungu

(Mat. 8:23-27; Luk. 8:22-25)

35Kusihlwa ngalelo langa Jesu watjela bafundzi bakhe watsi: “Aseweleleni ngesheya kwelwandle.” 36Besuka basishiya sicumbi sebantfu, bahamba ngalesikebhe labekuso. Bekunaletinye tikebhe letatihambisana nalesabo. 37Kwesuka lesikhulu sivunguvungu, emagagasi angena esikebheni adzimate acishe asigcwalisa. 38Jesu abengemuva esikebheni, acamele emcamelweni, alele. Bamvusa batsi: “Mfundzisi, walala nje sifa?”

39Wavuka wekhuta lomoya watsi kulolwandle: “Thula, utsi nya!” Umoya wakhawula khona lapho, kwathula kwatsi nya. 40Watsi kubafundzi: “Nesabani kodvwa? Nentiwa yini lokutsi nibete kukholwa?”

41Bafikelwa kwesaba lokukhulu; kwaba ngulowo wabuta lomunye atsi: “Kantsi ngubani lona? Wekhuta umoya ngisho nelwandle kumlalele!”