Siswati 1996 (SWA96)
3

Kuphiliswa kwemuntfu lonesandla lesishwaphene

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Waphindza Jesu wangena esinagogeni, bekunemuntfu labenesandla lesishwaphene. 2Bekukhona lababefuna kubeka Jesu licala, ngako-ke bamcaphelisisa kutsi utawumphilisa yini lomuntfu, njengobe kwakuliSabatha nje. 3Jesu watsi kulomuntfu labenesandla lesishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.” 4Wabuta kubo watsi: “Kulungile yini kwenta lokuhle ngeliSabatha, nome kwenta lokubi, kusita umuntfu nome kumyekelela aze afe?”

Kepha bathula. 5Wabatsi cala cala, acansukile, wadzabuka ngobe tinhlitiyo tabo tatilukhuni, tinenkhani, wase utsi kulomuntfu: “Yelula sandla sakho!” Waselula, saphila.

6

3:6
Mat. 22:16
Masinyane baFarisi baphuma esinagogeni, bayawuhlanganisa tinhloko nemaHerodi, bakha lisu lekubulala Jesu.

Sicuku sebantfu ngaseLwandle lwaseGalile

(Mat. 4:24-25; 12:15-16; Luk. 6:17-19; 4:41)

7Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya ngaseLwandle LwaseGalile. Ticumbi tebantfu letatiphuma eGalile naseJudiya tamlandzela. 8

3:8
Mat. 4:25
Letinye ticumbi tatiphuma eJerusalema, nase-Idumiya, nangesheya kweJordane, nangasemadolobheni aseThire naseSidoni. Tonkhe leticumbi tatite kuye, ngobe tative ngaloko abekwenta.

9

3:9
Mak. 4:1
Luk. 5:1-3
Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi bamlungisele sikebhe, hleze sicumbi sebantfu simminyetele. 10Loko wakwenta emvakwekuphilisa labanyenti. Bonkhe lababenetifo babephangelana kuye batewumtsintsa. 11
3:11
Luk. 4:41
Lababenemadimoni babetsi bangambona, baguce embikwakhe bamemete batsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

12

3:12
Mak. 1:25
Kepha Jesu wabadvonsa ngendlebe kutsi bangamhlakati ebantfwini.

Jesu ukhetsa baphostoli labali-12

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Jesu wase ukhuphukela entsabeni. Wababita labo labefuna kubatfuma; beta kuye. 14Wabamisa baba li-12, lababetawuba naye, [wabetsa watsi baphostoli,]Letinye tincwadzi tekucala tite lenchazelo wabatfuma kutsi bayewushumayela, 15wabapha nemandla ekukhipha emadimoni.

16

3:16
Joh. 1:40
Imis. 1:13
Naba-ke laba labali-12 labakhetsa: Simoni, lametsa watsi nguPhetro; 17
3:17
Luk. 9:54
boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi, labetsa watsi boBhowanegese, lokusho kutsi “Emadvodzana Ekudvuma Kwelitulu”; 18na-Andreya, naFiliphu, naBhatalomewu, naMatewu, naTomasi, naJakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi, naSimoni, wephathi yemaKhenani, 19naJudasi Skariyothi labetamtsengisa.

Jesu uchaza ngaBhelzebule

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Jesu wase uyesuka ubuyela ekhaya. Ticumbi taphindze tabutsana ngalokwengcile, kangangekutsi Jesu kanye nebafundzi bakhe badzimate baswela ngisho sikhatsi sekudla. 21Bakubo batsi kube bakuve loko, baphutfuma bamlandza, ngobe kwase kutsiwa: “Usangene ingcondvo!”

22

3:22
Mat. 9:34
10:25
Kepha tati temtsetfo letatichamuka eJerusalema tatsi: “UnaBhelzebule,” labanye batsi: “Yinkhosi yemadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni.”

23Jesu wababita, wakhuluma nabo ngemifanekiso atsi: “Kodvwa Sathane angamcosha njani Sathane? 24Nangabe umbuso wehlukene ekhatsi, lowo mbuso ngeke ume. 25Nangabe likhaya lehlukene ekhatsi, alichubi. 26Nangabe umbuso waSathane wehlukene ekhatsi, sewuvukelana kwawona, ungeke ume, kodvwa uyakuwa uphele.

27“Kute umuntfu longagcekeza indlu yesichwaga aphange timphahla taso, ngaphandle kwekutsi acale ngekubamba sona asibophe; emvakwaloko-ke angangena aphange timphahla endlini yaso.

28

3:28
Luk. 12:10
1 Joh. 5:16
“Ngiyacinisa ngitsi kini: Tonkhe tono tebantfu tiyawutsetselelwa, nome ngabe sebahlambalate kangakanani; 29
3:29
Luk. 12:10
kodvwa umuntfu lohlambalata Moya Longcwele, ngeke atsetselelwe nanini, kepha unelicala laphakadze.”

30Jesu wakusho loko, ngobe labanye bebatsi unelidimoni.

Tihlobo letingito taJesu

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Kwase kufika unina waJesu nabomnakabo bema ngephandle, base batfumela livi kutsi abambite. 32Bantfu babegcwele batungelete Jesu bahleti phansi, base bayambikela batsi: “Nangu unyoko la ngephandle nabomnakenu, [nabodzadzewenu]Letinye tincwadzi tekucala tite “nabodzadzewenu” bafuna wena.”

33Jesu wabaphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?” 34Wacalata ababuka bonkhe labebasedvute naye watsi: “Nangu make nabomnaketfu. 35Ngobe wonkhe lowenta intsandvo yaNkulunkulu ngumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”