Siswati 1996 (SWA96)
2

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

21Emvakwemalangana Jesu wabuyela eKhaphanawume; kwevakala kutsi ubuyile ekhaya. 2Kwakungasibantfu nje lababeta kuye, kwadzimate kwasweleka nendzawo yekufaka lunyawo endlini, ngisho nangephandle emnyango. Abebashumayela livi laNkulunkulu. 3Kwaletfwa kuye umuntfu labefe luhlangotsi, etfwelwe ngemadvodza lamane. 4Behluleka kumsondzeta edvute naJesu ngenca yemminyaminya wesicuku, ngako base bavula sikhala eluphahleni lwendlu macondzana naJesu, bamehlisa ngeluhlaka lwakhe, bambeka embikwaJesu. 5Jesu abona kukholwa kwabo, watsi kuye: “Mntfwanami, tono takho titsetselelwe.”

6Letinye tati temtsetfo, letatihleti lapho, tatitibuta etinhlitiyweni tato titsi: 7

2:7
Isa. 43:25
“Lomuntfu wentiwa yini lokutsi akhulume kanjena? Wetfuka Nkulunkulu. Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

8Kona loko Jesu wati emoyeni wakhe kutsi bacabangani, ngako watsi kubo: “Nizindlelani kanjalo? 9Ngukuphi lokulula kukusho kulona lofe luhlangotsi kutsi: ‘Utsetselelwe tono takho’, nome kutsi: ‘Sukuma utsatse luhlaka lwakho uhambe’? 10Ngitanikhombisa-ke kutsi mine, Ndvodzana yeMuntfu, nginemandla ekutsetselela tono emhlabeni.” Wase utsi kulesigulane: 11“Ngitsi kuwe: Sukuma utsatse luhlaka lwakho, uhambe uye ekhaya.”

12Ngekushesha lomuntfu wasukuma watsatsa luhlaka lwakhe, wahamba bonkhe bambukile. Bamangala bonkhe, badvumisa Nkulunkulu, batsi: “Asizange sesikubone lokunje.”

Jesu ubita Levi

(Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Jesu waphindze waphuma waya ngaseLwandle lwaseGalile. Bantfu labanyenti beta babutsana kuye, wabafundzisa. 14Watsi uyendlula ngasendzaweni yekutsela, wabona Levi, umsa wa-Alfiyose, ahleti, asebenta, wase utsi kuye: “Kota ungilandzele.” Levi wasukuma wahamba naye.

15Jesu wase uyakudla ekhaya kaLevi. Batselisi labanyenti naletinye toni bebalandzela Jesu. Ngako-ke labanyenti babo bangena naye endlini kaLevi, badla naye kanye nebafundzi bakhe. 16Tati temtsetfo telicembu lebaFarisi tambona adla netoni nebatselisi, tabuta bafundzi bakhe tatsi: “Kwentiwa yini kutsi adle netoni kanye nebatselisi?”

17

2:17
1 Thim. 1:15
Jesu wakuva loko watsi kuto: “Akusibo bantfu labaphilile labadzinga inyanga, kodvwa ngulabagulako kuphela. Angiketeli kutawubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni.”

Jesu uchaza ngekuzila kudla

(Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Ngesikhatsi bafundzi baJohane uMbhabhatisi kanye nebaFarisi bazile kudla, labanye bantfu beta kuJesu bambuta batsi: “Bafundzi baJohane kanye nebebaFarisi bayakuzila kudla. Kwentiwa yini kutsi laba bakho bangazili?”

19Wabaphendvula Jesu watsi: “Likhetfo lingakuzila yini kudla emshadweni umkhwenyane lisamsingatsile? Cha, lingeke likuzile nasoloku umkhwenyane analo. 20Kodvwa kuyawufika sikhatsi lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane, kulapho-ke liyawuzila khona.

21“Ingubo lendzala ayichitjelwa ngesichibi lesisha. Nakungentiwa njalo, lesichibi lesisha singadzabula lengubo lendzala, kwenteke imbobo lenkhulu kuneyakucala. 22Liwayini lelisha alitselwa kuso sikhumbasikhwama lesidzala, ngobe nakungentiwa njalo, lesikhumbasikhwama singapumuka, kucitseke leliwayini. Esikhundleni saloko liwayini lelisha kufanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha, kuze kutsi kokubili kuphatsane kahle.”

Jesu ufundzisa ngeliSabatha

(Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23

2:23-24
Dut. 23:25
Ngalelinye liSabatha Jesu abehamba ngendlela ledzabula emkhatsini wemasimi akolo, akanye nebafundzi bakhe, besuka bona bafula. 24BaFarisi base batsi kuye: “Asubuke-ke labafundzi bakho! Bakwentelani ngeliSabatha loku lokungakavunyelwa ngumtsetfo?”

25

2:25
1 Sam. 21:1-6
Wabaphendvula Jesu watsi: “Angitsi nafundza kutsi Davide wentani mzukwane asadzinga kudla, yena kanye nalamadvodza labehamba nawo sebalambile? 26
2:26
Lev. 24:9
Wangena endlini yaNkulunkulu ngesikhatsi kuphetse Abiyatha, umPhristi Lomkhulu, wadla tinkhwa lekwakunikelwe ngato kuNkulunkulu, nome kwakungakavunyelwa ngekwemtsetfo kutsi tidliwe ngulomunye umuntfu ngaphandle kwebaphristi kuphela. Kepha Davide watidla, wapha nalamadvodza labehamba nawo.”

27Jesu wachubeka watsi kubo: “LiSabatha lamiselwa kuphumuta bantfu; bantfu abamiselwanga kugcilatwa liSabatha. 28Ngako-ke iNdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi ngisho neyalo liSabatha.”