Siswati 1996 (SWA96)
1

Kushumayela kwaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)

11LiVangeli ngaJesu Khristu, iNdvodzana yaNkulunkulu, licala kanje: 2

1:2
Mal. 3:1
Encwadzini yemphrofethi Isaya kubhaliwe kutsi:

“Nasi sigijimi sami,

lengisitfumela kutsi

sikuhambele embili

sitekubholela indlela.

3

1:3
Isa. 40:3
“Livi lalomemeta ehlane litsi:

“ ‘Lungisani indlela yeNkhosi,

nente imikhondvo yayo icondze.’ ”

4Nangempela kwavela Johane uMbhabhatisi ehlane ashumayela bantfu atsi: “Phendvukani nibhajatiswe, Nkulunkulu utanitsetselela tono tenu.” 5Bonkhe bantfu besifundza saseJudiya nebaseJerusalema babephuma bayewulalela Johane. Babetsi bangefika ababhabhatise emfuleni iJordane, bavume tono tabo.

6

1:6
2 Khos. 1:8
Johane abembatsa ingubo leyayentiwe ngeboya belikamela atibophe ngelibhande lesikhumba elukhalweni, abedla tintsetse neluju lwetinyosi tesiganga. 7
1:7
Imis. 13:25
Abeshumayela atsi: “Kukhona lota emvakwami, lonemandla kakhulu kunami. Mine angikafaneli nekutsi ngigobondzele ngitfukulule imichilo yeticatfulo takhe. 8
1:8
Imis. 1:5
2:4
11:15
19:4
Mine benginibhabhatisa ngemanti, kepha yena utanibhabhatisa ngaMoya Longcwele.”

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mat. 3:13-17; Luk. 3:21-22)

9Kulawo malanga Jesu wefika aphuma eNazaretha yaseGalile, naye wabhajatiswa nguJohane eJordane. 10

1:10
Joh. 1:32
Watsi uyaphuma nje Jesu emantini, wabona lizulu livuleka naMoya Longcwele ehlela etikwakhe anjengelituba. 11
1:11
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mak. 9:7
Luk. 3:22
2 Phet. 1:17
Kwevakala livi livela ezulwini litsi: “Wena uyiNdvodzana yami lengiyitsandzako. Ngiyatfokota ngawe.”

Kulingwa kwaJesu

(Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13)

12Masinyane Moya Longcwele wachubela Jesu ehlane. 13Kwaphela emalanga langema-40 asehlane, alingwa nguSathane. Jesu bekahlala emkhatsini wetilwane tesiganga. Tingilosi tatimsita kuloko labekudzinga.

Jesu ucala umsebenti wakhe eGalile

(Mat. 4:12-17; Luk. 4:14-15)

14Emvakwekuboshwa kwaJohane Jesu waya eGalile, ahamba ashumayela liVangeli laNkulunkulu. 15Abetsi: “Sikhatsi sesifikile, umbuso waNkulunkulu sewusondzele. Phendvukani nikholwe liVangeli.”

Jesu ubita badwebi labane

(Mat. 4:18-22; Luk. 5:1-11)

16Kwatsi Jesu asahamba agudla Lwandle lwaseGalile, wabona boSimoni bana-Andreya, umnakabo, badweba tinhlanti ngelinetha; phela bebabadwebi. 17Jesu watsi kubo: “Ngilandzeleni, ngitawunenta nibe badwebi bebantfu.” 18Masinyane bashiya emanetha abo, bamlandzela.

19Jesu watsi nasachubachubekile, wakhandza boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi. Bebasesikebheni balungisa emanetha abo. 20Watsi kube ababone Jesu, wababita nabo, base bayamlandzela, bashiya uyise, Zebedi, asesikebheni kanye netisebenti labeticashile.

Jesu uphilisa umuntfu lonelidimoni

(Luk. 4:31-37)

21

1:21
Mat. 14:13,23
Bahamba-ke baze bangena eKhaphanawume. Kwatsi kube kufike liSabatha, Jesu wangena esinagogeni wafundzisa bantfu. 22
1:22
Mat. 7:28
Kwabamangalisa kufundzisa kwakhe, ngobe wabafundzisa njengalonemandla, hhayi njengetati tabo temtsetfo.

23Masinyane kwevakala umuntfu labenelidimoni esinagogeni labo, akhala amemeta, 24

1:24
Mat. 8:29
Mak. 5:7
atsi: “Ufunani kitsi, Jesu waseNazaretha? Sewutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani. UnguLongcwele waNkulunkulu.”

25Jesu walekhuta watsi: “Thula! Phuma kuye!”

26Lelidimoni lamklinklitisa lomuntfu, lakhala limemeta laphuma kuye. 27Bonkhe bantfu bamangala betfuka, kangangoba badzimate babutana bodvwana batsi: “Seyini-ke le? Yimfundziso lensha lenemandla. Kantsi nemadimoni uyawekhuta amlalele!”

28Masinyane tidvumo taJesu tandza nalo lonkhe laseGalile.

Jesu uphilisa bantfu labanyenti

(Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41)

29

1:29
Mat. 8:14
Base bayaphuma esinagogeni baya kaSimoni na-Andreya; bahamba naJakobe naJohane. 30Umkhwekati waSimoni abelele embhedzeni aphetfwe ngumkhuhlane. Watsi kube efike Jesu, bambikela ngaye. 31Waya kuye, wamphakamisa ambambe ngesandla. Umkhuhlane wesuka kuye, waphila, wase ubalungisela kudla.

32Kwatsi kusihlwa selishonile baletsa kuJesu bonkhe lababegula nalababephetfwe ngemadimoni. 33Bonkhe bantfu bakulelo dolobha babutsana ngasemnyango. 34

1:34
Imis. 16:17,18
Jesu waphilisa bantfu labanyenti lababephetfwe tinhlobonhlobo tetifo, wakhipha nemadimoni lamanyenti. Akawavumelanga emadimoni kutsi akhulume, ngobe abemati.

Kuthandaza kwaJesu nekushumayela kwakhe eGalile

(Luk. 4:42-44)

35Ekuseni kusemnyama kakhulu Jesu wavuka wahamba, waphumela ngephandle kwelidolobha waya ehlane, lapho afike wathandaza khona. 36BoSimoni nalabenabo baphuma sebayawumfuna. 37Batsi kube bamtfole, bamtjela batsi: “Bonkhe bantfu bayakufuna.”

38Kepha Jesu watsi kubo: “Asichubekele kulamanye emadolobha lasedvutane kuze ngishumayele nakhona, ngobe ngulowo umsebenti wami lengiwutele.”

39

1:39
Mat. 4:23
9:35
Wahamba kulo lonkhe laseGalile, ashumayela emasinagogeni abo, akhipha nemadimoni.

Jesu uphilisa lilephelo

(Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16)

40

1:40
Mat. 8:2
Luk. 5:12
Kwasondzela umuntfu labenebulephelo, wancenga Jesu aguce embikwakhe watsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

41Jesu wamhawukela, welula sandla sakhe, wamphatsa watsi: “Ngiyatsandza, hlambuluka.” 42Masinyane bulephelo baphela, wahlambuluka. 43

1:43
Mak. 3:12
7:36
Jesu wamdvonsa ngendlebe amfica, 44
1:44
Lev. 14:1-32
watsi kuye: “Caphelisisa-ke, ungacali ukhulume kumuntfu ngaloku; hamba uye kumphristi akuhlole, bese ukhipha umnikelo wekubonga lokuhlanjululwa kwakho, njengaloku Mosi ayala, khona bonkhe bantfu batawuciniseka kutsi uhlambulukile.”

45Kepha lomuntfu wahamba ayifafata lendzaba, yandza kakhulu, kangangekutsi Jesu abengasakhoni kungena nakulinye nje lidolobha abonwa bantfu. Abesatihlalela emaphandleni nje, kepha bantfu labanyenti babeta kuye bachamuka magangana onkhe.

2

Jesu uphilisa umuntfu lofe luhlangotsi

(Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

21Emvakwemalangana Jesu wabuyela eKhaphanawume; kwevakala kutsi ubuyile ekhaya. 2Kwakungasibantfu nje lababeta kuye, kwadzimate kwasweleka nendzawo yekufaka lunyawo endlini, ngisho nangephandle emnyango. Abebashumayela livi laNkulunkulu. 3Kwaletfwa kuye umuntfu labefe luhlangotsi, etfwelwe ngemadvodza lamane. 4Behluleka kumsondzeta edvute naJesu ngenca yemminyaminya wesicuku, ngako base bavula sikhala eluphahleni lwendlu macondzana naJesu, bamehlisa ngeluhlaka lwakhe, bambeka embikwaJesu. 5Jesu abona kukholwa kwabo, watsi kuye: “Mntfwanami, tono takho titsetselelwe.”

6Letinye tati temtsetfo, letatihleti lapho, tatitibuta etinhlitiyweni tato titsi: 7

2:7
Isa. 43:25
“Lomuntfu wentiwa yini lokutsi akhulume kanjena? Wetfuka Nkulunkulu. Ngubani longatsetselela tono ngaphandle kwaNkulunkulu?”

8Kona loko Jesu wati emoyeni wakhe kutsi bacabangani, ngako watsi kubo: “Nizindlelani kanjalo? 9Ngukuphi lokulula kukusho kulona lofe luhlangotsi kutsi: ‘Utsetselelwe tono takho’, nome kutsi: ‘Sukuma utsatse luhlaka lwakho uhambe’? 10Ngitanikhombisa-ke kutsi mine, Ndvodzana yeMuntfu, nginemandla ekutsetselela tono emhlabeni.” Wase utsi kulesigulane: 11“Ngitsi kuwe: Sukuma utsatse luhlaka lwakho, uhambe uye ekhaya.”

12Ngekushesha lomuntfu wasukuma watsatsa luhlaka lwakhe, wahamba bonkhe bambukile. Bamangala bonkhe, badvumisa Nkulunkulu, batsi: “Asizange sesikubone lokunje.”

Jesu ubita Levi

(Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Jesu waphindze waphuma waya ngaseLwandle lwaseGalile. Bantfu labanyenti beta babutsana kuye, wabafundzisa. 14Watsi uyendlula ngasendzaweni yekutsela, wabona Levi, umsa wa-Alfiyose, ahleti, asebenta, wase utsi kuye: “Kota ungilandzele.” Levi wasukuma wahamba naye.

15Jesu wase uyakudla ekhaya kaLevi. Batselisi labanyenti naletinye toni bebalandzela Jesu. Ngako-ke labanyenti babo bangena naye endlini kaLevi, badla naye kanye nebafundzi bakhe. 16Tati temtsetfo telicembu lebaFarisi tambona adla netoni nebatselisi, tabuta bafundzi bakhe tatsi: “Kwentiwa yini kutsi adle netoni kanye nebatselisi?”

17

2:17
1 Thim. 1:15
Jesu wakuva loko watsi kuto: “Akusibo bantfu labaphilile labadzinga inyanga, kodvwa ngulabagulako kuphela. Angiketeli kutawubita labalungile, kodvwa ngitele kubita toni.”

Jesu uchaza ngekuzila kudla

(Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Ngesikhatsi bafundzi baJohane uMbhabhatisi kanye nebaFarisi bazile kudla, labanye bantfu beta kuJesu bambuta batsi: “Bafundzi baJohane kanye nebebaFarisi bayakuzila kudla. Kwentiwa yini kutsi laba bakho bangazili?”

19Wabaphendvula Jesu watsi: “Likhetfo lingakuzila yini kudla emshadweni umkhwenyane lisamsingatsile? Cha, lingeke likuzile nasoloku umkhwenyane analo. 20Kodvwa kuyawufika sikhatsi lapho liyakwemukwa khona umkhwenyane, kulapho-ke liyawuzila khona.

21“Ingubo lendzala ayichitjelwa ngesichibi lesisha. Nakungentiwa njalo, lesichibi lesisha singadzabula lengubo lendzala, kwenteke imbobo lenkhulu kuneyakucala. 22Liwayini lelisha alitselwa kuso sikhumbasikhwama lesidzala, ngobe nakungentiwa njalo, lesikhumbasikhwama singapumuka, kucitseke leliwayini. Esikhundleni saloko liwayini lelisha kufanele litselwe kuso sikhumbasikhwama lesisha, kuze kutsi kokubili kuphatsane kahle.”

Jesu ufundzisa ngeliSabatha

(Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23

2:23-24
Dut. 23:25
Ngalelinye liSabatha Jesu abehamba ngendlela ledzabula emkhatsini wemasimi akolo, akanye nebafundzi bakhe, besuka bona bafula. 24BaFarisi base batsi kuye: “Asubuke-ke labafundzi bakho! Bakwentelani ngeliSabatha loku lokungakavunyelwa ngumtsetfo?”

25

2:25
1 Sam. 21:1-6
Wabaphendvula Jesu watsi: “Angitsi nafundza kutsi Davide wentani mzukwane asadzinga kudla, yena kanye nalamadvodza labehamba nawo sebalambile? 26
2:26
Lev. 24:9
Wangena endlini yaNkulunkulu ngesikhatsi kuphetse Abiyatha, umPhristi Lomkhulu, wadla tinkhwa lekwakunikelwe ngato kuNkulunkulu, nome kwakungakavunyelwa ngekwemtsetfo kutsi tidliwe ngulomunye umuntfu ngaphandle kwebaphristi kuphela. Kepha Davide watidla, wapha nalamadvodza labehamba nawo.”

27Jesu wachubeka watsi kubo: “LiSabatha lamiselwa kuphumuta bantfu; bantfu abamiselwanga kugcilatwa liSabatha. 28Ngako-ke iNdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi ngisho neyalo liSabatha.”

3

Kuphiliswa kwemuntfu lonesandla lesishwaphene

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

31Waphindza Jesu wangena esinagogeni, bekunemuntfu labenesandla lesishwaphene. 2Bekukhona lababefuna kubeka Jesu licala, ngako-ke bamcaphelisisa kutsi utawumphilisa yini lomuntfu, njengobe kwakuliSabatha nje. 3Jesu watsi kulomuntfu labenesandla lesishwaphene: “Sukuma ute la ngembili.” 4Wabuta kubo watsi: “Kulungile yini kwenta lokuhle ngeliSabatha, nome kwenta lokubi, kusita umuntfu nome kumyekelela aze afe?”

Kepha bathula. 5Wabatsi cala cala, acansukile, wadzabuka ngobe tinhlitiyo tabo tatilukhuni, tinenkhani, wase utsi kulomuntfu: “Yelula sandla sakho!” Waselula, saphila.

6

3:6
Mat. 22:16
Masinyane baFarisi baphuma esinagogeni, bayawuhlanganisa tinhloko nemaHerodi, bakha lisu lekubulala Jesu.

Sicuku sebantfu ngaseLwandle lwaseGalile

(Mat. 4:24-25; 12:15-16; Luk. 6:17-19; 4:41)

7Jesu wahamba nebafundzi bakhe baya ngaseLwandle LwaseGalile. Ticumbi tebantfu letatiphuma eGalile naseJudiya tamlandzela. 8

3:8
Mat. 4:25
Letinye ticumbi tatiphuma eJerusalema, nase-Idumiya, nangesheya kweJordane, nangasemadolobheni aseThire naseSidoni. Tonkhe leticumbi tatite kuye, ngobe tative ngaloko abekwenta.

9

3:9
Mak. 4:1
Luk. 5:1-3
Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi bamlungisele sikebhe, hleze sicumbi sebantfu simminyetele. 10Loko wakwenta emvakwekuphilisa labanyenti. Bonkhe lababenetifo babephangelana kuye batewumtsintsa. 11
3:11
Luk. 4:41
Lababenemadimoni babetsi bangambona, baguce embikwakhe bamemete batsi: “Wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

12

3:12
Mak. 1:25
Kepha Jesu wabadvonsa ngendlebe kutsi bangamhlakati ebantfwini.

Jesu ukhetsa baphostoli labali-12

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Jesu wase ukhuphukela entsabeni. Wababita labo labefuna kubatfuma; beta kuye. 14Wabamisa baba li-12, lababetawuba naye, [wabetsa watsi baphostoli,]Letinye tincwadzi tekucala tite lenchazelo wabatfuma kutsi bayewushumayela, 15wabapha nemandla ekukhipha emadimoni.

16

3:16
Joh. 1:40
Imis. 1:13
Naba-ke laba labali-12 labakhetsa: Simoni, lametsa watsi nguPhetro; 17
3:17
Luk. 9:54
boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi, labetsa watsi boBhowanegese, lokusho kutsi “Emadvodzana Ekudvuma Kwelitulu”; 18na-Andreya, naFiliphu, naBhatalomewu, naMatewu, naTomasi, naJakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi, naSimoni, wephathi yemaKhenani, 19naJudasi Skariyothi labetamtsengisa.

Jesu uchaza ngaBhelzebule

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Jesu wase uyesuka ubuyela ekhaya. Ticumbi taphindze tabutsana ngalokwengcile, kangangekutsi Jesu kanye nebafundzi bakhe badzimate baswela ngisho sikhatsi sekudla. 21Bakubo batsi kube bakuve loko, baphutfuma bamlandza, ngobe kwase kutsiwa: “Usangene ingcondvo!”

22

3:22
Mat. 9:34
10:25
Kepha tati temtsetfo letatichamuka eJerusalema tatsi: “UnaBhelzebule,” labanye batsi: “Yinkhosi yemadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni.”

23Jesu wababita, wakhuluma nabo ngemifanekiso atsi: “Kodvwa Sathane angamcosha njani Sathane? 24Nangabe umbuso wehlukene ekhatsi, lowo mbuso ngeke ume. 25Nangabe likhaya lehlukene ekhatsi, alichubi. 26Nangabe umbuso waSathane wehlukene ekhatsi, sewuvukelana kwawona, ungeke ume, kodvwa uyakuwa uphele.

27“Kute umuntfu longagcekeza indlu yesichwaga aphange timphahla taso, ngaphandle kwekutsi acale ngekubamba sona asibophe; emvakwaloko-ke angangena aphange timphahla endlini yaso.

28

3:28
Luk. 12:10
1 Joh. 5:16
“Ngiyacinisa ngitsi kini: Tonkhe tono tebantfu tiyawutsetselelwa, nome ngabe sebahlambalate kangakanani; 29
3:29
Luk. 12:10
kodvwa umuntfu lohlambalata Moya Longcwele, ngeke atsetselelwe nanini, kepha unelicala laphakadze.”

30Jesu wakusho loko, ngobe labanye bebatsi unelidimoni.

Tihlobo letingito taJesu

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Kwase kufika unina waJesu nabomnakabo bema ngephandle, base batfumela livi kutsi abambite. 32Bantfu babegcwele batungelete Jesu bahleti phansi, base bayambikela batsi: “Nangu unyoko la ngephandle nabomnakenu, [nabodzadzewenu]Letinye tincwadzi tekucala tite “nabodzadzewenu” bafuna wena.”

33Jesu wabaphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?” 34Wacalata ababuka bonkhe labebasedvute naye watsi: “Nangu make nabomnaketfu. 35Ngobe wonkhe lowenta intsandvo yaNkulunkulu ngumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”