Siswati 1996 (SWA96)
15

Jesu embikwaPhilatu

(Mat. 27:1-2,11-14; Luk. 23:1-5; Joh. 18:28-38)

151Kwanelela kwasa nje kwabutsana lonkhe Liqoqo, baphristi labakhulu, netibondza, netati, kanye nalamanye emalunga alo, bahlanganisa inkhulumo. Babopha Jesu bamchuba bayawumetfula kuPhilatu. 2Philatu wambuta watsi: “Ungiyo yini inkhosi yemaJuda?”

Jesu wamphendvula watsi: “Sewushito wena.”

3Baphristi labakhulu bambeka emacala lamanyenti. 4Waphindza Philatu wambuta watsi: “Ute yini imphendvulo longayisho? Buka kutsi bakubeka emacala lamanyenti kangakanani!”

5Kodvwa Jesu akabange asamphendvula ngalutfo. Loko kwammangalisa kakhulu Philatu.

Jesu ugwetjwa intsambo

(Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)

6Kulomkhosi-ke Philatu abevamise njalo nje kubakhululela siboshwa sibe sinye lesicelwe ngulesicuku. 7Ngaleso sikhatsi bekunesiboshwa ejele lesasinguBharaba, sasiboshwe kanye nalabanye lababevukele umbuso: ngekususa tiphitsiphitsi nangekubulala. 8Sicuku sebantfu sasondzela kuPhilatu samncenga kutsi asentele leso sisa njengasemihleni. 9Philatu wase uyababuta utsi: “Niyafuna yini kutsi nginikhululele inkhosi yemaJuda?” 10Philatu abesabonile kutsi baphristi labakhulu babephetfwe ngumona nje lokutsi baze baletse Jesu la kuye.

11Kodvwa baphristi labakhulu basifaka umoya lesicuku kutsi sicele Philatu asikhululele Bharaba, hhayi Jesu. 12Philatu waphindza watsi kubo: “Ngitakwentani ngalomuntfu lenitsi yinkhosi yemaJuda?”

13Bamemeta kakhulu futsi batsi: “Mbetsele esiphambanweni!”

14Philatu watsi kubo: “Ngani, wenteni lengakalungi?”

Kodvwa bamemeta kakhulu kunakucala batsi: “Mbetsele esiphambanweni!”

15Ngako-ke Philatu atsandza kujabulisa ticumbi, wabakhululela Bharaba. Jesu asabhanjabuliwe, Philatu wabe sewumnikela esicukwini kutsi siyewumbetsela esiphambanweni.

Emasotja ahlekisa ngaJesu

(Mat. 27:27-31; Joh. 19:2-3)

16Emasotja achuba Jesu amngenisa ngekhatsi kwesigodlo saPhilatu, ase abita yonkhe imphi yemasotja. 17Amembatsisa umjiva lobovu webukhosi, eluka umchele lonemanyeva, awuhlisibetela enhloko yakhe. 18Ase amshayela sihlutfu atsi: “Bayethe! Nkhosi yemaJuda!” 19Abehle amshaya enhloko ngendvuku yenhlangamlambo, amkhafulele ngematse, aguce embikwakhe amkhotsamele. 20Asamphukutile aze enela, ase ayamkhumula lomjiva lobovu webukhosi, amembatsisa tingubo takhe. Amkhiphela ngephandle aya kumbetsela esiphambanweni.

Jesu ubetselwa esiphambanweni

(Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Joh. 19:17-27)

21

15:21
Rom. 16:13
Emasotja asesendleleni ahlangana nendvodza yaseSirene, libito layo lalinguSimoni. Beyiphuma emaphandleni ite edolobheni. Beyinguyise wabo-Alekzanda naRufusi. Emasotja ayicindzetela kutsi yetfwale siphambano saJesu.

22Achuba Jesu amyisa endzaweni lekwakutsiwa yiGolkotha, lokusho kutsi: “YiNdzawo yeSikobho”. 23

15:23
Hla. 69:21
Wanikwa liwayini lelalibhicwe nemure, kodvwa wala kulinatsa. 24
15:24
Hla. 22:18
Emasotja ambetsela esiphambanweni, abelana ngetingubo takhe, entelana inkatho kuze kubonakale kutsi lilinye belitawutfolani. 25Bekuli-awa lemfica ekuseni nababetsela Jesu esiphambanweni. 26Satiso selicala lakhe lesasibhalwe esiphambanweni besitsi: “INKHOSI YEMAJUDA.” 27Kwabetselwa kanye naye tigelekece letimbili, lesinye ngesekudla, lesinye ngesancele sakhe.

[ 28

15:28
Isa. 53:12
Ngako kwagcwaliseka umBhalo lotsi: “Wabalwa kanye netoni.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

29

15:29
Hla. 22:7
109:25
Mak. 14:58
Joh. 2:19
Bantfu labendlulako lapho babemetfuka banikine tinhloko batsi: “Wo! Wena longabhidlita lithempeli ubuye ulakhe ngemalanga lamatsatfu! 30Tisindzise phela, wehle lapho esiphambanweni!”

31Nebaphristi labakhulu kanye netati temtsetfo bebahlekisa ngaye, batsi: “Wabasindzisa labanye, kodvwa akasakwati kutisindzisa yena. 32Nango-ke, Khristu, iNkhosi yaka-Israyeli! Sale wehla lapho esiphambanweni, kuze sitewubona sikholwe.”

Nalaba lababebetselwe kanye naye nabo babemetfuka.

Kufa kwaJesu

(Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Joh. 19:28-30)

33Kwatsi ngeli-awa leli-12 emini kwaba mnyama emhlabeni wonkhe, kwaze kwaba li-awa lesitsatfu. 34

15:34
Hla. 22:1
Ngalelo awa Jesu wakhala ngelivi lelikhulu, watsi: “Eloyi! Eloyi! Lama sabakthani?” lokusho kutsi: “Nkulunkulu wami! Nkulunkulu wami! Ungishiyeleni?”

35Labanye labebeme khona lapho nabamuva batsi: “Ase nimuve, ubita Elija.” 36

15:36
Hla. 69:21
Lomunye wagijima watsatsa siponji wasicwilisa ewayinini lelimunyu, wasihloma endvukwini yenhlangamlambo, wamnatsisa, atsi: “Ase nime sesibone kutsi lo-Elija utawuta yini atemsita, ametfule lapha etulu.”

37Jesu waphindze wamemeta ngelivi lelikhulu, wase uyafa.

38

15:38
Eks. 26:31-33
Indvwangu yesihenco leyayilenga ethempelini yadzabuka ekhatsi kusukela etulu kwaya kuphuma phansi. 39Kwatsi indvuna yelikhulu lebeyime lapho imbuka nakafa ngalendlela, yavuma yatsi: “Ngempela lomuntfu abengiyo iNdvodzana yaNkulunkulu.”

40

15:40-41
Luk. 8:2-3
Bekukhona nebafati lababebuka beme bucalu, emkhatsini wabo bekukhona Mariya waseMagdala, naSalome, naMariya, unina waboJosese naJakobe labemncane. 41Labo-ke ngulababenaye aseseGalile, babemsita, bamkhonta. Bekukhona nalabanye nje-ke bafati labanyenti, lababete kanye naye eJerusalema.

Kungcwatjwa kwaJesu

(Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Joh. 19:38-42)

42Kwase kucalile kuhwalala. Phela kwakulilanga lekwenta emalungiselelo, lokusho kutsi kwakunguLesihlanu, kutakusa kuliSabatha. 43Josefa wase-Arimathiya, umhlonishwa walelo Liqoqo, labe ngulomunye walababelindzele umbuso waNkulunkulu, wacunga sibindzi waya kuPhilatu ayewucela sidvumbu saJesu. 44Philatu wamangala kwekutsi Jesu sewufile; wabita indvuna yemasotja wabuta kutsi ngabe sesikhatsi lesingakanani Jesu afile. 45Watsi kube atfole imphendvulo endvuneni, wase uyavuma kutsi Josefa asitsatse lesidvumbu. 46Josefa watsenga indvwangu yelineni, wasetfula sidvumbu saJesu, wasigocota ngalendvwangu, wayawusibeka ethuneni lelalimbiwe edvwaleni, wagicitela litje wavala ngalo umnyango walelithuna. 47BoMariya waseMagdala naMariya, unaboJosese, babona lapho angcwatjwa khona Jesu.

16

Kuvuka kwaJesu ekufeni

(Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

161Emvakwelilanga leliSabatha boMariya waseMagdala, naMariya, unaboJakobe, naSalome batsenga emakha bentela kuya bayewugcobisa ngawo sidvumbu saJesu. 2Ekuseni ngeluvivi, ngeliSontfo, lilanga lekucala evikini, baya ethuneni; befika lilanga seliphuma. 3Basesendleleni babehamba babutana bodvwana batsi: “Ngubani lotasigicitela lelitje lekuvalwe ngalo ethuneni?” 4Batsi batsi ganganana, babona lelitje selisusiwe, phela kwakuyinguzanguza yelitje. 5Batsi bayangena ethuneni, bakhandza libhungu lihleti ngesekudla, lembetse umjiva lomhlophe; bashaywa luvalo.

6Latsi kubo: “Ningesabi! Nifuna Jesu waseNazaretha lona bekabetselwe esiphambanweni. Uvusiwe ekufeni, akasekho lapha. Nasi sikhundla lapho bebambeke khona. 7

16:7
Mak. 14:28
Imis. 1:3
13:31
1 Khor. 15:5
Hambani nitjele bafundzi bakhe kanye naPhetro kutsi sewusembili, uya eGalile. Nitambona khona, njengobe anitjela.”

8Baphuma babaleka ethuneni, ngobe bese bachachatela besaba kakhulu. Abazange sebayitsi vu ngisho nakumunye, ngobe bebesaba kakhulu.Letinye tincwadzi tekucala tigcina ngalelivesi

SIPHETFO LESIDZELetinye tincwadzi tekucala tinesiphetfo lesidze lesisuka kuvesi 9 siye kuvesi 20, kantsi letinye tinesiphetfo lesifisha lesisuka kuvesi 9 siye kuvesi 10; totimbili letiphetfo tikhona la

Jesu utibonakalisa kuMariya waseMagdala

(Mat. 28:9-10; Joh. 20:11-18)

9

16:9
Luk. 8:2
Joh. 20:14
Jesu asavukile ekufeni ekuseni ngeliSontfo, lilanga lekucala evikini, watibonakalisa kucala kuMariya waseMagdala, lona labekhiphe kuye emadimoni lasikhombisa. 10Mariya wesuka lapho wahamba wayawutjela labo labekadze anabo; wabakhandza bakhala balila. 11Kodvwa batsi nome beva kutsi uyaphila nekutsi yena sewumbonile, bangete bamkholwa kahle.

Jesu utibonakalisa kubafundzi bakhe lababili

(Luk. 24:13-35)

12

16:12
Luk. 24:13
Emvakwaloko Jesu watibonakalisa, angulesinye simo, kulabanye bafundzi lababili lababehamba bacondze emaphandleni. 13Babuyela emuva bafike batjela laba labanye bafundzi, kodvwa nabo abazange babakholwe.

Jesu utibonakalisa kulabali-11

(Mat. 28:16-20; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-25; Imis. 1:6-8)

14

16:14
Luk. 24:36
Joh. 20:19
1 Khor. 15:5
Emvakwaloko Jesu watibonakalisa kubafundzi bakhe labebali-11, wabakhandza basadla. Wabasola ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni betinhlitiyo tabo. Phela bebangabakholwa labo lababetsi bambonile kutsi sewuvukile. 15
16:15
Mat. 28:19
Imis. 1:8
Watsi kubo: “Hambani niye emhlabeni wonkhe, nishumayele liVangeli kubo bonkhe bantfu.

16“Lowo lokholwako abhajatiswe, uyawusindziswa; kodvwa lowo longakholwa, uyawulahlwa. 17

16:17
Luk. 10:17
Imis. 5:12
8:7
10:44
16:18
19:6
1 Khor. 12:10
Labakholwako bayawuba nanati tibonakaliso: Bayawukhipha emadimoni ngelibito lami, bakhulume ngetilimi letinsha, 18
16:18
Imis. 28:3,8
ngeke behlelwe lutfo nababamba tinyoka nome nabanatsa lokubulalanako. Bayakubeka tandla kulabagulako baphile.”

Jesu wenyuselwa ezulwini

(Luk. 24:50-53; Imis. 1:9-11)

19

16:19
Luk. 24:50
Imis. 1:2,9-11
Emvakwaloko, iNkhosi Jesu seyikhulumile nabo yatsatfwa yenyuselwa ezulwini, yahlala ngesekudla saNkulunkulu. 20
16:20
Imis. 14:3
Heb. 2:4
Bafundzi base bayahamba-ke bashumayela kuyo yonkhe indzawo. INkhosi yaba nabo yalifakazela livi layo, ngekwenta tibonakaliso ngalo. Amen.

SIPHETFO LESIFISHANE

Labafati baya kuboPhetro nalabo labenabo bayawubabikela kafisha ngako konkhe lababekutjeliwe. Emvakwaloko Jesu matfupha watfumela ngebafundzi bakhe liVangeli lelingcwele lelingeke libhubhe. Wabatfumela kutsi leliVangeli lensindziso yaphakadze balishumayele emhlabeni wonke, jikelele.