Siswati 1996 (SWA96)
16

Kuvuka kwaJesu ekufeni

(Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

161Emvakwelilanga leliSabatha boMariya waseMagdala, naMariya, unaboJakobe, naSalome batsenga emakha bentela kuya bayewugcobisa ngawo sidvumbu saJesu. 2Ekuseni ngeluvivi, ngeliSontfo, lilanga lekucala evikini, baya ethuneni; befika lilanga seliphuma. 3Basesendleleni babehamba babutana bodvwana batsi: “Ngubani lotasigicitela lelitje lekuvalwe ngalo ethuneni?” 4Batsi batsi ganganana, babona lelitje selisusiwe, phela kwakuyinguzanguza yelitje. 5Batsi bayangena ethuneni, bakhandza libhungu lihleti ngesekudla, lembetse umjiva lomhlophe; bashaywa luvalo.

6Latsi kubo: “Ningesabi! Nifuna Jesu waseNazaretha lona bekabetselwe esiphambanweni. Uvusiwe ekufeni, akasekho lapha. Nasi sikhundla lapho bebambeke khona. 7

16:7
Mak. 14:28
Imis. 1:3
13:31
1 Khor. 15:5
Hambani nitjele bafundzi bakhe kanye naPhetro kutsi sewusembili, uya eGalile. Nitambona khona, njengobe anitjela.”

8Baphuma babaleka ethuneni, ngobe bese bachachatela besaba kakhulu. Abazange sebayitsi vu ngisho nakumunye, ngobe bebesaba kakhulu.Letinye tincwadzi tekucala tigcina ngalelivesi

SIPHETFO LESIDZELetinye tincwadzi tekucala tinesiphetfo lesidze lesisuka kuvesi 9 siye kuvesi 20, kantsi letinye tinesiphetfo lesifisha lesisuka kuvesi 9 siye kuvesi 10; totimbili letiphetfo tikhona la

Jesu utibonakalisa kuMariya waseMagdala

(Mat. 28:9-10; Joh. 20:11-18)

9

16:9
Luk. 8:2
Joh. 20:14
Jesu asavukile ekufeni ekuseni ngeliSontfo, lilanga lekucala evikini, watibonakalisa kucala kuMariya waseMagdala, lona labekhiphe kuye emadimoni lasikhombisa. 10Mariya wesuka lapho wahamba wayawutjela labo labekadze anabo; wabakhandza bakhala balila. 11Kodvwa batsi nome beva kutsi uyaphila nekutsi yena sewumbonile, bangete bamkholwa kahle.

Jesu utibonakalisa kubafundzi bakhe lababili

(Luk. 24:13-35)

12

16:12
Luk. 24:13
Emvakwaloko Jesu watibonakalisa, angulesinye simo, kulabanye bafundzi lababili lababehamba bacondze emaphandleni. 13Babuyela emuva bafike batjela laba labanye bafundzi, kodvwa nabo abazange babakholwe.

Jesu utibonakalisa kulabali-11

(Mat. 28:16-20; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-25; Imis. 1:6-8)

14

16:14
Luk. 24:36
Joh. 20:19
1 Khor. 15:5
Emvakwaloko Jesu watibonakalisa kubafundzi bakhe labebali-11, wabakhandza basadla. Wabasola ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni betinhlitiyo tabo. Phela bebangabakholwa labo lababetsi bambonile kutsi sewuvukile. 15
16:15
Mat. 28:19
Imis. 1:8
Watsi kubo: “Hambani niye emhlabeni wonkhe, nishumayele liVangeli kubo bonkhe bantfu.

16“Lowo lokholwako abhajatiswe, uyawusindziswa; kodvwa lowo longakholwa, uyawulahlwa. 17

16:17
Luk. 10:17
Imis. 5:12
8:7
10:44
16:18
19:6
1 Khor. 12:10
Labakholwako bayawuba nanati tibonakaliso: Bayawukhipha emadimoni ngelibito lami, bakhulume ngetilimi letinsha, 18
16:18
Imis. 28:3,8
ngeke behlelwe lutfo nababamba tinyoka nome nabanatsa lokubulalanako. Bayakubeka tandla kulabagulako baphile.”

Jesu wenyuselwa ezulwini

(Luk. 24:50-53; Imis. 1:9-11)

19

16:19
Luk. 24:50
Imis. 1:2,9-11
Emvakwaloko, iNkhosi Jesu seyikhulumile nabo yatsatfwa yenyuselwa ezulwini, yahlala ngesekudla saNkulunkulu. 20
16:20
Imis. 14:3
Heb. 2:4
Bafundzi base bayahamba-ke bashumayela kuyo yonkhe indzawo. INkhosi yaba nabo yalifakazela livi layo, ngekwenta tibonakaliso ngalo. Amen.

SIPHETFO LESIFISHANE

Labafati baya kuboPhetro nalabo labenabo bayawubabikela kafisha ngako konkhe lababekutjeliwe. Emvakwaloko Jesu matfupha watfumela ngebafundzi bakhe liVangeli lelingcwele lelingeke libhubhe. Wabatfumela kutsi leliVangeli lensindziso yaphakadze balishumayele emhlabeni wonke, jikelele.