Siswati 1996 (SWA96)
13

Jesu ukhuluma ngekudzilitwa kwelithempeli

(Mat. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

131Watsi Jesu nakaphuma ethempelini, lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Mfundzisi, asewubuke lamatje naletakhiwo kutsi takheke kahle kangakanani.”

2

13:2
1 Khos. 9:7
Mik. 3:12
Jesu watsi kuye: “Uyatibona yini letakhiwo letinkhulu? Kute nalinye litje leliyawusala lisetikwalelinye lelingayiwudzilitelwa phansi.”

Tinhlupheko nekutingelwa

(Mat. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Jesu abehleti eNtsabeni Yemincumo abhekene nelithempeli. BoPhetro, naJakobe, naJohane, na-Andreya bambuta babodvwana naye batsi: 4“Ase usitjele kutsi kuyakwenteka nini loko? Kuyakwentekani lokuyawuba sibonakaliso saleso sikhatsi sekuphela?”

5Jesu wabatjela watsi: “Caphelani kutsi kubete lonedukisako. 6Kuyawuta labanyenti egameni lami batsi: ‘Nginguye!’ Ngaloko bayakwedukisa labanyenti. 7Naniva emahemuhemu etimphi, netindzaba tetimphi, ningetfuki, ngobe letintfo tifanele kutsi tenteke, kodvwa noko umhla wekuphela uyawube ungakefiki. 8Sive siyawuvukela lesinye sive, umbuso uvukele lomunye umbuso, kuyawuba nekutamatama kwemhlaba tindzawo ngetindzawo, kuyawuba netindlala. Loko kuyawube kukucala kwetinsizi, kube njengemhelo walomsikati nasatawuteta.

9

13:9-11
Mat. 10:17-20
Luk. 12:11-12
Joh. 15:18
16:2
Semb. 2:10
“Ticapheleni nine, ngobe bayawunimangalela etinkantolo, niyawushaywa emasinagogeni, nimiswe embikwebabusi nemakhosi ngenca yami, nize nibeke bufakazi ngami kubo. 10LiVangeli kufanele lishunyayelwe etiveni tonkhe kucala. 11Nabanimikisa etinkantolo baninikele, ningahlupheki ngekucabanga kutsi niyawutsini, kodvwa shanoni loko leniyakuphiwa ngalowo mzuzu, ngobe kuyawube kungasesini leniyakube nikhuluma, kodvwa Moya Longcwele uyakukhuluma ngemilomo yenu. 12
13:12
Mik. 7:6
Umuntfu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntfwanakhe, bantfwana bayawuvukela batali babo bababulalise. 13
13:13
Mat. 10:22
Niyawutondvwa ngabo bonkhe ngenca yeligama lami. Kepha lowo loyawucinisela kuze kube ngusekugcineni, uyakusindziswa.”

Sinengisoncitsakalo

(Mat. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14

13:14
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Kodvwa nanibona ‘Sinengisoncitsakalo’ eme endzaweni lengakamfaneli,” (lofundzako akacaphele inchazelo yaloku), “labo labaseJudiya ababalekele etintsabeni. 15
13:15-16
Luk. 17:31
Naloyabe asetikwendlu angabe asehla, angasangeni nasendlini yakhe kuyawutsatsa timphahla takhe. 16Losensimini angasabuyeli emuva kuyawutsatsa kwekwembatsa kwakhe. 17Maye kulabo labayawube batetfwele, nalabo labayawube bamunyisa ngalawo malanga! 18Thandazelani kutsi loko kungete kwenteka ebusika. 19
13:19
Dan. 12:1
Semb. 7:14
Ngobe kulawo malanga kuyawuba netinhlupheko letinkhulu, letingazange setibekhona kusukela ekucaleni kwendalo yaNkulunkulu kudzimate kube ngulamuhla, futsi tingeke tiphindze tibe khona. 20Kube futsi Nkulunkulu abengakawafinyeti lawo malanga, kute namunye labeyawusindziswa; kodvwa ngenca yalabakhetfwe nguye wawafinyeta lawo malanga.

21“Ngaleso sikhatsi nakufika lomunye atsi kini: ‘Ase nibuke, nangu Khristu,’ nome atsi: ‘Nanguya,’ ningamkholwa. 22

13:22
Dut. 13:1
2 Thes. 2:8
Bokhristu bemanga nebaphrofethimbumbulu batawuvela bakhombise tibonakaliso netimangaliso kuze kwedukiswe nalabakhetsiwe, nakunekwenteka.

23“Kodvwa caphelani, ngobe senginitjele konkhe loku kungakenteki.”

Kufika kweNdvodzana yeMuntfu

(Mat. 24:29-31; Luk. 21:25-28)

24

13:24
Isa. 13:10
34:4
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Mat. 24:29
Imis. 2:20
Semb. 6:12
“Ngalawo malanga emvakwaleto tinhlupheko,

“ ‘lilanga liyawufiphala,

nenyanga iyawubate kukhanya,

25

13:25
Isa. 34:4
Jow. 2:10
Semb. 6:13
netinkhanyeti tidzilike esibhakabhakeni,

nemandla emkhatsi ayawunyakatiswa.’

26

13:26
Dan. 7:13
Mak. 14:62
Semb. 1:7
“Lapho-ke bayawuyibona iNdvodzana yeMuntfu ita ngemafu inemandla lamakhulu nebukhosi. 27Iyawutfumela tingilosi tayo kutsi tiyewubutsa labo labakhetsiwe bayo emimoyeni yomine, nasemikhawulweni yonkhe yemhlaba.”

Sifundvo ngesihlahla semkhiwa

(Mat. 24:32-35; Luk. 21:29-33)

28“Ase nifundze sifundvo esihlahleni semkhiwa. Ngesikhatsi emagala aso advumba, bese sihluma emacembe, niyabe seniyati kutsi seletfwese lihlobo. 29Kanjalo-ke nani, nanibona letintfo tenteka, nibokwati kwekutsi iNdvodzana yeMuntfu seyisedvute, seyingasemnyango.

30“Ngicinisile, ngitsi kini: Lesitukulwane singeke sendlule kungakenteki konkhe loku. 31Kuyakwendlula lizulu nemhlaba, kodvwa emavi ami wona angeke endlule.”

Kute lowati lelo langa naleso sikhatsi

(Mat. 24:36-44)

32

13:32
Mat. 24:36
“Kepha noko kute lowatiko kutsi lelo langa nalelo awa kuyawufika nini. Netingelosi tasezulwini atati, neNdvodzana ayati; nguYise kuphela lokwatiko loko. 33Caphelani nilindze, ngobe anati kutsi leso sikhatsi siyawufika nini. 34
13:34
Luk. 12:36-38
Kufanana nendvodza leyayitawuya khashane; yatsi nase itawusuka ekhaya, yabeka tisebenti tayo etikhundleni tato, nguleso nemsebenti waso lotsite. Yayala umgcini welisango kutsi alindze kahle. 35Ngako-ke lindzani, ngobe animati umnikati wendlu kutsi uyawubuya nini. Angahle abuye ebusuku nome ekhatsi nebusuku, angabuya ekukhaleni kwekucala kwelichudze, nome ekuseni. 36Nakefika ningakamlindzeli, akanganikhandzi nilele. 37Loku lengikusho kini, ngikusho kubo bonkhe ngitsi: Lindzani.”