Siswati 1996 (SWA96)
11

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Batsi kube basondzele eJerusalema sebasedvute naseBhethifage neBhetani, ngaseNtsabeni Yemincumo, Jesu watfumela bafundzi bakhe lababili, 2watsi kubo: “Hambani nize ningene edolobhaneni lelimacondzana nani; nitawukhandza kukhungwe litfole lembongolo, lelingazange seligitjelwe. Nifike nilikhumule, nililetse la. 3Nakukhona lonibutako atsi: ‘Nikwentelani loko?’ nibotsi: ‘INkhosi iyalidzinga, italibuyisa masinyane.’ ”

4Bahamba-ke labo lababili balikhandza lelitfole likhungwe ngasesangweni, ngephandle kwemuti, ngasemgwacweni, balitfukulula. 5Labo lababeme lapho bababuta batsi: “Nentani? Nilikhumulelani lelitfole?”

6Babatjela loko labebakutjelwe nguJesu; nembala bantfu babayekela bahamba. 7Baliletsa kuJesu lelitfole. Bagaca tingubo tabo etikwalo, Jesu waligibela. 8Labanyenti bendlala tingubo tabo emgwacweni, labanye bendlala emagala etihlahla labebawagawule esigangeni. 9

11:9
Hla. 118:25-26
Labo labebahamba embili nalabebahamba ngemuva babememeta batsi:

“Hosana!

Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi!

10Ubusisiwe umbuso lotako wababe Davide!

Hosana kulelisetikwako konkhe!”

11Jesu wangena-ke eJerusalema, wacondza ngekhatsi ethempelini. Watsi kube acedze kubuka konkhe, wase uyengca uya eBhetani ngobe kwase kuhlwile, abehamba kanye nebafundzi bakhe lababeli-12.

Jesu ucalekisa umkhiwa

(Mat. 21:18-19)

12Ngakusasa nase babuya eBhetani, Jesu wativa asalambile. 13Wabona bucalu sihlahla semkhiwa sinemacembe, waya kuso ayewufuna emakhiwa. Watsi uyefika wakhandza kute, kungemacembe odvwa, ngobe bekungesiso sikhatsi semakhiwa. 14Watsi kulesihlahla: “Sale kubate muntfu loyakudla emakhiwa la kuwe nanini.”

Bafundzi bakhe bamuva nakasho njalo.

Jesu ucitsa lababhizinisa ethempelini

(Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Befika eJerusalema. Jesu wangena ethempelini wakhipha bonkhe lababetsenga nalababetsengisa. Wagumbucela ematafula alababentjintja timali kanye netihlalo talabebatsengisa ngematuba. 16Abengavumeli muntfu kutsi ahambe adzabule emabaleni elithempeli atfwele. 17

11:17
Isa. 56:7
Jer. 7:11
Wabafundzisa watsi: “Akashongo yini Nkulunkulu emBhalweni wakhe watsi: ‘Indlu yami iyawubitwa ngekutsi yindlu lapho kuthandaza khona tonkhe tive’? Kodvwa nine seniyigucule yaba ngumhume wabosidlani!”

18Baphristi labakhulu kanye netati temtsetfo batsi kube bakuve loko, bafuna indlela lababengabulala ngayo Jesu, ngobe phela babemesaba, kwatise kutsi tonkhe ticuku tatitsatsekile ngalemfundziso yakhe, timangele.

19Kwatsi nakuhwalala Jesu nebafundzi bakhe baphuma edolobheni laseJerusalema.

Sifundvo ngemkhiwa lose ubunile

(Mat. 21:20-22)

20Ekuseni nase babuyela emuva, basibona lesihlahla semkhiwa sesome ngisho netimphandze taso. 21Phetro wayikhumbula indzaba yangayitolo, wase utsi: “Mfundzisi, buka lesa sihlahla losicalekise itolo, sesomile.”

22Jesu wakhuluma kubo watsi: “Kholwani kuNkulunkulu. 23

11:23
Mat. 17:20
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Ngicinisile, ngitsi kini: Nome ngubani loyawutsi kulentsaba: ‘Cukuleka uyewuphonseka le elwandle,’ angangabati enhlitiyweni yakhe, kodvwa akholwa kutsi loko lasakushito kutakwenteka, uyakwentelwa kona. 24
11:24
Isa. 65:24
Mat. 7:7
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
1 Joh. 3:22
5:14
Jak. 1:5
Ngako-ke ngitsi kini: Konkhe leniyawukucela ngemkhuleko, kholwani kutsi seninako, niyawube seniyaphiwa-ke. 25
11:25
Mat. 6:14-15
Ef. 4:32
Khol. 3:13
Ngaso sonkhe sikhatsi nanithandazako, nibobacolela leniphambene nabo, kuze kutsi neYihlo losezulwini anitsetselele tono tenu. [ 26Kodvwa naningatsetselelani, neYihlo losezulwini angeke anitsetselele emacala enu.]”Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

Umbuzo ngeligunya laJesu

(Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Babuyela-ke eJerusalema; watsi asaya ethempelini, baphristi labakhulu netati temtsetfo netibondza beta kuye, 28bambuta batsi: “Ulitsatsaphi ligunya lekwenta letintfo, kona ngubani lokunike leligunya lekutenta?”

29Jesu watsi: “Nami ngitanibuta livi libe linye; naninginika imphendvulo, ngitanitjela kutsi leligunya lengenta ngalo letintfo, ngilitsatsaphi. 30Ase ningitjele kutsi umbhabhatiso waJohane bewuphuma kuNkulunkulu yini nome bewuphuma kubantfu?”

31Bacale bakhulumisana bodvwana batsi: “Nasitsi: ‘KuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Animkholwanga ngani kepha?’ 32Kodvwa nasingatsi: ‘Kubantfu,’ ngeke silunge.” Phela babesaba bantfu, ngobe bonkhe bebabambelele ekutseni Johane abengumphrofethi cobo. 33Ngako base baphendvula Jesu batsi: “Awu, asati.”

Jesu-ke yena watsi: “Nami-ke ngeke nginitjele kutsi letintfo ngitenta ngaliphi ligunya.”

12

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19)

121

12:1
Hla. 80:8
Isa. 5:1-2
Jer. 2:21
Jesu wacala wakhuluma kubo ngemifanekiso watsi: “Bekukhona lenye indvodza leyahlanyela sivini sayo, yase iyasibiyela, ekhatsi kwaso yemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etjeni, yakha nenyango yekulindza; yase icashisa ngaso kubacashi, yona yahamba yaya kulelinye live. 2Kwatsi nakufika sikhatsi sekuvuna, yatfumela sisebenti kulabacashi kutsi siyewuyilandzela sabelo sayo sesivuno. 3Basidvumela, basishaya, basincandza mahhala. 4Yaphindza futsi yatfumela lesinye sisebenti, naso basibhobota tindvuma, basihlazisa. 5Yaphindza yatfumela lesinye sisebenti sayo, sona-ke sefika basibulala. Tinyenti letinye letatitfunywa: letinye tatishaywa, letinye tibulawe. 6Ekugcineni kwase kusele umuntfu munye lebeyingamtfumela, umsa wayo lebeyimtsandza kakhulu. Beyicabanga kutsi batamhlonipha ngobe kuyindvodzana yayo. 7Kodvwa labacashi batsi kube bayibone lendvodzana, bakhulumisana bodvwana batsi: ‘Nanso indlalifa yakhe, wotani siteyibulala, khona lelifa kutakuba letfu.’ 8Bayibamba, bayibulala, bayijika ngephandle kwesivini.

9“Uyakwenta njani-ke lomnikati walesivini? Uyawuta atetibhubhisa leticashi atsatse lesivini acashise ngaso kulabanye.

10

12:10-11
Hla. 118:22-23
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
“Anifundzanga yini kulomBhalo lotsi:

“ ‘Lelo litje lelaliwa bakhi,

ngobe bebatsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu?

11Loko kwentiwa yiNkhosi.

Maye! Kuyasimangalisa!’ ”

12Betama kubamba Jesu, kodvwa besaba ticuku tebantfu, ngobe babona kahle kutsi ngalomfanekiso ukhuluma ngabo, base bayamshiya, bahamba.

Umbuzo ngekutsela

(Mat. 22:15-22; Luk. 20:20-26)

13Base batfumela labanye bebaFarisi, kanye nemaHerodi, kutsi atewugiba Jesu ngenkhulumo yakhe. 14Bafike batsi kuye: “Mfundzisi, siyati kutsi wena uneliciniso, awuwatsengi emehlo emuntfu ngobe awesatjiswa bunjalo bemuntfu. Ufundzisa indlela yaNkulunkulu ngeliciniso. Kulungile yini kukhipha umtselo kuKhesari, uMbusi wemaRoma, nome cha? Sifanele siwukhiphe yini nome singawukhiphi?”

15Kodvwa Jesu abati kahle bumbulu babo, watsi kubo: “Ningilingelani? Ase ningikhombise loluhlavu lwemali.”

16Baluletsa. Wababuta watsi: “Lesitfombe naloku lokubhalwe la kulo kwabani?” Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

17Jesu watsi kubo: “Yebo-ke, nikani Khesari kwaKhesari, naNkulunkulu kwaNkulunkulu.”

Bamangala kakhulu ngalamavi akhe.

Umbuzo ngekuvuka kulabafile

(Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40)

18

12:18
Imis. 23:8
Kwase kuta kuJesu baSadusi, labatsi bona kute kuvuka kulabafile, bambuta umbuzo batsi: 19
12:19
Dut. 25:5
“Mfundzisi, Mosi wasibhalela kutsi indvodza nayifa, ishiya umfati wayo angakabi namntfwana, umnakabomufi kufanele angene lomfati, khona atewuvusela umufi umuti. 20Manje-ke bekunetelamani letatisikhombisa; wekucala watsatsa umfati, wase uyafa asete bantfwana. 21Ngako-ke lona wesibili wase ungena lomfelokati, naye wafa ate bantfwana, wesitsatfu futsi kwaba ngiso sona leso. 22Bobasikhombisa abazange batale ngisho namunye umntfwana. Ekugcineni-ke wase uyafa nalomfati. 23Ekuvukeni kwalabafile lomfati uyawuba wabani, ngobe bobasikhombisa abengumfati wabo?”

24Jesu watsi kubo: “Maye, nedukile, kwatisa kutsi nemiBhalo aniyati, futsi nemandla aNkulunkulu aniwati! 25Phela nase bavuka kulabafile, abasatekani, ngobe sebanjengetingilosi tasezulwini. 26

12:26
Eks. 3:2,6
Imis. 7:30
Kona-ke macondzana nekuvuka kulabafile anifundzanga yini encwadzini yaMosi endzabeni yesihlahla lesasivutsa emalangabi, kutsi Nkulunkulu watsini kuye? Watsi: ‘NginguNkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe.’ 27
12:27
Luk. 10:25
20:39
Nkulunkulu akasiye walabafile, kodvwa walabaphilako. Nine nje neduke kabi.”

Umyalo lomkhulu

(Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28)

28

12:28-34
Luk. 10:25-28
Lesinye sati semtsetfo sasondzela, sabeva baphikisana naye. Sesibonile kutsi ubaphendvula kahle, sambuta satsi: “Ngumuphi umyalo lomkhulu kunayo yonkhe?”

29

12:29-30
Dut. 6:4
Zak. 14:9
Jesu wasiphendvula watsi: “Wekucala utsi: ‘Lalelani, nine baka-Israyeli, iNkhosi Nkulunkulu wetfu, iNkhosi yinye. 30Uboyitsandza iNkhosi Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho, nangawo onkhe emandla akho.’ 31
12:31
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Wesibili utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’ Kute-ke lomunye umyalo lomkhulu kunaleyo.”

32

12:32
Dut. 4:35
Lesati satsi kuye: “Ucinisile, Mfundzisi, ushito kahle kutsi Nkulunkulu munye, futsi kute lomunye ngaphandle kwakhe. 33
12:33
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
Kutsandza Nkulunkulu ngenhlitiyo yami yonkhe, nangekucondza kwami konkhe, nangemandla ami onkhe, kanye nekutsandza makhelwane wami njengobe ngititsandza mine, kuncono kakhulu kuneminikelo leshiswako nakunemihlatjelo.”

34Jesu wabona kutsi siphendvule kahle, watsi: “Cha, awukho khashane kakhulu nembuso waNkulunkulu.”

Emvakwaloko kute lowaba nesibindzi sekumbuta umbuzo.

Khristu wesitukulwane saDavide

(Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44)

35Jesu asafundzisa ethempelini wababuta bantfu watsi: “Tati temtsetfo tisho ngani kutsi Khristu wesitukulwane saDavide? 36

12:36
Hla. 110:1
Imis. 2:34
Davide, agcwele Moya Longcwele, washo watsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

“Hlala lapha ngesekudla sami,

ngize ngibeke titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho.” ’

37“Nangabe Davide cobo ambita ngeNkhosi yakhe, pho, uwesitukulwane sakhe njani?” Ticumbi letikhulu tebantfu tamlalela ngekujabula.

Jesu ubacwayisa ngetati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Luk. 20:45-47)

38Ekufundziseni kwakhe Jesu watsi: “Caphelani tati temtsetfo, letitsandza kuhamba tembetse imijiva lemidze, tihambe tibingelelwa bantfu etimakethe. 39Titsandza titulo letincono emasinagogeni, netindzawo letihloniphekile emadzilini. 40Tidla tindlu tebafelokati, titentise ngekuthandaza imithandazo lemidze. Tiyakwemukela sijeziso lesikhulu.”

Umnikelo wemfelokati

(Luk. 21:1-4)

41Jesu wahlala phansi macondzana nelibhokisi leminikelo, wabukela ticuku tinikela tifaka timali ebhokisini. Labanyenti lababenjingile bafaka timali letinkhulu. 42Umfelokati lotsite labephuyile weta wafaka tinhlavu letimbili telitfusi letenta isenti.

43Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe. 44Ngobe bona bebacupha kulokunyenti, kodvwa yena ukhiphe konkhe labenako, nalabengahle aphile ngako.”

13

Jesu ukhuluma ngekudzilitwa kwelithempeli

(Mat. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

131Watsi Jesu nakaphuma ethempelini, lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Mfundzisi, asewubuke lamatje naletakhiwo kutsi takheke kahle kangakanani.”

2

13:2
1 Khos. 9:7
Mik. 3:12
Jesu watsi kuye: “Uyatibona yini letakhiwo letinkhulu? Kute nalinye litje leliyawusala lisetikwalelinye lelingayiwudzilitelwa phansi.”

Tinhlupheko nekutingelwa

(Mat. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Jesu abehleti eNtsabeni Yemincumo abhekene nelithempeli. BoPhetro, naJakobe, naJohane, na-Andreya bambuta babodvwana naye batsi: 4“Ase usitjele kutsi kuyakwenteka nini loko? Kuyakwentekani lokuyawuba sibonakaliso saleso sikhatsi sekuphela?”

5Jesu wabatjela watsi: “Caphelani kutsi kubete lonedukisako. 6Kuyawuta labanyenti egameni lami batsi: ‘Nginguye!’ Ngaloko bayakwedukisa labanyenti. 7Naniva emahemuhemu etimphi, netindzaba tetimphi, ningetfuki, ngobe letintfo tifanele kutsi tenteke, kodvwa noko umhla wekuphela uyawube ungakefiki. 8Sive siyawuvukela lesinye sive, umbuso uvukele lomunye umbuso, kuyawuba nekutamatama kwemhlaba tindzawo ngetindzawo, kuyawuba netindlala. Loko kuyawube kukucala kwetinsizi, kube njengemhelo walomsikati nasatawuteta.

9

13:9-11
Mat. 10:17-20
Luk. 12:11-12
Joh. 15:18
16:2
Semb. 2:10
“Ticapheleni nine, ngobe bayawunimangalela etinkantolo, niyawushaywa emasinagogeni, nimiswe embikwebabusi nemakhosi ngenca yami, nize nibeke bufakazi ngami kubo. 10LiVangeli kufanele lishunyayelwe etiveni tonkhe kucala. 11Nabanimikisa etinkantolo baninikele, ningahlupheki ngekucabanga kutsi niyawutsini, kodvwa shanoni loko leniyakuphiwa ngalowo mzuzu, ngobe kuyawube kungasesini leniyakube nikhuluma, kodvwa Moya Longcwele uyakukhuluma ngemilomo yenu. 12
13:12
Mik. 7:6
Umuntfu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntfwanakhe, bantfwana bayawuvukela batali babo bababulalise. 13
13:13
Mat. 10:22
Niyawutondvwa ngabo bonkhe ngenca yeligama lami. Kepha lowo loyawucinisela kuze kube ngusekugcineni, uyakusindziswa.”

Sinengisoncitsakalo

(Mat. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14

13:14
Dan. 9:27
11:31
12:11
“Kodvwa nanibona ‘Sinengisoncitsakalo’ eme endzaweni lengakamfaneli,” (lofundzako akacaphele inchazelo yaloku), “labo labaseJudiya ababalekele etintsabeni. 15
13:15-16
Luk. 17:31
Naloyabe asetikwendlu angabe asehla, angasangeni nasendlini yakhe kuyawutsatsa timphahla takhe. 16Losensimini angasabuyeli emuva kuyawutsatsa kwekwembatsa kwakhe. 17Maye kulabo labayawube batetfwele, nalabo labayawube bamunyisa ngalawo malanga! 18Thandazelani kutsi loko kungete kwenteka ebusika. 19
13:19
Dan. 12:1
Semb. 7:14
Ngobe kulawo malanga kuyawuba netinhlupheko letinkhulu, letingazange setibekhona kusukela ekucaleni kwendalo yaNkulunkulu kudzimate kube ngulamuhla, futsi tingeke tiphindze tibe khona. 20Kube futsi Nkulunkulu abengakawafinyeti lawo malanga, kute namunye labeyawusindziswa; kodvwa ngenca yalabakhetfwe nguye wawafinyeta lawo malanga.

21“Ngaleso sikhatsi nakufika lomunye atsi kini: ‘Ase nibuke, nangu Khristu,’ nome atsi: ‘Nanguya,’ ningamkholwa. 22

13:22
Dut. 13:1
2 Thes. 2:8
Bokhristu bemanga nebaphrofethimbumbulu batawuvela bakhombise tibonakaliso netimangaliso kuze kwedukiswe nalabakhetsiwe, nakunekwenteka.

23“Kodvwa caphelani, ngobe senginitjele konkhe loku kungakenteki.”

Kufika kweNdvodzana yeMuntfu

(Mat. 24:29-31; Luk. 21:25-28)

24

13:24
Isa. 13:10
34:4
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Mat. 24:29
Imis. 2:20
Semb. 6:12
“Ngalawo malanga emvakwaleto tinhlupheko,

“ ‘lilanga liyawufiphala,

nenyanga iyawubate kukhanya,

25

13:25
Isa. 34:4
Jow. 2:10
Semb. 6:13
netinkhanyeti tidzilike esibhakabhakeni,

nemandla emkhatsi ayawunyakatiswa.’

26

13:26
Dan. 7:13
Mak. 14:62
Semb. 1:7
“Lapho-ke bayawuyibona iNdvodzana yeMuntfu ita ngemafu inemandla lamakhulu nebukhosi. 27Iyawutfumela tingilosi tayo kutsi tiyewubutsa labo labakhetsiwe bayo emimoyeni yomine, nasemikhawulweni yonkhe yemhlaba.”

Sifundvo ngesihlahla semkhiwa

(Mat. 24:32-35; Luk. 21:29-33)

28“Ase nifundze sifundvo esihlahleni semkhiwa. Ngesikhatsi emagala aso advumba, bese sihluma emacembe, niyabe seniyati kutsi seletfwese lihlobo. 29Kanjalo-ke nani, nanibona letintfo tenteka, nibokwati kwekutsi iNdvodzana yeMuntfu seyisedvute, seyingasemnyango.

30“Ngicinisile, ngitsi kini: Lesitukulwane singeke sendlule kungakenteki konkhe loku. 31Kuyakwendlula lizulu nemhlaba, kodvwa emavi ami wona angeke endlule.”

Kute lowati lelo langa naleso sikhatsi

(Mat. 24:36-44)

32

13:32
Mat. 24:36
“Kepha noko kute lowatiko kutsi lelo langa nalelo awa kuyawufika nini. Netingelosi tasezulwini atati, neNdvodzana ayati; nguYise kuphela lokwatiko loko. 33Caphelani nilindze, ngobe anati kutsi leso sikhatsi siyawufika nini. 34
13:34
Luk. 12:36-38
Kufanana nendvodza leyayitawuya khashane; yatsi nase itawusuka ekhaya, yabeka tisebenti tayo etikhundleni tato, nguleso nemsebenti waso lotsite. Yayala umgcini welisango kutsi alindze kahle. 35Ngako-ke lindzani, ngobe animati umnikati wendlu kutsi uyawubuya nini. Angahle abuye ebusuku nome ekhatsi nebusuku, angabuya ekukhaleni kwekucala kwelichudze, nome ekuseni. 36Nakefika ningakamlindzeli, akanganikhandzi nilele. 37Loku lengikusho kini, ngikusho kubo bonkhe ngitsi: Lindzani.”