Siswati 1996 (SWA96)
12

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19)

121

12:1
Hla. 80:8
Isa. 5:1-2
Jer. 2:21
Jesu wacala wakhuluma kubo ngemifanekiso watsi: “Bekukhona lenye indvodza leyahlanyela sivini sayo, yase iyasibiyela, ekhatsi kwaso yemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etjeni, yakha nenyango yekulindza; yase icashisa ngaso kubacashi, yona yahamba yaya kulelinye live. 2Kwatsi nakufika sikhatsi sekuvuna, yatfumela sisebenti kulabacashi kutsi siyewuyilandzela sabelo sayo sesivuno. 3Basidvumela, basishaya, basincandza mahhala. 4Yaphindza futsi yatfumela lesinye sisebenti, naso basibhobota tindvuma, basihlazisa. 5Yaphindza yatfumela lesinye sisebenti sayo, sona-ke sefika basibulala. Tinyenti letinye letatitfunywa: letinye tatishaywa, letinye tibulawe. 6Ekugcineni kwase kusele umuntfu munye lebeyingamtfumela, umsa wayo lebeyimtsandza kakhulu. Beyicabanga kutsi batamhlonipha ngobe kuyindvodzana yayo. 7Kodvwa labacashi batsi kube bayibone lendvodzana, bakhulumisana bodvwana batsi: ‘Nanso indlalifa yakhe, wotani siteyibulala, khona lelifa kutakuba letfu.’ 8Bayibamba, bayibulala, bayijika ngephandle kwesivini.

9“Uyakwenta njani-ke lomnikati walesivini? Uyawuta atetibhubhisa leticashi atsatse lesivini acashise ngaso kulabanye.

10

12:10-11
Hla. 118:22-23
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
“Anifundzanga yini kulomBhalo lotsi:

“ ‘Lelo litje lelaliwa bakhi,

ngobe bebatsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu?

11Loko kwentiwa yiNkhosi.

Maye! Kuyasimangalisa!’ ”

12Betama kubamba Jesu, kodvwa besaba ticuku tebantfu, ngobe babona kahle kutsi ngalomfanekiso ukhuluma ngabo, base bayamshiya, bahamba.

Umbuzo ngekutsela

(Mat. 22:15-22; Luk. 20:20-26)

13Base batfumela labanye bebaFarisi, kanye nemaHerodi, kutsi atewugiba Jesu ngenkhulumo yakhe. 14Bafike batsi kuye: “Mfundzisi, siyati kutsi wena uneliciniso, awuwatsengi emehlo emuntfu ngobe awesatjiswa bunjalo bemuntfu. Ufundzisa indlela yaNkulunkulu ngeliciniso. Kulungile yini kukhipha umtselo kuKhesari, uMbusi wemaRoma, nome cha? Sifanele siwukhiphe yini nome singawukhiphi?”

15Kodvwa Jesu abati kahle bumbulu babo, watsi kubo: “Ningilingelani? Ase ningikhombise loluhlavu lwemali.”

16Baluletsa. Wababuta watsi: “Lesitfombe naloku lokubhalwe la kulo kwabani?” Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

17Jesu watsi kubo: “Yebo-ke, nikani Khesari kwaKhesari, naNkulunkulu kwaNkulunkulu.”

Bamangala kakhulu ngalamavi akhe.

Umbuzo ngekuvuka kulabafile

(Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40)

18

12:18
Imis. 23:8
Kwase kuta kuJesu baSadusi, labatsi bona kute kuvuka kulabafile, bambuta umbuzo batsi: 19
12:19
Dut. 25:5
“Mfundzisi, Mosi wasibhalela kutsi indvodza nayifa, ishiya umfati wayo angakabi namntfwana, umnakabomufi kufanele angene lomfati, khona atewuvusela umufi umuti. 20Manje-ke bekunetelamani letatisikhombisa; wekucala watsatsa umfati, wase uyafa asete bantfwana. 21Ngako-ke lona wesibili wase ungena lomfelokati, naye wafa ate bantfwana, wesitsatfu futsi kwaba ngiso sona leso. 22Bobasikhombisa abazange batale ngisho namunye umntfwana. Ekugcineni-ke wase uyafa nalomfati. 23Ekuvukeni kwalabafile lomfati uyawuba wabani, ngobe bobasikhombisa abengumfati wabo?”

24Jesu watsi kubo: “Maye, nedukile, kwatisa kutsi nemiBhalo aniyati, futsi nemandla aNkulunkulu aniwati! 25Phela nase bavuka kulabafile, abasatekani, ngobe sebanjengetingilosi tasezulwini. 26

12:26
Eks. 3:2,6
Imis. 7:30
Kona-ke macondzana nekuvuka kulabafile anifundzanga yini encwadzini yaMosi endzabeni yesihlahla lesasivutsa emalangabi, kutsi Nkulunkulu watsini kuye? Watsi: ‘NginguNkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe.’ 27
12:27
Luk. 10:25
20:39
Nkulunkulu akasiye walabafile, kodvwa walabaphilako. Nine nje neduke kabi.”

Umyalo lomkhulu

(Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28)

28

12:28-34
Luk. 10:25-28
Lesinye sati semtsetfo sasondzela, sabeva baphikisana naye. Sesibonile kutsi ubaphendvula kahle, sambuta satsi: “Ngumuphi umyalo lomkhulu kunayo yonkhe?”

29

12:29-30
Dut. 6:4
Zak. 14:9
Jesu wasiphendvula watsi: “Wekucala utsi: ‘Lalelani, nine baka-Israyeli, iNkhosi Nkulunkulu wetfu, iNkhosi yinye. 30Uboyitsandza iNkhosi Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho, nangawo onkhe emandla akho.’ 31
12:31
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Wesibili utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’ Kute-ke lomunye umyalo lomkhulu kunaleyo.”

32

12:32
Dut. 4:35
Lesati satsi kuye: “Ucinisile, Mfundzisi, ushito kahle kutsi Nkulunkulu munye, futsi kute lomunye ngaphandle kwakhe. 33
12:33
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
Kutsandza Nkulunkulu ngenhlitiyo yami yonkhe, nangekucondza kwami konkhe, nangemandla ami onkhe, kanye nekutsandza makhelwane wami njengobe ngititsandza mine, kuncono kakhulu kuneminikelo leshiswako nakunemihlatjelo.”

34Jesu wabona kutsi siphendvule kahle, watsi: “Cha, awukho khashane kakhulu nembuso waNkulunkulu.”

Emvakwaloko kute lowaba nesibindzi sekumbuta umbuzo.

Khristu wesitukulwane saDavide

(Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44)

35Jesu asafundzisa ethempelini wababuta bantfu watsi: “Tati temtsetfo tisho ngani kutsi Khristu wesitukulwane saDavide? 36

12:36
Hla. 110:1
Imis. 2:34
Davide, agcwele Moya Longcwele, washo watsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

“Hlala lapha ngesekudla sami,

ngize ngibeke titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho.” ’

37“Nangabe Davide cobo ambita ngeNkhosi yakhe, pho, uwesitukulwane sakhe njani?” Ticumbi letikhulu tebantfu tamlalela ngekujabula.

Jesu ubacwayisa ngetati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Luk. 20:45-47)

38Ekufundziseni kwakhe Jesu watsi: “Caphelani tati temtsetfo, letitsandza kuhamba tembetse imijiva lemidze, tihambe tibingelelwa bantfu etimakethe. 39Titsandza titulo letincono emasinagogeni, netindzawo letihloniphekile emadzilini. 40Tidla tindlu tebafelokati, titentise ngekuthandaza imithandazo lemidze. Tiyakwemukela sijeziso lesikhulu.”

Umnikelo wemfelokati

(Luk. 21:1-4)

41Jesu wahlala phansi macondzana nelibhokisi leminikelo, wabukela ticuku tinikela tifaka timali ebhokisini. Labanyenti lababenjingile bafaka timali letinkhulu. 42Umfelokati lotsite labephuyile weta wafaka tinhlavu letimbili telitfusi letenta isenti.

43Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe. 44Ngobe bona bebacupha kulokunyenti, kodvwa yena ukhiphe konkhe labenako, nalabengahle aphile ngako.”