Siswati 1996 (SWA96)
10

Jesu ufundzisa ngekudivosana kwalabashadile

(Mat. 19:1-9; Luk. 16:18)

101Jesu wesuka lapho waya eveni laseJudiya adzabula live lelingesheya kweJordane. Ticumbi letikhulu tebantfu taphindza tabutsanela kuye, watifundzisa njengenhlalayenta.

2Kwase kuta baFarisi kuye batakumlinga, bambuta batsi: “Kuvumelekile yini emtsetfweni kutsi indvodza idivose umkayo?”

3Jesu wabaphendvula watsi: “Mosi waniyala watsini?”

4

10:4
Dut. 24:1-4
Mat. 5:31
Batsi bona: “Mosi wasivumela kutsi indvodza ingayibhala incwadzi yedivosi imlahle umkayo.”

5Kodvwa Jesu watsi kubo: “Mosi wanibhalela loko ngenca yebulukhuni betinhlitiyo tenu. 6

10:6
Gen. 1:27
5:2
Kodvwa ekucaleni kwendalo ‘uMdali wenta umuntfu lomdvuna nalomsikati. 7
10:7-8
Gen. 2:24
Ngaloko-ke indvodza iyawushiya uyise nenina [inamatsele kumkayo]Letinye tincwadzi tekucala tite lamavi, 8labo bobabili sebayawuba nyamanye.’ Ngako-ke abasebabili, sebamunye. 9Loko losekuhlanganiswe nguNkulunkulu, akungabe kusehlukaniswa ngumuntfu.”

10Sebasendlini, bafundzi bakhe bambuta futsi ngalendzaba. 11

10:11
Mat. 5:32
1 Khor. 7:10-11
Watsi kubo: “Lowo lodivosa umkakhe bese utsatsa lomunye umfati, unelicala kumkakhe lekuphinga. 12Nalowo lodivosa indvodza yakhe bese wendza kulenye indvodza, unelicala endvodzeni yakhe lekuphinga.”

Jesu ubusisa bantfwana

(Mat. 19:13-15; Luk. 18:15-17)

13Labanye bantfu baletsa bantfwana kuye, khona atewubeka tandla etikwabo ababusise; bafundzi babakhalimela. 14Kodvwa watsi kube akubone loko Jesu, watfukutsela watsi kubo: “Vumelani bantfwana bete kimi, ningabavimbeli, ngobe umbuso waNkulunkulu walabanjalo. 15

10:15
Mat. 18:3
Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo longawemukeli umbuso waNkulunkulu njengemntfwana, angeke angene kuwo.” 16Wabatsatsa labantfwana, wabagona, wabeka tandla etikwabo, wababusisa.

Indvodza lenjingile

(Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30)

17Kwatsi Jesu nasatawuhamba, kwachamuka indvodza ita igijima, yefika yaguca embikwakhe yambuta yatsi: “Mfundzisi lolungile, ngingentani kuze ngitfole kuphila lokuphakadze?”

18Jesu watsi kuye: “Ungibitelani ngekutsi ngilungile? Kute lolungile, nguNkulunkulu kuphela. 19

10:19
Eks. 20:12-16
Dut. 5:16-20
24:14
Uyayati imiyalo letsi: ‘Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi emanga, ungatsatsi lutfo ngebucili, hlonipha uyihlo nenyoko.’ ”

20Yamphendvula yatsi: “Mfundzisi, konkhe loko ngakugcina kusukela ebuntfwaneni bami.”

21Jesu asambuka wamtsandza watsi kuye: “Kunye lokusasele kutsi ukwente: Hamba uyewutsengisa ngako konkhe lonako, wabele labamphofu lemali, khona uyawuba 22nemcebo ezulwini, bese-ke uyeta uyangilandzela.” Yajabha kakhulu nayikuva loko, ngobe beyinjinge kakhulu, yahamba umoya wayo sewushone phansi.

23Jesu wabuka bafundzi bakhe watsi kubo: “Maye, kuyawuba lukhuni kulabo labanjingile kungena embusweni waNkulunkulu!”

24Bafundzi bakhe bamangala ngalawo mavi akhe. Kodvwa Jesu waphindze watsi kubo: “Bantfwabami, kumatima kungena embusweni waNkulunkulu. 25Kulula kungena kwelikamela embotjeni yenyalitsi kunekungena kwemuntfu lonjingile embusweni waNkulunkulu.”

26Bafundzi bamangala kakhulu babutana bodvwana batsi: “Kepha nakunjalo, ngubani longasindziswa?”

27

10:27
Gen. 18:14
Jobe 42:2
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Jesu wababuka emehlweni wase utsi: “Kubantfu kungeke kwenteke loku, kodvwa kuNkulunkulu kungenteka, ngobe kuNkulunkulu konkhe kuyenteka.”

28Phetro watsi kuye: “Buka la, tsine sishiye konkhe, salandzela wena.”

29Jesu watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lowo loshiye umuti, nome bomnakabo, nome bodzadzewabo, nome unina, nome uyise, nome bantfwana, nome emasimi, ngenca yami nangenca yeliVangeli, 30uyakwemukeliswa lokunyenti aselapha kulomhlaba. Uyawuphiwa ngalokuphindvwe kalikhulu: imiti, nabomnakabo, nabodzadzewabo, nabonina, nebantfwana, nemasimi, yebo, ngisho netinhlupheko, bese kutsi kulelitako atfole kuphila lokuphakadze. 31

10:31
Mat. 20:16
Luk. 13:30
Labanyenti lababekucala bayawuba bekugcina, nalabo lababekugcina bayawuba bekucala.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mat. 20:17-19; Luk. 18:31-34)

32Batsi basendleleni benyukela eJerusalema, Jesu abahola embili, bafundzi bakhe bebasamangele, nalabo labebamlandzela befikelwa kwesaba. Waphindza watsatsa bafundzi bakhe labali-12, wakhweshela nabo eceleni, wabafundzisa, abatjela ngaloko lebekutamehlela, 33watsi: “Ase nilalele la, sesenyukela eJerusalema, iNdvodzana yeMuntfu itawunikelwa kubaphristi labakhulu nasetatini temtsetfo, batayilahla ngelicala kutsi ibulawe. Batayinikela kubetive. 34Batawuhlekisa ngayo, bayikhafulele ngematse, bayibhambabule, bayibulale, kodvwa kuyawutsi ngelilanga lesitsatfu ivuke kulabafile.”

Sicelo saJakobe naJohane

(Mat. 20:20-28)

35BoJakobe, naJohane, emadvodzana aZebedi, basondzela kuJesu batsi: “Mfundzisi, kukhona lesicela kutsi usentele kona.”

36Wababuta watsi: “Nifuna nginenteleni?” 37Batsi kuye: “Sicela kutsi lomunye wetfu ahlale ngesekudla sakho, lomunye ahlale ngesancele sakho ebukhosini bakho.”

38

10:38
Luk. 12:50
Kodvwa Jesu watsi kubo: “Anikwati lenikucelako. Nitakumela yini kuyinatsa lendzebe yelusizi lengitayinatsa nome kubhajatiswa ngalombhabhatiso lengitawubhajatiswa ngawo mine?”

39Batsi kuye: “Singakumela.” Jesu watsi kubo: “Yebo kona, lendzebe lengitayinatsa nani nitayinatsa; nangalombhabhatiso lengitawubhajatiswa ngawo nani nitawubhajatiswa ngawo. 40Kodvwa tikhundla tekuhlala ngesekudla nome ngesancele sami akusiko kwami kutsi ngephane ngato; kodvwa talabo labalungiselelwe tona nguNkulunkulu.”

41Batsi nabakuva loko lababelishumi, babacansukela boJakobe naJohane. 42

10:42-44
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Luk. 22:26
Jesu wababita wabatjela watsi: “Niyati kutsi babusi betive babusa etikwato, netikhulu tato titiphetse ngesandla lesimatima. 43Kodvwa akukafaneli kutsi kube njalo kini, lowo lofuna kuba ngulomkhulu kini nonkhe, akabe sisebenti senu nonkhe. 44Nalowo lofuna kuba wekucala kini, akabe sigcili senu nonkhe. 45
10:45
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
Khol. 1:14
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Phet. 1:18
Ngobe neNdvodzana yeMuntfu ayitelanga kutawukhontwa, kodvwa yetela kutawukhonta, nekunikela ngekuphila kwayo kutsi ibe yinhlawulo yalabanyenti.”

Jesu uphilisa Bhathimeyosi loyimphumphutse

(Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43)

46Befika eJerikho. Jesu nase aphuma khona kanye nebafundzi bakhe, nesicuku lesikhulu sebantfu, Bhathimeyosi, imphumphutse, umsa waThimeyosi, abehleti ngasemgwacweni acela kuphiwa. 47Watsi kube eve kutsi nguJesu waseNazaretha, wamemeta kakhulu atsi: “Jesu, Ndvodzana yaDavide! Ngihawukele!”

48Labanyenti bamkhahlameta, batsi akathule; kodvwa kwaba shangatsi bambangile, washo kakhulu watsi: “Ndvodzana yaDavide, ngihawukele!”

49Jesu wema watsi: “Mbiteni.”

Bayibita lemphumphutse, batsi: “Ungesabi, sukuma, uyakubita Jesu.”

50Yalahla phansi lijazi layo, yasukuma yabanga kuJesu.

51Jesu wayibuta watsi: “Ufuna ngikwenteleni?”

Lemphumphutse yatsi: “Mfundzisi wami, mane ngibone nje.”

52

10:52
Mak. 5:34
Jesu watsi kuyo: “Hamba; kukholwa kwakho kukuphilisile.”

Masinyane avuleka emehlo ayo abona, yase ilandzela Jesu eluhambeni lwakhe.

11

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

111Batsi kube basondzele eJerusalema sebasedvute naseBhethifage neBhetani, ngaseNtsabeni Yemincumo, Jesu watfumela bafundzi bakhe lababili, 2watsi kubo: “Hambani nize ningene edolobhaneni lelimacondzana nani; nitawukhandza kukhungwe litfole lembongolo, lelingazange seligitjelwe. Nifike nilikhumule, nililetse la. 3Nakukhona lonibutako atsi: ‘Nikwentelani loko?’ nibotsi: ‘INkhosi iyalidzinga, italibuyisa masinyane.’ ”

4Bahamba-ke labo lababili balikhandza lelitfole likhungwe ngasesangweni, ngephandle kwemuti, ngasemgwacweni, balitfukulula. 5Labo lababeme lapho bababuta batsi: “Nentani? Nilikhumulelani lelitfole?”

6Babatjela loko labebakutjelwe nguJesu; nembala bantfu babayekela bahamba. 7Baliletsa kuJesu lelitfole. Bagaca tingubo tabo etikwalo, Jesu waligibela. 8Labanyenti bendlala tingubo tabo emgwacweni, labanye bendlala emagala etihlahla labebawagawule esigangeni. 9

11:9
Hla. 118:25-26
Labo labebahamba embili nalabebahamba ngemuva babememeta batsi:

“Hosana!

Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi!

10Ubusisiwe umbuso lotako wababe Davide!

Hosana kulelisetikwako konkhe!”

11Jesu wangena-ke eJerusalema, wacondza ngekhatsi ethempelini. Watsi kube acedze kubuka konkhe, wase uyengca uya eBhetani ngobe kwase kuhlwile, abehamba kanye nebafundzi bakhe lababeli-12.

Jesu ucalekisa umkhiwa

(Mat. 21:18-19)

12Ngakusasa nase babuya eBhetani, Jesu wativa asalambile. 13Wabona bucalu sihlahla semkhiwa sinemacembe, waya kuso ayewufuna emakhiwa. Watsi uyefika wakhandza kute, kungemacembe odvwa, ngobe bekungesiso sikhatsi semakhiwa. 14Watsi kulesihlahla: “Sale kubate muntfu loyakudla emakhiwa la kuwe nanini.”

Bafundzi bakhe bamuva nakasho njalo.

Jesu ucitsa lababhizinisa ethempelini

(Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

15Befika eJerusalema. Jesu wangena ethempelini wakhipha bonkhe lababetsenga nalababetsengisa. Wagumbucela ematafula alababentjintja timali kanye netihlalo talabebatsengisa ngematuba. 16Abengavumeli muntfu kutsi ahambe adzabule emabaleni elithempeli atfwele. 17

11:17
Isa. 56:7
Jer. 7:11
Wabafundzisa watsi: “Akashongo yini Nkulunkulu emBhalweni wakhe watsi: ‘Indlu yami iyawubitwa ngekutsi yindlu lapho kuthandaza khona tonkhe tive’? Kodvwa nine seniyigucule yaba ngumhume wabosidlani!”

18Baphristi labakhulu kanye netati temtsetfo batsi kube bakuve loko, bafuna indlela lababengabulala ngayo Jesu, ngobe phela babemesaba, kwatise kutsi tonkhe ticuku tatitsatsekile ngalemfundziso yakhe, timangele.

19Kwatsi nakuhwalala Jesu nebafundzi bakhe baphuma edolobheni laseJerusalema.

Sifundvo ngemkhiwa lose ubunile

(Mat. 21:20-22)

20Ekuseni nase babuyela emuva, basibona lesihlahla semkhiwa sesome ngisho netimphandze taso. 21Phetro wayikhumbula indzaba yangayitolo, wase utsi: “Mfundzisi, buka lesa sihlahla losicalekise itolo, sesomile.”

22Jesu wakhuluma kubo watsi: “Kholwani kuNkulunkulu. 23

11:23
Mat. 17:20
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Ngicinisile, ngitsi kini: Nome ngubani loyawutsi kulentsaba: ‘Cukuleka uyewuphonseka le elwandle,’ angangabati enhlitiyweni yakhe, kodvwa akholwa kutsi loko lasakushito kutakwenteka, uyakwentelwa kona. 24
11:24
Isa. 65:24
Mat. 7:7
Luk. 11:9
Joh. 14:13
15:7
1 Joh. 3:22
5:14
Jak. 1:5
Ngako-ke ngitsi kini: Konkhe leniyawukucela ngemkhuleko, kholwani kutsi seninako, niyawube seniyaphiwa-ke. 25
11:25
Mat. 6:14-15
Ef. 4:32
Khol. 3:13
Ngaso sonkhe sikhatsi nanithandazako, nibobacolela leniphambene nabo, kuze kutsi neYihlo losezulwini anitsetselele tono tenu. [ 26Kodvwa naningatsetselelani, neYihlo losezulwini angeke anitsetselele emacala enu.]”Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

Umbuzo ngeligunya laJesu

(Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Babuyela-ke eJerusalema; watsi asaya ethempelini, baphristi labakhulu netati temtsetfo netibondza beta kuye, 28bambuta batsi: “Ulitsatsaphi ligunya lekwenta letintfo, kona ngubani lokunike leligunya lekutenta?”

29Jesu watsi: “Nami ngitanibuta livi libe linye; naninginika imphendvulo, ngitanitjela kutsi leligunya lengenta ngalo letintfo, ngilitsatsaphi. 30Ase ningitjele kutsi umbhabhatiso waJohane bewuphuma kuNkulunkulu yini nome bewuphuma kubantfu?”

31Bacale bakhulumisana bodvwana batsi: “Nasitsi: ‘KuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Animkholwanga ngani kepha?’ 32Kodvwa nasingatsi: ‘Kubantfu,’ ngeke silunge.” Phela babesaba bantfu, ngobe bonkhe bebabambelele ekutseni Johane abengumphrofethi cobo. 33Ngako base baphendvula Jesu batsi: “Awu, asati.”

Jesu-ke yena watsi: “Nami-ke ngeke nginitjele kutsi letintfo ngitenta ngaliphi ligunya.”

12

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19)

121

12:1
Hla. 80:8
Isa. 5:1-2
Jer. 2:21
Jesu wacala wakhuluma kubo ngemifanekiso watsi: “Bekukhona lenye indvodza leyahlanyela sivini sayo, yase iyasibiyela, ekhatsi kwaso yemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etjeni, yakha nenyango yekulindza; yase icashisa ngaso kubacashi, yona yahamba yaya kulelinye live. 2Kwatsi nakufika sikhatsi sekuvuna, yatfumela sisebenti kulabacashi kutsi siyewuyilandzela sabelo sayo sesivuno. 3Basidvumela, basishaya, basincandza mahhala. 4Yaphindza futsi yatfumela lesinye sisebenti, naso basibhobota tindvuma, basihlazisa. 5Yaphindza yatfumela lesinye sisebenti sayo, sona-ke sefika basibulala. Tinyenti letinye letatitfunywa: letinye tatishaywa, letinye tibulawe. 6Ekugcineni kwase kusele umuntfu munye lebeyingamtfumela, umsa wayo lebeyimtsandza kakhulu. Beyicabanga kutsi batamhlonipha ngobe kuyindvodzana yayo. 7Kodvwa labacashi batsi kube bayibone lendvodzana, bakhulumisana bodvwana batsi: ‘Nanso indlalifa yakhe, wotani siteyibulala, khona lelifa kutakuba letfu.’ 8Bayibamba, bayibulala, bayijika ngephandle kwesivini.

9“Uyakwenta njani-ke lomnikati walesivini? Uyawuta atetibhubhisa leticashi atsatse lesivini acashise ngaso kulabanye.

10

12:10-11
Hla. 118:22-23
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
“Anifundzanga yini kulomBhalo lotsi:

“ ‘Lelo litje lelaliwa bakhi,

ngobe bebatsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu?

11Loko kwentiwa yiNkhosi.

Maye! Kuyasimangalisa!’ ”

12Betama kubamba Jesu, kodvwa besaba ticuku tebantfu, ngobe babona kahle kutsi ngalomfanekiso ukhuluma ngabo, base bayamshiya, bahamba.

Umbuzo ngekutsela

(Mat. 22:15-22; Luk. 20:20-26)

13Base batfumela labanye bebaFarisi, kanye nemaHerodi, kutsi atewugiba Jesu ngenkhulumo yakhe. 14Bafike batsi kuye: “Mfundzisi, siyati kutsi wena uneliciniso, awuwatsengi emehlo emuntfu ngobe awesatjiswa bunjalo bemuntfu. Ufundzisa indlela yaNkulunkulu ngeliciniso. Kulungile yini kukhipha umtselo kuKhesari, uMbusi wemaRoma, nome cha? Sifanele siwukhiphe yini nome singawukhiphi?”

15Kodvwa Jesu abati kahle bumbulu babo, watsi kubo: “Ningilingelani? Ase ningikhombise loluhlavu lwemali.”

16Baluletsa. Wababuta watsi: “Lesitfombe naloku lokubhalwe la kulo kwabani?” Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

17Jesu watsi kubo: “Yebo-ke, nikani Khesari kwaKhesari, naNkulunkulu kwaNkulunkulu.”

Bamangala kakhulu ngalamavi akhe.

Umbuzo ngekuvuka kulabafile

(Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40)

18

12:18
Imis. 23:8
Kwase kuta kuJesu baSadusi, labatsi bona kute kuvuka kulabafile, bambuta umbuzo batsi: 19
12:19
Dut. 25:5
“Mfundzisi, Mosi wasibhalela kutsi indvodza nayifa, ishiya umfati wayo angakabi namntfwana, umnakabomufi kufanele angene lomfati, khona atewuvusela umufi umuti. 20Manje-ke bekunetelamani letatisikhombisa; wekucala watsatsa umfati, wase uyafa asete bantfwana. 21Ngako-ke lona wesibili wase ungena lomfelokati, naye wafa ate bantfwana, wesitsatfu futsi kwaba ngiso sona leso. 22Bobasikhombisa abazange batale ngisho namunye umntfwana. Ekugcineni-ke wase uyafa nalomfati. 23Ekuvukeni kwalabafile lomfati uyawuba wabani, ngobe bobasikhombisa abengumfati wabo?”

24Jesu watsi kubo: “Maye, nedukile, kwatisa kutsi nemiBhalo aniyati, futsi nemandla aNkulunkulu aniwati! 25Phela nase bavuka kulabafile, abasatekani, ngobe sebanjengetingilosi tasezulwini. 26

12:26
Eks. 3:2,6
Imis. 7:30
Kona-ke macondzana nekuvuka kulabafile anifundzanga yini encwadzini yaMosi endzabeni yesihlahla lesasivutsa emalangabi, kutsi Nkulunkulu watsini kuye? Watsi: ‘NginguNkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe.’ 27
12:27
Luk. 10:25
20:39
Nkulunkulu akasiye walabafile, kodvwa walabaphilako. Nine nje neduke kabi.”

Umyalo lomkhulu

(Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28)

28

12:28-34
Luk. 10:25-28
Lesinye sati semtsetfo sasondzela, sabeva baphikisana naye. Sesibonile kutsi ubaphendvula kahle, sambuta satsi: “Ngumuphi umyalo lomkhulu kunayo yonkhe?”

29

12:29-30
Dut. 6:4
Zak. 14:9
Jesu wasiphendvula watsi: “Wekucala utsi: ‘Lalelani, nine baka-Israyeli, iNkhosi Nkulunkulu wetfu, iNkhosi yinye. 30Uboyitsandza iNkhosi Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho, nangawo onkhe emandla akho.’ 31
12:31
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Wesibili utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’ Kute-ke lomunye umyalo lomkhulu kunaleyo.”

32

12:32
Dut. 4:35
Lesati satsi kuye: “Ucinisile, Mfundzisi, ushito kahle kutsi Nkulunkulu munye, futsi kute lomunye ngaphandle kwakhe. 33
12:33
1 Sam. 15:22
Hos. 6:6
Kutsandza Nkulunkulu ngenhlitiyo yami yonkhe, nangekucondza kwami konkhe, nangemandla ami onkhe, kanye nekutsandza makhelwane wami njengobe ngititsandza mine, kuncono kakhulu kuneminikelo leshiswako nakunemihlatjelo.”

34Jesu wabona kutsi siphendvule kahle, watsi: “Cha, awukho khashane kakhulu nembuso waNkulunkulu.”

Emvakwaloko kute lowaba nesibindzi sekumbuta umbuzo.

Khristu wesitukulwane saDavide

(Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44)

35Jesu asafundzisa ethempelini wababuta bantfu watsi: “Tati temtsetfo tisho ngani kutsi Khristu wesitukulwane saDavide? 36

12:36
Hla. 110:1
Imis. 2:34
Davide, agcwele Moya Longcwele, washo watsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

“Hlala lapha ngesekudla sami,

ngize ngibeke titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho.” ’

37“Nangabe Davide cobo ambita ngeNkhosi yakhe, pho, uwesitukulwane sakhe njani?” Ticumbi letikhulu tebantfu tamlalela ngekujabula.

Jesu ubacwayisa ngetati temtsetfo

(Mat. 23:1-36; Luk. 20:45-47)

38Ekufundziseni kwakhe Jesu watsi: “Caphelani tati temtsetfo, letitsandza kuhamba tembetse imijiva lemidze, tihambe tibingelelwa bantfu etimakethe. 39Titsandza titulo letincono emasinagogeni, netindzawo letihloniphekile emadzilini. 40Tidla tindlu tebafelokati, titentise ngekuthandaza imithandazo lemidze. Tiyakwemukela sijeziso lesikhulu.”

Umnikelo wemfelokati

(Luk. 21:1-4)

41Jesu wahlala phansi macondzana nelibhokisi leminikelo, wabukela ticuku tinikela tifaka timali ebhokisini. Labanyenti lababenjingile bafaka timali letinkhulu. 42Umfelokati lotsite labephuyile weta wafaka tinhlavu letimbili telitfusi letenta isenti.

43Jesu wabita bafundzi bakhe watsi kubo: “Ngicinisile, ngitsi kini: Lomfelokati lophuyile unikele kakhulu kunabo bonkhe. 44Ngobe bona bebacupha kulokunyenti, kodvwa yena ukhiphe konkhe labenako, nalabengahle aphile ngako.”