Siswati 1996 (SWA96)
1

Kushumayela kwaJohane uMbhabhatisi

(Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-9,15-17; Joh. 1:19-28)

11LiVangeli ngaJesu Khristu, iNdvodzana yaNkulunkulu, licala kanje: 2

1:2
Mal. 3:1
Encwadzini yemphrofethi Isaya kubhaliwe kutsi:

“Nasi sigijimi sami,

lengisitfumela kutsi

sikuhambele embili

sitekubholela indlela.

3

1:3
Isa. 40:3
“Livi lalomemeta ehlane litsi:

“ ‘Lungisani indlela yeNkhosi,

nente imikhondvo yayo icondze.’ ”

4Nangempela kwavela Johane uMbhabhatisi ehlane ashumayela bantfu atsi: “Phendvukani nibhajatiswe, Nkulunkulu utanitsetselela tono tenu.” 5Bonkhe bantfu besifundza saseJudiya nebaseJerusalema babephuma bayewulalela Johane. Babetsi bangefika ababhabhatise emfuleni iJordane, bavume tono tabo.

6

1:6
2 Khos. 1:8
Johane abembatsa ingubo leyayentiwe ngeboya belikamela atibophe ngelibhande lesikhumba elukhalweni, abedla tintsetse neluju lwetinyosi tesiganga. 7
1:7
Imis. 13:25
Abeshumayela atsi: “Kukhona lota emvakwami, lonemandla kakhulu kunami. Mine angikafaneli nekutsi ngigobondzele ngitfukulule imichilo yeticatfulo takhe. 8
1:8
Imis. 1:5
2:4
11:15
19:4
Mine benginibhabhatisa ngemanti, kepha yena utanibhabhatisa ngaMoya Longcwele.”

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mat. 3:13-17; Luk. 3:21-22)

9Kulawo malanga Jesu wefika aphuma eNazaretha yaseGalile, naye wabhajatiswa nguJohane eJordane. 10

1:10
Joh. 1:32
Watsi uyaphuma nje Jesu emantini, wabona lizulu livuleka naMoya Longcwele ehlela etikwakhe anjengelituba. 11
1:11
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
12:18
Mak. 9:7
Luk. 3:22
2 Phet. 1:17
Kwevakala livi livela ezulwini litsi: “Wena uyiNdvodzana yami lengiyitsandzako. Ngiyatfokota ngawe.”

Kulingwa kwaJesu

(Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13)

12Masinyane Moya Longcwele wachubela Jesu ehlane. 13Kwaphela emalanga langema-40 asehlane, alingwa nguSathane. Jesu bekahlala emkhatsini wetilwane tesiganga. Tingilosi tatimsita kuloko labekudzinga.

Jesu ucala umsebenti wakhe eGalile

(Mat. 4:12-17; Luk. 4:14-15)

14Emvakwekuboshwa kwaJohane Jesu waya eGalile, ahamba ashumayela liVangeli laNkulunkulu. 15Abetsi: “Sikhatsi sesifikile, umbuso waNkulunkulu sewusondzele. Phendvukani nikholwe liVangeli.”

Jesu ubita badwebi labane

(Mat. 4:18-22; Luk. 5:1-11)

16Kwatsi Jesu asahamba agudla Lwandle lwaseGalile, wabona boSimoni bana-Andreya, umnakabo, badweba tinhlanti ngelinetha; phela bebabadwebi. 17Jesu watsi kubo: “Ngilandzeleni, ngitawunenta nibe badwebi bebantfu.” 18Masinyane bashiya emanetha abo, bamlandzela.

19Jesu watsi nasachubachubekile, wakhandza boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi. Bebasesikebheni balungisa emanetha abo. 20Watsi kube ababone Jesu, wababita nabo, base bayamlandzela, bashiya uyise, Zebedi, asesikebheni kanye netisebenti labeticashile.

Jesu uphilisa umuntfu lonelidimoni

(Luk. 4:31-37)

21

1:21
Mat. 14:13,23
Bahamba-ke baze bangena eKhaphanawume. Kwatsi kube kufike liSabatha, Jesu wangena esinagogeni wafundzisa bantfu. 22
1:22
Mat. 7:28
Kwabamangalisa kufundzisa kwakhe, ngobe wabafundzisa njengalonemandla, hhayi njengetati tabo temtsetfo.

23Masinyane kwevakala umuntfu labenelidimoni esinagogeni labo, akhala amemeta, 24

1:24
Mat. 8:29
Mak. 5:7
atsi: “Ufunani kitsi, Jesu waseNazaretha? Sewutesibhubhisa yini? Ngiyakwati kutsi ungubani. UnguLongcwele waNkulunkulu.”

25Jesu walekhuta watsi: “Thula! Phuma kuye!”

26Lelidimoni lamklinklitisa lomuntfu, lakhala limemeta laphuma kuye. 27Bonkhe bantfu bamangala betfuka, kangangoba badzimate babutana bodvwana batsi: “Seyini-ke le? Yimfundziso lensha lenemandla. Kantsi nemadimoni uyawekhuta amlalele!”

28Masinyane tidvumo taJesu tandza nalo lonkhe laseGalile.

Jesu uphilisa bantfu labanyenti

(Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41)

29

1:29
Mat. 8:14
Base bayaphuma esinagogeni baya kaSimoni na-Andreya; bahamba naJakobe naJohane. 30Umkhwekati waSimoni abelele embhedzeni aphetfwe ngumkhuhlane. Watsi kube efike Jesu, bambikela ngaye. 31Waya kuye, wamphakamisa ambambe ngesandla. Umkhuhlane wesuka kuye, waphila, wase ubalungisela kudla.

32Kwatsi kusihlwa selishonile baletsa kuJesu bonkhe lababegula nalababephetfwe ngemadimoni. 33Bonkhe bantfu bakulelo dolobha babutsana ngasemnyango. 34

1:34
Imis. 16:17,18
Jesu waphilisa bantfu labanyenti lababephetfwe tinhlobonhlobo tetifo, wakhipha nemadimoni lamanyenti. Akawavumelanga emadimoni kutsi akhulume, ngobe abemati.

Kuthandaza kwaJesu nekushumayela kwakhe eGalile

(Luk. 4:42-44)

35Ekuseni kusemnyama kakhulu Jesu wavuka wahamba, waphumela ngephandle kwelidolobha waya ehlane, lapho afike wathandaza khona. 36BoSimoni nalabenabo baphuma sebayawumfuna. 37Batsi kube bamtfole, bamtjela batsi: “Bonkhe bantfu bayakufuna.”

38Kepha Jesu watsi kubo: “Asichubekele kulamanye emadolobha lasedvutane kuze ngishumayele nakhona, ngobe ngulowo umsebenti wami lengiwutele.”

39

1:39
Mat. 4:23
9:35
Wahamba kulo lonkhe laseGalile, ashumayela emasinagogeni abo, akhipha nemadimoni.

Jesu uphilisa lilephelo

(Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16)

40

1:40
Mat. 8:2
Luk. 5:12
Kwasondzela umuntfu labenebulephelo, wancenga Jesu aguce embikwakhe watsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

41Jesu wamhawukela, welula sandla sakhe, wamphatsa watsi: “Ngiyatsandza, hlambuluka.” 42Masinyane bulephelo baphela, wahlambuluka. 43

1:43
Mak. 3:12
7:36
Jesu wamdvonsa ngendlebe amfica, 44
1:44
Lev. 14:1-32
watsi kuye: “Caphelisisa-ke, ungacali ukhulume kumuntfu ngaloku; hamba uye kumphristi akuhlole, bese ukhipha umnikelo wekubonga lokuhlanjululwa kwakho, njengaloku Mosi ayala, khona bonkhe bantfu batawuciniseka kutsi uhlambulukile.”

45Kepha lomuntfu wahamba ayifafata lendzaba, yandza kakhulu, kangangekutsi Jesu abengasakhoni kungena nakulinye nje lidolobha abonwa bantfu. Abesatihlalela emaphandleni nje, kepha bantfu labanyenti babeta kuye bachamuka magangana onkhe.