Siswati 1996 (SWA96)
6

Simakadze ubeka baka-Israyeli licala

61Lalelani kutsi Simakadze

umbeka cala lini Israyeli:

“Sukuma, Simakadze,

usho licala lombeka lona Israyeli.

Tintsaba nemagcuma akakuve kutsi utsini,

akabe bofakazi.

2

6:2
Hos. 4:1
Nine tintsaba,

nani tisekelo taphakadze temhlaba

lalelani licala lelibekwa nguSimakadze!

Simakadze ubeka sive sakhe licala.

Utsi sive sakhe, lesingu-Israyeli, sinelicala.”

3

6:3
Jer. 2:5
Simakadze utsi:

“Sive sami, ngenteni kini?

Nginetfwese mtfwalo muni?

Ngiphendvuleni.

4

6:4
Eks. 15:20
Nganikhipha eGibhithe;

nganikhipha ebugcilini,

ngatfumela boMosi na-Aroni,

naMiriyamu kutsi banihole.

5

6:5
Num. 22:1
23:1
24:1
Josh. 2:1
5:9
Sive sami,

khumbulani inkhosi Bhalaki waseMowabi

kutsi abefuna kwentani kini;

nikhumbule nekutsi Bhalamu,

umsa waBheyori, wamphendvula kanjani.

Khumbulani konkhe lokwanehlela endleleni

nisuka emathendeni aseShithimu

niya eGilgali.

Khumbulani yonkhe imisebenti yaSimakadze,

khona-ke nitabe seniyabona

kutsi ngatihlupha kanganani kuze nginisindzise.”

Lokufunwa nguSimakadze

6Ngiyawuletsani mine kuSimakadze,

Nkulunkulu wemazulu, nangitemkhonta?

Ngiyawuletsa emazinyane lamnyaka munye

abe ngumnikelo wekushiswa kuye yini?

7

6:7
Hla. 50:9
51:16
Isa. 1:11
Kungabe Simakadze uyawujabula yini,

nangimletsela tinkhulungwane tetimvu

nome imifula lengancamuki yemafutsa emncumo?

Ngifanele yini kunikela kuye ngelitubulo lami,

lekusitselo semtimba wami,

kutsi libe yinhlawulo yetono tami?

8

6:8
Dut. 10:12
Cha, Simakadze usitjelile lokungukona kukuhle.

Lakufunako kitsi ngunaku:

Ufuna sente kulunga, siphatsane ngemusa,

siphilele Nkulunkulu ngentfobeko.

Simakadze uyawusijezisa sive sakhe

9Kuhlakanipha kumesaba Simakadze.

Uyamemeta edolobheni utsi:

“Lalelani nine bantfu lenibutsana edolobheni!“nine bantfu lenibutsana edolobheni” nome ngesiHebheru leligama lingahunyushwa nangekutsi: “nine lenalenta” nome “nine lenalimisa”

10

6:10
Dut. 25:14
Amo. 8:5
Etindlini talababi

kugcwele umcebo labawutfola ngebubi.

Basebentisa tikali ngebucili,

lekunguyonantfo lengiyitondzako.

11

6:11
Lev. 19:36
“Ngingabatsetselela kanjani

bantfu labasebentisa tikali ngebucili

netisindvo letiphambene nemtsetfo?

12“Bantfu bakini

labatinjinga baphanga laba labamphofu,

nani nonkhe ningulabacalemanga nalabakhohlisanako.

13Manje sengicalile kunigulisa

nginibhubhise ngenca yekona kwenu.

14

6:14
Lev. 26:26
Hos. 4:10
Niyawudla kudla, kodvwa ningesutsi;

empeleni, niyawuchubeka nilambe.

Niyawutibekela tivuno,

kodvwa aniyiwukhona konga.

Konkhe lenikongako ngiyawukucedza ngemphi.

15

6:15
Dut. 28:30,38
Amo. 5:11
Zef. 1:13
Hag. 1:6
“Niyawuhlanyela, kodvwa aniyiwuvuna.

Niyawuhluta emafutsa etitselweni tawo,

kodvwa aniyikuwasebentisa.

Niyawuphisa liwayini, kodvwa ningalinatsi.

16Loko kuyakwenteka,

ngobe nilandzele imikhuba lemibi yenkhosi Omri

nendvodzana yakhe Ahabi.

Nichubeke nalandzela imitsetfo yabo,

ngaloko-ke ngiyawunibhubhisa;

bonkhe bantfu bayawunibukela phansi.

BantfuNgesiHebheru “Bantfu bami” yonkhe indzawo bayawunedzelela ngendzelelo.”Nome “Niyakutfwala lihlazo lesive sami”

7

Kutiphatsa kabi kwebaka-Israyeli

71

7:1
Mat. 21:19
Kute litsemba!

Mine ngifanana nemuntfu lolambile

lotfole tihlahla tite titselo

nemagelebisi kute emvinini.

Onkhe emagelebisi kanye nemakhiwa

lamnandzi bawakhe bawacedza.

2

7:2
Hla. 12:1
Hos. 4:1
Kute nome munye umuntfu lowetsembekile

losasele eveni, kute losetsembekile kuNkulunkulu.

Wonkhe umuntfu ufunana nematfuba ekubulala.

Wonkhe umuntfu utingelana newakubo.

3

7:3
Mik. 2:1
3:11
Bonkhe batingcweti ekwenteni lokubi.

Tiphatsimandla nebehluleli bacela kudizelwa.

Umuntfu lomkhulu uvele atjele labantfu

loko lakufunako, bese babopha lisu.“bese babopha lisu” nome “bese bayacebisana” NgesiHebheru akucondzakali

4Ngisho labancono babo nalabetsembeke kakhulu

kunabo bonkhe abanamsebenti, bafana nelukhula.

Selifikile lilanga lapho Nkulunkulu

ayakujezisa bantfu,

njengobe vele abebacwayisile

ngebalindzi bakhe lababaphrofethi.

Kwamanje sebadzidzekile.

5Ungamkholwa makhelwane wakho,

nome-ke ungametsembi umnganakho.

Uwabale emavi akho lowakhulumako,

ngisho nakumkakho lomtsandzako imbala.

6

7:6
Hez. 22:7
Mat. 10:35
Luk. 12:53
Kuletikhatsi emadvodzana

aphatsa boyise njengetilima,

nemadvodzakati aphindzilitana nabonina,

bese kutsi bomakoti baphambane naboninatala;

yebo, titsa temuntfu bantfu bemndeni wakhe.

7Kodvwa mine ngitakwetsembela kuSimakadze,

ngilindzele Nkulunkulu ngesibindzi,

ngobe nguye lotangiphephisa.

Nkulunkulu wami utangiva.

Simakadze uletsa insindziso

8Titsa tetfu kute letingasicoloshela ngako.

Nome sesiwile, sitawuvuka futsi.

Nome sesisebumnyameni kwanyalo,

kodvwa Simakadze utawuba kukhanya kwetfu.

9Sonile kuSimakadze,

ngako nyalo kufanele kutfukutsela kwakhe

sikubeketelele kwesikhashana.

Kodvwa ekugcineni uyawusivikela,

acondzise loko lokubi lokwentiwe kitsi.

Uyawusiletsa asifake ekukhanyeni;

yebo, siyawuphila, simbone asisindzisa.

10

7:10
Hla. 42:3,10
79:10
115:2
Isa. 10:6
Jow. 2:17
Titsa tetfu tiyawutsi tingakubona loko

tidliwe ngemahloni;

tona leto titsa letake

taba liphela endlebeni ngekusibuta titsi:

“Uphi loSimakadze longuNkulunkulu wenu?”

Siyawutibona setehluliwe tapitjitwa phansi,“Siyawutibona setehluliwe tapitjitwa phansi” nome “Siyawuticoloshela tisapitjitwa”

sincane seludzaka lwendlela.

11

7:11
Isa. 49:19
54:2
Nine bantfu baseJerusalema

siyeta sikhatsi sekwakha kabusha

tibondza telidolobha.

Ngaleso sikhatsi live lakini liyawukwandziswa.

12

7:12
Hla. 72:8
Isa. 19:23
Zak. 9:10
10:10
Bantfu bakini bayawubuya,

baphuma yonkhe indzawo;

e-Asiriya emphumalanga, eGibhithe eningizimu,

etifundzeni teYufrathe,

nasetilwandle letikhashane,

nasetintsabeni letikhashane.

13Umhlaba uyawuba lugwadvule

ngenca yebubi balabo bantfu labahlala kuwo.

Bubele baNkulunkulu ku-Israyeli

14

7:14
Num. 23:9
Dut. 33:28
Simakadze, bani ngumelusi

wesive sakho losikhetsile.

Nome bantfu bakho bahlala babodvwa ehlane,

kodvwa batungeletwe live lelivundzile.

Abasukume batondle emadlelweni laneluhlata lolunyenti,

eBhashani nakaGileyadi, njengobe babenta kadzenidzeni.

15

7:15
Jow. 2:26
Sentele timangaliso,“Sentele timangaliso” ngesiHebheru “Ngiyawumentela timangaliso” Simakadze, njengobe wenta

emalangeni ekusikhipha kwakho eGibhithe.

16

7:16
Jobe 40:4
Tive tiyawukubona loku,

bese tiyagongonyeka,

ngobe beticabanga kutsi tinemandla onkhe.

Tiyawuvala imilomo yato,

timbonye netindlebe tato ngenca yekujabha.

17

7:17
Hla. 72:9
Isa. 49:23
Tiyawuhuma phansi elutfulini njengetinyoka;

tiyawuphuma etinqabeni tato

titfutfumela ngenca yekwesaba.

Ngekwesaba tiyawugucukela

kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu.

18

7:18
Eks. 15:11
34:6
Hla. 103:8
Jer. 10:6
Imis. 10:43
Kute nkulunkulu lofana nawe, Simakadze;

wena utsetselela tono tensali yakho

lesele ekubhujisweni.

Awuhlali utfukutsele siphelane,

kodvwa ujabulela kusikhombisa umusa wakho.

19Uyawuphindze ube nemusa futsi kitsi.

Tono tetfu utatigcobagcoba ngetinyawo

utigcumukisele tishone ekujuleni kwelwandle!

20Kwetsembeka nemusa wakho

utakukhombisa sive sakho

lekutitukulwane ta-Abrahama naJakobe,

njengobe wetsembisa ngekufunga

kubokhokho betfu endvulo.