Siswati 1996 (SWA96)
7

Kutiphatsa kabi kwebaka-Israyeli

71

7:1
Mat. 21:19
Kute litsemba!

Mine ngifanana nemuntfu lolambile

lotfole tihlahla tite titselo

nemagelebisi kute emvinini.

Onkhe emagelebisi kanye nemakhiwa

lamnandzi bawakhe bawacedza.

2

7:2
Hla. 12:1
Hos. 4:1
Kute nome munye umuntfu lowetsembekile

losasele eveni, kute losetsembekile kuNkulunkulu.

Wonkhe umuntfu ufunana nematfuba ekubulala.

Wonkhe umuntfu utingelana newakubo.

3

7:3
Mik. 2:1
3:11
Bonkhe batingcweti ekwenteni lokubi.

Tiphatsimandla nebehluleli bacela kudizelwa.

Umuntfu lomkhulu uvele atjele labantfu

loko lakufunako, bese babopha lisu.“bese babopha lisu” nome “bese bayacebisana” NgesiHebheru akucondzakali

4Ngisho labancono babo nalabetsembeke kakhulu

kunabo bonkhe abanamsebenti, bafana nelukhula.

Selifikile lilanga lapho Nkulunkulu

ayakujezisa bantfu,

njengobe vele abebacwayisile

ngebalindzi bakhe lababaphrofethi.

Kwamanje sebadzidzekile.

5Ungamkholwa makhelwane wakho,

nome-ke ungametsembi umnganakho.

Uwabale emavi akho lowakhulumako,

ngisho nakumkakho lomtsandzako imbala.

6

7:6
Hez. 22:7
Mat. 10:35
Luk. 12:53
Kuletikhatsi emadvodzana

aphatsa boyise njengetilima,

nemadvodzakati aphindzilitana nabonina,

bese kutsi bomakoti baphambane naboninatala;

yebo, titsa temuntfu bantfu bemndeni wakhe.

7Kodvwa mine ngitakwetsembela kuSimakadze,

ngilindzele Nkulunkulu ngesibindzi,

ngobe nguye lotangiphephisa.

Nkulunkulu wami utangiva.

Simakadze uletsa insindziso

8Titsa tetfu kute letingasicoloshela ngako.

Nome sesiwile, sitawuvuka futsi.

Nome sesisebumnyameni kwanyalo,

kodvwa Simakadze utawuba kukhanya kwetfu.

9Sonile kuSimakadze,

ngako nyalo kufanele kutfukutsela kwakhe

sikubeketelele kwesikhashana.

Kodvwa ekugcineni uyawusivikela,

acondzise loko lokubi lokwentiwe kitsi.

Uyawusiletsa asifake ekukhanyeni;

yebo, siyawuphila, simbone asisindzisa.

10

7:10
Hla. 42:3,10
79:10
115:2
Isa. 10:6
Jow. 2:17
Titsa tetfu tiyawutsi tingakubona loko

tidliwe ngemahloni;

tona leto titsa letake

taba liphela endlebeni ngekusibuta titsi:

“Uphi loSimakadze longuNkulunkulu wenu?”

Siyawutibona setehluliwe tapitjitwa phansi,“Siyawutibona setehluliwe tapitjitwa phansi” nome “Siyawuticoloshela tisapitjitwa”

sincane seludzaka lwendlela.

11

7:11
Isa. 49:19
54:2
Nine bantfu baseJerusalema

siyeta sikhatsi sekwakha kabusha

tibondza telidolobha.

Ngaleso sikhatsi live lakini liyawukwandziswa.

12

7:12
Hla. 72:8
Isa. 19:23
Zak. 9:10
10:10
Bantfu bakini bayawubuya,

baphuma yonkhe indzawo;

e-Asiriya emphumalanga, eGibhithe eningizimu,

etifundzeni teYufrathe,

nasetilwandle letikhashane,

nasetintsabeni letikhashane.

13Umhlaba uyawuba lugwadvule

ngenca yebubi balabo bantfu labahlala kuwo.

Bubele baNkulunkulu ku-Israyeli

14

7:14
Num. 23:9
Dut. 33:28
Simakadze, bani ngumelusi

wesive sakho losikhetsile.

Nome bantfu bakho bahlala babodvwa ehlane,

kodvwa batungeletwe live lelivundzile.

Abasukume batondle emadlelweni laneluhlata lolunyenti,

eBhashani nakaGileyadi, njengobe babenta kadzenidzeni.

15

7:15
Jow. 2:26
Sentele timangaliso,“Sentele timangaliso” ngesiHebheru “Ngiyawumentela timangaliso” Simakadze, njengobe wenta

emalangeni ekusikhipha kwakho eGibhithe.

16

7:16
Jobe 40:4
Tive tiyawukubona loku,

bese tiyagongonyeka,

ngobe beticabanga kutsi tinemandla onkhe.

Tiyawuvala imilomo yato,

timbonye netindlebe tato ngenca yekujabha.

17

7:17
Hla. 72:9
Isa. 49:23
Tiyawuhuma phansi elutfulini njengetinyoka;

tiyawuphuma etinqabeni tato

titfutfumela ngenca yekwesaba.

Ngekwesaba tiyawugucukela

kuSimakadze longuNkulunkulu wetfu.

18

7:18
Eks. 15:11
34:6
Hla. 103:8
Jer. 10:6
Imis. 10:43
Kute nkulunkulu lofana nawe, Simakadze;

wena utsetselela tono tensali yakho

lesele ekubhujisweni.

Awuhlali utfukutsele siphelane,

kodvwa ujabulela kusikhombisa umusa wakho.

19Uyawuphindze ube nemusa futsi kitsi.

Tono tetfu utatigcobagcoba ngetinyawo

utigcumukisele tishone ekujuleni kwelwandle!

20Kwetsembeka nemusa wakho

utakukhombisa sive sakho

lekutitukulwane ta-Abrahama naJakobe,

njengobe wetsembisa ngekufunga

kubokhokho betfu endvulo.