Siswati 1996 (SWA96)
6

Simakadze ubeka baka-Israyeli licala

61Lalelani kutsi Simakadze

umbeka cala lini Israyeli:

“Sukuma, Simakadze,

usho licala lombeka lona Israyeli.

Tintsaba nemagcuma akakuve kutsi utsini,

akabe bofakazi.

2

6:2
Hos. 4:1
Nine tintsaba,

nani tisekelo taphakadze temhlaba

lalelani licala lelibekwa nguSimakadze!

Simakadze ubeka sive sakhe licala.

Utsi sive sakhe, lesingu-Israyeli, sinelicala.”

3

6:3
Jer. 2:5
Simakadze utsi:

“Sive sami, ngenteni kini?

Nginetfwese mtfwalo muni?

Ngiphendvuleni.

4

6:4
Eks. 15:20
Nganikhipha eGibhithe;

nganikhipha ebugcilini,

ngatfumela boMosi na-Aroni,

naMiriyamu kutsi banihole.

5

6:5
Num. 22:1
23:1
24:1
Josh. 2:1
5:9
Sive sami,

khumbulani inkhosi Bhalaki waseMowabi

kutsi abefuna kwentani kini;

nikhumbule nekutsi Bhalamu,

umsa waBheyori, wamphendvula kanjani.

Khumbulani konkhe lokwanehlela endleleni

nisuka emathendeni aseShithimu

niya eGilgali.

Khumbulani yonkhe imisebenti yaSimakadze,

khona-ke nitabe seniyabona

kutsi ngatihlupha kanganani kuze nginisindzise.”

Lokufunwa nguSimakadze

6Ngiyawuletsani mine kuSimakadze,

Nkulunkulu wemazulu, nangitemkhonta?

Ngiyawuletsa emazinyane lamnyaka munye

abe ngumnikelo wekushiswa kuye yini?

7

6:7
Hla. 50:9
51:16
Isa. 1:11
Kungabe Simakadze uyawujabula yini,

nangimletsela tinkhulungwane tetimvu

nome imifula lengancamuki yemafutsa emncumo?

Ngifanele yini kunikela kuye ngelitubulo lami,

lekusitselo semtimba wami,

kutsi libe yinhlawulo yetono tami?

8

6:8
Dut. 10:12
Cha, Simakadze usitjelile lokungukona kukuhle.

Lakufunako kitsi ngunaku:

Ufuna sente kulunga, siphatsane ngemusa,

siphilele Nkulunkulu ngentfobeko.

Simakadze uyawusijezisa sive sakhe

9Kuhlakanipha kumesaba Simakadze.

Uyamemeta edolobheni utsi:

“Lalelani nine bantfu lenibutsana edolobheni!“nine bantfu lenibutsana edolobheni” nome ngesiHebheru leligama lingahunyushwa nangekutsi: “nine lenalenta” nome “nine lenalimisa”

10

6:10
Dut. 25:14
Amo. 8:5
Etindlini talababi

kugcwele umcebo labawutfola ngebubi.

Basebentisa tikali ngebucili,

lekunguyonantfo lengiyitondzako.

11

6:11
Lev. 19:36
“Ngingabatsetselela kanjani

bantfu labasebentisa tikali ngebucili

netisindvo letiphambene nemtsetfo?

12“Bantfu bakini

labatinjinga baphanga laba labamphofu,

nani nonkhe ningulabacalemanga nalabakhohlisanako.

13Manje sengicalile kunigulisa

nginibhubhise ngenca yekona kwenu.

14

6:14
Lev. 26:26
Hos. 4:10
Niyawudla kudla, kodvwa ningesutsi;

empeleni, niyawuchubeka nilambe.

Niyawutibekela tivuno,

kodvwa aniyiwukhona konga.

Konkhe lenikongako ngiyawukucedza ngemphi.

15

6:15
Dut. 28:30,38
Amo. 5:11
Zef. 1:13
Hag. 1:6
“Niyawuhlanyela, kodvwa aniyiwuvuna.

Niyawuhluta emafutsa etitselweni tawo,

kodvwa aniyikuwasebentisa.

Niyawuphisa liwayini, kodvwa ningalinatsi.

16Loko kuyakwenteka,

ngobe nilandzele imikhuba lemibi yenkhosi Omri

nendvodzana yakhe Ahabi.

Nichubeke nalandzela imitsetfo yabo,

ngaloko-ke ngiyawunibhubhisa;

bonkhe bantfu bayawunibukela phansi.

BantfuNgesiHebheru “Bantfu bami” yonkhe indzawo bayawunedzelela ngendzelelo.”Nome “Niyakutfwala lihlazo lesive sami”