Siswati 1996 (SWA96)
4

Kubusa kwaSimakadze ngekuthula

(Isa. 2:1-4)

41

4:1
Hla. 68:16
Isa. 2:2
Jer. 3:17
Zak. 8:20
Ngemalanga ekugcina

intsaba yelithempeli laSimakadze iyawucina,

ibe ngulephakeme kwendlula tonkhe tintsaba;

iyawuphakanyiswa ibe ngetulu kwemagcuma,

tive letinyenti tiyawubekelela

tiye kuyo tingasakhawuli.

2

4:2
Hla. 110:2
Isa. 51:4
Tive letinyenti tiyawufika titsi:

“Wotani, senyukele entsabeni yaSimakadze,

endlini yaNkulunkulu waJakobe.

Utasifundzisa tindlela takhe,

khona sitewuhamba emikhondvweni yakhe.

Ngobe umtsetfo uyawuphuma eSiyoni,

livi laSimakadze liphume eJerusalema.”

3

4:3
Jow. 3:10
Uyakwehlulela emkhatsini wetive,

acatulule imibango yetive letinemandla,

edvute nakhashane.

Tona-ke tiyawukhandza tinkemba tato,

titente tibe ngemakhuba,

tikhali tato tibe tikelo tekutsena tihlala.

Sive singeke sihlasele lesinye ngenkemba,

futsi tive tingeke tisaceceshelwa kulwa imphi.

4

4:4
Lev. 26:6
1 Khos. 4:25
Jer. 30:10
Zak. 3:10
Bonkhe bantfu bayawuhlala ngekuthula

ngulowo nalowo esivinini sakhe

nasemikhiweni yakhe,

kubete lobesabisako.

Loku kwetsenjiswe nguSimakadze, longuSomandla.

5Tonkhe tive tikhonta tihloniphe bonkulunkulu bato,

kodvwa tsine siyawukhonta Simakadze

Nkulunkulu wetfu phakadze naphakadze.

Israyeli uyawubuya ekutfunjweni

6

4:6
Dut. 30:3
Hez. 34:16
Zef. 3:19
Simakadze utsi:

“Sikhatsi siyeta,

mhlazane ngiyawubutsela ndzawonye

sive lengasijezisa,

bona labo lababuva buhlungu ekutfunjweni.

7

4:7
Isa. 24:23
60:22
Dan. 7:14
Oba. 21
Luk. 1:33
Bantfu balesive batishosha

kantsi bakhashane nemakhaya abo,

kodvwa ngiyawukwenta sicalo lesisha

ngensali yabo,

babe sive lesinemandla.

Ngiyawuba yiNkhosi yabo eSiyoni

kuze kube phakadze naphakadze.”

8

4:8
Gen. 35:21
Nawe Jerusalema,

njengobe bewuyinqaba yekulondvolota

umhlambi wakho,

wena ntsaba yaseSiyoni

uyawuphindza futsi

ube yinhlokodolobha yalowo mbuso,

lowawuvele ungiyo.

9

4:9
Jer. 8:19
Nikhalelani kakhulu kangaka?

Yini nikhale nijilajile

njengemfati aphetfwe ngumhelo?

Kungobe anisenayo yini inkhosi,

nebaholi benu sebafile yini?

10

4:10
Hla. 54:7
Shumpani nibubule,“nibubule” ngesiHebheru leligama lingahunyushwa ngekutsi “nitale”

bantfu baseJerusalema,

nilingise umfati

aphetfwe ngumhelo nasatawubeleka,

ngobe nyalo senitawuphuma ekhaya

niyewuhlala etigangeni.

Nitakuya eBhabhulona;

noko lapho niyawusindziswa,

Simakadze uyakunephula etitseni tenu.

11Tive letinyenti

setibutsanele kuhlasela nine.

Titsi: “IJerusalema imelwe kutsi ibhujiswe.

Sitawubona tibondza taseSiyoni setibhidlitiwe!”

12

4:12
Jer. 51:33
Kodvwa letive atati

kutsi yini lesengcondvweni yaSimakadze.

Atiwacondzi emasu akhe,

futsi atiboni nekutsi tibutselwe ndzawonye,

khona titewujeziswa kahle,

tibhujiswe njengekubhulwa kwemabele

labutselwe ndzawonye,

abutsaniselwa kubhulwa.

13

4:13
Dut. 33:17
Simakadze utsi:

“Sive saseJerusalema,

hambani nijezise titsa tenu,

nitibhule njengemabele!

Ngiyakunenta nibe nemandla

njengenkunzi lenetimphondvo letiyinsimbi

ibe nemasondvo elitfusi.

Niyawucotfula tive letinyenti,

bese kutsi umcebo letatiwutfole

ngendluzula niwuletse kimi,

mine Simakadze,

iNkhosi yemhlaba wonkhe.”

5

51Bantfu baseJerusalema,

butsanani ndzawonye!“ndzawonye” kungasho “emabutfo” ngesiHebheru akucondzakali

Sesivinjetelwe!

Sebahlasela umholi waka-Israyeli!

Nkulunkulu wetsembisa ngembusi loyakuvela eBhetlehema

2

5:2
Mat. 2:6
Joh. 7:42
Simakadze utsi:

“Betlehema Efratha,

nome ungulomunye wemiti lemincane yakaJuda,

kodvwa ngiyawuveta kuwe umbusi

loyawubusa sive saka-Israyeli.

Lusendvo lwakhe luyawusukela kulolo

lwaluvele lukhona kwasekucaleni.”

3

5:3
Isa. 7:14
Ngako Simakadze lesive sakhe

uyawusiyekelela etitseni taso,

kuze kufike sikhatsi sekutalwa kwendvodzana.

Kuyawutsi bonkhe bakubo,

labayawube basakatekile batfumbeka,

bahlanganiselwe ndzawonye babe sive sinye.

4

5:4
Hla. 72:8
Nakefika lowo mbusi,

uyawubelusa ngemandla aSimakadze,

yebo, uyawubaphatsa ngebukhosi baSimakadze

longuNkulunkulu wakhe.

Sive sakhe siyawuphila ngekuphepha,

ngobe bantfu bemhlaba

bayawumatisa badvumise bukhulu bakhe.

5Uyawuba kuthula kwaso.

Kukhululwa nekujeziswa

Ngesikhatsi ema-Asiriya

avimbetela live letfu

afohla tinqaba tetfu,

tsine, ma-Israyeli,

siyawutfumela baholi betfu

labanemandla kakhulu“labanemandla kakhulu” nome “labasikhombisa nalabasiphohlongo” bayekulwa nawo.

6

5:6
Gen. 10:8
Bayakuyehlula bayincobe i-Asiriya,

lekulive laNimrodi;

yebo, bayakuyibusa ngemkhonto.

Ngalendlela siyakuphephiswa“siyakuphephiswa” nome “bayakusiphephisa”

kuma-Asiriya, nakahlasela live letfu.

7

5:7
Hla. 110:3
Ema-Israyeli layawusindza

ayawufanana nematolo lahlumelelisako

latfunyelwe nguSimakadze etiveni letinyenti,

afanane nemvula lenetsa lokumilako.

Ayawuncika kuNkulunkulu, hhayi kumuntfu.

8Insali yema-Israyeli

iyakubasemkhatsini wetive letinyenti,

ifanane nelibhubesi lelitingela ehlatsini

noma edlelweni:

Lisuka lingene emkhatsini wetimvu,

litisukele litidzabudzabule ticucwana,

litsemba lato lekusindza lingabikho.

9Israyeli,

titsa takho uyakutiphakamisela sandla utincobe,

bonkhe labakutondzako bayawubhujiswa.

10

5:10
Dut. 17:16
Isa. 9:5
31:1
Zak. 9:10
Simakadze utsi:

“Ngaleso sikhatsi ngiyakubulala emahhashi akho,

ngibhubhise tincola nemahhashi ato.

11Ngiyawubhubhisa emadolobha elive lakho,

ngidzilite tonkhe tinqaba takho.

12Ngiyakuyicitsa

yonkhe imilingo yakho loyisebentisako,

ngikushiye ute netangoma.

13Ngiyawubhidlita tithico takho

kanye netinsika tato tematje langcwele.

Ungeke uphindze utikhonte

letintfo letibatwe nguwe matfupha.

14Ngiyawudzephuna tonkhe tinsika

tesithicokati lesingu-AsheraLoko kwakutikhumbuto taleso sithicokati eveni lakho,

ngibhidlite emadolobha akho.

15Ngekutfukutsela kwami lokukhulu

ngiyakutenanela etiveni tonkhe

letingazange tingilalele.”

6

Simakadze ubeka baka-Israyeli licala

61Lalelani kutsi Simakadze

umbeka cala lini Israyeli:

“Sukuma, Simakadze,

usho licala lombeka lona Israyeli.

Tintsaba nemagcuma akakuve kutsi utsini,

akabe bofakazi.

2

6:2
Hos. 4:1
Nine tintsaba,

nani tisekelo taphakadze temhlaba

lalelani licala lelibekwa nguSimakadze!

Simakadze ubeka sive sakhe licala.

Utsi sive sakhe, lesingu-Israyeli, sinelicala.”

3

6:3
Jer. 2:5
Simakadze utsi:

“Sive sami, ngenteni kini?

Nginetfwese mtfwalo muni?

Ngiphendvuleni.

4

6:4
Eks. 15:20
Nganikhipha eGibhithe;

nganikhipha ebugcilini,

ngatfumela boMosi na-Aroni,

naMiriyamu kutsi banihole.

5

6:5
Num. 22:1
23:1
24:1
Josh. 2:1
5:9
Sive sami,

khumbulani inkhosi Bhalaki waseMowabi

kutsi abefuna kwentani kini;

nikhumbule nekutsi Bhalamu,

umsa waBheyori, wamphendvula kanjani.

Khumbulani konkhe lokwanehlela endleleni

nisuka emathendeni aseShithimu

niya eGilgali.

Khumbulani yonkhe imisebenti yaSimakadze,

khona-ke nitabe seniyabona

kutsi ngatihlupha kanganani kuze nginisindzise.”

Lokufunwa nguSimakadze

6Ngiyawuletsani mine kuSimakadze,

Nkulunkulu wemazulu, nangitemkhonta?

Ngiyawuletsa emazinyane lamnyaka munye

abe ngumnikelo wekushiswa kuye yini?

7

6:7
Hla. 50:9
51:16
Isa. 1:11
Kungabe Simakadze uyawujabula yini,

nangimletsela tinkhulungwane tetimvu

nome imifula lengancamuki yemafutsa emncumo?

Ngifanele yini kunikela kuye ngelitubulo lami,

lekusitselo semtimba wami,

kutsi libe yinhlawulo yetono tami?

8

6:8
Dut. 10:12
Cha, Simakadze usitjelile lokungukona kukuhle.

Lakufunako kitsi ngunaku:

Ufuna sente kulunga, siphatsane ngemusa,

siphilele Nkulunkulu ngentfobeko.

Simakadze uyawusijezisa sive sakhe

9Kuhlakanipha kumesaba Simakadze.

Uyamemeta edolobheni utsi:

“Lalelani nine bantfu lenibutsana edolobheni!“nine bantfu lenibutsana edolobheni” nome ngesiHebheru leligama lingahunyushwa nangekutsi: “nine lenalenta” nome “nine lenalimisa”

10

6:10
Dut. 25:14
Amo. 8:5
Etindlini talababi

kugcwele umcebo labawutfola ngebubi.

Basebentisa tikali ngebucili,

lekunguyonantfo lengiyitondzako.

11

6:11
Lev. 19:36
“Ngingabatsetselela kanjani

bantfu labasebentisa tikali ngebucili

netisindvo letiphambene nemtsetfo?

12“Bantfu bakini

labatinjinga baphanga laba labamphofu,

nani nonkhe ningulabacalemanga nalabakhohlisanako.

13Manje sengicalile kunigulisa

nginibhubhise ngenca yekona kwenu.

14

6:14
Lev. 26:26
Hos. 4:10
Niyawudla kudla, kodvwa ningesutsi;

empeleni, niyawuchubeka nilambe.

Niyawutibekela tivuno,

kodvwa aniyiwukhona konga.

Konkhe lenikongako ngiyawukucedza ngemphi.

15

6:15
Dut. 28:30,38
Amo. 5:11
Zef. 1:13
Hag. 1:6
“Niyawuhlanyela, kodvwa aniyiwuvuna.

Niyawuhluta emafutsa etitselweni tawo,

kodvwa aniyikuwasebentisa.

Niyawuphisa liwayini, kodvwa ningalinatsi.

16Loko kuyakwenteka,

ngobe nilandzele imikhuba lemibi yenkhosi Omri

nendvodzana yakhe Ahabi.

Nichubeke nalandzela imitsetfo yabo,

ngaloko-ke ngiyawunibhubhisa;

bonkhe bantfu bayawunibukela phansi.

BantfuNgesiHebheru “Bantfu bami” yonkhe indzawo bayawunedzelela ngendzelelo.”Nome “Niyakutfwala lihlazo lesive sami”