Siswati 1996 (SWA96)
5

51Bantfu baseJerusalema,

butsanani ndzawonye!“ndzawonye” kungasho “emabutfo” ngesiHebheru akucondzakali

Sesivinjetelwe!

Sebahlasela umholi waka-Israyeli!

Nkulunkulu wetsembisa ngembusi loyakuvela eBhetlehema

2

5:2
Mat. 2:6
Joh. 7:42
Simakadze utsi:

“Betlehema Efratha,

nome ungulomunye wemiti lemincane yakaJuda,

kodvwa ngiyawuveta kuwe umbusi

loyawubusa sive saka-Israyeli.

Lusendvo lwakhe luyawusukela kulolo

lwaluvele lukhona kwasekucaleni.”

3

5:3
Isa. 7:14
Ngako Simakadze lesive sakhe

uyawusiyekelela etitseni taso,

kuze kufike sikhatsi sekutalwa kwendvodzana.

Kuyawutsi bonkhe bakubo,

labayawube basakatekile batfumbeka,

bahlanganiselwe ndzawonye babe sive sinye.

4

5:4
Hla. 72:8
Nakefika lowo mbusi,

uyawubelusa ngemandla aSimakadze,

yebo, uyawubaphatsa ngebukhosi baSimakadze

longuNkulunkulu wakhe.

Sive sakhe siyawuphila ngekuphepha,

ngobe bantfu bemhlaba

bayawumatisa badvumise bukhulu bakhe.

5Uyawuba kuthula kwaso.

Kukhululwa nekujeziswa

Ngesikhatsi ema-Asiriya

avimbetela live letfu

afohla tinqaba tetfu,

tsine, ma-Israyeli,

siyawutfumela baholi betfu

labanemandla kakhulu“labanemandla kakhulu” nome “labasikhombisa nalabasiphohlongo” bayekulwa nawo.

6

5:6
Gen. 10:8
Bayakuyehlula bayincobe i-Asiriya,

lekulive laNimrodi;

yebo, bayakuyibusa ngemkhonto.

Ngalendlela siyakuphephiswa“siyakuphephiswa” nome “bayakusiphephisa”

kuma-Asiriya, nakahlasela live letfu.

7

5:7
Hla. 110:3
Ema-Israyeli layawusindza

ayawufanana nematolo lahlumelelisako

latfunyelwe nguSimakadze etiveni letinyenti,

afanane nemvula lenetsa lokumilako.

Ayawuncika kuNkulunkulu, hhayi kumuntfu.

8Insali yema-Israyeli

iyakubasemkhatsini wetive letinyenti,

ifanane nelibhubesi lelitingela ehlatsini

noma edlelweni:

Lisuka lingene emkhatsini wetimvu,

litisukele litidzabudzabule ticucwana,

litsemba lato lekusindza lingabikho.

9Israyeli,

titsa takho uyakutiphakamisela sandla utincobe,

bonkhe labakutondzako bayawubhujiswa.

10

5:10
Dut. 17:16
Isa. 9:5
31:1
Zak. 9:10
Simakadze utsi:

“Ngaleso sikhatsi ngiyakubulala emahhashi akho,

ngibhubhise tincola nemahhashi ato.

11Ngiyawubhubhisa emadolobha elive lakho,

ngidzilite tonkhe tinqaba takho.

12Ngiyakuyicitsa

yonkhe imilingo yakho loyisebentisako,

ngikushiye ute netangoma.

13Ngiyawubhidlita tithico takho

kanye netinsika tato tematje langcwele.

Ungeke uphindze utikhonte

letintfo letibatwe nguwe matfupha.

14Ngiyawudzephuna tonkhe tinsika

tesithicokati lesingu-AsheraLoko kwakutikhumbuto taleso sithicokati eveni lakho,

ngibhidlite emadolobha akho.

15Ngekutfukutsela kwami lokukhulu

ngiyakutenanela etiveni tonkhe

letingazange tingilalele.”