Siswati 1996 (SWA96)
3

Mikha usola baholi baka-Israyeli

31

3:1
Jer. 5:4
Lalelani, nine baholi baka-Israyeli!

Bekufanele ngabe ninakekela kutsi esiveni sakini

konkhe kwentiwe ngendlela lefanele;

2

3:2
Amo. 5:14
kodvwa esikhundleni saloko

nitondza kulunga, nitsandze lokubi.

Nihlinza bantfu bami,

nihlube inyama yabo ematsanjeni abo.

3

3:3
Hla. 14:4
Nidla inyama yemitimba yesive sami,

nihlube inyama yaso ematsanjeni aso

nihlahlele ematsambo aso,

nicobe inyama yemitimba yabo

njengenyama icotjelwa kufakwa ebhodweni.

4

3:4
Dut. 31:18
Mik. 2:11
Siyeta sikhatsi

lapho nitawukhala khona kuSimakadze,

kodvwa angeke aniphendvule.

Angeke ayilalele imithandazo yenu,

ngobe nente lokubi kuye.

5Sive sami sedukiswa

baphrofethi labetsembisa kuthula

kulabo lababapha imali,

kantsi labo labangabadizeli

babetsembisa babasongele ngemphi.

Kulabo baphrofethi Simakadze utsi:

6

3:6
Amo. 8:9
“Baphrofethi,

sekusele kancane kuniphelele;

yebo, selinishonele lilanga.

Njengobe naku nedukisa sive sami,

ningeke niphindze

nibe netiphrofetho temibono,

futsi ningeke nikwati

kukubona lokutako kusengakefiki.”

7

3:7
Lev. 13:45
Labo lababona lokutako kusengakefiki

bayawuhlazeka bative badliwa ngemahloni

ngenca yekwehluleka kwabo.

Bayawujabha,

ngobe Nkulunkulu angasabaphendvuli.

8Kepha mine, Simakadze ungigcwalisa

ngaMoya nangemandla akhe,

anginike luvelo lwekwenta

tintfo ngekulunga,

anginike nesibindzi

sekutjela Israyeli lapho one khona

nekutsi tono takhe ngutiphi.

9Lalelani la kimi,

nine babusi baka-Israyeli,

nine lenitondza kuvikela lokulungile

bese niguculela lokuhle kube kubi.

10

3:10
Jer. 22:13
Hab. 2:12
Nine nakha iJerusalema,

likhaya laNkulunkulu,

etikwesisekelo sekubulala

kanye nekwenta tintfo ngekungalungi.

11

3:11
Jer. 5:12
7:4
Zef. 3:3
Babusi balamadolobha

bawabusa ngekudizelwa,

kanjalo nebaphristi bayatsengwa

kuze bachaze bahumushe nemtsetfo,

nebaphrofethi imibono netembulo tabo

batichaza ngekudizelwa;

noko basajinge bachoshe

ngekutsi Simakadze unabo,

batsi: “Kute lokutasehlela,

ngobe Simakadze unatsi.”

12

3:12
Jer. 26:18
Ngako-ke ngenca yenu,

iSiyoni iyawulinywa njengensimi,

iJerusalema iyakuba yincumbi yencitsakalo,

intsaba yelithempeli ibe lihlatsi.

4

Kubusa kwaSimakadze ngekuthula

(Isa. 2:1-4)

41

4:1
Hla. 68:16
Isa. 2:2
Jer. 3:17
Zak. 8:20
Ngemalanga ekugcina

intsaba yelithempeli laSimakadze iyawucina,

ibe ngulephakeme kwendlula tonkhe tintsaba;

iyawuphakanyiswa ibe ngetulu kwemagcuma,

tive letinyenti tiyawubekelela

tiye kuyo tingasakhawuli.

2

4:2
Hla. 110:2
Isa. 51:4
Tive letinyenti tiyawufika titsi:

“Wotani, senyukele entsabeni yaSimakadze,

endlini yaNkulunkulu waJakobe.

Utasifundzisa tindlela takhe,

khona sitewuhamba emikhondvweni yakhe.

Ngobe umtsetfo uyawuphuma eSiyoni,

livi laSimakadze liphume eJerusalema.”

3

4:3
Jow. 3:10
Uyakwehlulela emkhatsini wetive,

acatulule imibango yetive letinemandla,

edvute nakhashane.

Tona-ke tiyawukhandza tinkemba tato,

titente tibe ngemakhuba,

tikhali tato tibe tikelo tekutsena tihlala.

Sive singeke sihlasele lesinye ngenkemba,

futsi tive tingeke tisaceceshelwa kulwa imphi.

4

4:4
Lev. 26:6
1 Khos. 4:25
Jer. 30:10
Zak. 3:10
Bonkhe bantfu bayawuhlala ngekuthula

ngulowo nalowo esivinini sakhe

nasemikhiweni yakhe,

kubete lobesabisako.

Loku kwetsenjiswe nguSimakadze, longuSomandla.

5Tonkhe tive tikhonta tihloniphe bonkulunkulu bato,

kodvwa tsine siyawukhonta Simakadze

Nkulunkulu wetfu phakadze naphakadze.

Israyeli uyawubuya ekutfunjweni

6

4:6
Dut. 30:3
Hez. 34:16
Zef. 3:19
Simakadze utsi:

“Sikhatsi siyeta,

mhlazane ngiyawubutsela ndzawonye

sive lengasijezisa,

bona labo lababuva buhlungu ekutfunjweni.

7

4:7
Isa. 24:23
60:22
Dan. 7:14
Oba. 21
Luk. 1:33
Bantfu balesive batishosha

kantsi bakhashane nemakhaya abo,

kodvwa ngiyawukwenta sicalo lesisha

ngensali yabo,

babe sive lesinemandla.

Ngiyawuba yiNkhosi yabo eSiyoni

kuze kube phakadze naphakadze.”

8

4:8
Gen. 35:21
Nawe Jerusalema,

njengobe bewuyinqaba yekulondvolota

umhlambi wakho,

wena ntsaba yaseSiyoni

uyawuphindza futsi

ube yinhlokodolobha yalowo mbuso,

lowawuvele ungiyo.

9

4:9
Jer. 8:19
Nikhalelani kakhulu kangaka?

Yini nikhale nijilajile

njengemfati aphetfwe ngumhelo?

Kungobe anisenayo yini inkhosi,

nebaholi benu sebafile yini?

10

4:10
Hla. 54:7
Shumpani nibubule,“nibubule” ngesiHebheru leligama lingahunyushwa ngekutsi “nitale”

bantfu baseJerusalema,

nilingise umfati

aphetfwe ngumhelo nasatawubeleka,

ngobe nyalo senitawuphuma ekhaya

niyewuhlala etigangeni.

Nitakuya eBhabhulona;

noko lapho niyawusindziswa,

Simakadze uyakunephula etitseni tenu.

11Tive letinyenti

setibutsanele kuhlasela nine.

Titsi: “IJerusalema imelwe kutsi ibhujiswe.

Sitawubona tibondza taseSiyoni setibhidlitiwe!”

12

4:12
Jer. 51:33
Kodvwa letive atati

kutsi yini lesengcondvweni yaSimakadze.

Atiwacondzi emasu akhe,

futsi atiboni nekutsi tibutselwe ndzawonye,

khona titewujeziswa kahle,

tibhujiswe njengekubhulwa kwemabele

labutselwe ndzawonye,

abutsaniselwa kubhulwa.

13

4:13
Dut. 33:17
Simakadze utsi:

“Sive saseJerusalema,

hambani nijezise titsa tenu,

nitibhule njengemabele!

Ngiyakunenta nibe nemandla

njengenkunzi lenetimphondvo letiyinsimbi

ibe nemasondvo elitfusi.

Niyawucotfula tive letinyenti,

bese kutsi umcebo letatiwutfole

ngendluzula niwuletse kimi,

mine Simakadze,

iNkhosi yemhlaba wonkhe.”

5

51Bantfu baseJerusalema,

butsanani ndzawonye!“ndzawonye” kungasho “emabutfo” ngesiHebheru akucondzakali

Sesivinjetelwe!

Sebahlasela umholi waka-Israyeli!

Nkulunkulu wetsembisa ngembusi loyakuvela eBhetlehema

2

5:2
Mat. 2:6
Joh. 7:42
Simakadze utsi:

“Betlehema Efratha,

nome ungulomunye wemiti lemincane yakaJuda,

kodvwa ngiyawuveta kuwe umbusi

loyawubusa sive saka-Israyeli.

Lusendvo lwakhe luyawusukela kulolo

lwaluvele lukhona kwasekucaleni.”

3

5:3
Isa. 7:14
Ngako Simakadze lesive sakhe

uyawusiyekelela etitseni taso,

kuze kufike sikhatsi sekutalwa kwendvodzana.

Kuyawutsi bonkhe bakubo,

labayawube basakatekile batfumbeka,

bahlanganiselwe ndzawonye babe sive sinye.

4

5:4
Hla. 72:8
Nakefika lowo mbusi,

uyawubelusa ngemandla aSimakadze,

yebo, uyawubaphatsa ngebukhosi baSimakadze

longuNkulunkulu wakhe.

Sive sakhe siyawuphila ngekuphepha,

ngobe bantfu bemhlaba

bayawumatisa badvumise bukhulu bakhe.

5Uyawuba kuthula kwaso.

Kukhululwa nekujeziswa

Ngesikhatsi ema-Asiriya

avimbetela live letfu

afohla tinqaba tetfu,

tsine, ma-Israyeli,

siyawutfumela baholi betfu

labanemandla kakhulu“labanemandla kakhulu” nome “labasikhombisa nalabasiphohlongo” bayekulwa nawo.

6

5:6
Gen. 10:8
Bayakuyehlula bayincobe i-Asiriya,

lekulive laNimrodi;

yebo, bayakuyibusa ngemkhonto.

Ngalendlela siyakuphephiswa“siyakuphephiswa” nome “bayakusiphephisa”

kuma-Asiriya, nakahlasela live letfu.

7

5:7
Hla. 110:3
Ema-Israyeli layawusindza

ayawufanana nematolo lahlumelelisako

latfunyelwe nguSimakadze etiveni letinyenti,

afanane nemvula lenetsa lokumilako.

Ayawuncika kuNkulunkulu, hhayi kumuntfu.

8Insali yema-Israyeli

iyakubasemkhatsini wetive letinyenti,

ifanane nelibhubesi lelitingela ehlatsini

noma edlelweni:

Lisuka lingene emkhatsini wetimvu,

litisukele litidzabudzabule ticucwana,

litsemba lato lekusindza lingabikho.

9Israyeli,

titsa takho uyakutiphakamisela sandla utincobe,

bonkhe labakutondzako bayawubhujiswa.

10

5:10
Dut. 17:16
Isa. 9:5
31:1
Zak. 9:10
Simakadze utsi:

“Ngaleso sikhatsi ngiyakubulala emahhashi akho,

ngibhubhise tincola nemahhashi ato.

11Ngiyawubhubhisa emadolobha elive lakho,

ngidzilite tonkhe tinqaba takho.

12Ngiyakuyicitsa

yonkhe imilingo yakho loyisebentisako,

ngikushiye ute netangoma.

13Ngiyawubhidlita tithico takho

kanye netinsika tato tematje langcwele.

Ungeke uphindze utikhonte

letintfo letibatwe nguwe matfupha.

14Ngiyawudzephuna tonkhe tinsika

tesithicokati lesingu-AsheraLoko kwakutikhumbuto taleso sithicokati eveni lakho,

ngibhidlite emadolobha akho.

15Ngekutfukutsela kwami lokukhulu

ngiyakutenanela etiveni tonkhe

letingazange tingilalele.”