Siswati 1996 (SWA96)
1

Kulilela iSamariya neJerusalema

11

1:1
Jer. 26:18
Ngesikhatsi kaJuda kusabusa boJothamu, na-Ahazi, naHezekiya Simakadze watfuma Mikha waseMoreshethi. Simakadze wembulela Mikha nati tintfo ngeSamariya neJerusalema:

2

1:2
Dut. 32:1
Hla. 11:4
50:4
Isa. 1:2
Lalelani naku, nine tive nonkhe:

nilalele nani mhlaba wonkhe!

INkhosi Simakadze iyakunilahla ngelicala.

Lalelani! Ukhuluma asethempelini lakhe.

3

1:3
Gen. 11:7
Isa. 26:21
Amo. 4:13
Simakadze usuka endzaweni yakhe lengcwele;

utakwehla ahambe eticongweni tetintsaba.

4

1:4
Eks. 19:18
Hla. 68:2
97:5
Amo. 9:5
Nah. 1:5
Letintsaba titawuncibilika

ngaphansi kwetinyawo takhe;

yebo, tincibilike njengemafutsa nakafakwa emlilweni.

Tiyawugeletela etigodzini nasetihosheni;

yebo, tigelete njengemanti ahhuhluleka

aphuma eticongweni temagcuma.

5Konkhe loku kuyakwenteka,

ngobe Israyeli onile wahlubuka kuNkulunkulu.

Empeleni nje ngubani lekufanele asoleke

ngenca yekuhlubuka kwa-Israyeli?

Vele, yiSamariya.

Ngubani lonelicala lekukhonta tithico kaJuda?

Vele, yiJerusalema matfupha.

6Ngako Simakadze utsi:

“ISamariya ngitayenta

ibe tindzala tesikhotsa,

kube yindzawo yekuhlanyela umvini.

Tindlu letitindzala ngiyakutitfulula

tigeletele etigodzini,

kutsi tisekelo telidolobha

ngitihlubule tibesebaleni.

7

1:7
Dut. 23:18
Hos. 2:5
Tonkhe tithico talo

letiligugu ngiyakutifohlota tibe ticucu,

nako konkhe lokunikwe tingwadla telithempeli

kubhujiswe ngemlilo,

bese kutsi tonkhe tithico letibatiwe

kube libibi lesiganga.

Konkhe loku iSamariya ikucokelele ngemali

leyitfole ngebugwadla bayo ethempelini,

ngako titsa tayo titakwetfwala tikuyise

lapho kuyawubhadala bugwadla khona.”

8

1:8
Jobe 30:28
Isa. 20:3
Mikha wase utsi:

“Ngenca yaloko ngitawukhala

ngilile kuze ngikhombise kudzabuka kwami,

ngitawuhamba ngcunu

ngingafaki ngisho neticatfulo,

ngishaye umkhulungwane njengenja,

ngikhale njengesahhukulu,

ngikekele njengenshi.

9

1:9
2 Khos. 18:13
Jer. 15:8
Emanceba ekushaywa nguSimakadze,

ashaya iSamariya, angeke elapheke;

yebo, naJuda utakwehlelwa ngulawo manceba.

Kubhujiswa sekusemasangweni eJerusalema,

lapho kuhlala khona bantfu bami.”

Sitsa sicatsamela iJerusalema

10

1:10
2 Sam. 1:20
Titsa tetfu taseGathi

ungatitjeli ngekwehlulwa kwetfu,

ungatikhombisi kukhala kwakho.

Bantfu, baseBhethi Leyafra,Lapha umphrofethi ukhuluma ngemadolobhana labengahlaselwa titsa letaticondze kuhlasela iJerusalema

khombisani kudzabuka kwenu

ngekutsi nitigicite phansi elutfulini.

11Nine takhamiti taseShafiri,

tidzingiseni nihlazekile, ningcunu.

Takhamiti taseSanani tesaba

kuphuma edolobheni lato.

Nawuva takhamiti taseBethi Eseli tilila,

uyawuvele ubone kutsi kute siphephelo lapho.

12

1:12
Amo. 3:6
Takhamiti taseMarothi timele

kusitakala kwato ngekulangatelela lokukhulu,

ngobe Simakadze usondzete sigemegeme

emasangweni aseJerusalema.

13

1:13
Josh. 15:39
2 Khos. 19:8
Nine lenihlala eLakhishi,

bophelani emahhashi enu etincoleni,

ngobe ngini lenaholela iSiyoni esonweni,

tono ta-Israyeli takhandzakala kini.

14

1:14
Josh. 15:44
19:29
Ngako, nine takhamiti takaJuda,

yehlukanani nelidoloba iMoreshethi Gathi.

Kute lusito

lolutawutfolwa ngemakhosi aka-Israyeli

edolobheni lase-Akzibi.

15

1:15
Josh. 15:44
1 Sam. 22:1
Nine-ke takhamiti taseMaresha,

Simakadze utaninikela etandleni tesitsa

lesitawutfumba lelidolobha lenu.

Baholi labahloniphekile baka-Israyeli

bayawubhaca emihumeni yase-Adulamu.

16Takhamiti takaJuda,

hhulani tinwele tenu,

nililele bantfwabenu lenibatsandzako.

Singani tinhloko tenu

tibe tincacadvu njengemphandla,

ngobe bantfwabenu batawutfunjwa.