Siswati 1996 (SWA96)
9

Jesu uphilisa indvodza lefe luhlangotsi

(Mak. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu wangena esikebheni, wewelela ngesheya, wangena edolobheni lakubo. 2Baletsa kuye umuntfu lobekafe luhlangotsi alaliswe eluhlakeni. Nakabona kukholwa kwabo, Jesu watsi kulobekafe luhlangotsi: “Mani sibindzi, ndvodzana yami! Tono takho titsetselelwe.”

3Letinye tati temtsetfo takhuluma todvwana tatsi: “Lomuntfu uyahlambalata.”

4Kodvwa Jesu ayati imicabango yabo, watsi: “Yini nicabange lokubi etinhlitiyweni tenu? 5Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Tono takho titsetselelwe,’ nasekutseni: ‘Sukuma uhambe’? 6Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni.” Wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Sukuma, tsatsa luhlaka lwakho, uhambe ubuyele ekhaya!”

7Wasukuma, wahamba, waya ekhaya lakhe. 8Bantfu batsi kube bakubone loko, betfuka badvumisa Nkulunkulu lonika bantfu emandla lanjalo.

Jesu ubita Matewu

(Mak. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Jesu asengca lapho, wabona umuntfu, libito lakhe kunguMatewu, ahleti endzaweni yekutselisa, watsi kuye: “Ngilandzele!”

Nembala wasukuma wamlandzela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Kwatsi Jesu asesendlini adla, batselisi labanyenti netoni letinyenti beta badla kanye naye nebafundzi bakhe. 11BaFarisi nababona loku, base batsi kubafundzi bakhe: “Kwentiwa yini kutsi lomfundzisi wenu adle kanye nebatselisi netoni?”

12Jesu nakuva loko, wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabagulako kuphela labayidzingako. 13

9:13
Hos. 6:6
Mat. 12:7
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Kepha hambani nifundze kutsi kusho kutsini kutsi: ‘Ngifuna sihawu, hhayi umhlatjelo;’ ngobe angiketeli kubita labalungile kepha toni.”

Umbuzo ngekuzila

(Mak. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Kusenjalo kwefika bafundzi baJohane uMbhabhatisi kuJesu batsi: “Kwentiwa yini kutsi tsine nebaFarisi sizile, kepha bafundzi bakho bangazili?”

15Jesu watsi kubo: “Likhetfo lingakhala yini umkhwenyane asenalo? Kodvwa kutawufika sikhatsi lapho umkhwenyane atawususwa kulo, kube ngukhona-ke litawuzila.

16“Kute umuntfu lochibela ingubo lendzala ngesichibi lesisha; ngobe lesichibi sitayidzabula lengubo, sente imbobo lenkhulu. 17Kute nalongatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala, ngobe nakenta njalo, lesikhumbasikhwama singapumuka, kucitseke leliwayini. Esikhundleni saloko, liwayini lelisha litselwa kuso sikhumbasikhwama lesisha, kuze kutsi kokubili kuphatsane kahle.”

Indvodzakati yemphatsi welisinagoge nemfati lotsintse ingubo yaJesu

(Mak. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Watsi Jesu asakhuluma loko, kwefika umphatsi welisinagoge, waguca embikwakhe watsi: “Indvodzakati yami isandza kufa nyalo, kodvwa kota ubeke sandla sakho etikwayo, itawuphila!”

19Jesu wasukuma wamlandzela, kanye nebafundzi bakhe.

20

9:20
Num. 15:38
Bekukhona umfati lotsite labenesifo sekopha, sesimgulise iminyaka leli-12. Weta ngemvakwaJesu, watsintsa umphetfo wengubo yakhe, 21ngobe abecabanga atsi: “Nangingamane nje ngitsintse umphetfo wengubo yakhe, ngitawusindza.”

22Jesu wagucuka wambuka watsi: “Mani sibindzi, ndvodzakati, kukholwa kwakho kukuphilisile.” Kusukela kuleso sikhatsi lomfati waphila.

23Kwatsi Jesu asefikile endlini yalomphatsi, abona bashayi bemintjingozi nesicuku lesijokotelako, 24watsi: “Phumani nonkhe; lesidzandzane asikafi, silele.” Bamane bamhleka bulima nje. 25Nase bakhishiwe bonkhe bantfu, Jesu wangena wasibamba ngesandla, sidzandzane savuka. 26Lendzaba yandza nalo lonkhe lelo live.

Jesu uphilisa timphumphutse letimbili

27Jesu asendlula lapho, timphumphutse letimbili tamlandzela, timemeta titsi: “Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

28Watsi kube Jesu angene endlini, letimphumphutse teta kuye, watsi kuto: “Niyakholwa yini kutsi ngingakwenta loku?”

Taphendvula tatsi: “Yebo, Nkhosi.”

29Jesu watsintsa emehlo ato watsi: “Akwenteke kini njengekukholwa kwenu!” 30Ase ayavuleka emehlo ato. Jesu watiyalisisa watsi: “Ningatjeli muntfu ngaloku!”

31Kepha taphuma lapho, takhuluma ngaye kulo lonkhe lelo live.

Jesu uphilisa indvodza lesimungulu

32

9:32
Luk. 11:14
Batsi baphuma nje, kwabe kungeniswa lenye indvodza leyayisimungulu inelidimoni. 33Latsi kube likhishwe lelidimoni, lendvodza yase iyakhuluma. Bantfu bonkhe bamangala, baze batsi: “Akuzange sekubonwe lokunje ka-Israyeli!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mak. 3:22
Luk. 11:15
Kepha baFarisi batsi: “Ukhipha emadimoni ngembusi wemadimoni.”

Jesu uhawukela bantfu

35

9:35
Mat. 4:23
Mak. 1:39
6:6
Luk. 4:44
Jesu wahamba ajikeleta emadolobheni nasemitini. Abehamba afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela liVangeli lembuso, aphilisa nebantfu etifeni tabo tonkhe nasemikhuhlaneni letinhlobonhlobo. 36
9:36
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
2 Khr. 18:16
Hez. 34:5
Zak. 10:2
Mak. 6:34
1 Phet. 2:25
Nabona ticumbi tebantfu, inhlitiyo yakhe yagcwala sihawu, ngobe bebakhatsatekile bahlakatekile, banjengetimvu letite umelusi. 37
9:37
Luk. 10:2
Joh. 4:35
Ngako wase utsi kubafundzi bakhe: “Kuvuna kukhulu, kodvwa tisebenti timbalwa. 38Ngako-ke ncusani eNkhosini yekuvuna kutsi itfumele tisebenti ekuvuneni kwayo!”