Siswati 1996 (SWA96)
8

Jesu uhlambulula lilephelo

(Mak. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

81Kwatsi Jesu nehla entsabeni, walandzelwa ticumbi letinyenti tebantfu. 2Kwase kufika umuntfu labenebulephelo, wakhuleka kuye watsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

3Jesu welula sandla, wamtsintsa watsi: “Ngiyatsandza, hlambuluka!” Nembala wahlambuluka masinyane ebulephelweni bakhe. 4

8:4
Lev. 14:1-32
Jesu wase utsi kuye: “Lalela la! Ungatjeli muntfu, kodvwa hamba uye kumphristi akubone, bese wenta umnikelo wekubonga lowamiswa nguMosi, ukhombise nebantfu kutsi sewuhlantekile.”

Jesu uphilisa sisebenti sendvuna lengumRoma

(Luk. 7:1-10)

5Kwatsi Jesu asangena eKhaphanawume, wahlangabetwa yindvuna yelikhulu lemasotja, yamncenga 6yatsi: “Nkhosi, sisebenti sami silele phansi endlini, sife luhlangotsi, sisebuhlungwini lobukhulu.”

7

8:7
Mat. 15:24
Jesu watsi kuyo: “Ngiyeta, mine ngitamphilisa.”

8Lendvuna yaphendvula yatsi: “Nkhosi, angikafanelwa nekutsi ungene ngaphansi kweluphahla lwendlu yami, kepha shano livi nje, khona sisebenti sami sitawuphila. 9Nami nginetiphatsimandla letingetulu kwami, nginemasotja langaphansi kwami; ngitsi kulelinye: ‘Hamba,’ lihambe; ngitsi kulelinye: ‘Wota la,’ lite; nencekwini yami ngitsi: ‘Yenta loku,’ ikwente.”

10Jesu nakuva loko, wamangala, watsi kulaba babemlandzela: “Ngicinisile, ngitsi kini: Ngisho naka-Israyeli angizange sengikutfole kukholwa lokunje. 11

8:11
Luk. 13:29
Kepha ngiyanitjela ngitsi: Labanyenti bayawuchamuka emphumalanga nasenshonalanga, bahlale etafuleni kanye na-Abrahama, na-Isaka, naJakobe embusweni welizulu. 12
8:12
Mat. 13:42
21:32
22:13
24:51
25:30
Luk. 13:28
Kodvwa bantfwana bembuso bayawukhishelwa ebumnyameni bangaphandle, lapho kuyawuba khona kukhala nekugedletela kwematinyo.” 13Jesu wase utsi endvuneni: “Hamba, akwenteke kuwe njengekukholwa kwakho!”

Lesisebenti sasindza ngaso leso sikhatsi.

Jesu uphilisa bantfu labanyenti

(Mak. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Jesu wase ungenisa ekhaya laPhetro, lapho efika wakhandza uninatala waPhetro alele embhedzeni, aphetfwe ngumkhuhlane. 15Jesu watsintsa sandla sakhe, umkhuhlane wase uyamyekela; wasukuma wamlungisela kudla.

16Kwatsi nase kuhlwa, baletsa kuye labanyenti lababenemadimoni; wabakhipha bonkhe bomoya lababi ngelivi nje, waphilisa bonkhe lababegula, 17

8:17
Isa. 53:4
kuze kugcwaliseke loko lokwakhulunywa ngumphrofethi Isaya nakatsi: “Wasetfwalela butsakatsaka betfu, watisusa kitsi tifo tetfu.”

Labangahle babe balandzeli baJesu

(Luk. 9:57-62)

18Jesu watsi kube abone sicumbi simkakile, wase utsi akwewelelwe ngesheya kwelwandle. 19Kwase kufika sati semtsetfo satsi: “Mfundzisi, ngitakulandzela, ngisho nome uyaphi.”

20Jesu wamphendvula watsi: “Timphungutja tinemigodzi, netinyoni tinetidleke, kodvwa iNdvodzana yeMuntfu ite indzawo yekulala iphumule.”

21Lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Nkhosi, asewungivumele kucala sengiyewungcwaba babe!” 22Kepha Jesu watsi kuye: “Ngilandzele, uyekele labafile, bangcwabe labafile babo!”

Jesu ubindzisa sivunguvungu

(Mak. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Kwatsi Jesu nasangena esikebheni, bafundzi bakhe bamlandzela. 24Kwase kuvuka sivunguvungu selwandle lesikhulu, sikebhe sadzimate sagujetelwa ngemagagasi; kepha Jesu abelele. 25Bafundzi baya kuye bayakumvusa batsi: “Nkhosi, sisindzise! Sesiyafa!”

26Jesu wabaphendvula watsi: “Nesabani, nine bekukholwa lokuncane?” Wasukuma wasekhuta lesivunguvungu kanye nelwandle, kwase kuba khona kuthula lokukhulu.

27Bantfu bamangala, badzimate batsi: “Kantsi muntfu muni lona, ngobe imimoya nelwandle kuyamlalela?”

Jesu uphilisa emadvodza lamabili lanemadimoni

(Mak. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Kwatsi Jesu nasafikile ngesheya, eveni lemaGadara, wahlangabetwa bantfu lababili lababenemadimoni, baphuma emathuneni. Babeyingoti lenkhulu kangangekutsi kwakungasahambi muntfu ngaleyo ndlela. 29Bamemeta batsi: “Sinamsebenti muni nawe, Ndvodzana yaNkulunkulu, sewutele kutesivisa buhlungu yini sikhatsi sisengakefiki?”

30Madvutane nalapho kwakudla umhlambi lomkhulu wetingulube. 31Emadimoni ancenga Jesu atsi: “Nawusikhipha la, sitfumele singene kunankhu umhlambi wetingulube!”

32Jesu watsi kuwo: “Hambani!” Ngako aphuma angena etihhontjini, wonkhe lowo mhlambi wagijima wewusa sihosha, wangena elwandle, wacwila, wafa.

33Lamadvodza abelusile abaleka aya edolobheni, afike abalandzisa yonkhe indzaba, nekutsi kwentekani kulamadvodza lamabili labenemadimoni. 34Ngako-ke wonkhe umuntfu kulelo dolobha waphuma wayawuhlangabeta Jesu; batsi kube bambone, bamncenga batsi akesuke kulelo live labo.

9

Jesu uphilisa indvodza lefe luhlangotsi

(Mak. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu wangena esikebheni, wewelela ngesheya, wangena edolobheni lakubo. 2Baletsa kuye umuntfu lobekafe luhlangotsi alaliswe eluhlakeni. Nakabona kukholwa kwabo, Jesu watsi kulobekafe luhlangotsi: “Mani sibindzi, ndvodzana yami! Tono takho titsetselelwe.”

3Letinye tati temtsetfo takhuluma todvwana tatsi: “Lomuntfu uyahlambalata.”

4Kodvwa Jesu ayati imicabango yabo, watsi: “Yini nicabange lokubi etinhlitiyweni tenu? 5Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Tono takho titsetselelwe,’ nasekutseni: ‘Sukuma uhambe’? 6Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni.” Wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Sukuma, tsatsa luhlaka lwakho, uhambe ubuyele ekhaya!”

7Wasukuma, wahamba, waya ekhaya lakhe. 8Bantfu batsi kube bakubone loko, betfuka badvumisa Nkulunkulu lonika bantfu emandla lanjalo.

Jesu ubita Matewu

(Mak. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Jesu asengca lapho, wabona umuntfu, libito lakhe kunguMatewu, ahleti endzaweni yekutselisa, watsi kuye: “Ngilandzele!”

Nembala wasukuma wamlandzela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Kwatsi Jesu asesendlini adla, batselisi labanyenti netoni letinyenti beta badla kanye naye nebafundzi bakhe. 11BaFarisi nababona loku, base batsi kubafundzi bakhe: “Kwentiwa yini kutsi lomfundzisi wenu adle kanye nebatselisi netoni?”

12Jesu nakuva loko, wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabagulako kuphela labayidzingako. 13

9:13
Hos. 6:6
Mat. 12:7
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Kepha hambani nifundze kutsi kusho kutsini kutsi: ‘Ngifuna sihawu, hhayi umhlatjelo;’ ngobe angiketeli kubita labalungile kepha toni.”

Umbuzo ngekuzila

(Mak. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Kusenjalo kwefika bafundzi baJohane uMbhabhatisi kuJesu batsi: “Kwentiwa yini kutsi tsine nebaFarisi sizile, kepha bafundzi bakho bangazili?”

15Jesu watsi kubo: “Likhetfo lingakhala yini umkhwenyane asenalo? Kodvwa kutawufika sikhatsi lapho umkhwenyane atawususwa kulo, kube ngukhona-ke litawuzila.

16“Kute umuntfu lochibela ingubo lendzala ngesichibi lesisha; ngobe lesichibi sitayidzabula lengubo, sente imbobo lenkhulu. 17Kute nalongatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala, ngobe nakenta njalo, lesikhumbasikhwama singapumuka, kucitseke leliwayini. Esikhundleni saloko, liwayini lelisha litselwa kuso sikhumbasikhwama lesisha, kuze kutsi kokubili kuphatsane kahle.”

Indvodzakati yemphatsi welisinagoge nemfati lotsintse ingubo yaJesu

(Mak. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Watsi Jesu asakhuluma loko, kwefika umphatsi welisinagoge, waguca embikwakhe watsi: “Indvodzakati yami isandza kufa nyalo, kodvwa kota ubeke sandla sakho etikwayo, itawuphila!”

19Jesu wasukuma wamlandzela, kanye nebafundzi bakhe.

20

9:20
Num. 15:38
Bekukhona umfati lotsite labenesifo sekopha, sesimgulise iminyaka leli-12. Weta ngemvakwaJesu, watsintsa umphetfo wengubo yakhe, 21ngobe abecabanga atsi: “Nangingamane nje ngitsintse umphetfo wengubo yakhe, ngitawusindza.”

22Jesu wagucuka wambuka watsi: “Mani sibindzi, ndvodzakati, kukholwa kwakho kukuphilisile.” Kusukela kuleso sikhatsi lomfati waphila.

23Kwatsi Jesu asefikile endlini yalomphatsi, abona bashayi bemintjingozi nesicuku lesijokotelako, 24watsi: “Phumani nonkhe; lesidzandzane asikafi, silele.” Bamane bamhleka bulima nje. 25Nase bakhishiwe bonkhe bantfu, Jesu wangena wasibamba ngesandla, sidzandzane savuka. 26Lendzaba yandza nalo lonkhe lelo live.

Jesu uphilisa timphumphutse letimbili

27Jesu asendlula lapho, timphumphutse letimbili tamlandzela, timemeta titsi: “Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

28Watsi kube Jesu angene endlini, letimphumphutse teta kuye, watsi kuto: “Niyakholwa yini kutsi ngingakwenta loku?”

Taphendvula tatsi: “Yebo, Nkhosi.”

29Jesu watsintsa emehlo ato watsi: “Akwenteke kini njengekukholwa kwenu!” 30Ase ayavuleka emehlo ato. Jesu watiyalisisa watsi: “Ningatjeli muntfu ngaloku!”

31Kepha taphuma lapho, takhuluma ngaye kulo lonkhe lelo live.

Jesu uphilisa indvodza lesimungulu

32

9:32
Luk. 11:14
Batsi baphuma nje, kwabe kungeniswa lenye indvodza leyayisimungulu inelidimoni. 33Latsi kube likhishwe lelidimoni, lendvodza yase iyakhuluma. Bantfu bonkhe bamangala, baze batsi: “Akuzange sekubonwe lokunje ka-Israyeli!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mak. 3:22
Luk. 11:15
Kepha baFarisi batsi: “Ukhipha emadimoni ngembusi wemadimoni.”

Jesu uhawukela bantfu

35

9:35
Mat. 4:23
Mak. 1:39
6:6
Luk. 4:44
Jesu wahamba ajikeleta emadolobheni nasemitini. Abehamba afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela liVangeli lembuso, aphilisa nebantfu etifeni tabo tonkhe nasemikhuhlaneni letinhlobonhlobo. 36
9:36
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
2 Khr. 18:16
Hez. 34:5
Zak. 10:2
Mak. 6:34
1 Phet. 2:25
Nabona ticumbi tebantfu, inhlitiyo yakhe yagcwala sihawu, ngobe bebakhatsatekile bahlakatekile, banjengetimvu letite umelusi. 37
9:37
Luk. 10:2
Joh. 4:35
Ngako wase utsi kubafundzi bakhe: “Kuvuna kukhulu, kodvwa tisebenti timbalwa. 38Ngako-ke ncusani eNkhosini yekuvuna kutsi itfumele tisebenti ekuvuneni kwayo!”

10

Baphostoli labali-12

(Mak. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

101

10:1
Imis. 1:13
Jesu wase ubitela ndzawonye bafundzi bakhe labali-12, wabanika emandla etikwemimoya lemibi, ekutsi bayikhiphe, newekuphilisa tifo tonkhe nekugula konkhe.

2Nankha emabito ebaphostoli lababeli-12: Wekucala nguSimoni, lotsiwa nguPhetro, nemnakabo Andreya; Jakobe nemnakabo longuJohane, emadvodzana aZebedi; 3Filiphu naBhatalomewu; Tomase naMatewu, umtselisi; Jakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi; 4Simoni, wephathi yemaKhenani, naJudasi Skariyothi lowatsengisa Jesu.

Kutfunywa kwalabali-12

(Mak. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Jesu wawatfuma lamadvodza labeli-12 wawayala watsi: “Ningangeni eveni lebetive nasemitini yemaSamariya. 6

10:6
Mat. 15:24
Imis. 13:46
Esikhundleni saloko hambani niyewufuna timvu letilahlekile letisive sema-Israyeli. 7
10:7
Mat. 3:2
4:17
Luk. 10:4-12
Hambani nishumayele nitsi: ‘Umbuso welizulu sewusondzele.’ 8Philisani labagulako, nivuse labafile, niphilise emalephelo, nikhiphe emadimoni. Nemukeliswe ngesihle, ngako-ke nani phanini ngesihle. 9
10:9
Luk. 22:35
Ningayiphatsi imali, negolide, nesiliva, nemasenti emakhikhini enu. 10
10:10
1 Khor. 9:4,14
1 Thim. 5:18
Ningaphatsi ngisho nemgodla wendlela wekucela, nemabhantji lamabili, neticatfulo, nentfonga, ngobe sisebenti sifanelwe kudla kwaso.

11“Naningena edolobheni nome emtini, nibofuna umuntfu lotimisele kunemukela, bese nihlala naye, nize nihambe kuleyo ndzawo. 12Naningena kulowo muti, nibobabingelela. 13Nangabe bantfu balowo muti banemukela, shiyani sibusiso senu sekuthula sihlale khona; kodvwa nangabe abanemukeli, sitsatseni lesibusiso senu sibuyele kini. 14

10:14
Imis. 13:51
Kantsi futsi nangabe anemukelwa, nelivi lenu lingalalelwa, nibotsi naniphuma kulelo dolobha nome umuti, nitsintsitse lutfuli lwetinyawo tenu. 15
10:15
Gen. 18:20
19:24-28
Mat. 11:24
Ngicinisile, ngitsi kini: Kuyawuba ncono eveni laseSodoma nelaseGomora ngelilanga lekwehlulela kunakulowo muti.”

Kuhlushwa lokutako

(Mak. 13:9-13; Luk. 10:3; 21:12-17)

16

10:16
Luk. 10:3
Rom. 16:19
“Lalelani! Nginitfuma njengetimvu emkhatsini wetimphisi. Ngako-ke hlakaniphani njengetinyoka, nibete bucili njengematuba. 17
10:17
Mat. 24:9
Mak. 13:9-11
Luk. 12:11-12
21:12-15
Joh. 16:2
Kepha nicaphele bantfu, ngobe bayawunibopha banifake etinkantolo, banibhambabule emasinagogeni abo. 18
10:18
Imis. 12:1
25:23
Niyawumiswa embikwebabusi nemakhosi ngelibito lami, kuze kube bufakazi kubo nakubetive. 19
10:19
Mak. 13:11-13
Luk. 12:11
2 Thim. 4:17
Kepha-ke nabanimangalele, ningahlupheki ngekutsi niyawutsini nekutsi nikusho kanjani; ngobe nakufika leso sikhatsi, niyawunikwa lenifanele nikusho. 20Ngobe akusini leniyakukhuluma, kepha nguMoya weYihlo wasezulwini loyawukhuluma ngani.

21

10:21
Mik. 7:6
Mak. 13:12
Luk. 21:16
“Kepha umuntfu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntfwanakhe; bantfwana bayawuvukela batali babo babanikele ekufeni. 22
10:22
Mat. 24:9,13
Mak. 13:13
Luk. 21:17
Niyawutondvwa bantfu bonkhe ngenca yelibito lami; kodvwa lokhutsatelako kuze kubesekupheleni, uyawusindziswa. 23Nabanitingela kulelinye lidolobha, nibobalekela kulelinye; ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Ningeke niwacedze onkhe emadolobha aka-Israyeli, iNdvodzana yemuntfu ingakabuyi.

24

10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
15:20
“Kute umfundzi lomkhulu kunemfundzisi wakhe, futsi kute nenceku lengetulu kwenkhosi yayo. 25
10:25
Mat. 9:34
12:24
Mak. 3:22
Luk. 11:15
Ngako-ke umfundzi kufanele eneliswe kutsi ufanana nemfundzisi wakhe, nenceku kufanele yeneliswe kutsi ifanana nenkhosi yayo. Nangabe inhloko yemuti kwatsiwa nguBhelzebule, emalunga alowo muti ayawubitwa ngemagama lamabi kakhulu!”

Lofanele kwesatjwa

(Luk. 12:2-7)

26

10:26
Mak. 4:22
Luk. 8:17
“Ningabesabi-ke bantfu, ngobe kute lokumbonyiwe lokungayikwembulwa, nalokufihlakele lokungayikwatiwa. 27Loku lenginitjela kona lapha ekusitsekeni kukhulumeni ebaleni, naloku lenikuva etindlebeni kumemeteleni yonkhe indzawo. 28Ningabesabi lababulala umtimba kodvwa babe bangeke bawubulale umphefumulo; lokungenani, mesabeni Yena, lokwati kubulala umtimba nemphefumulo kokubili esihogweni. 29Abatsengwa yini boncedze lababili ngesenti? Noko kute nome munye longawa phansi afe ngaphandle kwemvume yeYihlo. 30Kodvwa kini kubalwe ngisho netinwele tonkhe tenhloko yenu. 31Ngako-ke ningesabi; ngobe nine nibaluleke kakhulu kunaboncedze labanyenti.”

Kuvuma nekuphika Khristu

(Luk. 12:8-9)

32

10:32
Luk. 12:8
Semb. 3:5
“Ngako-ke wonkhe loyawungivuma embikwebantfu, nami ngiyawumvuma embikwaBabe losezulwini. 33
10:33
Mak. 8:38
2 Thim. 2:12
Kodvwa lowo longiphika embikwebantfu, nami ngiyawumphika embikwaBabe losezulwini.”

Hhayi kuthula, kodvwa inkemba

(Luk. 12:51-53; 14:26-27)

34

10:34
Luk. 12:51
“Ningacabangi kutsi ngitele kuletsa kuthula emhlabeni; cha, angiketeli kuletsa kuthula kepha inkemba. 35
10:35
Mik. 7:6
Ngitele kuphambanisa indvodzana neyise, indvodzakati nenina, malukatane neninatala. 36
10:36
Hla. 41:10
Titsa letinkhulu temuntfu kuyawuba bakabo.

37“Lotsandza uyise nome unina kwengca mine, akangifaneli; nalotsandza indvodzana yakhe nome indvodzakati yakhe kwengca mine, akangifaneli. 38

10:38
Mat. 16:24
Mak. 8:34
Luk. 9:23
Longetjatsi siphambano sakhe angilandzele, akangifaneli. 39
10:39
Mat. 16:25
Mak. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Joh. 12:25
Lofuna kutfola imphilo yakhe, uyawulahlekelwa ngiyo; nalolahlekelwa yimphilo yakhe ngenca yami, uyakuyitfola.”

Imivuzo

(Mak. 9:41)

40

10:40
Mak. 9:37
Luk. 9:48
10:16
Joh. 13:20
“Lonemukelako nine, wemukela mine; nalowemukela mine, wemukela longitfumile. 41
10:41
1 Khos. 17:10
Heb. 6:10
Lowemukela umphrofethi ngobe angumphrofethi, uyakutfola umvuzo wemphrofethi; nalowemukela lolungile ngobe angulolungile, uyakwemukela umvuzo walolungile. 42
10:42
Mak. 9:41
Ngulowo nalowo loyawunatsisa abe munye kulaba labancane nome yinye nje inkomishi yemanti, ngobe angumfundzi wami, ngicinisile, ngitsi kini: Ngeke alahlekelwe ngumvuzo wakhe.”