Siswati 1996 (SWA96)
8

Jesu uhlambulula lilephelo

(Mak. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

81Kwatsi Jesu nehla entsabeni, walandzelwa ticumbi letinyenti tebantfu. 2Kwase kufika umuntfu labenebulephelo, wakhuleka kuye watsi: “Nkhosi, nawutsandza, ungangihlambulula.”

3Jesu welula sandla, wamtsintsa watsi: “Ngiyatsandza, hlambuluka!” Nembala wahlambuluka masinyane ebulephelweni bakhe. 4

8:4
Lev. 14:1-32
Jesu wase utsi kuye: “Lalela la! Ungatjeli muntfu, kodvwa hamba uye kumphristi akubone, bese wenta umnikelo wekubonga lowamiswa nguMosi, ukhombise nebantfu kutsi sewuhlantekile.”

Jesu uphilisa sisebenti sendvuna lengumRoma

(Luk. 7:1-10)

5Kwatsi Jesu asangena eKhaphanawume, wahlangabetwa yindvuna yelikhulu lemasotja, yamncenga 6yatsi: “Nkhosi, sisebenti sami silele phansi endlini, sife luhlangotsi, sisebuhlungwini lobukhulu.”

7

8:7
Mat. 15:24
Jesu watsi kuyo: “Ngiyeta, mine ngitamphilisa.”

8Lendvuna yaphendvula yatsi: “Nkhosi, angikafanelwa nekutsi ungene ngaphansi kweluphahla lwendlu yami, kepha shano livi nje, khona sisebenti sami sitawuphila. 9Nami nginetiphatsimandla letingetulu kwami, nginemasotja langaphansi kwami; ngitsi kulelinye: ‘Hamba,’ lihambe; ngitsi kulelinye: ‘Wota la,’ lite; nencekwini yami ngitsi: ‘Yenta loku,’ ikwente.”

10Jesu nakuva loko, wamangala, watsi kulaba babemlandzela: “Ngicinisile, ngitsi kini: Ngisho naka-Israyeli angizange sengikutfole kukholwa lokunje. 11

8:11
Luk. 13:29
Kepha ngiyanitjela ngitsi: Labanyenti bayawuchamuka emphumalanga nasenshonalanga, bahlale etafuleni kanye na-Abrahama, na-Isaka, naJakobe embusweni welizulu. 12
8:12
Mat. 13:42
21:32
22:13
24:51
25:30
Luk. 13:28
Kodvwa bantfwana bembuso bayawukhishelwa ebumnyameni bangaphandle, lapho kuyawuba khona kukhala nekugedletela kwematinyo.” 13Jesu wase utsi endvuneni: “Hamba, akwenteke kuwe njengekukholwa kwakho!”

Lesisebenti sasindza ngaso leso sikhatsi.

Jesu uphilisa bantfu labanyenti

(Mak. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Jesu wase ungenisa ekhaya laPhetro, lapho efika wakhandza uninatala waPhetro alele embhedzeni, aphetfwe ngumkhuhlane. 15Jesu watsintsa sandla sakhe, umkhuhlane wase uyamyekela; wasukuma wamlungisela kudla.

16Kwatsi nase kuhlwa, baletsa kuye labanyenti lababenemadimoni; wabakhipha bonkhe bomoya lababi ngelivi nje, waphilisa bonkhe lababegula, 17

8:17
Isa. 53:4
kuze kugcwaliseke loko lokwakhulunywa ngumphrofethi Isaya nakatsi: “Wasetfwalela butsakatsaka betfu, watisusa kitsi tifo tetfu.”

Labangahle babe balandzeli baJesu

(Luk. 9:57-62)

18Jesu watsi kube abone sicumbi simkakile, wase utsi akwewelelwe ngesheya kwelwandle. 19Kwase kufika sati semtsetfo satsi: “Mfundzisi, ngitakulandzela, ngisho nome uyaphi.”

20Jesu wamphendvula watsi: “Timphungutja tinemigodzi, netinyoni tinetidleke, kodvwa iNdvodzana yeMuntfu ite indzawo yekulala iphumule.”

21Lomunye webafundzi bakhe watsi kuye: “Nkhosi, asewungivumele kucala sengiyewungcwaba babe!” 22Kepha Jesu watsi kuye: “Ngilandzele, uyekele labafile, bangcwabe labafile babo!”

Jesu ubindzisa sivunguvungu

(Mak. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Kwatsi Jesu nasangena esikebheni, bafundzi bakhe bamlandzela. 24Kwase kuvuka sivunguvungu selwandle lesikhulu, sikebhe sadzimate sagujetelwa ngemagagasi; kepha Jesu abelele. 25Bafundzi baya kuye bayakumvusa batsi: “Nkhosi, sisindzise! Sesiyafa!”

26Jesu wabaphendvula watsi: “Nesabani, nine bekukholwa lokuncane?” Wasukuma wasekhuta lesivunguvungu kanye nelwandle, kwase kuba khona kuthula lokukhulu.

27Bantfu bamangala, badzimate batsi: “Kantsi muntfu muni lona, ngobe imimoya nelwandle kuyamlalela?”

Jesu uphilisa emadvodza lamabili lanemadimoni

(Mak. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Kwatsi Jesu nasafikile ngesheya, eveni lemaGadara, wahlangabetwa bantfu lababili lababenemadimoni, baphuma emathuneni. Babeyingoti lenkhulu kangangekutsi kwakungasahambi muntfu ngaleyo ndlela. 29Bamemeta batsi: “Sinamsebenti muni nawe, Ndvodzana yaNkulunkulu, sewutele kutesivisa buhlungu yini sikhatsi sisengakefiki?”

30Madvutane nalapho kwakudla umhlambi lomkhulu wetingulube. 31Emadimoni ancenga Jesu atsi: “Nawusikhipha la, sitfumele singene kunankhu umhlambi wetingulube!”

32Jesu watsi kuwo: “Hambani!” Ngako aphuma angena etihhontjini, wonkhe lowo mhlambi wagijima wewusa sihosha, wangena elwandle, wacwila, wafa.

33Lamadvodza abelusile abaleka aya edolobheni, afike abalandzisa yonkhe indzaba, nekutsi kwentekani kulamadvodza lamabili labenemadimoni. 34Ngako-ke wonkhe umuntfu kulelo dolobha waphuma wayawuhlangabeta Jesu; batsi kube bambone, bamncenga batsi akesuke kulelo live labo.