Siswati 1996 (SWA96)
4

Kulingwa kwaJesu

(Mak. 1:12-13; Luk. 4:1-13)

41

4:1
Heb. 2:18
4:15
Khona lapho nje Jesu waholelwa nguMoya waNkulunkulu ehlane, kuze atewulingwa nguSathane. 2
4:2
Eks. 34:28
1 Khos. 19:8
Asazilile kudla emalanga langema-40 nebusuku bakhona, wase uyalamba. 3Umlingi wase uyefika kuye utsi: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tjela nankha ematje agucuke abe tinkhwa!”

4

4:4
Dut. 8:3
Jesu waphendvula watsi: “Kubhaliwe kutsi:

“ ‘Umuntfu angeke aphile ngesinkhwa sodvwa,

kodvwa uphila ngawo onkhe emavi

laphuma emloyeni waNkulunkulu.’ ”

5Wesuka lapho Sathane wamyisa edolobheni lelingcwele, wammisa esicongweni selithempeli, 6

4:6
Hla. 91:11-12
watsi kuye: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tijike phansi, ngobe kubhaliwe kutsi:

“ ‘Uyawuyaleta tingilosi takhe ngawe

kutsi tikwetfwale ngetandla tato,

ungete wakhutjwa nalitje etinyaweni takho.’ ”

7

4:7
Dut. 6:16
Jesu watsi kuye: “Kantsi kubhaliwe futsi nekutsi:

“ ‘Ungaboyilinga iNkhosi,

Nkulunkulu wakho!’ ”

8Waphindza futsi Sathane wamtsatsa, wamenyusela esicongweni sentsaba, wamkhombisa yonkhe imibuso nebucwebecwebe bayo, 9watsi kuye: “Konkhe loku ngitakunika kona, nawungamane uwe phansi nje, ungikhotsame.” 10

4:10
Dut. 6:13
10:20
Jesu watsi kuye: “Suka, Sathane, ngobe kubhaliwe kutsi:

“ ‘Ubokhonta iNkhosi, Nkulunkulu wakho,

umkhotsamele yena yedvwa!’ ”

11Wesuka Sathane wamshiya, kwase kufika tingilosi titewusita Jesu.

Jesu ucala kusebenta eGalile

(Mak. 1:14-15; Luk. 4:14-15)

12

4:12
Mat. 14:3
Mak. 1:14
6:17
Luk. 3:19-20
4:14
Watsi Jesu nakeva kutsi Johane abesafakwe ejele, wahamba waya eGalile. 13Wesuka eNazaretha wayawuhlala eKhaphanawume eceleni kwelwandle, eveni lakaZebuloni nelakaNaftali, 14kuze kugcwaliseke lokwashiwo ngumphrofethi Isaya kutsi:

15

4:15
Isa. 9:1,2
“Wena, live lakaZebuloni,

nawe, live lakaNaftali,

nine, leningasendleleni lengaselwandle,

nani leningesheya kweliJordane,

nawe, Galile, live lebetive,

16sive lebesihleti ebumnyameni,

nikubonile kukhanya lokukhulu;

nine, lebenihleti eveni nasetfuntini lekufa,

kuphumele kini kukhanya.”

17

4:17
Mat. 3:2
10:7
Mak. 1:14,15
Kusukela ngaleso sikhatsi Jesu wacala kushumayela watsi: “Phendvukani, ngobe umbuso welizulu sewusondzele.”

Jesu ubita badwebi labane

(Mak. 1:16-20; Luk. 5:1-11)

18

4:18-21
Mak. 1:16-20
Luk. 5:2-11
Joh. 1:42
Jesu asahamba ngaseLwandle lwaseGalile, wabona telamani letimbili letatibadwebi, Simoni labetsiwa nguPhetro, na-Andreya, umnakabo, babedweba tinhlanti ngelinetha. 19Jesu watsi kubo: “Ngilandzeleni, ngitawunenta badwebi bebantfu.” 20Bashiya emanetha abo masinyane, bamlandzela.

21Asachubeka lapho, wabona letinye telamani letimbili, boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi, lababesesikebheni naZebedi, uyise, bachibela emanetha abo, wababita. 22Masinyane bamshiya uyise kanye nesikebhe, balandzela Jesu.

Jesu uyafundzisa, uyashumayela, uyaphilisa

(Luk. 6:17-19)

23

4:23
Mat. 9:35
Mak. 1:39
Jesu walihamba lonkhe laseGalile, afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela liVangeli lembuso, aphilisa bantfu kuto tonkhe tifo nasekuguleni kwabo. 24Ludvumo ngaye lwandza nalo lonkhe laseSiriya, kangangekutsi kwaletfwa kuye bonkhe bantfu lababegula, baphetfwe tinhlobonhlobo tekufa, nalababekhatsatwe tinhlobonhlobo tetinhlupheko: lababenemadimoni, nalababenesitfutfwane, nalababefe tinhlangotsi; Jesu wabaphilisa bonkhe. 25Ticumbi letikhulu tebantfu tamlandzela tisuka eGalile, naseDekhapholisi, naseJerusalema, naseJudiya, naseveni lelingesheya kwemfula iJordane.