Siswati 1996 (SWA96)
2

Tati tasemphumalanga

21Kwatsi kube kutalwe Jesu eBhetlehema esigodzini saseJudiya ngesikhatsi Herodi ayinkhosi, kwefika tati eJerusalema tiphuma emphumalanga, 2tabuta tatsi: “Uphi lomntfwana lotelwe loyinkhosi yemaJuda? Ngobe sabona inkhanyeti yakhe iphuma emphumalanga. Site kutemkhotsamela.”

3Inkhosi Herodi isakuva loko, yakhatsateka kakhulu kanye neJerusalema yonkhe. 4Yatsi kube ibite bonkhe baphristi labakhulu netati temtsetfo tesive, yababuta kutsi Khristu utawutalelwa kuphi.

5Bamtjela batsi: “EBhetlehema yaseJudiya, njengobe umphrofethi wabhala watsi:

6

2:6
Mik. 5:2
Joh. 7:42
“ ‘Nawe, Bhetlehema, live lakaJuda,

awumncane kangako kunebabusi bakaJuda;

ngobe kuwe kuyawuphuma umbusi

loyakwelusa sive sami sema-Israyeli.’ ”

7Ngako-ke Herodi wase ubita tati emhlanganweni wangasese, watibutisisa sikhatsi inkhanyeti leyayibonakale ngaso, 8wase utitfumela eBhetlehema utsi: “Hambani nimfunisise kahle lomntfwana; nasenimtfolile, nibobuya nitewungatisa, khona nami ngitekuya, ngiyewumkhotsamela.”

9Tati setiyivile inkhosi, tesuka tahamba; setisendleleni taphindza tayibona inkhanyeti letatiyibone emphumalanga, yase ihamba embikwato, yaze yema lapho bekukhona khona umntfwana. 10Tatsi natiyibona lenkhanyeti, tafa kujabula. 11

2:11
Hla. 72:10
Isa. 60:6
Tangena endlini, tabona umntfwana naMariya, unina. Taguca phansi, tadvumisa iNkhosi; tase tivula tikhwama tato, tamupha tipho: igolide, nemphepho, nemakha.

12Tadvonswa nguNkulunkulu ngendlebe ephusheni kutsi tingahambi tibuyele kuHerodi. Ngako-ke tabuyela emuva eveni lato ngalenye indlela.

Kubalekela eGibhithe

13Kwatsi kube tati tisuke lapho, ingilosi yeNkhosi yatibonakalisa kuJosefa ephusheni itsi: “Vuka, utsatse umntfwana nenina, nibalekele eGibhithe, nifike nihlale khona niyawuze nitjelwe ngimi; ngobe Herodi utawufuna lomntfwana kuze ambulale.”

14Ngako-ke Josefa wavuka watsatsa umntfwana nenina, bahamba ebusuku balibhekisa eGibhithe. 15

2:15
Hos. 11:1
Wahlala khona, waze Herodi wafa, kuze kugcwaliseke lokwakhulunywa yiNkhosi ngemphrofethi nakatsi: “Ngayibita iNdvodzana yami kutsi iphume eGibhite.”

Kubulawa kwebantfwana baseBhetlehema

16Kwatsi Herodi asabonile kutsi tati timyengile, watfukutsela wagcwala kokana, watfumela kutsi akubulawe bonkhe bantfwana labadvuna baseBhetlehema nakuto tonkhe tindzawo tangakhona lababeneminyaka lemibili nome ngephansi, kwaya ngesikhatsi labesibutisise etatini. 17Ngako-ke kwagcwaliseka lokwakhulunywa ngumphrofethi Jeremiya nakatsi:

18

2:18
Gen. 35:19
Jer. 31:15
“Livi levakala eRama,

kukhala nekulila lokukhulu,

Rakheli akhalela bantfwabakhe,

angasavumi nekudvudvutwa,

ngobe vele bebangasekho.”

Kubuya kwaJosefa eGibhithe nekuhlala kwakhe eNazaretha

19Kwatsi kube kufe Herodi, ingilosi yeNkhosi yabonakala kuJosefa ngeliphupho eGibhithe 20itsi: “Vuka! Tsatsa umntfwana nenina, ubuyele eveni laka-Israyeli, ngobe labo bebafuna kubulala umntfwana sebafile.” 21Josefa wavuka, watsatsa umntfwana nenina, wabuyela eveni laka-Israyeli.

22Kodvwa watsi nakeva kutsi sekubusa Akhelawusi eJudiya esikhundleni seyise Herodi, wesaba kuya khona; asayalwe ngeliphupho, wajika waya esifundzeni saseGalile. 23

2:23
Isa. 9:11
11:1
53:2
Mak. 1:24
14:67
Luk. 2:39
Joh. 1:45-46
7:52
Wayawuhlala edolobheni lekutsiwa yiNazaretha, kuze kugcwaliseke lokwashiwo baphrofethi kutsi: “Uyawubitwa ngekutsi ngumNazaretha.”

3

Kushumayela kwaJohane uMbhabhatisi

(Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18; Joh. 1:19-28)

31Ngalawo malanga kwavela Johane uMbhabhatisi ashumayela ehlane laseJudiya 2

3:2
Mat. 4:17
Mak. 1:15
atsi:

“Phendvukani,

ngobe umbuso welizulu sewusondzele.”

3

3:3
Isa. 40:3
Joh. 1:23
Nguye lona abekhuluma ngaye umphrofethi Isaya nakatsi:

“Livi lalomemeta ehlane litsi:

‘Lungisani indlela yeNkhosi,

nente imikhondvo yayo icondze.’ ”

4

3:4
2 Khos. 1:8
Mat. 11:8,18
Johane abegcoka ingubo yeboya belikamela, avunule libhande lesikhumba elukhalweni lwakhe. Kudla kwakhe kwakutintsetse neluju lwetinyosi tesiganga. 5Kweta kuye bonkhe baseJerusalema nebaseJudiya, nebaseveni lonkhe lelingaseJordane. 6Wababhabhatisa emfuleni iJordane, bavuma tono tabo.

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Luk. 3:7
Kepha watsi nakabona labanyenti bebaFarisi nebaSadusi beta embhabhatisweni, wababuta watsi: “Ntalo yetinyoka, ngubani lonitjele watsi: ‘Balekelani lolulaka lolutako’? 8Vetani titselo letikhombisa kuphendvuka. 9
3:9
Joh. 8:33,39
Ningatiyengi nje nitsi: ‘Sinaye Abrahama longubabe wetfu,’ ngobe ngiyanitjela ngitsi: Nkulunkulu angamvusela Abrahama bantfwana kulamatje. 10
3:10
Mat. 7:19
Luk. 13:7,9
Joh. 15:2,6
Nanyalo lizembe libekiwe etimphandzeni tetihlahla, ngako-ke sihlahla lesingatseli titselo letihle siyajutjwa sifakwe emlilweni.

11

3:11
Hez. 36:25
Imis. 1:5
2:4
11:15
13:25
19:4
“Mine nginibhabhatisa ngemanti, kubonakalisa kuphendvuka; kepha lona longilandzelako unemandla kakhulu kunami, mine lengingakafaneli nekutsi ngingaphatsa tincabule takhe; yena utawunibhabhatisa ngaMoya Longcwele nangemlilo. 12
3:12
Isa. 66:24
Mat. 13:30
Sitja sakhe sekwela sisesandleni sakhe; uyawushanelisisa sibuya sakhe abutsele emabele esilulwini sakhe, kepha emakhoba uyawuwashisa ngemlilo longacimeki.”

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mak. 1:9-11; Luk. 3:21-22)

13Kwatsi kusenjalo, wachamuka Jesu avela eGalile naye ete eJordane kutewubhajatiswa nguJohane. 14Kepha Johane wetama kumalela atsi: “Ngimi lengidzinga kubhajatiswa nguwe, wena sewute kimi?”

15Kodvwa Jesu wamphendvula watsi: “Vuma nyalo, ngobe kufanele sigcwalise kanjalo intsandvo yaNkulunkulu.” Ngako wase uyamvumela.

16

3:16
Joh. 1:32
Jesu watsi kube abhajatiswe, asakhuphukile emantini, kwavuleka lizulu, kwabonakala Moya waNkulunkulu anjengelituba, ehlela etikwakhe. 17
3:17
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 12:18
17:5
Mak. 11:1
Luk. 9:35
2 Phet. 1:17
Kusenjalo kwevakala livi livela ezulwini litsi: “Lena yiNdvodzana yami, letsandzekako, lengijabula ngayo.”

4

Kulingwa kwaJesu

(Mak. 1:12-13; Luk. 4:1-13)

41

4:1
Heb. 2:18
4:15
Khona lapho nje Jesu waholelwa nguMoya waNkulunkulu ehlane, kuze atewulingwa nguSathane. 2
4:2
Eks. 34:28
1 Khos. 19:8
Asazilile kudla emalanga langema-40 nebusuku bakhona, wase uyalamba. 3Umlingi wase uyefika kuye utsi: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tjela nankha ematje agucuke abe tinkhwa!”

4

4:4
Dut. 8:3
Jesu waphendvula watsi: “Kubhaliwe kutsi:

“ ‘Umuntfu angeke aphile ngesinkhwa sodvwa,

kodvwa uphila ngawo onkhe emavi

laphuma emloyeni waNkulunkulu.’ ”

5Wesuka lapho Sathane wamyisa edolobheni lelingcwele, wammisa esicongweni selithempeli, 6

4:6
Hla. 91:11-12
watsi kuye: “NawuyiNdvodzana yaNkulunkulu, tijike phansi, ngobe kubhaliwe kutsi:

“ ‘Uyawuyaleta tingilosi takhe ngawe

kutsi tikwetfwale ngetandla tato,

ungete wakhutjwa nalitje etinyaweni takho.’ ”

7

4:7
Dut. 6:16
Jesu watsi kuye: “Kantsi kubhaliwe futsi nekutsi:

“ ‘Ungaboyilinga iNkhosi,

Nkulunkulu wakho!’ ”

8Waphindza futsi Sathane wamtsatsa, wamenyusela esicongweni sentsaba, wamkhombisa yonkhe imibuso nebucwebecwebe bayo, 9watsi kuye: “Konkhe loku ngitakunika kona, nawungamane uwe phansi nje, ungikhotsame.” 10

4:10
Dut. 6:13
10:20
Jesu watsi kuye: “Suka, Sathane, ngobe kubhaliwe kutsi:

“ ‘Ubokhonta iNkhosi, Nkulunkulu wakho,

umkhotsamele yena yedvwa!’ ”

11Wesuka Sathane wamshiya, kwase kufika tingilosi titewusita Jesu.

Jesu ucala kusebenta eGalile

(Mak. 1:14-15; Luk. 4:14-15)

12

4:12
Mat. 14:3
Mak. 1:14
6:17
Luk. 3:19-20
4:14
Watsi Jesu nakeva kutsi Johane abesafakwe ejele, wahamba waya eGalile. 13Wesuka eNazaretha wayawuhlala eKhaphanawume eceleni kwelwandle, eveni lakaZebuloni nelakaNaftali, 14kuze kugcwaliseke lokwashiwo ngumphrofethi Isaya kutsi:

15

4:15
Isa. 9:1,2
“Wena, live lakaZebuloni,

nawe, live lakaNaftali,

nine, leningasendleleni lengaselwandle,

nani leningesheya kweliJordane,

nawe, Galile, live lebetive,

16sive lebesihleti ebumnyameni,

nikubonile kukhanya lokukhulu;

nine, lebenihleti eveni nasetfuntini lekufa,

kuphumele kini kukhanya.”

17

4:17
Mat. 3:2
10:7
Mak. 1:14,15
Kusukela ngaleso sikhatsi Jesu wacala kushumayela watsi: “Phendvukani, ngobe umbuso welizulu sewusondzele.”

Jesu ubita badwebi labane

(Mak. 1:16-20; Luk. 5:1-11)

18

4:18-21
Mak. 1:16-20
Luk. 5:2-11
Joh. 1:42
Jesu asahamba ngaseLwandle lwaseGalile, wabona telamani letimbili letatibadwebi, Simoni labetsiwa nguPhetro, na-Andreya, umnakabo, babedweba tinhlanti ngelinetha. 19Jesu watsi kubo: “Ngilandzeleni, ngitawunenta badwebi bebantfu.” 20Bashiya emanetha abo masinyane, bamlandzela.

21Asachubeka lapho, wabona letinye telamani letimbili, boJakobe naJohane, emadvodzana aZebedi, lababesesikebheni naZebedi, uyise, bachibela emanetha abo, wababita. 22Masinyane bamshiya uyise kanye nesikebhe, balandzela Jesu.

Jesu uyafundzisa, uyashumayela, uyaphilisa

(Luk. 6:17-19)

23

4:23
Mat. 9:35
Mak. 1:39
Jesu walihamba lonkhe laseGalile, afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela liVangeli lembuso, aphilisa bantfu kuto tonkhe tifo nasekuguleni kwabo. 24Ludvumo ngaye lwandza nalo lonkhe laseSiriya, kangangekutsi kwaletfwa kuye bonkhe bantfu lababegula, baphetfwe tinhlobonhlobo tekufa, nalababekhatsatwe tinhlobonhlobo tetinhlupheko: lababenemadimoni, nalababenesitfutfwane, nalababefe tinhlangotsi; Jesu wabaphilisa bonkhe. 25Ticumbi letikhulu tebantfu tamlandzela tisuka eGalile, naseDekhapholisi, naseJerusalema, naseJudiya, naseveni lelingesheya kwemfula iJordane.