Siswati 1996 (SWA96)
3

Kushumayela kwaJohane uMbhabhatisi

(Mak. 1:1-8; Luk. 3:1-18; Joh. 1:19-28)

31Ngalawo malanga kwavela Johane uMbhabhatisi ashumayela ehlane laseJudiya 2

3:2
Mat. 4:17
Mak. 1:15
atsi:

“Phendvukani,

ngobe umbuso welizulu sewusondzele.”

3

3:3
Isa. 40:3
Joh. 1:23
Nguye lona abekhuluma ngaye umphrofethi Isaya nakatsi:

“Livi lalomemeta ehlane litsi:

‘Lungisani indlela yeNkhosi,

nente imikhondvo yayo icondze.’ ”

4

3:4
2 Khos. 1:8
Mat. 11:8,18
Johane abegcoka ingubo yeboya belikamela, avunule libhande lesikhumba elukhalweni lwakhe. Kudla kwakhe kwakutintsetse neluju lwetinyosi tesiganga. 5Kweta kuye bonkhe baseJerusalema nebaseJudiya, nebaseveni lonkhe lelingaseJordane. 6Wababhabhatisa emfuleni iJordane, bavuma tono tabo.

7

3:7
Mat. 12:34
23:33
Luk. 3:7
Kepha watsi nakabona labanyenti bebaFarisi nebaSadusi beta embhabhatisweni, wababuta watsi: “Ntalo yetinyoka, ngubani lonitjele watsi: ‘Balekelani lolulaka lolutako’? 8Vetani titselo letikhombisa kuphendvuka. 9
3:9
Joh. 8:33,39
Ningatiyengi nje nitsi: ‘Sinaye Abrahama longubabe wetfu,’ ngobe ngiyanitjela ngitsi: Nkulunkulu angamvusela Abrahama bantfwana kulamatje. 10
3:10
Mat. 7:19
Luk. 13:7,9
Joh. 15:2,6
Nanyalo lizembe libekiwe etimphandzeni tetihlahla, ngako-ke sihlahla lesingatseli titselo letihle siyajutjwa sifakwe emlilweni.

11

3:11
Hez. 36:25
Imis. 1:5
2:4
11:15
13:25
19:4
“Mine nginibhabhatisa ngemanti, kubonakalisa kuphendvuka; kepha lona longilandzelako unemandla kakhulu kunami, mine lengingakafaneli nekutsi ngingaphatsa tincabule takhe; yena utawunibhabhatisa ngaMoya Longcwele nangemlilo. 12
3:12
Isa. 66:24
Mat. 13:30
Sitja sakhe sekwela sisesandleni sakhe; uyawushanelisisa sibuya sakhe abutsele emabele esilulwini sakhe, kepha emakhoba uyawuwashisa ngemlilo longacimeki.”

Kubhajatiswa kwaJesu

(Mak. 1:9-11; Luk. 3:21-22)

13Kwatsi kusenjalo, wachamuka Jesu avela eGalile naye ete eJordane kutewubhajatiswa nguJohane. 14Kepha Johane wetama kumalela atsi: “Ngimi lengidzinga kubhajatiswa nguwe, wena sewute kimi?”

15Kodvwa Jesu wamphendvula watsi: “Vuma nyalo, ngobe kufanele sigcwalise kanjalo intsandvo yaNkulunkulu.” Ngako wase uyamvumela.

16

3:16
Joh. 1:32
Jesu watsi kube abhajatiswe, asakhuphukile emantini, kwavuleka lizulu, kwabonakala Moya waNkulunkulu anjengelituba, ehlela etikwakhe. 17
3:17
Gen. 22:2
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 12:18
17:5
Mak. 11:1
Luk. 9:35
2 Phet. 1:17
Kusenjalo kwevakala livi livela ezulwini litsi: “Lena yiNdvodzana yami, letsandzekako, lengijabula ngayo.”