Siswati 1996 (SWA96)
28

Jesu uvuka ekufeni

(Mak. 16:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

281

28:1
Mak. 16:1
Luk. 24:1
Joh. 20:1
EmvakweliSabatha, ekuseni ngeluvivi ngeliSontfo, Mariya waseMagdala nalomunye Mariya baya kuyawubona lithuna. 2Kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu, ingilosi yeNkhosi yehla ezulwini, yaligicita lelitje, yase ihlala etikwalo. 3Lengilosi yayinjengembane, timphahla tayo tatimhlophe njengesitfwatfwa. 4Kepha balinidzi befikelwa kwesaba, bachachatela, baze baba njengalabafile.

5

28:5
Mak. 16:6
Luk. 24:5
Ingilosi yatsi kulabafati: “Ningesabi, ngiyati kutsi nifuna Jesu labebetselwe esiphambanweni. 6
28:6
Mat. 12:40
16:21
17:23
20:19
Akekho lapha; uvukile, njengobe abeshito. Wotani nitewubona indzawo lapho abelele khona. 7
28:7
Mat. 26:32
Hambani masinyane niyewutjela bafundzi bakhe nitsi: ‘Sewuvukile kulabafile, nyalo nje sewusembili kunani uya eGalile; nitawumbona khona.’ Nibokukhumbula loku lenginitjela kona.”

8Base basheshe bayesuka ethuneni, ngobe babesaba, kantsi futsi babejabule kakhulu, bagijima bayawutjela bafundzi bakhe.

9

28:9
Mak. 16:9
Jesu wefika kubo watsi: “Kuthula akube kini!” Beta kuye, bambamba tinyawo, base bakhuleka kuye. 10
28:10
Joh. 20:17
Imis. 1:3
13:31
1 Khor. 15:4
Heb. 2:11
Jesu watsi kubo: “Ningesabi! Hambani nibikele bomnaketfu kutsi, abahambe baye eGalile, bayawungibona khona.”

Umbiko webalindzi

11Batsi labafati basahamba, bancandzeka, labanye balindzi baya edolobheni, babikela baphristi labakhulu ngako konkhe lokwase kwentekile. 12

28:12
Mat. 27:64
Kwatsi baphristi labakhulu netibondza nasebahlangene bakha lisu, banika balindzi imali lenkhulu, 13batsi: “Nibotsi: ‘Bafundzi bakhe befike ebusuku, baseba sidvumbu sakhe, tsine sisatunywe butfongo.’ 14Lusibalukhulu nakuva loko, tsine siyawumchazela, eve kahle, ningahlupheki nine.”

15Balindzi bayitsatsa lemali, benta njengobe babetjeliwe. Kuze kube ngulamuhla emaJuda abambelele kulawo mavi.

Jesu utibonakalisa kubafundzi bakhe

(Mak. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Joh. 20:19-23; Imis. 1:6-8)

16

28:16
Mat. 26:32
Mak. 14:28
Kepha bafundzi labali-11 baya kulentsaba yaseGalile, lapho Jesu abebatjele kutsi baye khona. 17Batsi nabambona bakhuleka kuye, noko labanye babo babesangabata. 18
28:18
Hla. 8:6
Mat. 11:27
Joh. 3:35
13:3
17:2
Ef. 1:20
Heb. 1:2
2:8
Jesu wasondzela kubo watsi: “Ngiphiwe emandla onkhe ezulwini nasemhlabeni. 19
28:19
Mak. 16:15
Luk. 24:47
Imis. 1:8
2:41
Ngako-ke hambani, nente tive tonkhe tibe bafundzi bami, nibabhabhatise egameni leYise, neleNdvodzana, nelaMoya Longcwele, 20
28:20
Mat. 18:20
nibafundzise kugcina konkhe lenginiyale ngako. Nibokwati kutsi mine nginani onkhe emalanga, kuze kube ngusekupheleni kwetikhatsi.”