Siswati 1996 (SWA96)
27

Jesu umikiswa kuPhilatu

(Mak. 15:1; Luk. 23:1-2; Joh. 18:28-32)

271

27:1
Mak. 15:1
Luk. 22:66
Ekuseni lokwa ngeluvivi baphristi labakhulu netibondza tesive benta lisu lekubulala Jesu. 2
27:2
Luk. 23:1
Joh. 18:28
Bambopha, bamtsatsa, bammikisa kuLusibalukhulu Philatu.

Kufa kwaJudasi

(Imis. 1:18-19)

3

27:3
Mat. 26:15
Judasi, labengumtsengisi wakhe, nakabona kutsi Jesu bamlahle ngelicala lekufa, watisola, wabuyisela letinhlavu letingema-30 kubaphristi labakhulu kanye netibondza, 4atsi: “Ngonile ngekutsengisa ngengati lengenacala!”

Bona batsi kuye: “Pho, singenaphi lapho tsine? Tibonele wena!”

5

27:5
Imis. 1:18-19
Judasi wasakata phansi lemali ethempelini, wahamba wayawutikhunga.

6Baphristi labakhulu bayicobonga lemali batsi: “Lemali ngeyengati, kantsi kuphambene nemtsetfo wakitsi kutsi imali lenje ifakwe esikhwameni selithempeli.” 7Emvakwekuvumelana ngaloko, lemali batsenga ngayo iNsimi yeMbumbi, kuze ibe yindzawo yekungcwabela tihambi. 8Ngiko nje lensimi kuze kube ngulamuhla ibitwa ngekutsi: “YiNsimi yeNgati.”

9

27:9
Jer. 32:6
Zak. 11:12-13
Ngako kwagcwaliseka loko lokwashiwo ngumphrofethi Jeremiya kutsi: “Batsatsa tinhlavu letingema-30 tesiliva, intsengo yakhe. Lentsengo ngaye yalungiswa ngulabanye bemadvodzana aka-Israyeli. 10Batsenga ngayo insimi yembumbi, njengobe iNkhosi ingiyalile.”

Philatu ubuta Jesu

(Mak. 15:2-5; Luk. 23:3-5; Joh. 18:33-38)

11

27:11
Mak. 15:2
Joh. 18:33
1 Thim. 6:13
Jesu wemiswa embikwaLusibalukhulu lowambuta watsi: “Wena ungiyo yini inkhosi yemaJuda?”

Jesu waphendvula watsi: “Usho kona.” 12

27:12
Isa. 53:7
Kepha ngesikhatsi baphristi labakhulu netibondza bametfwesa emacala abengaphendvuli.

13Ngako Philatu watsi kuye: “Awuweva yini lamacala langaka labakubeka wona?”

14

27:14
Joh. 19:9
Kepha Jesu akazange amphendvule, ngisho nangalinye nje. Lusibalukhulu wamangala kakhulu.

Jesu bamlahla ngelicala lekufa

(Mak. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Joh. 18:39 – 19:16)

15

27:15
Mak. 15:6
Joh. 18:39
Ngesikhatsi semkhosi Lusibalukhulu abenemkhuba wekukhulula sinye siboshwa lesasifunwa sicuku sebantfu. 16Ngaso leso sikhatsi-ke kwakunesiboshwa lesasidvume ngebubi baso lebesinguBharaba.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Jesu Bharaba” 17
27:17
Luk. 23:16
Ngako-ke satsi kube lesicumbi sibutsane, Philatu wasibuta watsi: “Nifuna nginikhululele bani emkhatsini waBharaba naJesu lowatiwa ngekutsi nguKhristu?” 18Abati kahle kamhlophe kutsi Jesu babemletse ngobe babenemona naye.

19Watsi Philatu asahleti esihlalweni sekwehlulela, umfati wakhe watfumela kuye livi atsi: “Ungatifaki endzabeni yalowo muntfu longenacala, ngobe angikalali ngihlushwa ngaye ngeliphupho ebusuku balamuhla.”

20Kepha baphristi labakhulu netibondza bativumisa leticumbi kutsi ticele Bharaba, kubulawe Jesu. 21

27:21
Imis. 3:13
Kodvwa Lusibalukhulu wababuta watsi: “Nifuna nginikhululele muphi emkhatsini walaba lababili?”

Baphendvula batsi: “Bharaba!”

22Philatu wababuta watsi: “Ngenteni-ke ngaloJesu lekutsiwa nguKhristu?” Bonkhe baphendvula batsi: “Mbetsele esiphambanweni!”

23Kodvwa Philatu wababuta futsi watsi: “Ngobe ente cala lini?” Kepha kwaba ngukhona bamemeta bonkhe batsi: “Mbetsele esiphambanweni!”

24

27:24
Dut. 21:6-9
Watsi kube abone Philatu kutsi kute langaphindze akwente, nekutsi sekusuka siphitsiphitsi, watsatsa emanti, wageza tandla embikwebantfu bonkhe watsi: “Anginacala ngengati yalomuntfu! Tiboneleni nine!”

25Sonkhe sive saphendvula satsi: “Ingati yakhe ayibesetikwetfu nasetikwebantfwana betfu!”

26Philatu wase ubakhululela Bharaba; kepha Jesu asashayiwe wase umnikela kubo kutsi abetselwe esiphambanweni.

Emasotja ahlekisa ngaJesu

(Mak. 15:16-20; Joh. 19:2-3)

27

27:27
Mak. 15:16
Joh. 19:2
Emasotja aLusibalukhulu ase atsatsa Jesu ammikisa esigodlweni saLusibalukhulu. Lonkhe libutfo lemasotja lasondzela lamtungeleta. 28Lamhlubula tingubo takhe, lamembatsisa ingubo lebovu. 29Lase leluka umchele ngemanyeva, lawufaka enhloko yakhe, lambambisa umhlanga ngesekudla, laguca embikwakhe, lamphukuta latsi: “Bayethe! Nkhosi yemaJuda!” 30
27:30
Isa. 50:6
Mat. 26:67
Lamkhafulela ngematse, latsatsa lomhlanga, lamshaya enhloko. 31Naselicedzile kumphukuta, lamkhumula lengubo lebovu, laphindze futsi lamembatsisa letakhe tingubo, lase liphuma naye layakumbetsela esiphambanweni.

Jesu ubetselwa esiphambanweni

(Mak. 15:21-32; Luk. 23:26-43; Joh. 19:17-27)

32

27:32
Mak. 15:21
Luk. 23:26
Libutfo lemasotja latsi lisaphuma nje lahlangana nalenye indvodza yaseSirene, lenguSimoni libito layo, layicindzetela kutsi yetfwale siphambano saJesu. 33
27:33
Luk. 23:33
Joh. 19:17
Nasebafikile endzaweni lekutsiwa yiGolkotha, lokusho kutsi: “YiNdzawo yeSikobho,” 34
27:34
Hla. 69:21
lamnatsisa liwayini lelalibhicwe nenyongo; watsi kube alive walala, wangete walinatsa.

35

27:35
Hla. 22:18
Selimbetsele esiphambanweni, lase lenta inkatho, lehlukaniselana ngetingubo takhe. 36Lahlala phansi, lamgadza. 37Ngetulu kwenhloko yakhe labeka satiso selicala lagwetjwe ngalo sitsi: “lona ngujesu, inkhosi yemajuda.” 38
27:38
Isa. 53:12
Mak. 15:27
Luk. 23:32
Joh. 19:18
Kwase kubetselwa kanye naye tigebengu letimbili, lesinye ngesekudla, lesinye ngesancele.

39

27:39
Hla. 22:7
109:25
Bantfu lababendlula lapho babemetfuka banikine tinhloko, 40
27:40
Mat. 26:61
Joh. 2:19
batsi: “Wena lobhidlita lithempeli uphindze ulakhe ngemalanga lamatsatfu! Tisindzise phela, nangabe uyiNdvodzana yaNkulunkulu! Yehla lapho esiphambanweni!”

41Kanjalo futsi nebaphristi labakhulu, netati temtsetfo, netibondza bamphukuta, batsi: 42“Wabasindzisa labanye, kodvwa yena angeke atisindzise! Kantsi akasiyo iNkhosi yema-Israyeli yini? Akehle phela! Nangabe angehla esiphambanweni, sitawukholwa nguye! 43

27:43
Hla. 22:8
Wetsembele kuNkulunkulu. Akamehlise phela loNkulunkulu wakhe namtsandza! Ngobe watsi: ‘NgiyiNdvodzana yaNkulunkulu.’ ”

44

27:44
Luk. 23:39
Ngisho nalabo lababili lababebetselwe kanye naye, bametfuka nabo.

Kufa kwaJesu

(Mak. 15:33-41; Luk. 23:44-49; Joh. 19:28-30)

45

27:45
Mak. 15:3
Luk. 23:44
Kepha kusukela ngeli-awa leli-12 emini umhlaba wonkhe waba mnyama, kwaze kwaba li-awa lesitsatfu. 46
27:46
Hla. 22:1
Kwatsi ngensimbi yesitsatfu entsambama Jesu wakhala kakhulu watsi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” lokusho kutsi: “Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni?”

47Labanye bantfu lababelapho labamuva batsi: “Ase nimuve! Ubita Elija!” 48

27:48
Hla. 69:21
Joh. 19:29
Lomunye wabo wagijima masinyane waya kuye nesiponji, wasenya ewayinini lelimunyu, wasihloma elutsini lwemhlanga wetama kumnatsisa.

49Kodvwa labanye batsi: “Ase nimyekele, sibone kutsi lo-Elija utawufika yini atemsindzisa!”

50Jesu waphindze wakhala ngelivi lelikhulu kakhulu, wase uyafa.

51

27:51
Eks. 26:31
Mak. 15:38
Luk. 23:45
Heb. 10:19
Bheka, indvwangu leyayilenga ethempelini yadzabuka ekhatsi, kusukela etulu kuya phansi. Umhlaba watamatama, emadvwala achekeka ekhatsi, 52emathuna avuleka, bantfu labanyenti baNkulunkulu labebafile bavuswa ekufeni. 53Bawashiya emathuna; emvakwekuvuka kwaJesu ekufeni baya bangena edolobheni lelingcwele, lapho babonwa bantfu labanyenti.

54Indvuna yemphi nemasotja labenawo labelindze Jesu, nabakubona lokutamatama kwemhlaba, nako konkhe lokwenteka, befikelwa kwesaba lokukhulu baze batsi: “Ngempela lomuntfu abeyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

55

27:55
Mak. 15:40
Luk. 8:2
Kwakunebafati labanyenti lapho lababemlandzela basita Jesu kusukela eGalile; babebukela, babucalu. 56Emkhatsini wabo bekukhona Mariya waseMagdala, naMariya, unina waJakobe naJosefa, nenina wemadvodzana aZebedi.

Kungcwatjwa kwaJesu

(Mak. 15:42-47; Luk. 23:50-56; Joh. 19:38-42)

57

27:57
Mak. 15:42
Luk. 23:50
Joh. 19:38
Nakuhwalalako, kwefika Josefa labeyinjinga yase-Arimathiya, naye futsi abengulomunye webafundzi baJesu. 58Waya kuPhilatu kuyawucela sidvumbu saJesu. Philatu wakhipha livi watsi akanikwe. 59Ngako Josefa wasitsatsa lesidvumbu, wasigocota ngendvwangu lenhle, yelineni lecolisakele, 60wasibeka ethuneni lelisha labesandza kuligubha edvwaleni. Wase ugicitela litje lelikhulu emnyango walelithuna wavala ngalo, wesuka wahamba. 61Kepha Mariya waseMagdala nalomunye Mariya babehleti khona lapho, macondzana nelithuna.

Balindzi belithuna

62Ngakusasa, lokusho kutsi, ngelilanga lelilandzela lelemalungiselelo, baphristi labakhulu nebaFarisi bahlangana naPhilatu, 63

27:63
Mat. 12:40
16:21
17:23
20:19
Mak. 8:31
9:31
10:33-34
Luk. 9:22
18:31-33
batsi kuye: “Nkhosi, siyakhumbula kutsi lomkhohlisi asaphila watsi: ‘Ngiyawuvuka emvakwemalanga lamatsatfu.’ 64
27:64
Mat. 28:11
Ngako khipha umyalo kutsi lelithuna lakhe ligadzisiswe kahle kuze kube lilanga lesitsatfu, kuze bafundzi bakhe bangayi kuyawumeba, bese batjela bantfu batsi: ‘Uvusiwe kulabafile,’ bese kutsi lamanga akhe ekugcina abe makhulu kakhulu kunalawa ekucala.”

65Philatu watsi kubo: “Tsatsani naba balindzi nihambe niyekulelusa njengekubona kwenu.”

66Besuka bahamba, bayawuligadzisisa lelithuna: balivalisisa, baze bashiya neluphawu etjeni, babeka nebalindzi.