Siswati 1996 (SWA96)
23

Jesu ucwayisa ngebafundzisi bemtsetfo nebaFarisi

(Mak. 12:38-39; Luk. 11:43,46; 20:45-46)

231Jesu wakhuluma eticunjini tebantfu nakubafundzi bakhe, 2watsi: “Tati temtsetfo nebaFarisi bahleti esihlalweni saMosi bafundzisa umtsetfo. 3

23:3
Mal. 2:7
Ngako-ke kwenteni konkhe labanitjela kona nikugcine, kodvwa ningenti njengemisebenti yabo, ngobe bayakhuluma bangabe basenta. 4
23:4
Luk. 11:46
Imis. 15:10
Gal. 6:13
Babopha imitfwalo lesindzako, bayibeke emahlombe alabanye bantfu, kepha bona abafuni kuyifukula, ngisho nangemuno wabo. 5
23:5
Num. 15:38
Dut. 6:8
22:12
Mat. 6:1
Konkhe labakwentako kwekutiveta kubantfu. Ngobe la etinhloko tabo sebandzise emabhande lanetikhehle temabhokisana letinemavesi emiBhalo, bese belula timvakaza temijiva yabo. 6
23:6
Mak. 12:38
Luk. 14:7
20:46
Batsandza tindzawo letingenhla emadzilini, netitulo letisembili emasinagogeni, 7batsandza nekubingelelwa ngenhlonipho etimakethe, bantfu bababite ngekutsi: ‘Mfundisi!’ 8
23:8
Jak. 3:1
Kepha nine ningabobitwa ngumuntfu ngekutsi: ‘Mfundisi,’ ngobe nonkhe nibazalwane, munye uMfundzisi wenu. 9Ningabiti muntfu emhlabeni ngekutsi: ‘Babe,’ ngobe munye uYihlo losezulwini. 10Futsi ningabitwa ngumuntfu ngekutsi nibaholi, ngobe munye umholi wenu, longuKhristu.

11

23:11
Mat. 20:26-27
Mak. 9:35
10:43-44
Luk. 22:26
“Kodvwa lomkhulu kunani nonkhe kufanele abe sikhonti senu. 12
23:12
Jobe 22:29
Taga 29:23
Luk. 14:11
18:14
1 Phet. 5:5
Jak. 4:10
Ngobe wonkhe umuntfu lotiphakamisako uyawutfotjiswa, nalotitfobako uyawuphakanyiswa.”

Jesu ulahla kutentisa kwabo

(Mak. 12:40; Luk. 11:39-42,44,52; 20:47)

13

23:13
Luk. 11:52
“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Nivimbela bantfu umbuso welizulu, nibe nine ningangeni, nebantfu labafuna kungena anibavumeli kutsi bangene.

[ 14“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Ngobe nidla tindlu tebafelokati, nangekutentisa nenta imithandazo lemidze. Ngako niyakwemukeliswa kulahlwa lokukhulu.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

15“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Ngobe niwela tilwandle, nidzabule nemave, kuze nidwebele enkholweni yenu abe munye wetive; nasenimtfolile, nimenta abe yindvodzana yesihogo ngalokuphindziwe kunani.

16

23:16
Mat. 5:33
15:14
“Maye kini, baholi labatimphumphutse! Ngobe nitsi: ‘Lofunga lithempeli, akanandzaba; kepha lofunga igolide yelithempeli, utibopha yena ngesifungo sakhe.’ 17Tiphukuphuku letitimphumphutse! Kantsi ngukuphi lokubaluleke kakhulu, yigolide nome lithempeli lelingcwelisa igolide yalo? 18Futsi nitsi: ‘Lowo lofunga lilati, akanandzaba; kodvwa lofunga umnikelo losetikwalo, utibopha yena ngesifungo sakhe.’ 19
23:19
Eks. 29:37
Timphumphutse, ngukuphi lokubaluleke kakhulu, sipho nome lilati, lelenta sipho sibe ngcwele? 20Ngako-ke umuntfu nakafunga lilati, ufunga lona kanye nako konkhe lokukulo; 21
23:21
1 Khos. 8:13
2 Khr. 6:2
lofunga lithempeli, ufunga lona kanye nalowo lohlala kulo. 22
23:22
Isa. 66:1
Mat. 5:34
Umuntfu lofunga lizulu, ufunga sihlalo saNkulunkulu kanye nalowo lohlala kuso.

23

23:23
Lev. 27:30
Num. 18:21
Mik. 6:8
Luk. 11:42
“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Ngobe nikhipha kwelishumi kwashaladi, napelepele, nelidile, niyekele lokungukona kubalulekile kwemtsetfo: kwehlulela, bubele, nekukholwa; loko benifanele kukwenta ngaphandle kwekuyekela loku. 24
23:24
Lev. 11:41
Baholi labatimphumphutse, nikhetsa imphungane ekudleni, kodvwa nimite likamela.

25

23:25
Mat. 15:20
Mak. 7:4
Luk. 11:39
Thit. 1:15
“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Nigeza lingephandle lendzebe nesitja, kantsi ngekhatsi kugcwele buphangi kanye nebumiti. 26MFarisi loyimphumphutse! Geza kucala lingekhatsi lendzebe, kuze kutsi nelingephandle ligezeke.

27

23:27
Luk. 11:44
Imis. 23:3
“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Batentisi! Nifana nemathuna lacakaciwe aba mhlophe, abukeka amahle ngephandle, kodvwa ngekhatsi abe agcwele ematsambo ebantfu labafile nekungcola konkhe. 28Kanjalo nani nibonakala nilungile emehlweni ebantfu, kodvwa ngekhatsi nigcwele kutentisa nekuphambana nemtsetfo.”

Jesu ukhuluma ngekujeziswa kwabo

(Luk. 11:47-51)

29

23:29
Luk. 11:47
“Maye kini, bafundzisi bemtsetfo nebaFarisi! Ngobe nakha emathuna ebaphrofethi abe mahle, nihlobise netikhumbuto talabo lababelungile, 30bese nitsi: ‘Kube sasiphila ngesikhatsi sabokhokho, sasingayikwenta loko labakwenta ngekubulala baphrofethi.’ 31Kanjalo nitifakazela nine kutsi ningemadvodzana alabo lababulala baphrofethi. 32Chubekani-ke nicedzele loko lokwacalwa bokhokho benu! 33
23:33
Mat. 3:7
12:34
Luk. 3:7
Tinyoka, ntalo yemabululu! Nitakubalekela njani kulahlwa esihogweni? 34
23:34
Imis. 5:40
7:52
22:19
2 Khor. 11:24
1 Thes. 2:15
Heb. 11:36
Ngako nginitjela kutsi: Ngiyawunitfumelela baphrofethi, netati, nebafundzisi. Labanye babo niyawubabulala, nibabetsele etiphambanweni, labanye nibabhambabule emasinagogeni enu. Niyawubatingela emadolobha ngemadolobha; 35
23:35
Gen. 4:8
2 Khr. 24:20-21
kuze kwehlele etikwenu yonkhe ingati lelungile leyacitfwa emhlabeni, kusukela engatini ya-Abela labelungile, kuze kube ngusengatini yaZakhariya, umsa waBarakhiya, lenambulala emkhatsini welithempeli nelilati. 36Ngicinisile, ngitsi kini: Konkhe loku kuyakwehlela etikwalesitukulwane.”

Lutsandvo lwaJesu ngeJerusalema

(Luk. 13:34-35)

37

23:37
Isa. 31:5
65:2
Jer. 7:13
Luk. 13:34
“Jerusalema, Jerusalema! Wena lobulala baphrofethi, ubagcobe ngematje labatfunywe kuwe! Kukangaki ngifisa kubutsela ndzawonye bantfu bakho, njengesikhukhukati sifukamela emantjwele aso, kodvwa awuzange sewungivumele! 38
23:38
1 Khos. 9:7
Jer. 22:5
Mik. 3:12
Bukani-ke lelidolobha lenu selisele lodvwana, lite bantfu.Letinye tincwadzi tekucala tite loku “lite bantfu” 39
23:39
Hla. 118:26
Mat. 21:9
Ngiyanitjela ngitsi: Ningeke niphindze ningibone nize nitsi: ‘Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi.’ ”