Siswati 1996 (SWA96)
20

Tisebenti esivinini

201“Umbuso welizulu ufanana nemnikati wesivini, lowaphuma ekuseni ayawucasha emadvodza ekusebenta esivinini sakhe. 2Watsi asavumelene naletisebenti kutsi utatiholela denariyo munye ngelilanga, wase ubatfumela esivinini sakhe, 3watsi uyaphuma futsi ngeli-awa lemfica, wabona lamanye emadvodza emile nje emakethe ayingilekile, 4nakuwo watsi: ‘Hambani nani niyewusebenta esivinini sami, ngitaniholela loko lokunifanele.’ Bahamba-ke. 5Waphindze waphuma futsi emini ngeli-awa leli-12, kwaba njalo, nangeli-awa lesitsatfu entsambama wenta njalo. 6Kwakungacishe kube li-awa lesihlanu entsambama lapho atsi uyaphuma futsi, wakhandza labanye bemile. Wafike wababuta watsi: ‘Nimeleni lapha lonkhe lelilanga seloku ningenti lutfo?’ 7Batsi kuye: ‘Kute losicashile.’ Wase utsi nakubo: ‘Kulungile, hambani nani niye esivinini sami!’

8

20:8
Lev. 19:13
Dut. 24:15
“Kwatsi entsambama lomniyo wesivini watsi endvuneni yakhe: ‘Bita tonkhe tisebenti, utiholele imali yato, ucale ngaleti tekugcina, ugcine ngaleti tekucala!’ 9Kutsite natifika leti teli-awa lesihlanu entsambama, watiholela denariyo munye sisinye. 10Nabefika laba bekucala, bebacabanga kutsi utabaholela kakhudlwana, kodvwa nabo wabaholela denariyo munye, umuntfu amunye. 11Batsi nabamemukela, bacala bakhonona kulomnikati wesivini, 12batsi: ‘Laba bekugcina basebente li-awa linye nje, ubalinganiseleni natsi lesitfwele bumatima lobungaka, sashiswa nalilanga lasensimini?’

13“Waphendvula watsi kulomunye wabo: ‘Mnganami, phela angikoni; kantsi kakadze besingakavumelani ngadenariyo munye yini nawe? 14Tsatsa lokukwakho sehlukane; kepha mine ngiyatitsandzela kunika nalona wekugcina liholo lelingangelakho. 15

20:15
Rom. 9:16,21
Kantsi angikavumeleki yini kwenta lengikutsandzako ngalokukwami? Nome unemona ngekutsi ngiyephana?’

16

20:16
Mat. 19:30
Mak. 10:31
Luk. 13:30
“Kanjalo bekugcina bayawuba bekucala, nebekucala babe bekugcina.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mak. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17

20:17
Mat. 16:21
17:22
Mak. 10:32
Luk. 18:31
Watsi Jesu asesendleleni enyukela eJerusalema, wabitela bafundzi bakhe ngasense, wakhuluma nabo endleleni, watsi: 18“Lalelani la, sesiya eJerusalema, lapho iNdvodzana yeMuntfu itawunikelwa kubaphristi labakhulu netati temtsetfo, bese bayilahla ngelicala kutsi ibulawe. 19
20:19
Mat. 27:2
Joh. 18:28
Batayinikela etandleni tebetive, kuze iphukutwe, bayishaye, bese bayibetsela esiphambanweni; kodvwa ngelilanga lesitsatfu itawuvuswa ekufeni.”

Sicelo senina

(Mak. 10:35-45)

20

20:20
Mat. 4:21
Mak. 10:35
Kwase kufika kuye unina wemadvodzana aZebedi nalamadvodzana akhe, wakhotsama embikwakhe, wabeka sicelo.

21

20:21
Mat. 19:28
Jesu wambuta watsi: “Ufunani?”

Watsi yena: “Yetsembisa kutsi lamadvodzana ami lamabili ayawuhlala, lenye ngesekudla sakho, lenye ngesancele sakho embusweni wakho.”

22

20:22
Mat. 26:39,42
Luk. 12:50
Joh. 18:11
Jesu waphendvula watsi: “Anikwati lenikucelako. Ningayinatsa yini lendzebe yelusizi lesengitayinatsa?”

Baphendvula batsi: “Singayinatsa.”

23Jesu watsi: “Yebo-ke, nitayinatsa leyo ndzebe, kantsi kuhlala ngesekudla sami nangesancele akusiko kwami kutsi ngephane ngako, kodvwa kwalabo labakulungiselelwe nguBabe.”

24

20:24
Mak. 10:41
Luk. 22:24
Batsi nabakuva loko labafundzi labalishumi, batitfukutselela letelamani letimbili. 25Kepha Jesu wababita watsi: “Niyati kutsi babusi betive babusa etikwato, netikhulu tato titiphetse ngetandla letimatima. 26
20:26
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Luk. 22:26
1 Khor. 9:19
Akunjalo-ke lapha kini, kodvwa wonkhe umuntfu lofuna kuba mkhulu emkhatsini wenu, akabe sikhonti senu, 27nalofuna kuba wekucala emkhatsini wenu, akabe sisebenti senu. 28
20:28
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Phet. 1:18
Njengobe neNdvodzana yeMuntfu ayitelanga kukhontwa, kepha yetela kutawukhonta nekunikela ngemphilo yayo, kutsi ibe yinhlawulo yalabanyenti.”

Jesu uphilisa timphumphutse letimbili

(Mak. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29

20:29
Mak. 10:46
Luk. 18:35
Batsi nabaphuma eJerikho, sicumbi lesikhulu salandzela Jesu. 30Timphumphutse letimbili, letatihleti elusentseni lwemgwaco, teva kutsi nguJesu lona lowengcako, tase tiyamemeta titsi: “Nkhosi, Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

31Kepha sicumbi sebantfu satitsetsisa sitsi atibindze. Kodvwa kwaba ngukhona timemeta kakhulu titsi: “Nkhosi, Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

32Kepha Jesu wema watibita, watibuta watsi: “Nifuna nginenteleni?”

33Tatsi kuye: “Nkhosi, sifuna kutsi emehlo etfu avuleke.”

34Jesu watihawukela, watsintsa emehlo ato, tabona masinyane, tase tiyamlandzela.

21

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mak. 11:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211

21:1
Mak. 11:1
Luk. 19:29
Batsi kube basondzele eJerusalema, sebefikile eBhethifage, ngaseNtsabeni Yemincumo, Jesu watfuma bafundzi bakhe lababili, 2watsi kubo: “Hambani niye edolobhaneni lelibhekene nani, nitawukhandza imbongolo iboshiwe inelitfole layo; titfukululeni, nitiletse kimi! 3Nakukhona lokhuluma lutfo ngato kini, nibotsi: ‘INkhosi iyatidzinga, itatibuyisa masinyane.’ ”

4Loku kwenteka kuze kugcwaliseke lokwashiwo ngumphrofethi nakatsi:

5

21:5
Isa. 62:11
Zak. 9:9
“Khulumani kuyo iNdvodzakati yaseSiyoni

kutsi: ‘Bheka iNkhosi yakho ita kuwe,

itfobekile, igibele embongolweni,

yebo, etfoleni, enkhonyaneni yembongolo.’ ”

6

21:6
Mak. 11:4
Luk. 19:32
Ngako bafundzi bahamba, benta njengobe Jesu abebatjelile. 7
21:7
Joh. 12:12
Bayiletsa imbongolo kanye nelitfole layo, bagaca tingubo etikwato, wase uyagibela. 8
21:8
2 Khos. 9:13
Sicumbi lesikhulu sebantfu sendlala tingubo taso phansi emgwacweni, labanye bageca emagala etihlahla, bawendlala phansi. 9
21:9
Hla. 118:25-26
148:1
Mat. 23:39
Leticumbi letatihamba embikwakhe naletatimlandzela tatimemeta titsi:

“Hosana kuyo iNdvodzana yaDavide!

Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi!

Hosana kulelisetulu kakhulu!”

10Kwatsi nakangenako Jesu eJerusalema, kwanyakatela lidolobha lonkhe, bantfu babutana batsi: “Ngubani-ke yena lo?”

11

21:11
Mat. 2:23
Ticumbi taphendvula tatsi: “Lona nguJesu, umphrofethi waseNazaretha yaseGalile.”

Jesu ethempelini

(Mak. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12

21:12
Dut. 14:24
Mak. 11:15
Luk. 19:45
Joh. 2:14
Jesu wangena ethempelini, wakhipha bonkhe lababetsengisa nalababetsenga ethempelini, waketula ematafula alababentjintja timali, netitulo talabo lababetsengisa ematuba. 13
21:13
Isa. 56:7
Jer. 7:11
Watsi kubo: “Kubhaliwe kutsi: ‘Indlu yami iyawubitwa ngekutsi yindlu yekuthandaza,’ kepha nine seniyente umgedze wetigelekece.”

14Asesethempelini kwase kufika kuye timphumphutse netinchute, watiphilisa tonkhe. 15Baphristi labakhulu netati temtsetfo tatfukutsela tacansuka natibona letimangaliso labetenta Jesu, nebantfwana bamemeta ethempelini batsi: “Hosana kuyo iNdvodzana yaDavide!” 16

21:16
Hla. 8:2
Ngako batsi kuJesu: “Uyeva yini kutsi batsini?”

Wabaphendvula watsi: “Yebo, ngiyeva. Anizange nifundze yini kutsi: ‘Emlonyeni webantfwana nakulabamunyako utilungiselele ludvumo’?”

17Jesu waphuma kulelo dolobha wabashiya, waya eBhetani, lapho wefika walala khona.

Jesu ucalekisa umkhiwa

(Mak. 11:12-14,20-24)

18

21:18
Mak. 11:12,20
Ngakusasa ekuseni, nasekubuyelwa edolobheni, Jesu abesalambile. 19Wabona umkhiwa lowawuwodvwa eceleni kwendlela, wenyukela kuwo, kodvwa akatfolanga lutfo kuwo ngaphandle kwemacembe. Ngako wase utsi kuwo: “Akungabe kusavela sitselo kuwe!” Ngekushesha umkhiwa wabuna.

20Batsi nabakubona loko bafundzi bamangala, batsi: “Kwentiwe yini kutsi lomkhiwa ubune masinyane kangaka?”

21

21:21
Mat. 17:20
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Naninekukholwa ningangabati, ngeke nente emkhiwaneni kuphela, kodvwa nome nitsi kulentsaba: ‘Cukuleka, uye ujikeke elwandle,’ kuyakwenteka. 22
21:22
Mat. 7:7
18:19
Luk. 11:9
Joh. 15:7
Jak. 1:5
1 Joh. 3:22
Konkhe leniyakucela ngekukhuleka nikholwa, niyakukwemukeliswa.”

Umbuzo ngemandla aJesu

(Mak. 11:27-33; Luk. 20:1-8)

23

21:23
Mak. 11:27
Luk. 20:1
Imis. 4:7
Jesu wabuyela ethempelini kuyawufundzisa, baphristi labakhulu netibondza temaJuda beta kuye bambuta batsi: “Loku ukwenta ngamaphi emandla? Kona ngubani lona lokunike lamandla?”

24Jesu wabaphendvula watsi: “Nami ngitanibuta livi libe linye; naninginika imphendvulo, ngitanitjela kutsi lamandla lengenta ngawo letintfo ayini. 25Kubhabhatisa kwaJohane kwavelaphi? KuNkulunkulu nome kubantfu?”

Base bakhulumisana bodvwana batsi: “Sitawutsini? Nasitsi: ‘KuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Pho, animkholwanga ngani?’ 26

21:26
Mat. 14:5
Mak. 6:20
Kodvwa nasitsi: ‘Kubantfu,’ sicuku siyasesaba, ngobe bonkhe bavumelana ngekutsi Johane abengumphrofethi.” 27Base bayamphendvula Jesu batsi: “Asati.” Naye-ke wase utsi kubo: “Nami-ke ngingeke nginitjele kutsi loku ngikwenta ngamaphi emandla.”

Umfanekiso ngemadvodzana lamabili

28“Kepha nitsini-ke? Umuntfu lotsite abenemadvodzana lamabili. Waya kuleyekucala, wefike watsi: ‘Msawami, hamba uyewusebenta esivinini lamuhla!’ 29Yaphendvula yatsi: ‘Yebo, Babe, ngitakuya,’ kepha yangete yaya. 30

21:30
Mat. 7:21
Wase uya kulelenye, washo njalo nakuyo. Yaphendvula yatsi: ‘Angifuni;’ kodvwa emvakwaloko yacabanga, yase iyaphendvuka iyaya. 31
21:31
Luk. 7:29
18:14
Ngumuphi-ke emkhatsini wabo bobabili lowenta intsandvo yeyise?”

Baphendvula batsi: “Ngulona wesibili.”

Wase utsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Batselisi, netingwadla, netiphingi bayanengcelela embusweni waNkulunkulu. 32

21:32
Luk. 3:10,12
7:29-30
Ngobe Johane weta kini ngendlela yekulunga, anizange nimkholwe; kodvwa batselisi, netingwadla, netiphingi tamkholwa. Kodvwa nine, nome senibone loko, anizange niphendvuke kuze nimkholwe.”

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mak. 12:1-12; Luk. 20:9-19)

33

21:33
Hla. 80:8
Isa. 5:1-2
Jer. 2:21
Mak. 12:1
Luk. 20:9
“Lalelani nangu lomunye umfanekiso: Kwake kwaba khona umlimi labenelipulazi. Wahlanyela sivini, wasibiyela ngelutsango, wemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etjeni, wakha nendlwana lesetulu yekulindza, wase uyasicashisa lesivini. Yena-ke wase uyahamba uya khashane. 34Kwatsi nasekufika sikhatsi sekuvuna emagelebisi, watfumela tisebenti takhe kuleto ticashi kutsi timlandzele incenye yesivuno lekuyakhe. 35Leticashi tatibamba letisebenti, lesinye tasishaya, lesinye tasibulala, lesinye tasigcoba ngematje. 36Waphindze watfumela tisebenti letinyenti kunetekucala; tenta njalo futsi nakuleto tisebenti. 37Ekugcineni lomnikati watfumela umsa wakhe, atsi: ‘Batayihlonipha indvodzana yami.’ 38
21:38
Mat. 26:3
27:1
Joh. 11:53
Kodvwa tatsi ticashi natiyibona lendvodzana, takhuluma todvwana, tatsi: ‘Lena yindlalifa yakhe; wotani siteyibulala, khona sitewudla lifa layo.’ 39Tase tiyayibamba, tiyikhiphela ngephandle kwesivini, tayibulala.

40“Manje-ke nakufika lomnikati wesivini, uyawutenta njani leticashi?”

41Bamphendvula batsi: “Uyawutibhubhisa kabi leticashi letimbi, atsatse lesivini sakhe acashise ngaso kuletinye ticashi letiyakumnika titselo ngetikhatsi tato.”

42

21:42
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
Jesu watsi kubo: “Anizange nifundze yini emiBhalweni kutsi:

“ ‘Litje lelaliwa bakhi,

ngobe batsi alinamsebenti,

ligucuke laba litje lekusimisa indlu?

Loko kwentiwa yiNkhosi.

Maye, kuyasimangalisa!’

43“Ngako-ke, nginitjela kutsi: Umbuso waNkulunkulu uyawutsatfwa kini, unikwe bantfu labayawutsela titselo letifanele. [ 44Wonkhe lowela etikwalelitje uyawuhlifika, abe ticucu; kantsi leliyakuwela etikwakhe, lelitje liyawumsila, abe ngumcaba.]” Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

45Baphristi labakhulu nebaFarisi bayiva lemifanekiso yaJesu bati kutsi ukhuluma ngabo. 46Ngako bafuna kumbopha. Kodvwa besaba ticumbi tebantfu, ngobe tatitsi ungumprofethi.

22

Umfanekiso ngelidzili lemshado

(Luk. 14:15-24)

221Jesu waphindze futsi wakhuluma kubo ngemifanekiso watsi: 2

22:2
Luk. 14:16
Joh. 3:29
Semb. 19:7
“Umbuso welizulu ungafaniswa nenkhosi leyalungisela indvodzana yayo lidzili lemshado. 3Yatfumela tisebenti tayo kutsi tiyewubita lababemenyiwe kuta emshadweni, kodvwa abavumanga kuta. 4
22:4
Taga 9:2
Yaphindze yatfumela letinye tisebenti yatsi: ‘Tjelani labo labamenyiwe kutsi lidzili lami selilungile, tinkhabi tami netinkhomo tami letikhuluphalisiwe setihlatjiwe, konkhe sekulungile; wotani edzilini!’ 5Kodvwa letimenywa atinakanga, tesuka tahamba: Lesinye satiyela ensimini, lesinye satiyela ebhizinisini yaso. 6
22:6
Mat. 21:35
Letinye timenywa tabamba letisebenti, tatiphatsa dlephu, tatishaya, tatibulala. 7
22:7
Mat. 24:2
Inkhosi yatfukutsela kakhulu, yaze yakhipha imphi yemasotja leyafike yabulala bonkhe labo babulali, yashisa nelidolobha labo. 8Ngako yatsi etisebentini tayo: ‘Lidzili selilungile, kodvwa labo labebamenyiwe abakalifaneli. 9
22:9
Mat. 13:47
21:43
Ngako-ke hambani niye etinhlanganweni tetindlela nemigwaco; nimeme bonkhe lenibabonako kutsi bete edzilini.’ 10Ngako-ke tisebenti taphuma, taya etindleleni, tabutsa bonkhe letatihlangana nabo, lababi nalabahle ngalokufananako; indlu yemshado yagcwala letimenywa.

11

22:11
Isa. 61:10
Ef. 4:24
Khol. 3:10,12
Semb. 3:4
16:15
19:8
“Inkhosi yatsi iyangena itewubona timenywa, yabona kukhona lomunye labengakayembatsi ingubo yemshado, 12yatsi kuye: ‘Mnganami, ungene njani lapha ungenayo ingubo yemshado?’ Kepha yena wathula. 13
22:13
Mat. 8:12
13:41
25:30
Luk. 13:28
Inkhosi yatjela tisebenti tayo yatsi: ‘Mbopheni tandla netinyawo, nimlahle ngephandle ebumnyameni. Lapho kuyawuba khona kukhala nekugedletelisa ematinyo.’

14“Ngobe banyenti labamenyiwe, kodvwa bambalwa labakhetsiwe.”

Umbuzo ngekukhipha umtselo

(Mak. 12:13-17; Luk. 20:20-26)

15

22:15
Mak. 12:13
Luk. 20:20
Besuka lapho baFarisi bayakwakha licebo lekumgiba ngemibuzo. 16Base batfumela kuye labanye bafundzi babo kanye nemalunga ephathi yemaHerodi. Befike batsi: “Mfundzisi, siyati kutsi wena uneliciniso, ufundzisa indlela yaNkulunkulu ngeliciniso, awunaki muntfu, ngobe awubuki buso bemuntfu. 17Sitjele-ke kutsi wena utsini. Kuvunyelwe yini kutsela kuKhesari nome cha?”

18Kepha Jesu abati bubi babo watsi: “Batentisi, ningilingelani? 19Ngikhombiseni imali lenitsela ngayo!”

Base bamkhombisa denariyo. 20Wase uyababuta utsi: “Lomfanekiso nalelibito kwabani?”

21

22:21
Rom. 13:7
Bamphendvula batsi: “KwaKhesari.”

Ngako watsi kubo: “Yebo-ke, nikani Khesari lokukwaKhesari; ninike Nkulunkulu lokukwaNkulunkulu!”

22Batsi sebakuvile loko, bamangala kakhulu, bamshiya bahamba.

Umbuzo ngekuvuka kulabafile

(Mak. 12:18-27; Luk. 20:27-40)

23

22:23
Mak. 12:18
Luk. 20:27
Imis. 23:8
Ngalo lelo langa kwefika kuye baSadusi labatsi kute kuvuka kulabafile, 24
22:24
Gen. 38:8
Dut. 25:5
batsi: “Mfundzisi, Mosi watsi: ‘Nakufa indvodza ingenabantfwana, umnakabo uyamngena lomfelokati wakhe, kuze atalele umufi bantfwana.’ 25Manje le ngakitsi kwakunetelamani letatisikhombisa. Lona lomdzala watsatsa umfati, kodvwa wafa ate bantfwana, ngako umnakabo wamngena lomfati. 26Kwenteka kona loko nakuwesibili nakuwesitsatfu, kwaze kwefika kuwesikhombisa. 27Ekugcineni nalomfati wafa. 28Pho, nasekuvukwa ekufeni, lomfati uyawuba wabani kulaba labasikhombisa, ngobe bonkhe abengumfati wabo?”

29Jesu watsi kubo: “Maye! Nedukile, ngobe aniyati imiBhalo kanye nemandla aNkulunkulu! 30Ngobe ekuvukeni kulabafile abateki, abatekwa, banjengetingilosi tasezulwini. 31Kepha macondzana nekuvuswa kwalabafile: Anifundzanga yini lokwakhulunywa nguNkulunkulu kini nakatsi: 32

22:32
Eks. 3:6,15
Imis. 7:32
Heb. 11:16
‘Mine nginguNkulunkulu wa-Abrahama, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe’? Akasiye Nkulunkulu walabafile, kodvwa walabaphilako.”

33Natikuva loko ticumbi tebantfu, tamangala ngalokufundzisa kwakhe.

Umyalo lomkhulu

(Mak. 12:28-34; Luk. 10:25-28)

34Batsi nasebevile baFarisi kutsi Jesu ubathulisile baSadusi, base babutsana ndzawonye. 35

22:35
Mak. 12:28
Luk. 10:25-28
Lomunye wabo labesati semtsetfo wamlinga ngekumbuta, watsi: 36“Mfundzisi, ngumuphi umyalo lomkhulu emtsetfweni seyiyonkhe?”

37

22:37
Dut. 6:5
Jesu watsi kuye: “ ‘Uboyitsandza iNkhosi, Nkulunkulu wakho, ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, nangawo wonkhe umphefumulo wakho, nangayo yonkhe ingcondvo yakho.’ 38Ngulowo-ke umyalo lomkhulu newekucala. 39
22:39
Lev. 19:18
Rom. 13:9
Gal. 5:14
1 Thim. 1:5
Jak. 2:8
Wesibili ufanana nawo utsi: ‘Ubotsandza makhelwane wakho, njengobe utitsandza wena.’ 40
22:40
Mat. 7:12
Kuleyo miyalo yomibili kubambelele wonkhe umtsetfo kanye nemfundziso yebaphrofethi.”

Umbuzo ngaKhristu

(Mak. 12:35-37; Luk. 20:41-44)

41

22:41
Mak. 12:35
Luk. 20:41
Kwatsi basebutsene ndzawonye baFarisi, Jesu wababuta, 42watsi: “Nitsini ngaKhristu? Nitsi uyiNdvodzana yabani?” Bamphendvula batsi: “YaDavide.”

43Jesu watsi kubo: “Pho, Davide wambita njani akuMoya ngekutsi: ‘YiNkhosi,’ 44

22:44
Hla. 110:1
Imis. 2:34
1 Khor. 15:25
Heb. 1:13
10:12
nakatsi:

“ ‘INkhosi yatsi eNkhosini yami:

“Hlala lapha ngesekudla sami,

ngize ngibeke titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho” ’?

45“Ngako-ke nangabe Davide wambita ngekutsi: ‘YiNkhosi,’ uyiNdvodzana yakhe njani?”

46Kwabate ngisho namunye lowaba nelivi labengamphendvula ngalo; kusukela ngalelo langa kute lowaphindze waba nesibindzi sekumbuta.