Siswati 1996 (SWA96)
21

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mak. 11:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211

21:1
Mak. 11:1
Luk. 19:29
Batsi kube basondzele eJerusalema, sebefikile eBhethifage, ngaseNtsabeni Yemincumo, Jesu watfuma bafundzi bakhe lababili, 2watsi kubo: “Hambani niye edolobhaneni lelibhekene nani, nitawukhandza imbongolo iboshiwe inelitfole layo; titfukululeni, nitiletse kimi! 3Nakukhona lokhuluma lutfo ngato kini, nibotsi: ‘INkhosi iyatidzinga, itatibuyisa masinyane.’ ”

4Loku kwenteka kuze kugcwaliseke lokwashiwo ngumphrofethi nakatsi:

5

21:5
Isa. 62:11
Zak. 9:9
“Khulumani kuyo iNdvodzakati yaseSiyoni

kutsi: ‘Bheka iNkhosi yakho ita kuwe,

itfobekile, igibele embongolweni,

yebo, etfoleni, enkhonyaneni yembongolo.’ ”

6

21:6
Mak. 11:4
Luk. 19:32
Ngako bafundzi bahamba, benta njengobe Jesu abebatjelile. 7
21:7
Joh. 12:12
Bayiletsa imbongolo kanye nelitfole layo, bagaca tingubo etikwato, wase uyagibela. 8
21:8
2 Khos. 9:13
Sicumbi lesikhulu sebantfu sendlala tingubo taso phansi emgwacweni, labanye bageca emagala etihlahla, bawendlala phansi. 9
21:9
Hla. 118:25-26
148:1
Mat. 23:39
Leticumbi letatihamba embikwakhe naletatimlandzela tatimemeta titsi:

“Hosana kuyo iNdvodzana yaDavide!

Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi!

Hosana kulelisetulu kakhulu!”

10Kwatsi nakangenako Jesu eJerusalema, kwanyakatela lidolobha lonkhe, bantfu babutana batsi: “Ngubani-ke yena lo?”

11

21:11
Mat. 2:23
Ticumbi taphendvula tatsi: “Lona nguJesu, umphrofethi waseNazaretha yaseGalile.”

Jesu ethempelini

(Mak. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12

21:12
Dut. 14:24
Mak. 11:15
Luk. 19:45
Joh. 2:14
Jesu wangena ethempelini, wakhipha bonkhe lababetsengisa nalababetsenga ethempelini, waketula ematafula alababentjintja timali, netitulo talabo lababetsengisa ematuba. 13
21:13
Isa. 56:7
Jer. 7:11
Watsi kubo: “Kubhaliwe kutsi: ‘Indlu yami iyawubitwa ngekutsi yindlu yekuthandaza,’ kepha nine seniyente umgedze wetigelekece.”

14Asesethempelini kwase kufika kuye timphumphutse netinchute, watiphilisa tonkhe. 15Baphristi labakhulu netati temtsetfo tatfukutsela tacansuka natibona letimangaliso labetenta Jesu, nebantfwana bamemeta ethempelini batsi: “Hosana kuyo iNdvodzana yaDavide!” 16

21:16
Hla. 8:2
Ngako batsi kuJesu: “Uyeva yini kutsi batsini?”

Wabaphendvula watsi: “Yebo, ngiyeva. Anizange nifundze yini kutsi: ‘Emlonyeni webantfwana nakulabamunyako utilungiselele ludvumo’?”

17Jesu waphuma kulelo dolobha wabashiya, waya eBhetani, lapho wefika walala khona.

Jesu ucalekisa umkhiwa

(Mak. 11:12-14,20-24)

18

21:18
Mak. 11:12,20
Ngakusasa ekuseni, nasekubuyelwa edolobheni, Jesu abesalambile. 19Wabona umkhiwa lowawuwodvwa eceleni kwendlela, wenyukela kuwo, kodvwa akatfolanga lutfo kuwo ngaphandle kwemacembe. Ngako wase utsi kuwo: “Akungabe kusavela sitselo kuwe!” Ngekushesha umkhiwa wabuna.

20Batsi nabakubona loko bafundzi bamangala, batsi: “Kwentiwe yini kutsi lomkhiwa ubune masinyane kangaka?”

21

21:21
Mat. 17:20
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Naninekukholwa ningangabati, ngeke nente emkhiwaneni kuphela, kodvwa nome nitsi kulentsaba: ‘Cukuleka, uye ujikeke elwandle,’ kuyakwenteka. 22
21:22
Mat. 7:7
18:19
Luk. 11:9
Joh. 15:7
Jak. 1:5
1 Joh. 3:22
Konkhe leniyakucela ngekukhuleka nikholwa, niyakukwemukeliswa.”

Umbuzo ngemandla aJesu

(Mak. 11:27-33; Luk. 20:1-8)

23

21:23
Mak. 11:27
Luk. 20:1
Imis. 4:7
Jesu wabuyela ethempelini kuyawufundzisa, baphristi labakhulu netibondza temaJuda beta kuye bambuta batsi: “Loku ukwenta ngamaphi emandla? Kona ngubani lona lokunike lamandla?”

24Jesu wabaphendvula watsi: “Nami ngitanibuta livi libe linye; naninginika imphendvulo, ngitanitjela kutsi lamandla lengenta ngawo letintfo ayini. 25Kubhabhatisa kwaJohane kwavelaphi? KuNkulunkulu nome kubantfu?”

Base bakhulumisana bodvwana batsi: “Sitawutsini? Nasitsi: ‘KuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Pho, animkholwanga ngani?’ 26

21:26
Mat. 14:5
Mak. 6:20
Kodvwa nasitsi: ‘Kubantfu,’ sicuku siyasesaba, ngobe bonkhe bavumelana ngekutsi Johane abengumphrofethi.” 27Base bayamphendvula Jesu batsi: “Asati.” Naye-ke wase utsi kubo: “Nami-ke ngingeke nginitjele kutsi loku ngikwenta ngamaphi emandla.”

Umfanekiso ngemadvodzana lamabili

28“Kepha nitsini-ke? Umuntfu lotsite abenemadvodzana lamabili. Waya kuleyekucala, wefike watsi: ‘Msawami, hamba uyewusebenta esivinini lamuhla!’ 29Yaphendvula yatsi: ‘Yebo, Babe, ngitakuya,’ kepha yangete yaya. 30

21:30
Mat. 7:21
Wase uya kulelenye, washo njalo nakuyo. Yaphendvula yatsi: ‘Angifuni;’ kodvwa emvakwaloko yacabanga, yase iyaphendvuka iyaya. 31
21:31
Luk. 7:29
18:14
Ngumuphi-ke emkhatsini wabo bobabili lowenta intsandvo yeyise?”

Baphendvula batsi: “Ngulona wesibili.”

Wase utsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Batselisi, netingwadla, netiphingi bayanengcelela embusweni waNkulunkulu. 32

21:32
Luk. 3:10,12
7:29-30
Ngobe Johane weta kini ngendlela yekulunga, anizange nimkholwe; kodvwa batselisi, netingwadla, netiphingi tamkholwa. Kodvwa nine, nome senibone loko, anizange niphendvuke kuze nimkholwe.”

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mak. 12:1-12; Luk. 20:9-19)

33

21:33
Hla. 80:8
Isa. 5:1-2
Jer. 2:21
Mak. 12:1
Luk. 20:9
“Lalelani nangu lomunye umfanekiso: Kwake kwaba khona umlimi labenelipulazi. Wahlanyela sivini, wasibiyela ngelutsango, wemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etjeni, wakha nendlwana lesetulu yekulindza, wase uyasicashisa lesivini. Yena-ke wase uyahamba uya khashane. 34Kwatsi nasekufika sikhatsi sekuvuna emagelebisi, watfumela tisebenti takhe kuleto ticashi kutsi timlandzele incenye yesivuno lekuyakhe. 35Leticashi tatibamba letisebenti, lesinye tasishaya, lesinye tasibulala, lesinye tasigcoba ngematje. 36Waphindze watfumela tisebenti letinyenti kunetekucala; tenta njalo futsi nakuleto tisebenti. 37Ekugcineni lomnikati watfumela umsa wakhe, atsi: ‘Batayihlonipha indvodzana yami.’ 38
21:38
Mat. 26:3
27:1
Joh. 11:53
Kodvwa tatsi ticashi natiyibona lendvodzana, takhuluma todvwana, tatsi: ‘Lena yindlalifa yakhe; wotani siteyibulala, khona sitewudla lifa layo.’ 39Tase tiyayibamba, tiyikhiphela ngephandle kwesivini, tayibulala.

40“Manje-ke nakufika lomnikati wesivini, uyawutenta njani leticashi?”

41Bamphendvula batsi: “Uyawutibhubhisa kabi leticashi letimbi, atsatse lesivini sakhe acashise ngaso kuletinye ticashi letiyakumnika titselo ngetikhatsi tato.”

42

21:42
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
Jesu watsi kubo: “Anizange nifundze yini emiBhalweni kutsi:

“ ‘Litje lelaliwa bakhi,

ngobe batsi alinamsebenti,

ligucuke laba litje lekusimisa indlu?

Loko kwentiwa yiNkhosi.

Maye, kuyasimangalisa!’

43“Ngako-ke, nginitjela kutsi: Umbuso waNkulunkulu uyawutsatfwa kini, unikwe bantfu labayawutsela titselo letifanele. [ 44Wonkhe lowela etikwalelitje uyawuhlifika, abe ticucu; kantsi leliyakuwela etikwakhe, lelitje liyawumsila, abe ngumcaba.]” Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

45Baphristi labakhulu nebaFarisi bayiva lemifanekiso yaJesu bati kutsi ukhuluma ngabo. 46Ngako bafuna kumbopha. Kodvwa besaba ticumbi tebantfu, ngobe tatitsi ungumprofethi.