Siswati 1996 (SWA96)
19

Jesu ufundzisa ngedivosi yebantfu labashadile

(Mak. 10:1-12)

191Kwatsi Jesu asacedze kukhuluma, wesuka eGalile waya eveni laseJudiya, ngesheya kwemfula iJordane. 2Ticumbi letikhulu tebantfu tamlandzela, watiphilisa khona lapho.

3Labanye baFarisi beta kuye bamlinga batsi: “Kuvunyelwe yini kutsi indvodza idivose umkayo nome ngasiphi sizatfu?”

4

19:4
Gen. 1:27
5:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Anizange niwufundze yini lomBhalo lotsi: ‘Ekucaleni uMdali wenta umuntfu lomdvuna nalomsikati’? 5
19:5
Gen. 2:24
Ef. 5:31
Watsi: ‘Ngenca yaloko-ke indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumkayo, labo-ke bobabili sebayawuba nyamanye.’ 6Ngako-ke abasebabili, kodvwa sebamunye. Ngako-ke loko lakuhlanganisile Nkulunkulu, akungabe kusehlukaniswa ngumuntfu.”

7

19:7
Dut. 24:1-4
Mat. 5:31
Batsi kuye: “Pho, Mosi wasinikelani lomyalo wekutsi indvodza ingamnika umfati wayo incwadzi yedivosi bese iyamlahla?”

8Jesu watsi kubo: “Mosi waninika imvume yekudivosa nebafati benu ngenca yebulukhuni betinhlitiyo tenu. Kodvwa kwakungenjalo kusukela ekucaleni. 9

19:9
Mat. 5:32
Luk. 16:18
1 Khor. 7:10-11
Kodvwa ngitsi kini: Wonkhe umuntfu lodivosa umkakhe ngaphandle kwanakaphingile, bese ushada lomunye umfati, uyaphinga; naloshada umfati lodivosiwe uyaphinga.” “naloshada umfati lodivosiwe uyaphinga” Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo

10Bafundzi bakhe batsi kuye: “Nangabe injalo kantsi indzaba yendvodza nemfati, kuncono kungashadi.”

11Kepha watsi kubo: “Akusibo bonkhe labangalemukela lelivi, ngaphandle kwalabo labakuphiwe. 12Ngobe kukhona batsenwa labatalwa banjalo kwasetiswini tabonina; kukhona nebatsenwa labatsenwa bantfu; kukhona futsi nebatsenwa labatitsena bona ngenca yembuso welizulu. Lowo longakhona kukwemukela loko, akakwemukele!”

Jesu ubusisa bantfwana labancane

(Mak. 10:13-16; Luk. 18:15-17)

13Kwase kuletfwa bantfwana kuJesu, kuze atewubeka tandla etikwabo, abathandazele; kepha bafundzi bakhe babekhuta labo bantfu. 14Jesu watsi: “Vumelani bantfwana bete kimi, ningabaleli, ngobe umbuso welizulu ungewalabanjalo.”

15Wababeka tandla, wase uyesuka uyahamba.

Lijaha lelinjingile

(Mak. 10:17-31; Luk. 18:18-30)

16Kwase kufika lijaha lelitsite kuJesu latsi: “Mfundzisi, ngingahle ngenteni lokulungile kuze ngitewuba nekuphila lokuphakadze?”

17Jesu watsi kulo: “Ungibutelani ngalokulungile? Munye kuphela lolungile. Kepha nawutsandza kungena ekuphileni, gcina imiyalo!”

18Labuta latsi: “Miphi?” Jesu waliphendvula watsi: “Ungabulali; ungaphingi; ungebi; ungafakazi emanga; 19

19:19
Eks. 20:12-16
Lev. 19:18
Dut. 5:16-20
Mat. 22:39
Rom. 13:9
Gal. 5:14
Jak. 2:8
hlonipha uyihlo nenyoko; utsandze makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.”

20Lelijaha laphendvula latsi: “Konkhe loku ngikugcinile, manje yini lesasele?”

21

19:21
Mat. 6:19
Luk. 12:33
Jesu watsi kulo: “Nawufuna kuphelela, hamba utsengise ngako konkhe lonako, uphe labaphuyile, uyawuba nemcebo ezulwini; bese uyabuya uyangilandzela.”

22Lelijaha nalikuva loko, lahamba lidzabukile, ngobe belicebe kakhulu.

23Kepha Jesu watsi kubafundzi bakhe: “Ngicinisile, ngitsi kini: Kulukhuni kumuntfu lonjinge kakhulu kungena embusweni welizulu. 24Futsi ngitsi kini: Kulula kutsi likamela lingene embotjeni yenyalitsi, kunekutsi umuntfu lonjingile angene embusweni waNkulunkulu.”

25Batsi nabakuva loko bafundzi, bamangala batsi: “Pho, ngubani-ke longasindziswa?”

26

19:26
Gen. 18:14
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Jesu wababukisisa, wase uyabaphendvula utsi: “Angeke akwente umuntfu loko; kodvwa kuNkulunkulu konkhe kungenteka.”

27

19:27
Mak. 10:28
Luk. 18:28
Phetro waphendvula watsi: “Asubuke, tsine sishiye konkhe, salandzela wena. Kepha siyawutfolani?”

28

19:28
Isa. 65:17
Dan. 7:9
Mat. 25:31
Luk. 22:29-30
Semb. 21:1
Jesu watsi kubo: “Ngicinisile, ngitsi kini: Nine leningilandzelako, kuyawutsi nakudalwa kabusha tintfo tonkhe, ngesikhatsi iNdvodzana yeMuntfu seyihleti esihlalweni senkhatimulo yebukhosi bayo, nani niyawuhlala etihlalweni tebukhosi letili-12, nehlulele tive letili-12 taka-Israyeli. 29
19:29
Dut. 33:9
Jobe 42:12
Heb. 10:34
Wonkhe lodzele tindlu, nome bomnakabo, nome bodzadzewabo, nome uyise, nome unina, nome bantfwana, nome emasimi ngenca yami, uyakwemukela ngalokuphindvwe kanyenti, adle nelifa lekuphila lokuphakadze. 30
19:30
Mat. 20:16
Mak. 10:31
Luk. 13:30
Kodvwa labanyenti lababekucala bayawuba bekugcina, nalababekugcina bayawuba bekucala.”

20

Tisebenti esivinini

201“Umbuso welizulu ufanana nemnikati wesivini, lowaphuma ekuseni ayawucasha emadvodza ekusebenta esivinini sakhe. 2Watsi asavumelene naletisebenti kutsi utatiholela denariyo munye ngelilanga, wase ubatfumela esivinini sakhe, 3watsi uyaphuma futsi ngeli-awa lemfica, wabona lamanye emadvodza emile nje emakethe ayingilekile, 4nakuwo watsi: ‘Hambani nani niyewusebenta esivinini sami, ngitaniholela loko lokunifanele.’ Bahamba-ke. 5Waphindze waphuma futsi emini ngeli-awa leli-12, kwaba njalo, nangeli-awa lesitsatfu entsambama wenta njalo. 6Kwakungacishe kube li-awa lesihlanu entsambama lapho atsi uyaphuma futsi, wakhandza labanye bemile. Wafike wababuta watsi: ‘Nimeleni lapha lonkhe lelilanga seloku ningenti lutfo?’ 7Batsi kuye: ‘Kute losicashile.’ Wase utsi nakubo: ‘Kulungile, hambani nani niye esivinini sami!’

8

20:8
Lev. 19:13
Dut. 24:15
“Kwatsi entsambama lomniyo wesivini watsi endvuneni yakhe: ‘Bita tonkhe tisebenti, utiholele imali yato, ucale ngaleti tekugcina, ugcine ngaleti tekucala!’ 9Kutsite natifika leti teli-awa lesihlanu entsambama, watiholela denariyo munye sisinye. 10Nabefika laba bekucala, bebacabanga kutsi utabaholela kakhudlwana, kodvwa nabo wabaholela denariyo munye, umuntfu amunye. 11Batsi nabamemukela, bacala bakhonona kulomnikati wesivini, 12batsi: ‘Laba bekugcina basebente li-awa linye nje, ubalinganiseleni natsi lesitfwele bumatima lobungaka, sashiswa nalilanga lasensimini?’

13“Waphendvula watsi kulomunye wabo: ‘Mnganami, phela angikoni; kantsi kakadze besingakavumelani ngadenariyo munye yini nawe? 14Tsatsa lokukwakho sehlukane; kepha mine ngiyatitsandzela kunika nalona wekugcina liholo lelingangelakho. 15

20:15
Rom. 9:16,21
Kantsi angikavumeleki yini kwenta lengikutsandzako ngalokukwami? Nome unemona ngekutsi ngiyephana?’

16

20:16
Mat. 19:30
Mak. 10:31
Luk. 13:30
“Kanjalo bekugcina bayawuba bekucala, nebekucala babe bekugcina.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mak. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17

20:17
Mat. 16:21
17:22
Mak. 10:32
Luk. 18:31
Watsi Jesu asesendleleni enyukela eJerusalema, wabitela bafundzi bakhe ngasense, wakhuluma nabo endleleni, watsi: 18“Lalelani la, sesiya eJerusalema, lapho iNdvodzana yeMuntfu itawunikelwa kubaphristi labakhulu netati temtsetfo, bese bayilahla ngelicala kutsi ibulawe. 19
20:19
Mat. 27:2
Joh. 18:28
Batayinikela etandleni tebetive, kuze iphukutwe, bayishaye, bese bayibetsela esiphambanweni; kodvwa ngelilanga lesitsatfu itawuvuswa ekufeni.”

Sicelo senina

(Mak. 10:35-45)

20

20:20
Mat. 4:21
Mak. 10:35
Kwase kufika kuye unina wemadvodzana aZebedi nalamadvodzana akhe, wakhotsama embikwakhe, wabeka sicelo.

21

20:21
Mat. 19:28
Jesu wambuta watsi: “Ufunani?”

Watsi yena: “Yetsembisa kutsi lamadvodzana ami lamabili ayawuhlala, lenye ngesekudla sakho, lenye ngesancele sakho embusweni wakho.”

22

20:22
Mat. 26:39,42
Luk. 12:50
Joh. 18:11
Jesu waphendvula watsi: “Anikwati lenikucelako. Ningayinatsa yini lendzebe yelusizi lesengitayinatsa?”

Baphendvula batsi: “Singayinatsa.”

23Jesu watsi: “Yebo-ke, nitayinatsa leyo ndzebe, kantsi kuhlala ngesekudla sami nangesancele akusiko kwami kutsi ngephane ngako, kodvwa kwalabo labakulungiselelwe nguBabe.”

24

20:24
Mak. 10:41
Luk. 22:24
Batsi nabakuva loko labafundzi labalishumi, batitfukutselela letelamani letimbili. 25Kepha Jesu wababita watsi: “Niyati kutsi babusi betive babusa etikwato, netikhulu tato titiphetse ngetandla letimatima. 26
20:26
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Luk. 22:26
1 Khor. 9:19
Akunjalo-ke lapha kini, kodvwa wonkhe umuntfu lofuna kuba mkhulu emkhatsini wenu, akabe sikhonti senu, 27nalofuna kuba wekucala emkhatsini wenu, akabe sisebenti senu. 28
20:28
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Phet. 1:18
Njengobe neNdvodzana yeMuntfu ayitelanga kukhontwa, kepha yetela kutawukhonta nekunikela ngemphilo yayo, kutsi ibe yinhlawulo yalabanyenti.”

Jesu uphilisa timphumphutse letimbili

(Mak. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29

20:29
Mak. 10:46
Luk. 18:35
Batsi nabaphuma eJerikho, sicumbi lesikhulu salandzela Jesu. 30Timphumphutse letimbili, letatihleti elusentseni lwemgwaco, teva kutsi nguJesu lona lowengcako, tase tiyamemeta titsi: “Nkhosi, Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

31Kepha sicumbi sebantfu satitsetsisa sitsi atibindze. Kodvwa kwaba ngukhona timemeta kakhulu titsi: “Nkhosi, Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

32Kepha Jesu wema watibita, watibuta watsi: “Nifuna nginenteleni?”

33Tatsi kuye: “Nkhosi, sifuna kutsi emehlo etfu avuleke.”

34Jesu watihawukela, watsintsa emehlo ato, tabona masinyane, tase tiyamlandzela.

21

Jesu ungena eJerusalema ngeludvumo

(Mak. 11:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

211

21:1
Mak. 11:1
Luk. 19:29
Batsi kube basondzele eJerusalema, sebefikile eBhethifage, ngaseNtsabeni Yemincumo, Jesu watfuma bafundzi bakhe lababili, 2watsi kubo: “Hambani niye edolobhaneni lelibhekene nani, nitawukhandza imbongolo iboshiwe inelitfole layo; titfukululeni, nitiletse kimi! 3Nakukhona lokhuluma lutfo ngato kini, nibotsi: ‘INkhosi iyatidzinga, itatibuyisa masinyane.’ ”

4Loku kwenteka kuze kugcwaliseke lokwashiwo ngumphrofethi nakatsi:

5

21:5
Isa. 62:11
Zak. 9:9
“Khulumani kuyo iNdvodzakati yaseSiyoni

kutsi: ‘Bheka iNkhosi yakho ita kuwe,

itfobekile, igibele embongolweni,

yebo, etfoleni, enkhonyaneni yembongolo.’ ”

6

21:6
Mak. 11:4
Luk. 19:32
Ngako bafundzi bahamba, benta njengobe Jesu abebatjelile. 7
21:7
Joh. 12:12
Bayiletsa imbongolo kanye nelitfole layo, bagaca tingubo etikwato, wase uyagibela. 8
21:8
2 Khos. 9:13
Sicumbi lesikhulu sebantfu sendlala tingubo taso phansi emgwacweni, labanye bageca emagala etihlahla, bawendlala phansi. 9
21:9
Hla. 118:25-26
148:1
Mat. 23:39
Leticumbi letatihamba embikwakhe naletatimlandzela tatimemeta titsi:

“Hosana kuyo iNdvodzana yaDavide!

Ubusisiwe lotako egameni leNkhosi!

Hosana kulelisetulu kakhulu!”

10Kwatsi nakangenako Jesu eJerusalema, kwanyakatela lidolobha lonkhe, bantfu babutana batsi: “Ngubani-ke yena lo?”

11

21:11
Mat. 2:23
Ticumbi taphendvula tatsi: “Lona nguJesu, umphrofethi waseNazaretha yaseGalile.”

Jesu ethempelini

(Mak. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)

12

21:12
Dut. 14:24
Mak. 11:15
Luk. 19:45
Joh. 2:14
Jesu wangena ethempelini, wakhipha bonkhe lababetsengisa nalababetsenga ethempelini, waketula ematafula alababentjintja timali, netitulo talabo lababetsengisa ematuba. 13
21:13
Isa. 56:7
Jer. 7:11
Watsi kubo: “Kubhaliwe kutsi: ‘Indlu yami iyawubitwa ngekutsi yindlu yekuthandaza,’ kepha nine seniyente umgedze wetigelekece.”

14Asesethempelini kwase kufika kuye timphumphutse netinchute, watiphilisa tonkhe. 15Baphristi labakhulu netati temtsetfo tatfukutsela tacansuka natibona letimangaliso labetenta Jesu, nebantfwana bamemeta ethempelini batsi: “Hosana kuyo iNdvodzana yaDavide!” 16

21:16
Hla. 8:2
Ngako batsi kuJesu: “Uyeva yini kutsi batsini?”

Wabaphendvula watsi: “Yebo, ngiyeva. Anizange nifundze yini kutsi: ‘Emlonyeni webantfwana nakulabamunyako utilungiselele ludvumo’?”

17Jesu waphuma kulelo dolobha wabashiya, waya eBhetani, lapho wefika walala khona.

Jesu ucalekisa umkhiwa

(Mak. 11:12-14,20-24)

18

21:18
Mak. 11:12,20
Ngakusasa ekuseni, nasekubuyelwa edolobheni, Jesu abesalambile. 19Wabona umkhiwa lowawuwodvwa eceleni kwendlela, wenyukela kuwo, kodvwa akatfolanga lutfo kuwo ngaphandle kwemacembe. Ngako wase utsi kuwo: “Akungabe kusavela sitselo kuwe!” Ngekushesha umkhiwa wabuna.

20Batsi nabakubona loko bafundzi bamangala, batsi: “Kwentiwe yini kutsi lomkhiwa ubune masinyane kangaka?”

21

21:21
Mat. 17:20
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Naninekukholwa ningangabati, ngeke nente emkhiwaneni kuphela, kodvwa nome nitsi kulentsaba: ‘Cukuleka, uye ujikeke elwandle,’ kuyakwenteka. 22
21:22
Mat. 7:7
18:19
Luk. 11:9
Joh. 15:7
Jak. 1:5
1 Joh. 3:22
Konkhe leniyakucela ngekukhuleka nikholwa, niyakukwemukeliswa.”

Umbuzo ngemandla aJesu

(Mak. 11:27-33; Luk. 20:1-8)

23

21:23
Mak. 11:27
Luk. 20:1
Imis. 4:7
Jesu wabuyela ethempelini kuyawufundzisa, baphristi labakhulu netibondza temaJuda beta kuye bambuta batsi: “Loku ukwenta ngamaphi emandla? Kona ngubani lona lokunike lamandla?”

24Jesu wabaphendvula watsi: “Nami ngitanibuta livi libe linye; naninginika imphendvulo, ngitanitjela kutsi lamandla lengenta ngawo letintfo ayini. 25Kubhabhatisa kwaJohane kwavelaphi? KuNkulunkulu nome kubantfu?”

Base bakhulumisana bodvwana batsi: “Sitawutsini? Nasitsi: ‘KuNkulunkulu,’ utawutsi: ‘Pho, animkholwanga ngani?’ 26

21:26
Mat. 14:5
Mak. 6:20
Kodvwa nasitsi: ‘Kubantfu,’ sicuku siyasesaba, ngobe bonkhe bavumelana ngekutsi Johane abengumphrofethi.” 27Base bayamphendvula Jesu batsi: “Asati.” Naye-ke wase utsi kubo: “Nami-ke ngingeke nginitjele kutsi loku ngikwenta ngamaphi emandla.”

Umfanekiso ngemadvodzana lamabili

28“Kepha nitsini-ke? Umuntfu lotsite abenemadvodzana lamabili. Waya kuleyekucala, wefike watsi: ‘Msawami, hamba uyewusebenta esivinini lamuhla!’ 29Yaphendvula yatsi: ‘Yebo, Babe, ngitakuya,’ kepha yangete yaya. 30

21:30
Mat. 7:21
Wase uya kulelenye, washo njalo nakuyo. Yaphendvula yatsi: ‘Angifuni;’ kodvwa emvakwaloko yacabanga, yase iyaphendvuka iyaya. 31
21:31
Luk. 7:29
18:14
Ngumuphi-ke emkhatsini wabo bobabili lowenta intsandvo yeyise?”

Baphendvula batsi: “Ngulona wesibili.”

Wase utsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Batselisi, netingwadla, netiphingi bayanengcelela embusweni waNkulunkulu. 32

21:32
Luk. 3:10,12
7:29-30
Ngobe Johane weta kini ngendlela yekulunga, anizange nimkholwe; kodvwa batselisi, netingwadla, netiphingi tamkholwa. Kodvwa nine, nome senibone loko, anizange niphendvuke kuze nimkholwe.”

Umfanekiso ngeticashi tesivini

(Mak. 12:1-12; Luk. 20:9-19)

33

21:33
Hla. 80:8
Isa. 5:1-2
Jer. 2:21
Mak. 12:1
Luk. 20:9
“Lalelani nangu lomunye umfanekiso: Kwake kwaba khona umlimi labenelipulazi. Wahlanyela sivini, wasibiyela ngelutsango, wemba umgodzi wekuhlutela emagelebisi etjeni, wakha nendlwana lesetulu yekulindza, wase uyasicashisa lesivini. Yena-ke wase uyahamba uya khashane. 34Kwatsi nasekufika sikhatsi sekuvuna emagelebisi, watfumela tisebenti takhe kuleto ticashi kutsi timlandzele incenye yesivuno lekuyakhe. 35Leticashi tatibamba letisebenti, lesinye tasishaya, lesinye tasibulala, lesinye tasigcoba ngematje. 36Waphindze watfumela tisebenti letinyenti kunetekucala; tenta njalo futsi nakuleto tisebenti. 37Ekugcineni lomnikati watfumela umsa wakhe, atsi: ‘Batayihlonipha indvodzana yami.’ 38
21:38
Mat. 26:3
27:1
Joh. 11:53
Kodvwa tatsi ticashi natiyibona lendvodzana, takhuluma todvwana, tatsi: ‘Lena yindlalifa yakhe; wotani siteyibulala, khona sitewudla lifa layo.’ 39Tase tiyayibamba, tiyikhiphela ngephandle kwesivini, tayibulala.

40“Manje-ke nakufika lomnikati wesivini, uyawutenta njani leticashi?”

41Bamphendvula batsi: “Uyawutibhubhisa kabi leticashi letimbi, atsatse lesivini sakhe acashise ngaso kuletinye ticashi letiyakumnika titselo ngetikhatsi tato.”

42

21:42
Hla. 118:22
Isa. 28:16
Imis. 4:11
Rom. 9:33
1 Phet. 2:4
Jesu watsi kubo: “Anizange nifundze yini emiBhalweni kutsi:

“ ‘Litje lelaliwa bakhi,

ngobe batsi alinamsebenti,

ligucuke laba litje lekusimisa indlu?

Loko kwentiwa yiNkhosi.

Maye, kuyasimangalisa!’

43“Ngako-ke, nginitjela kutsi: Umbuso waNkulunkulu uyawutsatfwa kini, unikwe bantfu labayawutsela titselo letifanele. [ 44Wonkhe lowela etikwalelitje uyawuhlifika, abe ticucu; kantsi leliyakuwela etikwakhe, lelitje liyawumsila, abe ngumcaba.]” Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

45Baphristi labakhulu nebaFarisi bayiva lemifanekiso yaJesu bati kutsi ukhuluma ngabo. 46Ngako bafuna kumbopha. Kodvwa besaba ticumbi tebantfu, ngobe tatitsi ungumprofethi.