Siswati 1996 (SWA96)
20

Tisebenti esivinini

201“Umbuso welizulu ufanana nemnikati wesivini, lowaphuma ekuseni ayawucasha emadvodza ekusebenta esivinini sakhe. 2Watsi asavumelene naletisebenti kutsi utatiholela denariyo munye ngelilanga, wase ubatfumela esivinini sakhe, 3watsi uyaphuma futsi ngeli-awa lemfica, wabona lamanye emadvodza emile nje emakethe ayingilekile, 4nakuwo watsi: ‘Hambani nani niyewusebenta esivinini sami, ngitaniholela loko lokunifanele.’ Bahamba-ke. 5Waphindze waphuma futsi emini ngeli-awa leli-12, kwaba njalo, nangeli-awa lesitsatfu entsambama wenta njalo. 6Kwakungacishe kube li-awa lesihlanu entsambama lapho atsi uyaphuma futsi, wakhandza labanye bemile. Wafike wababuta watsi: ‘Nimeleni lapha lonkhe lelilanga seloku ningenti lutfo?’ 7Batsi kuye: ‘Kute losicashile.’ Wase utsi nakubo: ‘Kulungile, hambani nani niye esivinini sami!’

8

20:8
Lev. 19:13
Dut. 24:15
“Kwatsi entsambama lomniyo wesivini watsi endvuneni yakhe: ‘Bita tonkhe tisebenti, utiholele imali yato, ucale ngaleti tekugcina, ugcine ngaleti tekucala!’ 9Kutsite natifika leti teli-awa lesihlanu entsambama, watiholela denariyo munye sisinye. 10Nabefika laba bekucala, bebacabanga kutsi utabaholela kakhudlwana, kodvwa nabo wabaholela denariyo munye, umuntfu amunye. 11Batsi nabamemukela, bacala bakhonona kulomnikati wesivini, 12batsi: ‘Laba bekugcina basebente li-awa linye nje, ubalinganiseleni natsi lesitfwele bumatima lobungaka, sashiswa nalilanga lasensimini?’

13“Waphendvula watsi kulomunye wabo: ‘Mnganami, phela angikoni; kantsi kakadze besingakavumelani ngadenariyo munye yini nawe? 14Tsatsa lokukwakho sehlukane; kepha mine ngiyatitsandzela kunika nalona wekugcina liholo lelingangelakho. 15

20:15
Rom. 9:16,21
Kantsi angikavumeleki yini kwenta lengikutsandzako ngalokukwami? Nome unemona ngekutsi ngiyephana?’

16

20:16
Mat. 19:30
Mak. 10:31
Luk. 13:30
“Kanjalo bekugcina bayawuba bekucala, nebekucala babe bekugcina.”

Jesu ukhuluma kwesitsatfu ngekufa kwakhe

(Mak. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17

20:17
Mat. 16:21
17:22
Mak. 10:32
Luk. 18:31
Watsi Jesu asesendleleni enyukela eJerusalema, wabitela bafundzi bakhe ngasense, wakhuluma nabo endleleni, watsi: 18“Lalelani la, sesiya eJerusalema, lapho iNdvodzana yeMuntfu itawunikelwa kubaphristi labakhulu netati temtsetfo, bese bayilahla ngelicala kutsi ibulawe. 19
20:19
Mat. 27:2
Joh. 18:28
Batayinikela etandleni tebetive, kuze iphukutwe, bayishaye, bese bayibetsela esiphambanweni; kodvwa ngelilanga lesitsatfu itawuvuswa ekufeni.”

Sicelo senina

(Mak. 10:35-45)

20

20:20
Mat. 4:21
Mak. 10:35
Kwase kufika kuye unina wemadvodzana aZebedi nalamadvodzana akhe, wakhotsama embikwakhe, wabeka sicelo.

21

20:21
Mat. 19:28
Jesu wambuta watsi: “Ufunani?”

Watsi yena: “Yetsembisa kutsi lamadvodzana ami lamabili ayawuhlala, lenye ngesekudla sakho, lenye ngesancele sakho embusweni wakho.”

22

20:22
Mat. 26:39,42
Luk. 12:50
Joh. 18:11
Jesu waphendvula watsi: “Anikwati lenikucelako. Ningayinatsa yini lendzebe yelusizi lesengitayinatsa?”

Baphendvula batsi: “Singayinatsa.”

23Jesu watsi: “Yebo-ke, nitayinatsa leyo ndzebe, kantsi kuhlala ngesekudla sami nangesancele akusiko kwami kutsi ngephane ngako, kodvwa kwalabo labakulungiselelwe nguBabe.”

24

20:24
Mak. 10:41
Luk. 22:24
Batsi nabakuva loko labafundzi labalishumi, batitfukutselela letelamani letimbili. 25Kepha Jesu wababita watsi: “Niyati kutsi babusi betive babusa etikwato, netikhulu tato titiphetse ngetandla letimatima. 26
20:26
Mat. 23:11
Mak. 9:35
Luk. 22:26
1 Khor. 9:19
Akunjalo-ke lapha kini, kodvwa wonkhe umuntfu lofuna kuba mkhulu emkhatsini wenu, akabe sikhonti senu, 27nalofuna kuba wekucala emkhatsini wenu, akabe sisebenti senu. 28
20:28
Joh. 13:14
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1 Thim. 2:6
Thit. 2:14
1 Phet. 1:18
Njengobe neNdvodzana yeMuntfu ayitelanga kukhontwa, kepha yetela kutawukhonta nekunikela ngemphilo yayo, kutsi ibe yinhlawulo yalabanyenti.”

Jesu uphilisa timphumphutse letimbili

(Mak. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29

20:29
Mak. 10:46
Luk. 18:35
Batsi nabaphuma eJerikho, sicumbi lesikhulu salandzela Jesu. 30Timphumphutse letimbili, letatihleti elusentseni lwemgwaco, teva kutsi nguJesu lona lowengcako, tase tiyamemeta titsi: “Nkhosi, Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

31Kepha sicumbi sebantfu satitsetsisa sitsi atibindze. Kodvwa kwaba ngukhona timemeta kakhulu titsi: “Nkhosi, Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

32Kepha Jesu wema watibita, watibuta watsi: “Nifuna nginenteleni?”

33Tatsi kuye: “Nkhosi, sifuna kutsi emehlo etfu avuleke.”

34Jesu watihawukela, watsintsa emehlo ato, tabona masinyane, tase tiyamlandzela.