Siswati 1996 (SWA96)
2

Tati tasemphumalanga

21Kwatsi kube kutalwe Jesu eBhetlehema esigodzini saseJudiya ngesikhatsi Herodi ayinkhosi, kwefika tati eJerusalema tiphuma emphumalanga, 2tabuta tatsi: “Uphi lomntfwana lotelwe loyinkhosi yemaJuda? Ngobe sabona inkhanyeti yakhe iphuma emphumalanga. Site kutemkhotsamela.”

3Inkhosi Herodi isakuva loko, yakhatsateka kakhulu kanye neJerusalema yonkhe. 4Yatsi kube ibite bonkhe baphristi labakhulu netati temtsetfo tesive, yababuta kutsi Khristu utawutalelwa kuphi.

5Bamtjela batsi: “EBhetlehema yaseJudiya, njengobe umphrofethi wabhala watsi:

6

2:6
Mik. 5:2
Joh. 7:42
“ ‘Nawe, Bhetlehema, live lakaJuda,

awumncane kangako kunebabusi bakaJuda;

ngobe kuwe kuyawuphuma umbusi

loyakwelusa sive sami sema-Israyeli.’ ”

7Ngako-ke Herodi wase ubita tati emhlanganweni wangasese, watibutisisa sikhatsi inkhanyeti leyayibonakale ngaso, 8wase utitfumela eBhetlehema utsi: “Hambani nimfunisise kahle lomntfwana; nasenimtfolile, nibobuya nitewungatisa, khona nami ngitekuya, ngiyewumkhotsamela.”

9Tati setiyivile inkhosi, tesuka tahamba; setisendleleni taphindza tayibona inkhanyeti letatiyibone emphumalanga, yase ihamba embikwato, yaze yema lapho bekukhona khona umntfwana. 10Tatsi natiyibona lenkhanyeti, tafa kujabula. 11

2:11
Hla. 72:10
Isa. 60:6
Tangena endlini, tabona umntfwana naMariya, unina. Taguca phansi, tadvumisa iNkhosi; tase tivula tikhwama tato, tamupha tipho: igolide, nemphepho, nemakha.

12Tadvonswa nguNkulunkulu ngendlebe ephusheni kutsi tingahambi tibuyele kuHerodi. Ngako-ke tabuyela emuva eveni lato ngalenye indlela.

Kubalekela eGibhithe

13Kwatsi kube tati tisuke lapho, ingilosi yeNkhosi yatibonakalisa kuJosefa ephusheni itsi: “Vuka, utsatse umntfwana nenina, nibalekele eGibhithe, nifike nihlale khona niyawuze nitjelwe ngimi; ngobe Herodi utawufuna lomntfwana kuze ambulale.”

14Ngako-ke Josefa wavuka watsatsa umntfwana nenina, bahamba ebusuku balibhekisa eGibhithe. 15

2:15
Hos. 11:1
Wahlala khona, waze Herodi wafa, kuze kugcwaliseke lokwakhulunywa yiNkhosi ngemphrofethi nakatsi: “Ngayibita iNdvodzana yami kutsi iphume eGibhite.”

Kubulawa kwebantfwana baseBhetlehema

16Kwatsi Herodi asabonile kutsi tati timyengile, watfukutsela wagcwala kokana, watfumela kutsi akubulawe bonkhe bantfwana labadvuna baseBhetlehema nakuto tonkhe tindzawo tangakhona lababeneminyaka lemibili nome ngephansi, kwaya ngesikhatsi labesibutisise etatini. 17Ngako-ke kwagcwaliseka lokwakhulunywa ngumphrofethi Jeremiya nakatsi:

18

2:18
Gen. 35:19
Jer. 31:15
“Livi levakala eRama,

kukhala nekulila lokukhulu,

Rakheli akhalela bantfwabakhe,

angasavumi nekudvudvutwa,

ngobe vele bebangasekho.”

Kubuya kwaJosefa eGibhithe nekuhlala kwakhe eNazaretha

19Kwatsi kube kufe Herodi, ingilosi yeNkhosi yabonakala kuJosefa ngeliphupho eGibhithe 20itsi: “Vuka! Tsatsa umntfwana nenina, ubuyele eveni laka-Israyeli, ngobe labo bebafuna kubulala umntfwana sebafile.” 21Josefa wavuka, watsatsa umntfwana nenina, wabuyela eveni laka-Israyeli.

22Kodvwa watsi nakeva kutsi sekubusa Akhelawusi eJudiya esikhundleni seyise Herodi, wesaba kuya khona; asayalwe ngeliphupho, wajika waya esifundzeni saseGalile. 23

2:23
Isa. 9:11
11:1
53:2
Mak. 1:24
14:67
Luk. 2:39
Joh. 1:45-46
7:52
Wayawuhlala edolobheni lekutsiwa yiNazaretha, kuze kugcwaliseke lokwashiwo baphrofethi kutsi: “Uyawubitwa ngekutsi ngumNazaretha.”