Siswati 1996 (SWA96)
17

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mak. 9:2-13; Luk. 9:28-36)

171

17:1-5
2 Phet. 1:17-18
Emvakwemalanga lasitfupha, Jesu watsatsa boPhetro, naJakobe, naJohane, umnakabo, wenyukela nabo entsabeni lendze, baba bodvwa. 2
17:2
Eks. 34:29
Jesu wagucuka lesinye simo embikwabo, buso bakhe bakhatimula njengelilanga, tingubo takhe taba mhlophe njengekukhanya. 3BoMosi na-Elija babonakala kubo, bakhuluma naye. 4Ngako Phetro watsi kuJesu: “Nkhosi, kuhle lokuba lapha kwetfu; nawutsandza ngitakwakha emathende lamatsatfu lapha: lelinye libe lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.”

5

17:5
Gen. 22:2
Dut. 18:15
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
Watsi asakhuluma loko, kwachamuka lifu lelikhatimulako, labasibekela. Kwevakala livi kulelifu litsi:

“Lena yiNdvodzana yami letsandzekako,

lengitfokota ngayo; yilaleleni!”

6Batsi nabeva loko, bafundzi bawa phansi ngebuso besaba kakhulu. 7Kepha Jesu weta kubo, wafike wabatsintsa watsi: “Sukumani, ningesabi!” 8Kepha batsi nabaphakamisa emehlo abo, bangete babona muntfu ngaphandle kwaJesu yedvwa.

9Basehla kulentsaba Jesu wabadvonsa ngendlebe, watsi: “Ningatjeli muntfu ngalombono leniwubonile, kuze kuvuswe iNdvodzana yeMuntfu kulabafile.”

10

17:10-11
Mal. 4:5
Bafundzi babuta batsi: “Basho ngani bafundzisi bemtsetfo kutsi kufanele kufike Elija kucala?”

11Jesu wabaphendvula watsi: “Empeleni Elija uyeta, uyawubuyisela konkhe esimeni sako. 12

17:12
Mat. 11:14
Kepha ngitsi kini: Elija sewefika, kuphela nje kutsi bantfu abazange bamati, kodvwa benta kuye konkhe labakutsandzako. Kanjalo-ke neNdvodzana yeMuntfu iyawuhlushwa ngabo.”

13Ngako bafundzi base bayabona kutsi abekhuluma kubo ngaJohane uMbhabhatisi.

Jesu uphilisa umfana lonelidimoni

(Mak. 9:14-29; Luk. 9:37-43)

14Kwatsi nabefika esicunjini sebantfu, kwefika indvodza yaguca embikwaJesu, 15yatsi: “Nkhosi, hawukela indvodzana yami, ngobe inesitfutfwane, ihlupheka kabi, iwela futsi emlilweni nasemantini. 16Ngiyiletse kubafundzi bakho, kodvwa behluleka kuyiphilisa.”

17Jesu waphendvula watsi: “Yehheni, situkulwane lesingakholwa nalesiphambene, kuyawudzimate kube ngunini nginani? Kuyawudzimate kube ngunini nginibeketelela? Yiletseni la kimi!” 18Jesu walekhuta lelidimoni, lomfana waphila ngaleso sikhatsi.

19Bafundzi base beta kuJesu ngasense, bafike bambuta batsi: “Kwentiwe yini kutsi tsine sehluleke kulikhipha lelidimoni?”

20

17:20
Mat. 13:31-32
21:21
Mak. 11:23
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Kwentiwe kutsi nine ninekukholwa lokuncane, ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Naningaba nekukholwa lokuncane lokungangenhlavu yendlulamitsi, ningatsi kulentsaba: ‘Suka la, uye lapha,’ ivele isuke. Kute lokungete kwenteka kini. [ 21Kepha loluhlobo aluphumi ngaphandle kwekukhuleka nekuzila.]” Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mak. 9:30-32; Luk. 9:43-45)

22

17:22
Mat. 16:21
20:18
Ngesikhatsi baseseGalile, Jesu watsi kubo: “INdvodzana yeMuntfu itawunikelwa etandleni tebantfu; 23batayibulala, kodvwa ngelilanga lesitsatfu iyawuvuswa ekufeni.” Badzabuka kakhulu.

Kukhishwa kwemtselo welithempeli

24

17:24
Eks. 30:13
38:26
Batsi kube befike eKhaphanawume, Jesu kanye nebafundzi bakhe, labo lababutsa umtselo welithempeli beta babuta kuPhetro batsi: “Umfundzisi wenu uyawukhipha yini umtselo welithempeli?”

25Phetro wabaphendvula watsi: “Yebo.”

Ngesikhatsi Phetro angena endlini, Jesu wambuta kucala watsi: “Simoni, ngembono wakho wena utsini? Emakhosi emhlaba ayitsatsa kubobani imitselo? Ayitsatsa emadvodzaneni awo yini, nome ebafokatini?”

26Phetro wamphendvula watsi: “Ayitsatsa ebafokatini.”

Jesu wase utsi: “Ngako-ke kusho kutsi emadvodzana akhululekile ekutseleni. 27Kodvwa-ke kuze singabakhubi, hamba uye elwandle ufike ujike lidweba lakho udwebe. Leyo nhlanti lotayibamba kucala emlonyeni wayo uyawukhandza luhlavu lwemali; ulutsatse, ubanike, utselele mine nawe, sobabili.”

18

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mak. 9:33-37; Luk. 9:46-48)

181

18:1
Luk. 22:24
Ngaleso sikhatsi bafundzi baJesu beta kuye, babuta batsi: “Pho, ngubani lomkhulu kakhulu embusweni welizulu?”

2Wase ubita umntfwana, wammisa emkhatsini wabo 3

18:3
Mak. 10:15
Luk. 18:17
watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Naningaphendvuki nibe njengebantfwana, ningeke ningene embusweni welizulu. 4Ngako-ke wonkhe muntfu loyawutitfoba njengalomntfwana, nguye lomkhulu embusweni welizulu. 5Nalowo lowemukela umntfwana lonje egameni lami, wemukela mine.”

Tikhubekiso

(Mak. 9:42-48; Luk. 17:1-2)

6

18:6
Luk. 17:1
“Kodvwa lokhubekisa abe munye kulaba labancane labakholwa kimi, kuncono kuye kutsi litje lekusila liboshelwe entsanyeni yakhe, acwiliswe ekujuleni kwelwandle. 7Maye kulomhlaba ngekutsi kukhona tikhubekiso, ngobe tikhubekiso kufanele kutsi tibe khona, kodvwa maye kulowo muntfu letita ngaye!

8

18:8
Mat. 5:29-30
Khol. 3:5
“Nangabe sandla nome lunyawo lwakho lukonisa, lujube ululahle khashane nawe; ngobe kuncono kuwe kungena ekuphileni uyingini, nome uyinchute kunekutsi ube netandla totimbili nome unetinyawo totimbili kepha ulahlwe emlilweni waphakadze. 9
18:9
Mat. 5:29
Futsi nangabe liso lakho likonisa, likupulute ulilahle khashane, kuncono kuwe kungena ekuphileni uneliso linye, kunekutsi ube nemehlo omabili, kantsi utawulahlwa esihogweni semlilo.”

Umfanekiso ngemvu lebeyilahlekile

(Luk. 15:3-7)

10“Caphelani ningedzeleli ngisho namunye kulaba labancane; ngobe ngitsi kini: Tingilosi tabo ezulwini tibubona njalo buso baBabe losezulwini.

[ 11

18:11
Luk. 19:10
“Ngobe iNdvodzana yeMuntfu itele kusindzisa lokulahlekile.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

12“Nitsini-ke? Nangabe umuntfu anetimvu letilikhulu, bese kulahleka yinye yato, angeke yini atishiye leti letingema-99 tidla eceleni, ahambe yena ayewufuna lena lelahlekile? 13Nginitjela ngitsi: Nakayitfola, utfokota kakhulu ngayo kunaleti letingema-99 lebetingakalahleki. 14Kanjalo-ke akusiyo intsandvo yeYihlo losezulwini kutsi kubhubhe nome ngabe munye kulaba labancane.”

Umzalwane lowonile nome lokonile

15

18:15
Lev. 19:11
Luk. 17:3
Gal. 6:1
Jak. 5:19
“Nangabe umzalwane onile nome akonile, hamba kuye umbonise liphutsa lakhe ninobabili. Nakulalela, uyawube umzuzile lomzalwane. 16
18:16
Dut. 19:15
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
Kodvwa nangakulaleli, tsatsa lomunye nome babili bantfu uye kuye, kuze kutsi ‘yonkhe inkhulumo yenu ibe nabofakazi lababili nome labatsatfu,’ njengobe kusho umBhalo. 17
18:17
Rom. 16:17
1 Khor. 5:9
2 Thes. 3:14
2 Joh. 1:10
Kodvwa nangabalaleli nabo, yonkhe lendzaba yetfule ebandleni. Kantsi, nangabe akalilaleli nelibandla, sale sewumtsatsa njengemfokati nome njengemtselisi.”

Kuvimbela nekuvumela

18

18:18
Mat. 16:19
Joh. 20:23
“Ngicinisile, ngitsi kini: Konkhe leniyakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini; nako konkhe leniyakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini.

19

18:19
Mat. 21:22
Mak. 11:24
Jak. 4:3
5:14
1 Joh. 3:22
5:14
“Futsi ngicinisile, ngitsi kini: Nangabe lababili benu lapha emhlabeni bavumelana nome ngaluphi ludzaba labalucelako, bayawulwentelwa nguBabe losezulwini.

20“Ngobe lapho kuhlangene khona lababili nome labatsatfu egameni lami, nami ngikhona emkhatsini wabo.”

Umfanekiso ngesisebenti lesingatsetselelanga

21

18:21
Luk. 17:3-4
Kwase kusondzela Phetro lowatsi kuye: “Nkhosi, umzalwane uyawungona kangaki solomane ngimtsetselela? Kuze kube kasikhombisa yini?”

22Jesu watsi kuye: “Angisho kuwe kutsi kube kasikhombisa, kodvwa kuze kube ngemahlandla langema-70 laphindvwe kasikhombisa. 23Ngako-ke umbuso welizulu ufanana nenkhosi, leyayifuna kutsi tonkhe tisebenti letatiyikweleda tisale setiyikhipha yonkhe imali yayo. 24Kwekucala kwaletfwa embikwayo lesasiyikweleda emaRandi latigidzi letinyenti. 25Kepha ngobe sasite lutfo lwekukhokha lesikwelede, lenkhosi yatsi akutsengiswe ngaso, nangemkaso, nangebantfwabaso, kanye nangako konkhe lesasinako, kuze kutewukhokhwa lesikwelede. 26Lesisebenti sase siwa phansi sikhotsamela lenkhosi sadzimate satsi: ‘Ase umane ungibeketelele, ngitawusikhokha sonkhe lesikwelede sami.’ 27Inkhosi yaleso sisebenti yaba nesihawu, yasesula sonkhe leso sikwelede, yasikhulula.

28“Kepha satsi siphuma nje leso sisebenti, sahlangana nalesinye sisebenti lesasikanye naso, lesasisikweleda emaRandi lalishumi. Sasibamba sasekhama, satsi: ‘Khipha imali yami!’ 29Lesisebenti sawa phansi satincengela satsi: ‘Ase umane ungibeketelele, ngitakubhadala.’ 30Kepha sona sala, sahamba sayawusifaka ejele, size siyikhokhe.

31“Letinye tisebenti letatikanye naso natikubona loko, tadzabuka kakhulu, taya tayawubikela inkhosi yato konkhe lokwase kwentekile.

32“Inkhosi yaso yasibita yatsi kuso: ‘Sisebenti lesibi, lonkhe lelicala lesikwelede ngikutsetselele ngalesula ngobe ungincengile. 33Pho, wena awukasihawukeli ngani lesisebenti lesikanye nawe, njengobe nami ngikuhawukele?’

34“Inkhosi yaso yatfukutsela yabila yasinikela kubaphatsi belijele, size sikhokhe sonkhe sikwelede.

35

18:35
Mat. 6:14
Mak. 11:25
“Kanjalo-ke naBabe wami wasezulwini uyawukwenta loko kini naningatsetseleli bazalwane benu ngetinhlitiyo letiphelele.”

19

Jesu ufundzisa ngedivosi yebantfu labashadile

(Mak. 10:1-12)

191Kwatsi Jesu asacedze kukhuluma, wesuka eGalile waya eveni laseJudiya, ngesheya kwemfula iJordane. 2Ticumbi letikhulu tebantfu tamlandzela, watiphilisa khona lapho.

3Labanye baFarisi beta kuye bamlinga batsi: “Kuvunyelwe yini kutsi indvodza idivose umkayo nome ngasiphi sizatfu?”

4

19:4
Gen. 1:27
5:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Anizange niwufundze yini lomBhalo lotsi: ‘Ekucaleni uMdali wenta umuntfu lomdvuna nalomsikati’? 5
19:5
Gen. 2:24
Ef. 5:31
Watsi: ‘Ngenca yaloko-ke indvodza iyawushiya uyise nenina inamatsele kumkayo, labo-ke bobabili sebayawuba nyamanye.’ 6Ngako-ke abasebabili, kodvwa sebamunye. Ngako-ke loko lakuhlanganisile Nkulunkulu, akungabe kusehlukaniswa ngumuntfu.”

7

19:7
Dut. 24:1-4
Mat. 5:31
Batsi kuye: “Pho, Mosi wasinikelani lomyalo wekutsi indvodza ingamnika umfati wayo incwadzi yedivosi bese iyamlahla?”

8Jesu watsi kubo: “Mosi waninika imvume yekudivosa nebafati benu ngenca yebulukhuni betinhlitiyo tenu. Kodvwa kwakungenjalo kusukela ekucaleni. 9

19:9
Mat. 5:32
Luk. 16:18
1 Khor. 7:10-11
Kodvwa ngitsi kini: Wonkhe umuntfu lodivosa umkakhe ngaphandle kwanakaphingile, bese ushada lomunye umfati, uyaphinga; naloshada umfati lodivosiwe uyaphinga.” “naloshada umfati lodivosiwe uyaphinga” Letinye tincwadzi tekucala tite lenkhulumo

10Bafundzi bakhe batsi kuye: “Nangabe injalo kantsi indzaba yendvodza nemfati, kuncono kungashadi.”

11Kepha watsi kubo: “Akusibo bonkhe labangalemukela lelivi, ngaphandle kwalabo labakuphiwe. 12Ngobe kukhona batsenwa labatalwa banjalo kwasetiswini tabonina; kukhona nebatsenwa labatsenwa bantfu; kukhona futsi nebatsenwa labatitsena bona ngenca yembuso welizulu. Lowo longakhona kukwemukela loko, akakwemukele!”

Jesu ubusisa bantfwana labancane

(Mak. 10:13-16; Luk. 18:15-17)

13Kwase kuletfwa bantfwana kuJesu, kuze atewubeka tandla etikwabo, abathandazele; kepha bafundzi bakhe babekhuta labo bantfu. 14Jesu watsi: “Vumelani bantfwana bete kimi, ningabaleli, ngobe umbuso welizulu ungewalabanjalo.”

15Wababeka tandla, wase uyesuka uyahamba.

Lijaha lelinjingile

(Mak. 10:17-31; Luk. 18:18-30)

16Kwase kufika lijaha lelitsite kuJesu latsi: “Mfundzisi, ngingahle ngenteni lokulungile kuze ngitewuba nekuphila lokuphakadze?”

17Jesu watsi kulo: “Ungibutelani ngalokulungile? Munye kuphela lolungile. Kepha nawutsandza kungena ekuphileni, gcina imiyalo!”

18Labuta latsi: “Miphi?” Jesu waliphendvula watsi: “Ungabulali; ungaphingi; ungebi; ungafakazi emanga; 19

19:19
Eks. 20:12-16
Lev. 19:18
Dut. 5:16-20
Mat. 22:39
Rom. 13:9
Gal. 5:14
Jak. 2:8
hlonipha uyihlo nenyoko; utsandze makhelwane wakho njengobe utitsandza wena.”

20Lelijaha laphendvula latsi: “Konkhe loku ngikugcinile, manje yini lesasele?”

21

19:21
Mat. 6:19
Luk. 12:33
Jesu watsi kulo: “Nawufuna kuphelela, hamba utsengise ngako konkhe lonako, uphe labaphuyile, uyawuba nemcebo ezulwini; bese uyabuya uyangilandzela.”

22Lelijaha nalikuva loko, lahamba lidzabukile, ngobe belicebe kakhulu.

23Kepha Jesu watsi kubafundzi bakhe: “Ngicinisile, ngitsi kini: Kulukhuni kumuntfu lonjinge kakhulu kungena embusweni welizulu. 24Futsi ngitsi kini: Kulula kutsi likamela lingene embotjeni yenyalitsi, kunekutsi umuntfu lonjingile angene embusweni waNkulunkulu.”

25Batsi nabakuva loko bafundzi, bamangala batsi: “Pho, ngubani-ke longasindziswa?”

26

19:26
Gen. 18:14
Jer. 32:17
Zak. 8:6
Luk. 1:37
Jesu wababukisisa, wase uyabaphendvula utsi: “Angeke akwente umuntfu loko; kodvwa kuNkulunkulu konkhe kungenteka.”

27

19:27
Mak. 10:28
Luk. 18:28
Phetro waphendvula watsi: “Asubuke, tsine sishiye konkhe, salandzela wena. Kepha siyawutfolani?”

28

19:28
Isa. 65:17
Dan. 7:9
Mat. 25:31
Luk. 22:29-30
Semb. 21:1
Jesu watsi kubo: “Ngicinisile, ngitsi kini: Nine leningilandzelako, kuyawutsi nakudalwa kabusha tintfo tonkhe, ngesikhatsi iNdvodzana yeMuntfu seyihleti esihlalweni senkhatimulo yebukhosi bayo, nani niyawuhlala etihlalweni tebukhosi letili-12, nehlulele tive letili-12 taka-Israyeli. 29
19:29
Dut. 33:9
Jobe 42:12
Heb. 10:34
Wonkhe lodzele tindlu, nome bomnakabo, nome bodzadzewabo, nome uyise, nome unina, nome bantfwana, nome emasimi ngenca yami, uyakwemukela ngalokuphindvwe kanyenti, adle nelifa lekuphila lokuphakadze. 30
19:30
Mat. 20:16
Mak. 10:31
Luk. 13:30
Kodvwa labanyenti lababekucala bayawuba bekugcina, nalababekugcina bayawuba bekucala.”