Siswati 1996 (SWA96)
18

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mak. 9:33-37; Luk. 9:46-48)

181

18:1
Luk. 22:24
Ngaleso sikhatsi bafundzi baJesu beta kuye, babuta batsi: “Pho, ngubani lomkhulu kakhulu embusweni welizulu?”

2Wase ubita umntfwana, wammisa emkhatsini wabo 3

18:3
Mak. 10:15
Luk. 18:17
watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Naningaphendvuki nibe njengebantfwana, ningeke ningene embusweni welizulu. 4Ngako-ke wonkhe muntfu loyawutitfoba njengalomntfwana, nguye lomkhulu embusweni welizulu. 5Nalowo lowemukela umntfwana lonje egameni lami, wemukela mine.”

Tikhubekiso

(Mak. 9:42-48; Luk. 17:1-2)

6

18:6
Luk. 17:1
“Kodvwa lokhubekisa abe munye kulaba labancane labakholwa kimi, kuncono kuye kutsi litje lekusila liboshelwe entsanyeni yakhe, acwiliswe ekujuleni kwelwandle. 7Maye kulomhlaba ngekutsi kukhona tikhubekiso, ngobe tikhubekiso kufanele kutsi tibe khona, kodvwa maye kulowo muntfu letita ngaye!

8

18:8
Mat. 5:29-30
Khol. 3:5
“Nangabe sandla nome lunyawo lwakho lukonisa, lujube ululahle khashane nawe; ngobe kuncono kuwe kungena ekuphileni uyingini, nome uyinchute kunekutsi ube netandla totimbili nome unetinyawo totimbili kepha ulahlwe emlilweni waphakadze. 9
18:9
Mat. 5:29
Futsi nangabe liso lakho likonisa, likupulute ulilahle khashane, kuncono kuwe kungena ekuphileni uneliso linye, kunekutsi ube nemehlo omabili, kantsi utawulahlwa esihogweni semlilo.”

Umfanekiso ngemvu lebeyilahlekile

(Luk. 15:3-7)

10“Caphelani ningedzeleli ngisho namunye kulaba labancane; ngobe ngitsi kini: Tingilosi tabo ezulwini tibubona njalo buso baBabe losezulwini.

[ 11

18:11
Luk. 19:10
“Ngobe iNdvodzana yeMuntfu itele kusindzisa lokulahlekile.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

12“Nitsini-ke? Nangabe umuntfu anetimvu letilikhulu, bese kulahleka yinye yato, angeke yini atishiye leti letingema-99 tidla eceleni, ahambe yena ayewufuna lena lelahlekile? 13Nginitjela ngitsi: Nakayitfola, utfokota kakhulu ngayo kunaleti letingema-99 lebetingakalahleki. 14Kanjalo-ke akusiyo intsandvo yeYihlo losezulwini kutsi kubhubhe nome ngabe munye kulaba labancane.”

Umzalwane lowonile nome lokonile

15

18:15
Lev. 19:11
Luk. 17:3
Gal. 6:1
Jak. 5:19
“Nangabe umzalwane onile nome akonile, hamba kuye umbonise liphutsa lakhe ninobabili. Nakulalela, uyawube umzuzile lomzalwane. 16
18:16
Dut. 19:15
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
Kodvwa nangakulaleli, tsatsa lomunye nome babili bantfu uye kuye, kuze kutsi ‘yonkhe inkhulumo yenu ibe nabofakazi lababili nome labatsatfu,’ njengobe kusho umBhalo. 17
18:17
Rom. 16:17
1 Khor. 5:9
2 Thes. 3:14
2 Joh. 1:10
Kodvwa nangabalaleli nabo, yonkhe lendzaba yetfule ebandleni. Kantsi, nangabe akalilaleli nelibandla, sale sewumtsatsa njengemfokati nome njengemtselisi.”

Kuvimbela nekuvumela

18

18:18
Mat. 16:19
Joh. 20:23
“Ngicinisile, ngitsi kini: Konkhe leniyakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini; nako konkhe leniyakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini.

19

18:19
Mat. 21:22
Mak. 11:24
Jak. 4:3
5:14
1 Joh. 3:22
5:14
“Futsi ngicinisile, ngitsi kini: Nangabe lababili benu lapha emhlabeni bavumelana nome ngaluphi ludzaba labalucelako, bayawulwentelwa nguBabe losezulwini.

20“Ngobe lapho kuhlangene khona lababili nome labatsatfu egameni lami, nami ngikhona emkhatsini wabo.”

Umfanekiso ngesisebenti lesingatsetselelanga

21

18:21
Luk. 17:3-4
Kwase kusondzela Phetro lowatsi kuye: “Nkhosi, umzalwane uyawungona kangaki solomane ngimtsetselela? Kuze kube kasikhombisa yini?”

22Jesu watsi kuye: “Angisho kuwe kutsi kube kasikhombisa, kodvwa kuze kube ngemahlandla langema-70 laphindvwe kasikhombisa. 23Ngako-ke umbuso welizulu ufanana nenkhosi, leyayifuna kutsi tonkhe tisebenti letatiyikweleda tisale setiyikhipha yonkhe imali yayo. 24Kwekucala kwaletfwa embikwayo lesasiyikweleda emaRandi latigidzi letinyenti. 25Kepha ngobe sasite lutfo lwekukhokha lesikwelede, lenkhosi yatsi akutsengiswe ngaso, nangemkaso, nangebantfwabaso, kanye nangako konkhe lesasinako, kuze kutewukhokhwa lesikwelede. 26Lesisebenti sase siwa phansi sikhotsamela lenkhosi sadzimate satsi: ‘Ase umane ungibeketelele, ngitawusikhokha sonkhe lesikwelede sami.’ 27Inkhosi yaleso sisebenti yaba nesihawu, yasesula sonkhe leso sikwelede, yasikhulula.

28“Kepha satsi siphuma nje leso sisebenti, sahlangana nalesinye sisebenti lesasikanye naso, lesasisikweleda emaRandi lalishumi. Sasibamba sasekhama, satsi: ‘Khipha imali yami!’ 29Lesisebenti sawa phansi satincengela satsi: ‘Ase umane ungibeketelele, ngitakubhadala.’ 30Kepha sona sala, sahamba sayawusifaka ejele, size siyikhokhe.

31“Letinye tisebenti letatikanye naso natikubona loko, tadzabuka kakhulu, taya tayawubikela inkhosi yato konkhe lokwase kwentekile.

32“Inkhosi yaso yasibita yatsi kuso: ‘Sisebenti lesibi, lonkhe lelicala lesikwelede ngikutsetselele ngalesula ngobe ungincengile. 33Pho, wena awukasihawukeli ngani lesisebenti lesikanye nawe, njengobe nami ngikuhawukele?’

34“Inkhosi yaso yatfukutsela yabila yasinikela kubaphatsi belijele, size sikhokhe sonkhe sikwelede.

35

18:35
Mat. 6:14
Mak. 11:25
“Kanjalo-ke naBabe wami wasezulwini uyawukwenta loko kini naningatsetseleli bazalwane benu ngetinhlitiyo letiphelele.”