Siswati 1996 (SWA96)
16

Bafuna sibonakaliso

(Mak. 8:11-13; Luk. 12:54-56)

161

16:1
Mat. 12:38
Luk. 11:16
BaFarisi nebaSadusi beta kuJesu batemlinga, bamcela batsi akabakhombise sibonakaliso lesivela ezulwini. 2
16:2
Luk. 12:54
Kepha yena wabaphendvula watsi: “Nalishonako lilanga, niyaye nitsi: ‘Litawubalela, ngobe sibhakabhaka sibhejile.’ 3Nasekuseni niye nitsi: ‘Lamuhla litakuna, ngobe sibhakabhaka sibhejile sinemafu.’ Niyakwati kuchaza simo sesibhakabhaka, kepha anikwati kuchaza tibonakaliso tesikhatsi?Letinye tincwadzi tekucala atinayo lenkhulumo yaJesu 4
16:4
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Jona 2:1
Mat. 12:39
Luk. 11:29
Situkulwane lesibi nalesiphingako ngekungetsembeki kuNkulunkulu sifuna sibonakaliso, kepha ngeke sisitfole ngisho nasinye ngaphandle kwesibonakaliso saJona.”

Wesuka lapho, wahamba.

Imbiliso yebaFarisi nebaSadusi

(Mak. 8:14-21)

5Batsi nabewelela ngesheya kwelwandle, bafundzi bakhohlwa kuphatsa sinkhwa. 6

16:6
Luk. 12:1
Jesu watsi kubo: “Nibocaphela, ningangenwa yimbiliso yebaFarisi nebaSadusi!”

7Base bakhuluma bodvwana batsi: “Usho ngobe asikatiphatsi tinkhwa.”

8Kepha Jesu akwati loko watsi kubo: “Nine bantfu bekukholwa lokuncane, nentiwa yini kutsi nikhulumisane nodvwana ngekutsi kwentiwa ngobe nite tinkhwa? 9

16:9
Mat. 14:17-21
Mak. 6:41
Luk. 9:13
Joh. 6:9
Anikeva namanje? Anikhumbuli yini mhlazana ngihlephula tinkhwa letisihlanu, letesutsisa emadvodza lati-5 000, nekutsi ngacwalisa emabhasikidi lamangaki? 10
16:10
Mat. 15:34-38
Tona letinkhwa letisikhombisa letesutsisa emadvodza lati-4 000, niyatikhumbula yini? Nagcwalisa emabhasikidi lamangaki? 11Aniboni ngani kutsi bengingakhulumi kini ngesinkhwa? Kepha caphelani imbiliso yebaFarisi nebaSadusi!”

12Base bayabona bafundzi kutsi abengasho yona imbiliso yesinkhwa, kepha abesho timfundziso tebaFarisi nebaSadusi.

Phetro uvuma Jesu

(Mak. 8:27-30; Luk. 9:18-21)

13Jesu wesuka lapho, waya eveni lelisedvute nelidolobha laseKhesariya Filiphi, lapho afike wabuta bafundzi bakhe watsi: “Bantfu batsi iNdvodzana yeMuntfu ingubani?”

14

16:14
Mat. 14:1-2
Mak. 6:14-15
Luk. 9:7-8
Bamphendvula batsi: “Labanye batsi inguJohane uMbhabhatisi, labanye batsi ingu-Elija, kantsi labanye batsi inguJeremiya nome ingulomunye nje webaphrofethi.”

15Wababuta watsi: “Nine-ke, nitsi ngingubani?”

16

16:16
Joh. 6:69
11:27
Imis. 9:20
1 Joh. 4:16
5:5
Simoni Phetro“Phetro” lelibito lisho litsi “lidvwala” waphendvula watsi: “UnguKhristu, iNdvodzana yaNkulunkulu lophilako.”

17

16:17
Gal. 1:15
Jesu waphendvula watsi kuye: “Ubusisiwe wena Simoni waJohane, ngobe loko awukakwembulelwa ngumuntfu kepha nguBabe losezulwini. 18
16:18
Joh. 1:42
Ef. 2:20
Nami-ke ngitsi: UnguPhetro“Phetro” lelibito lisho litsi “lidvwala” . Etikwalelidvwala ngiyakulakha libandla lami, nemandla ekufa angeke alehlule. 19
16:19
Isa. 22:22
Mat. 18:18
Joh. 20:23
Ngiyawukunika tikhiya tembuso wasezulwini; lotakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini; nako konkhe lotakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini.”

20Ngako wabayalisisa bafundzi bakhe kutsi bangatjeli muntfu kutsi unguKhristu.

Jesu ukhuluma kwekucala ngekuhlupheka nekufa kwakhe

(Mak. 8:31 – 9:1; Luk. 9:22-27)

21

16:21
Mat. 17:22
20:17
Kusukela lapho Jesu wacala wakhuluma ngalokusebaleni nebafundzi bakhe watsi: “Kufanele ngiye eJerusalema, ngiyewuhlushwa tibondza telibandla, nebaphristi labakhulu, nebafundzisi bemtsetfo. Ngitawubulawa, kodvwa ngelilanga lesitsatfu ngiyawuvuswa.”

22Phetro wase umdvonsela eceleni wamekhuta watsi: “Nkhosi, Nkulunkulu akakusite, loku kungete kwenteka kuwe!”

23

16:23
Mat. 4:10
Jesu wagucuka watsi kuPhetro: “Suka kimi, Sathane! Usitsikameti kimi, ngobe awukuboni lokukwaNkulunkulu, kodvwa ubona kwebantfu!”

24

16:24
Mat. 10:38
Luk. 14:27
Jesu wakhuluma kubafundzi bakhe watsi: “Umuntfu nakafuna kungilandzela, akatidzele, etjatse siphambano sakhe, angilandzele. 25
16:25
Mat. 10:39
Luk. 17:33
Joh. 12:25
Lofuna kusindzisa imphilo yakhe, uyawulahlekelwa ngiyo; kepha lolahlekelwa yimphilo yakhe ngelibito lami, uyawuyitfola. 26Ngobe kuyawumsita ngani umuntfu kutfola live lonkhe, kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Ingabe angakhiphani umuntfu kuhlenga umphefumulo wakhe? 27
16:27
Hla. 62:12
Taga 24:12
Mat. 25:31
Rom. 2:6
Ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyawufika ngenkhatimulo yeYise, ikanye netingilosi tayo, ngulapho-ke iyawukhokhela wonkhe umuntfu njengekwenta kwakhe. 28Ngicinisile, ngitsi kini: Kukhona labanye la emkhatsini wenu labangeyikuva kufa, badzimate bayibone iNdvodzana yeMuntfu ita embusweni wayo.”

17

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mak. 9:2-13; Luk. 9:28-36)

171

17:1-5
2 Phet. 1:17-18
Emvakwemalanga lasitfupha, Jesu watsatsa boPhetro, naJakobe, naJohane, umnakabo, wenyukela nabo entsabeni lendze, baba bodvwa. 2
17:2
Eks. 34:29
Jesu wagucuka lesinye simo embikwabo, buso bakhe bakhatimula njengelilanga, tingubo takhe taba mhlophe njengekukhanya. 3BoMosi na-Elija babonakala kubo, bakhuluma naye. 4Ngako Phetro watsi kuJesu: “Nkhosi, kuhle lokuba lapha kwetfu; nawutsandza ngitakwakha emathende lamatsatfu lapha: lelinye libe lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.”

5

17:5
Gen. 22:2
Dut. 18:15
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
Watsi asakhuluma loko, kwachamuka lifu lelikhatimulako, labasibekela. Kwevakala livi kulelifu litsi:

“Lena yiNdvodzana yami letsandzekako,

lengitfokota ngayo; yilaleleni!”

6Batsi nabeva loko, bafundzi bawa phansi ngebuso besaba kakhulu. 7Kepha Jesu weta kubo, wafike wabatsintsa watsi: “Sukumani, ningesabi!” 8Kepha batsi nabaphakamisa emehlo abo, bangete babona muntfu ngaphandle kwaJesu yedvwa.

9Basehla kulentsaba Jesu wabadvonsa ngendlebe, watsi: “Ningatjeli muntfu ngalombono leniwubonile, kuze kuvuswe iNdvodzana yeMuntfu kulabafile.”

10

17:10-11
Mal. 4:5
Bafundzi babuta batsi: “Basho ngani bafundzisi bemtsetfo kutsi kufanele kufike Elija kucala?”

11Jesu wabaphendvula watsi: “Empeleni Elija uyeta, uyawubuyisela konkhe esimeni sako. 12

17:12
Mat. 11:14
Kepha ngitsi kini: Elija sewefika, kuphela nje kutsi bantfu abazange bamati, kodvwa benta kuye konkhe labakutsandzako. Kanjalo-ke neNdvodzana yeMuntfu iyawuhlushwa ngabo.”

13Ngako bafundzi base bayabona kutsi abekhuluma kubo ngaJohane uMbhabhatisi.

Jesu uphilisa umfana lonelidimoni

(Mak. 9:14-29; Luk. 9:37-43)

14Kwatsi nabefika esicunjini sebantfu, kwefika indvodza yaguca embikwaJesu, 15yatsi: “Nkhosi, hawukela indvodzana yami, ngobe inesitfutfwane, ihlupheka kabi, iwela futsi emlilweni nasemantini. 16Ngiyiletse kubafundzi bakho, kodvwa behluleka kuyiphilisa.”

17Jesu waphendvula watsi: “Yehheni, situkulwane lesingakholwa nalesiphambene, kuyawudzimate kube ngunini nginani? Kuyawudzimate kube ngunini nginibeketelela? Yiletseni la kimi!” 18Jesu walekhuta lelidimoni, lomfana waphila ngaleso sikhatsi.

19Bafundzi base beta kuJesu ngasense, bafike bambuta batsi: “Kwentiwe yini kutsi tsine sehluleke kulikhipha lelidimoni?”

20

17:20
Mat. 13:31-32
21:21
Mak. 11:23
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Kwentiwe kutsi nine ninekukholwa lokuncane, ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Naningaba nekukholwa lokuncane lokungangenhlavu yendlulamitsi, ningatsi kulentsaba: ‘Suka la, uye lapha,’ ivele isuke. Kute lokungete kwenteka kini. [ 21Kepha loluhlobo aluphumi ngaphandle kwekukhuleka nekuzila.]” Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mak. 9:30-32; Luk. 9:43-45)

22

17:22
Mat. 16:21
20:18
Ngesikhatsi baseseGalile, Jesu watsi kubo: “INdvodzana yeMuntfu itawunikelwa etandleni tebantfu; 23batayibulala, kodvwa ngelilanga lesitsatfu iyawuvuswa ekufeni.” Badzabuka kakhulu.

Kukhishwa kwemtselo welithempeli

24

17:24
Eks. 30:13
38:26
Batsi kube befike eKhaphanawume, Jesu kanye nebafundzi bakhe, labo lababutsa umtselo welithempeli beta babuta kuPhetro batsi: “Umfundzisi wenu uyawukhipha yini umtselo welithempeli?”

25Phetro wabaphendvula watsi: “Yebo.”

Ngesikhatsi Phetro angena endlini, Jesu wambuta kucala watsi: “Simoni, ngembono wakho wena utsini? Emakhosi emhlaba ayitsatsa kubobani imitselo? Ayitsatsa emadvodzaneni awo yini, nome ebafokatini?”

26Phetro wamphendvula watsi: “Ayitsatsa ebafokatini.”

Jesu wase utsi: “Ngako-ke kusho kutsi emadvodzana akhululekile ekutseleni. 27Kodvwa-ke kuze singabakhubi, hamba uye elwandle ufike ujike lidweba lakho udwebe. Leyo nhlanti lotayibamba kucala emlonyeni wayo uyawukhandza luhlavu lwemali; ulutsatse, ubanike, utselele mine nawe, sobabili.”

18

Ngubani lomkhulu kakhulu?

(Mak. 9:33-37; Luk. 9:46-48)

181

18:1
Luk. 22:24
Ngaleso sikhatsi bafundzi baJesu beta kuye, babuta batsi: “Pho, ngubani lomkhulu kakhulu embusweni welizulu?”

2Wase ubita umntfwana, wammisa emkhatsini wabo 3

18:3
Mak. 10:15
Luk. 18:17
watsi: “Ngicinisile, ngitsi kini: Naningaphendvuki nibe njengebantfwana, ningeke ningene embusweni welizulu. 4Ngako-ke wonkhe muntfu loyawutitfoba njengalomntfwana, nguye lomkhulu embusweni welizulu. 5Nalowo lowemukela umntfwana lonje egameni lami, wemukela mine.”

Tikhubekiso

(Mak. 9:42-48; Luk. 17:1-2)

6

18:6
Luk. 17:1
“Kodvwa lokhubekisa abe munye kulaba labancane labakholwa kimi, kuncono kuye kutsi litje lekusila liboshelwe entsanyeni yakhe, acwiliswe ekujuleni kwelwandle. 7Maye kulomhlaba ngekutsi kukhona tikhubekiso, ngobe tikhubekiso kufanele kutsi tibe khona, kodvwa maye kulowo muntfu letita ngaye!

8

18:8
Mat. 5:29-30
Khol. 3:5
“Nangabe sandla nome lunyawo lwakho lukonisa, lujube ululahle khashane nawe; ngobe kuncono kuwe kungena ekuphileni uyingini, nome uyinchute kunekutsi ube netandla totimbili nome unetinyawo totimbili kepha ulahlwe emlilweni waphakadze. 9
18:9
Mat. 5:29
Futsi nangabe liso lakho likonisa, likupulute ulilahle khashane, kuncono kuwe kungena ekuphileni uneliso linye, kunekutsi ube nemehlo omabili, kantsi utawulahlwa esihogweni semlilo.”

Umfanekiso ngemvu lebeyilahlekile

(Luk. 15:3-7)

10“Caphelani ningedzeleli ngisho namunye kulaba labancane; ngobe ngitsi kini: Tingilosi tabo ezulwini tibubona njalo buso baBabe losezulwini.

[ 11

18:11
Luk. 19:10
“Ngobe iNdvodzana yeMuntfu itele kusindzisa lokulahlekile.]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

12“Nitsini-ke? Nangabe umuntfu anetimvu letilikhulu, bese kulahleka yinye yato, angeke yini atishiye leti letingema-99 tidla eceleni, ahambe yena ayewufuna lena lelahlekile? 13Nginitjela ngitsi: Nakayitfola, utfokota kakhulu ngayo kunaleti letingema-99 lebetingakalahleki. 14Kanjalo-ke akusiyo intsandvo yeYihlo losezulwini kutsi kubhubhe nome ngabe munye kulaba labancane.”

Umzalwane lowonile nome lokonile

15

18:15
Lev. 19:11
Luk. 17:3
Gal. 6:1
Jak. 5:19
“Nangabe umzalwane onile nome akonile, hamba kuye umbonise liphutsa lakhe ninobabili. Nakulalela, uyawube umzuzile lomzalwane. 16
18:16
Dut. 19:15
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
Kodvwa nangakulaleli, tsatsa lomunye nome babili bantfu uye kuye, kuze kutsi ‘yonkhe inkhulumo yenu ibe nabofakazi lababili nome labatsatfu,’ njengobe kusho umBhalo. 17
18:17
Rom. 16:17
1 Khor. 5:9
2 Thes. 3:14
2 Joh. 1:10
Kodvwa nangabalaleli nabo, yonkhe lendzaba yetfule ebandleni. Kantsi, nangabe akalilaleli nelibandla, sale sewumtsatsa njengemfokati nome njengemtselisi.”

Kuvimbela nekuvumela

18

18:18
Mat. 16:19
Joh. 20:23
“Ngicinisile, ngitsi kini: Konkhe leniyakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini; nako konkhe leniyakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini.

19

18:19
Mat. 21:22
Mak. 11:24
Jak. 4:3
5:14
1 Joh. 3:22
5:14
“Futsi ngicinisile, ngitsi kini: Nangabe lababili benu lapha emhlabeni bavumelana nome ngaluphi ludzaba labalucelako, bayawulwentelwa nguBabe losezulwini.

20“Ngobe lapho kuhlangene khona lababili nome labatsatfu egameni lami, nami ngikhona emkhatsini wabo.”

Umfanekiso ngesisebenti lesingatsetselelanga

21

18:21
Luk. 17:3-4
Kwase kusondzela Phetro lowatsi kuye: “Nkhosi, umzalwane uyawungona kangaki solomane ngimtsetselela? Kuze kube kasikhombisa yini?”

22Jesu watsi kuye: “Angisho kuwe kutsi kube kasikhombisa, kodvwa kuze kube ngemahlandla langema-70 laphindvwe kasikhombisa. 23Ngako-ke umbuso welizulu ufanana nenkhosi, leyayifuna kutsi tonkhe tisebenti letatiyikweleda tisale setiyikhipha yonkhe imali yayo. 24Kwekucala kwaletfwa embikwayo lesasiyikweleda emaRandi latigidzi letinyenti. 25Kepha ngobe sasite lutfo lwekukhokha lesikwelede, lenkhosi yatsi akutsengiswe ngaso, nangemkaso, nangebantfwabaso, kanye nangako konkhe lesasinako, kuze kutewukhokhwa lesikwelede. 26Lesisebenti sase siwa phansi sikhotsamela lenkhosi sadzimate satsi: ‘Ase umane ungibeketelele, ngitawusikhokha sonkhe lesikwelede sami.’ 27Inkhosi yaleso sisebenti yaba nesihawu, yasesula sonkhe leso sikwelede, yasikhulula.

28“Kepha satsi siphuma nje leso sisebenti, sahlangana nalesinye sisebenti lesasikanye naso, lesasisikweleda emaRandi lalishumi. Sasibamba sasekhama, satsi: ‘Khipha imali yami!’ 29Lesisebenti sawa phansi satincengela satsi: ‘Ase umane ungibeketelele, ngitakubhadala.’ 30Kepha sona sala, sahamba sayawusifaka ejele, size siyikhokhe.

31“Letinye tisebenti letatikanye naso natikubona loko, tadzabuka kakhulu, taya tayawubikela inkhosi yato konkhe lokwase kwentekile.

32“Inkhosi yaso yasibita yatsi kuso: ‘Sisebenti lesibi, lonkhe lelicala lesikwelede ngikutsetselele ngalesula ngobe ungincengile. 33Pho, wena awukasihawukeli ngani lesisebenti lesikanye nawe, njengobe nami ngikuhawukele?’

34“Inkhosi yaso yatfukutsela yabila yasinikela kubaphatsi belijele, size sikhokhe sonkhe sikwelede.

35

18:35
Mat. 6:14
Mak. 11:25
“Kanjalo-ke naBabe wami wasezulwini uyawukwenta loko kini naningatsetseleli bazalwane benu ngetinhlitiyo letiphelele.”