Siswati 1996 (SWA96)
17

Kugucuka kwesimo saJesu

(Mak. 9:2-13; Luk. 9:28-36)

171

17:1-5
2 Phet. 1:17-18
Emvakwemalanga lasitfupha, Jesu watsatsa boPhetro, naJakobe, naJohane, umnakabo, wenyukela nabo entsabeni lendze, baba bodvwa. 2
17:2
Eks. 34:29
Jesu wagucuka lesinye simo embikwabo, buso bakhe bakhatimula njengelilanga, tingubo takhe taba mhlophe njengekukhanya. 3BoMosi na-Elija babonakala kubo, bakhuluma naye. 4Ngako Phetro watsi kuJesu: “Nkhosi, kuhle lokuba lapha kwetfu; nawutsandza ngitakwakha emathende lamatsatfu lapha: lelinye libe lakho, lelinye libe laMosi, lelinye libe la-Elija.”

5

17:5
Gen. 22:2
Dut. 18:15
Hla. 2:7
Isa. 42:1
Mat. 3:17
Mak. 1:11
Luk. 3:22
Watsi asakhuluma loko, kwachamuka lifu lelikhatimulako, labasibekela. Kwevakala livi kulelifu litsi:

“Lena yiNdvodzana yami letsandzekako,

lengitfokota ngayo; yilaleleni!”

6Batsi nabeva loko, bafundzi bawa phansi ngebuso besaba kakhulu. 7Kepha Jesu weta kubo, wafike wabatsintsa watsi: “Sukumani, ningesabi!” 8Kepha batsi nabaphakamisa emehlo abo, bangete babona muntfu ngaphandle kwaJesu yedvwa.

9Basehla kulentsaba Jesu wabadvonsa ngendlebe, watsi: “Ningatjeli muntfu ngalombono leniwubonile, kuze kuvuswe iNdvodzana yeMuntfu kulabafile.”

10

17:10-11
Mal. 4:5
Bafundzi babuta batsi: “Basho ngani bafundzisi bemtsetfo kutsi kufanele kufike Elija kucala?”

11Jesu wabaphendvula watsi: “Empeleni Elija uyeta, uyawubuyisela konkhe esimeni sako. 12

17:12
Mat. 11:14
Kepha ngitsi kini: Elija sewefika, kuphela nje kutsi bantfu abazange bamati, kodvwa benta kuye konkhe labakutsandzako. Kanjalo-ke neNdvodzana yeMuntfu iyawuhlushwa ngabo.”

13Ngako bafundzi base bayabona kutsi abekhuluma kubo ngaJohane uMbhabhatisi.

Jesu uphilisa umfana lonelidimoni

(Mak. 9:14-29; Luk. 9:37-43)

14Kwatsi nabefika esicunjini sebantfu, kwefika indvodza yaguca embikwaJesu, 15yatsi: “Nkhosi, hawukela indvodzana yami, ngobe inesitfutfwane, ihlupheka kabi, iwela futsi emlilweni nasemantini. 16Ngiyiletse kubafundzi bakho, kodvwa behluleka kuyiphilisa.”

17Jesu waphendvula watsi: “Yehheni, situkulwane lesingakholwa nalesiphambene, kuyawudzimate kube ngunini nginani? Kuyawudzimate kube ngunini nginibeketelela? Yiletseni la kimi!” 18Jesu walekhuta lelidimoni, lomfana waphila ngaleso sikhatsi.

19Bafundzi base beta kuJesu ngasense, bafike bambuta batsi: “Kwentiwe yini kutsi tsine sehluleke kulikhipha lelidimoni?”

20

17:20
Mat. 13:31-32
21:21
Mak. 11:23
Luk. 17:6
1 Khor. 13:2
Jesu wabaphendvula watsi: “Kwentiwe kutsi nine ninekukholwa lokuncane, ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Naningaba nekukholwa lokuncane lokungangenhlavu yendlulamitsi, ningatsi kulentsaba: ‘Suka la, uye lapha,’ ivele isuke. Kute lokungete kwenteka kini. [ 21Kepha loluhlobo aluphumi ngaphandle kwekukhuleka nekuzila.]” Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

Jesu ukhuluma kwesibili ngekufa kwakhe

(Mak. 9:30-32; Luk. 9:43-45)

22

17:22
Mat. 16:21
20:18
Ngesikhatsi baseseGalile, Jesu watsi kubo: “INdvodzana yeMuntfu itawunikelwa etandleni tebantfu; 23batayibulala, kodvwa ngelilanga lesitsatfu iyawuvuswa ekufeni.” Badzabuka kakhulu.

Kukhishwa kwemtselo welithempeli

24

17:24
Eks. 30:13
38:26
Batsi kube befike eKhaphanawume, Jesu kanye nebafundzi bakhe, labo lababutsa umtselo welithempeli beta babuta kuPhetro batsi: “Umfundzisi wenu uyawukhipha yini umtselo welithempeli?”

25Phetro wabaphendvula watsi: “Yebo.”

Ngesikhatsi Phetro angena endlini, Jesu wambuta kucala watsi: “Simoni, ngembono wakho wena utsini? Emakhosi emhlaba ayitsatsa kubobani imitselo? Ayitsatsa emadvodzaneni awo yini, nome ebafokatini?”

26Phetro wamphendvula watsi: “Ayitsatsa ebafokatini.”

Jesu wase utsi: “Ngako-ke kusho kutsi emadvodzana akhululekile ekutseleni. 27Kodvwa-ke kuze singabakhubi, hamba uye elwandle ufike ujike lidweba lakho udwebe. Leyo nhlanti lotayibamba kucala emlonyeni wayo uyawukhandza luhlavu lwemali; ulutsatse, ubanike, utselele mine nawe, sobabili.”