Siswati 1996 (SWA96)
12

Umbuzo ngeliSabatha

(Mak. 2:23-28; Luk. 6:1-5)

121

12:1
Dut. 23:25
Ngaleso sikhatsi Jesu abehamba adzabula emasimi kuliSabatha. Bafundzi bakhe besebalambile, ngako bafula, badla. 2
12:2
Eks. 20:10
Dut. 23:25
Kepha baFarisi batsi nabakubona loko, batsi kuJesu: “Asubuke, labafundzi bakho benta lokungakavunyelwa kutsi kwentiwe ngeliSabatha.”

3

12:3-4
1 Sam. 21:1-6
Jesu wabaphendvula watsi: “Anifundzanga yini ngalokwentiwa nguDavide ngesikhatsi yena nalamadvodza labehamba nawo asalambile, 4
12:4
Lev. 24:9
kutsi wangena endlini yaNkulunkulu wadla tinkhwa tekubekwa embikwaNkulunkulu, lebekungakafaneli kutsi tidliwe nguye, kanye nalabo labenabo, ngaphandle kwebaphristi kuphela? 5
12:5
Num. 28:9-10
Joh. 7:22
Khona kantsi anikafundzi yini emtsetfweni kutsi ngeliSabatha baphristi bephula umtsetfo weliSabatha ngekusebenta ethempelini, babuye bangabi nacala? 6Ngiyanitjela ngitsi: Lapha kukhona lokukhulu kunelithempeli. 7
12:7
Hos. 6:6
Mat. 9:13
Kepha kube benati kutsi kusho kutsini kutsi: ‘Ngifuna sihawu, hhayi umhlatjelo,’ ngabe anibalahlanga labo labangenalo licala. 8Ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi yeliSabatha.”

Indvodza lenesandla lesishwaphene

(Mak. 3:1-6; Luk. 6:6-11)

9Jesu wesuka lapho wangena esinagogeni labo.

10Kwakukhona indvodza leyayinesandla lesasishwaphene, bambuta batsi: “Kuvunyelwe yini kutsi kuphiliswe ngeliSabatha?” Phela babentela kutsi batemmangalela.

11

12:11
Luk. 14:5
Kepha Jesu waphendvula watsi: “Ukhona yini umuntfu kini lokungatsi anemvu yinye, nayiyele emgodzini, angete ayikhipha ngobe kuliSabatha? 12Pho-ke, umuntfu ubaluleke kakhulu kanganani-ke kunemvu? Ngako-ke kuvunyelwe kwenta lokuhle ngeliSabatha.” 13Ngako wase utsi kulendvodza: “Yelula sandla sakho.”

Yaselula, saphila njengalesi lesinye. 14

12:14
Joh. 5:16
BaFarisi besuka lapho baphuma bayakwakha lisu lekumbulala.

Sisebenti saNkulunkulu lesitfunyiwe

15Kepha Jesu asakwati loko, wesuka kuleyo ndzawo; labanyenti bamlandzela, wabaphilisa bonkhe.

16Wabadvonsa ngendlebe kutsi bangatjeli muntfu ngaye, 17kuze kugcwaliseke loko lokwashiwo ngemphrofethi Isaya nakatsi:

18

12:18
Isa. 42:1-4
Mat. 3:17
17:5
“Nansi inceku yami lengiyikhetsile,

lotsandzekako wami,

lotfokota ngaye umphefumulo wami.

Ngiyawubeka Moya wami etikwakhe,

amemetele kwehlulela kubetive.

19Angeke abange, angeke akhale,

kantsi futsi kute naloyakuliva

livi lakhe etitaladini.

20Umhlanga lofecekile angeke awephule;

intsambo yesibane lebhunyako angeke ayicime,

adzimate aphelelise kwehlulela.

21

12:21
Rom. 15:12
Tive tiyakwetsembela egameni lakhe.”

Jesu naBhelzebule

(Mak. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)

22

12:22
Mat. 9:32
Khona kwase kuletfwa kuye umuntfu labenelidimoni ayimphumphutse angakhulumi, wamphilisa. Kwatsi lona bekasimungulu wakhuluma wabona. 23Tonkhe ticumbi tebantfu tamangala, tatsi: “Akusiyo yini indvodzana yaDavide lena?”

24

12:24
Mat. 9:34
10:25
Luk. 11:15
Kepha baFarisi nabakuva loku, batsi: “Lo, ukhipha emadimoni ngaBhelzebule, umbusi wemadimoni, kuphela.”

25Kepha Jesu ayati imicabango yabo, watsi kubo: “Wonkhe umbuso lowehlukene ekhatsi, uyacitseka. Kute lidolobha nome likhaya lelingema nalehlukene ekhatsi. 26Ngako-ke nangabe Sathane akhipha Sathane, kusho kutsi yena yedvwa wehlukene ekhatsi. Pho, umbuso wakhe ungema njani? 27Nanitsi mine ngikhipha emadimoni ngaBhelzebule, pho, emadvodzana enu awakhipha ngabani? Ngako-ke ngiwo layakuba bagwebi benu. 28Kepha nangabe ngikhipha emadimoni ngaMoya waNkulunkulu, kusho kutsi umbuso waNkulunkulu sewufikile-ke kini.

29“Futsi umuntfu angangena kanjani endlini yesichwaga, atsatse timphahla taso, ngaphandle kwekubopha lesichwaga kucala; bese-ke uchwaga lendlu?

30

12:30
Mak. 9:40
“Longekho ngakimi, umelene nami; nalongabutsi kanye nami, uyasakata. 31
12:31
Luk. 12:10
1 Thim. 1:13
Heb. 6:4
10:26
1 Joh. 5:16
Ngaloko-ke ngitsi kini: Bantfu bayawutsetselelwa tonkhe tono kanye nekuhlambalata, kepha kuhlambalata Moya Longcwele kungeke kutsetselelwe. 32
12:32
Luk. 12:10
Wonkhe lokhuluma kabi ngeNdvodzana yeMuntfu uyawutsetselelwa; kodvwa lokhuluma kabi ngaMoya Longcwele, angeke atsetselelwe, kuleli nakulelitako.”

Sihlahla nesitselo saso

(Luk. 6:43-45)

33

12:33
Mat. 7:20
Luk. 6:44
“Nangabe sihlahla simnandzi, netitselo taso tiyawuba mnandzi, nome-ke nangabe sihlahla sisibi, netitselo taso tiyawuba timbi; ngobe sihlahla satiwa ngetitselo taso. 34
12:34
Mat. 3:7
15:18
23:33
Luk. 3:7
6:45
Nine, ntalo yetinyoka, ningakukhuluma kanjani lokuhle nine nibabi kangaka nje? Ngobe umlomo ukhuluma loko lokugcwele enhlitiyweni. 35Umuntfu lolungile ukhipha lokulungile engungwini yakhe lelungile; nemuntfu lomubi ukhipha lokubi engungwini yakhe lembi.

36“Kepha ngiyanitjela ngitsi: Ngelilanga lekwehlulela, bantfu bayawutilandza ngawo onkhe emagama lalite labawakhulumako. 37Ngobe ngemavi akho uyawutfolakala umsulwa, nangemavi akho uyawulahlwa.”

Bafuna sibonakaliso

(Mak. 8:11-12; Luk. 11:29-32)

38

12:38
Mat. 16:1
Mak. 8:11
Luk. 11:16
Base bayaphendvula labanye baFarisi, netati temtsetfo, batsi: “Mfundzisi, besitsandza kubona sibonakaliso lesentiwe nguwe.”

39

12:39
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Jona 2:1
Mat. 16:4
Mak. 8:12
Kepha yena waphendvula watsi: “Situkulwane lesibi nalesiphingako ngekungetsembeki kuNkulunkulu sifuna sibonakaliso, kepha singeke sisitfole ngisho nasinye, ngaphandle kwesibonakaliso saJona, umphrofethi. 40
12:40
Jona 1:17
Njengobe naJona ahlala emalanga lamatsatfu nebusuku lobutsatfu esiswini semkhoma, kanjalo futsi neNdvodzana yeMuntfu iyawuhlala emalanga lamatsatfu nebusuku lobutsatfu ematfunjini emhlaba. 41
12:41
Jona 3:5
Bantfu baseNineve bayakusukuma kanye nalesitukulwane ekwehlulelweni basilahle, ngobe bona baphendvuka ngekushunyayelwa nguJona; ase nibuke-ke, ngobe lapha kukhona lomkhulu kunaJona. 42
12:42
1 Khos. 10:1-10
2 Khr. 9:1-12
Indlovukazi yaseningizimu iyawusukuma kanye nalesitukulwane ekwehlulelweni, isilahle, ngobe yesuka emikhawulweni yemhlaba yatawulalela kuhlakanipha kwaSolomoni; ase nibuke-ke, ngobe lapha kukhona lomkhulu kunaSolomoni!”

Kubuya kwemoya lomubi

(Luk. 11:24-26)

43“Umoya lomubi nawuphumile kumuntfu, uhamba udzabule tindzawo letomile ufuna kuphumula, ungakutfoli, 44ubese utsi: ‘Ngitawubuyela endlini yami, lapho ngiphume khona.’ Nawufika khona, ukhandze kungenalutfo, kutsanyelisisiwe, konkhe kubekwe ngabolonina, 45ubese uyahamba ulandze leminye imimoya lesikhombisa lemibi kakhulu kunawo, ite ingene ihlale khona. Ngako siphetfo salowo muntfu siyawuba sibi kakhulu kunesimo sakhe sekucala. Kuyawuba njalo nakulesitukulwane lesibi.”

Unina waJesu nabomnakabo

(Mak. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

46Watsi asakhuluma eticukwini, kwabonakala unina waJesu nabomnakabo beme ngephandle bafuna kukhuluma naye.

[ 47Lomunye walabantfu watsi kuye: “Nangu unyoko nabomnakenu beme ngephandle, bafuna kukhuluma nawe.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

48Kepha yena waphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?” 49Wase ukhomba bafundzi bakhe utsi: “Bukani la; nangu make nabomnaketfu! 50

12:50
Joh. 15:14
Rom. 8:29
Ngobe lowo lowenta intsandvo yaBabe losezulwini, nguye longumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”

13

Umfanekiso ngemhlanyeli

(Mak. 4:1-9; Luk. 8:4-8)

131Ngalo lelo langa Jesu waphuma endlini wayawuhlala ngaselwandle. 2

13:2
Luk. 5:1-3
Sicumbi sebantfu sasondzela kuye samtungeleta, bantfu baba banyenti kangangekutsi wangena esikebheni wahlala ekhatsi, bantfu bema elusentseni.

3Wabatjela tintfo letinyenti ngemifanekiso, watsi: “Bekukhona umuntfu lowahamba wayawuhlanyela. 4Ekuhlanyeleni kwakhe lenye inhlanyelo yawela endleleni, kwefika tinyoni tayidla tayicedza. 5Kepha lenye yawela emhlabatsini losemadvwaleni, yasheshe yamila, ngobe yayite umhlabatsi lowenele. 6Latsi ngekuphuma lilanga lahashula titfombo tabuna, ngenca yekutsi tatite timphandze letijulile. 7Lenye inhlanyelo yawela emanyeveni, yamila; emanyeva akhula aminyetela titfombo. 8Kodvwa lenye yawela emhlabatsini lovundzile, yatsela titselo: lenye ngelikhulu, lenye ngema-60, lenye ngema-30.

9

13:9
Mat. 11:15
“Lonendlebe yekuva akeve!”

Inhloso yekusebentisa imifanekiso

(Mak. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

10Kwase kufika bafundzi bakhe kuye batsi: “Ukhulumelani kubo ngemifanekiso?”

11Wabaphendvula watsi: “Nine ninikiwe lwati lwetimfihlakalo tembuso welizulu, kodvwa bona abakanikwa. 12

13:12
Mat. 25:29
Mak. 4:25
Luk. 8:18
19:26
Ngobe lowo lonako uyawunikwa kube kunyenti, kodvwa lowo lote uyakwemukwa naloko lokuncane lanako. 13Kungako nje ngikhuluma kubo ngemifanekiso, ngobe nome babuka ababoni, nome beva abevisisi, abacondzi. 14
13:14-15
Dut. 29:2
Isa. 6:9-10
29:10
Joh. 12:39
Imis. 28:25
Kugcwaliseka kubo siprofetho sa-Isaya lesitsi:

“ ‘Ngekuva niyakuva, ningete nacondza;

ngekubuka niyawubuka, ningete nabona.

15Ngobe inhlitiyo yalesive seyaba lukhuni,

netindlebe tabo tiva kamatima,

emehlo abo bawavalile;

funa mhlawumbe ngemehlo abo babone,

nangetindlebe tabo beve,

nangetinhlitiyo tabo bacondze baphendvuke,

bese ngiyabaphilisa.’

16

13:16-17
Mat. 16:17
Luk. 10:23-24
“Kodvwa-ke nine nibusisiwe, ngobe emehlo enu ayabona, netindlebe tenu tiyeva. 17
13:17
1 Phet. 1:10
Ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Banyenti baprofethi nebantfu labalungile lababefisa kubona loku lenikubonako, kodvwa abazange bakubone; futsi babefisa kuva loku lenikuvako, kodvwa abazange bakuve.”

Jesu uchaza umfanekiso ngemhlanyeli

(Mak. 4:13-20; Luk. 8:11-15)

18“Lalelani-ke kutsi umfanekiso ngemhlanyeli usho kutsini. 19Bantfu labatsi nabeva livi lembuso kepha bangete balicondza, bayaye befikelwe nguLomubi, abemuke loko bekuhlanyelwe etinhlitiyweni tabo: loko-ke kusho inhlanyelo leyayihlanyelwe endleleni. 20Kuhlanyelwa kwenhlanyelo emhlabatsini losemadvwaleni kusho labo labalivako livi lembuso balemukele masinyane ngekujabula. 21Kepha ngekubate timphandze letijulile etinhlitiyweni tabo, bahlala sikhashana nje. Kutsi kungavela tinhlupheko nome kutingelwa ngenca yelivi, bese bahlubuka masinyane. 22

13:22
1 Thim. 6:9
Kuhlanyelwa kwenhlanyelo emanyeveni kusho labalivako livi lembuso, kodvwa tinhlupheko macondzana nalemphilo nelutsandvo lwebunjinga kuyaye kuliminyetele livi bangabe basatsela titselo. 23Lena leyayihlanyelwe emhlabatsini lovundzile ifanekisa lowo lolivako livi, alicondze, bese utsela titselo: lomunye ngelikhulu, lomunye ngema-60, nalomunye ngema-30.”

Umfanekiso ngelukhula

24Lomunye umfanekiso lawubeka utsi: “Umbuso welizulu ufanana nendvodza leyahamba yayawuhlanyela inhlanyelo lenhle ensimini yayo. 25Kepha ebusuku, bantfu sebalele bonkhe, kwefika sitsa sayo sahlanyela lukhula emkhatsini walamabele, sesuka sahamba. 26Latsi kube likhule likhaba litsele titselo, kwase kubonakala lukhula. 27Tisebenti talendvodza teta kuyo tatsi: ‘Mnumzane, njengobe wawuhlanyele inhlanyelo lenhle ensimini yakho, pho, lolukhula luphumaphi?’ 28Lendvodza yaphendvula yatsi: ‘Loko kwentiwa sitsa.’ Tase tiyabuta titsi: ‘Uyafuna yini siyeluzuphuna lolukhula?’ 29Kodvwa yena watsi: ‘Cha, ngobe nitawutsi nizuphuna lukhula, kantsi senizuphuna nalamabele. 30

13:30
Mat. 3:12
Yekelani nje kukhule kokubili ndzawonye, kuze kube sikhatsi sekuvuna, kuvunwe; nasekuvunwa ngitawutjela labavunako kutsi babutse lukhula kucala, balubophe tincumbi, kuze lutewushiswa; bese-ke nibutsela emabele ndzawonye esiteni sami.’ ”

Umfanekiso ngenhlanyelo yendlulamitsi

(Mak. 4:30-32; Luk. 13:18-19)

31

13:31
Mak. 4:31
Luk. 13:18
Lomunye umfanekiso labatjela wona wawutsi: “Umbuso welizulu ufanana nenhlavu yendlulamitsi, layitsatsa lomunye umuntfu wayihlanyela ensimini yakhe. 32Yona yincane kakhulu, kepha naseyikhulile iba yinkhulu kunato tonkhe tihlahla, kudzimate kufike netinyoni temoya, takhele tidleke tato emagaleni aso.”

Umfanekiso ngembiliso

(Luk. 13:20-21)

33

13:33
Luk. 13:20
Waphindze wabatjela lomunye umfanekiso watsi: “Umbuso welizulu ufanana nembiliso leyatsatfwa ngumfati wayibhica nemabinta lamatsatfu emphuphu, kwabila konkhe.”

Kusebentisa imifanekiso kwaJesu

(Mak. 4:33-34)

34Konkhe loku Jesu wakukhuluma esicukwini ngemifanekiso. Ngaphandle kwemifanekiso kute lakukhuluma kuso, 35

13:35
Hla. 78:2
kuze kugcwaliseke loko lokwakhulunywa ngemprofethi kutsi:

“Ngiyawukhuluma ngemifanekiso,

ngiphumisele lokufihlakele

seloku kwasekelwa umhlaba.”

Jesu uchaza umfanekiso ngelukhula

36Jesu wesuka lapho watishiya ticumbi, wangena endlini. Bafundzi bakhe beta kuye, befika batsi: “Ase usichasisele lomfanekiso ngelukhula ensimini kutsi usho kutsini.”

37Yena wabaphendvula watsi: “Lona lowahlanyela inhlanyelo lenhle yiNdvodzana yeMuntfu. 38

13:38
Joh. 8:44
Imis. 13:10
1 Joh. 3:8
Insimi ngulomhlaba, inhlanyelo lenhle bantfwana bembuso, kepha lukhula bantfwana baLomubi. 39
13:39
Jow. 3:13
Semb. 14:15
Sitsa lesahlanyela lukhula nguSathane. Kuvuna kusho siphetfo saletikhatsi, bavuni-ke tingilosi.

40“Ngako-ke njengobe lukhula lwabutfwa lwashiswa, kuyawuba njalo nasekupheleni kwelive. 41INdvodzana yeMuntfu iyawutfumela tingilosi tayo tiyewubutsa tikhiphe konkhe lokubanga kona nabo bonkhe benti balokubi embusweni wayo, 42

13:42
Mat. 8:12
tibalahle emlilweni lowesabekako, lapho bayawukhala kudzimate kugedletele ematinyo. 43
13:43
Dan. 12:3
1 Khor. 15:40
Lapho bantfu baNkulunkulu bayawukhanya njengelilanga embusweni weYise.

“Lalelani-ke, naninendlebe yekuva.”

Umfanekiso ngemcebo lofihliwe

44

13:44
Fil. 3:7
“Umbuso welizulu ufanana nemcebo lofihlwe ensimini. Kwenteka indvodza yawutfola, yabuye yawugcibedzela. Yajabula kangangekuba yahamba yayawutsengisa ngako konkhe leyayinako yancandzeka, yayawutsenga leyo nsimi.”

Umfanekiso ngelitje leliligugu

45“Futsi umbuso welizulu ufanana nemtsengi labefuna ematje laligugu lelikhulu. 46Watsi kube alitfole lelinye lawo lelalidule kakhulu, wase uyahamba wayawutsengisa ngako konkhe lanako, wabuyela wayawulitsenga.”

Umfanekiso ngelinetha

47

13:47
Mat. 22:19
“Futsi umbuso welizulu ufanana nelinetha lelafakwa elwandle, labutsa tonkhe tinhlobo tetinhlanti. 48Latsi nase ligcwele, badwebi balidvonsela elusentseni lwelwandle bahlala phansi, behlukanisa letinhlanti. Letinhle batifaka etitjeni, kwatsi letimbi batilahla. 49
13:49
Mat. 25:32
Kuyawuba njalo ekupheleni kwelive, kuyawuphuma tingilosi tikhiphe lababi emkhatsini walabalungile, 50tibajike emlilweni lowesabekako, lapho bantfu bayawukhala kakhulu bagedletelise nematinyo.”

Emaciniso lamasha nalamadzala

51Jesu wababuta watsi: “Nikuve kahle yini konkhe loku?”

Baphendvula batsi: “Yebo, sikuvile.”

52Wase utsi kubo: “Ngako-ke wonkhe umfundzisi wemtsetfo loba ngumfundzi embusweni welizulu, unjengemnikati wemuti lokhipha engcebeni yakhe lokusha nalokudzala.”

Jesu akemukeleki eNazaretha

(Mak. 6:1-6; Luk. 4:16-30)

53Watsi Jesu nasacedzile ngalemifanekiso, wase uyesuka kuleyo ndzawo. 54

13:54
Joh. 7:15
Wabuyela edolobheni lakubo. Wabafundzisa esinagogeni labo, bamangala badzimate batsi: “Lomuntfu wakutfolaphi lokuhlakanipha lokungaka, nalemisebenti yemandla? 55
13:55
Joh. 6:42
Akusiyo yini indvodzana yembati le? Unina akusiye yini lona lekutsiwa nguMariya, bomnakabo akusibo yini boJakobe, naJosefa, naSimoni, naJudasi? 56Bodzadzewabo bona akusibo yini laba labahlala natsi?

“Kepha lona ukutsatsaphi konkhe loku?” 57

13:57
Luk. 2:34
Joh. 4:44
Bakhubeka ngaye.

Kepha Jesu watsi: “Umprofethi uhlonishwa nome kukuphi, ngaphandle kwasendzaweni yakubo, nakubantfu bakubo.” 58Akazange ayente imisebenti yemandla leminyenti lapho ngenca yekungakholwa kwabo.

14

Kufa kwaJohane uMbhabhatisi

(Mak. 6:14-29; Luk. 9:7-9)

141Kwaba nguleso sikhatsi lapho Herodi, inkhosi yaseGalile, eva umbiko ngaJesu. 2Watsi etisebentini takhe: “Lona nguJohane uMbhabhatisi. Sewuvukile ekufeni. Ngiko nje lamandla asebenta kuye.”

3

14:3
Mat. 4:12
Luk. 3:19-20
Ngobe phela Herodi abebambe Johane, wambopha wamfaka ejele, ngenca yaHerodiyasi, umkaFiliphu, umnakabo. 4
14:4
Lev. 18:16
20:21
Ngobe Johane abetsi kuye: “Akukalungi kutsi wena umtsatse!” 5
14:5
Mat. 21:26
Luk. 20:6
Herodi abefuna kumbulala, kodvwa wesaba bantfu, ngobe bebamtsatsa ngekutsi ngumphrofethi.

6Kwatsi ngelilanga lekutalwa kwaHerodi indvodzakati yaHerodiyasi yeta yagidza embikwetivakashi tonkhe. Herodi wajabula kangangekutsi 7wayetsembisa watsi: “Ngiyafunga kutsi ngitakunika nome ngabe yini loyicelako!”

8Yona seyitjelwe ngunina yatsi: “Ngiphe inhloko yaJohane uMbhabhatisi ibekwe emgcwembeni.”

9Inkhosi yadzabuka kakhulu, kepha ngenca yesifungo sayo lebeseyisentile embikwabo bonkhe lebeyihleti nabo ekudleni, yayaleta kutsi inikwe njengekufisa kwayo. 10Ngako-ke kwatfunyelwa, Johane wajutjwa inhloko ejele. 11Inhloko yakhe yaletfwa ngemgcwembe, yanikwa intfombatana, yona yabe seyiyimikisa kunina. 12Bafundzi baJohane beta, basitsatsa sidvumbu sakhe, basingcwaba; base bayahamba bayawubikela Jesu.

Kwesutsiswa kwesicumbi lesinemadvodza lati-5 000

(Mak. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-14)

13Watsi kube Jesu ayive lendzaba, wesuka kuleyo ndzawo wakhwela sikebhe, wewela waya endzaweni lete bantfu afuna kuba yedvwana. Bantfu batsi kube bakuve loko, baphuma emitini yabo bamlandzela ngetinyawo. 14Jesu watsi uyehla esikebheni, wabona sicumbi lesikhulu sebantfu, waba nesihawu nabo. Wabaphilisa bonkhe lababegula.

15

14:15
2 Khos. 4:42
Mat. 15:32
Mak. 8:1
Entsambama bafundzi bakhe beta kuye batsi: “Selishonile lilanga, kantsi nala kulihlane. Sale ubahambisa labantfu, baye emadolobheni bayewutifunela labangahle bakudle.”

16Kepha Jesu watsi kubo: “Akudzingeki kutsi bahambe, bapheni nine kudla, badle.”

17Batsi kuye: “Asinalutfo lapha ngaphandle kwetinkhwa letisihlanu netinhlanti letimbili.”

18Watsi yena: “Tiletseni lapha kimi.” 19Jesu wase utjela bantfu kutsi bahlale phansi etjanini, watsatsa letinkhwa letisihlanu naletinhlanti letimbili, wabuka etulu, wabusisa. Wahlephula tinkhwa wanika bafundzi bakhe, bona base bemukelisa leticumbi. 20Bonkhe bantfu badla, besutsa. Bafundzi babutsa timvutfuluka, tacwaba emabhasikidi lali-12. 21Bantfu lababedla kwakungemadvodza labengacishe abe ti-5 000 ngaphandle kwebafati nebantfwana.

Jesu uhamba etikwemanti

(Mak. 6:45-52; Joh. 6:15-21)

22Jesu wase utjela bafundzi bakhe kutsi bangene esikebheni bahambe embili bewelele ngesheya, yena wasale akhulula ticumbi tebantfu. 23

14:23
Luk. 6:12
Watsi asatihambisile ticumbi, wenyukela entsabeni yedvwa wayawuthandaza, kwadzimate kwahlwa solo ayedvwa kuleyo ndzawo. 24Sikebhe satsi sesihambe emakhilometha lamanyenti kusuka elusentseni, sashukunyiswa ngemagagasi, ngobe umoya bewuphambene nabo.

25Kwatsi ekuseni kuseluvivi Jesu weta kubo ahamba etikwemanti. 26Batsi kube bambone ahamba etikwemanti, bafundzi besaba kakhulu, betfuka bamemeta ngekwesaba batsi: “Sipoko!”

27Jesu washesha wakhuluma kubo watsi: “Ningesabi, manini sibindzi, ngimi!”

28Phetro wamphendvula watsi: “Nkhosi, nakunguwe, ngibite ngite lapho kuwe, ngihamba etikwemanti!”

29Jesu watsi: “Kota!” Ngako Phetro wehla esikebheni waya kuJesu ahamba etikwemanti. 30Kodvwa watsi kube abone umoya kutsi unemandla, wesaba; asacwila wakhala watsi: “Nkhosi! Ngisindzise!”

31

14:31
Mat. 8:26
Masinyane Jesu welula sandla sakhe, wambamba watsi: “Maye, kukholwa kwakho kuncane-bo! Ungatsitelani?”

32Basangena esikebheni umoya wabindza. 33Labo labebasesikebheni bamkhotsamela batsi: “Ngempela wena uyiNdvodzana yaNkulunkulu!”

Jesu uphilisa labagulako eGenesaretha

(Mak. 6:53-56)

34Batsi nase bewelele ngesheya, befika eveni laseGenesaretha. 35Atsi kube emadvodza aleyo ndzawo ambone atfumela tigijimi kulo lonkhe lelo live. Bantfu baletsa kuye bonkhe labebagula. 36

14:36
Num. 15:38
Luk. 6:19
Bamncenga kutsi sale batsintsa nje umphetfo wengubo yakhe. Bonkhe labawutsintsa baphiliswa.