Siswati 1996 (SWA96)
12

Umbuzo ngeliSabatha

(Mak. 2:23-28; Luk. 6:1-5)

121

12:1
Dut. 23:25
Ngaleso sikhatsi Jesu abehamba adzabula emasimi kuliSabatha. Bafundzi bakhe besebalambile, ngako bafula, badla. 2
12:2
Eks. 20:10
Dut. 23:25
Kepha baFarisi batsi nabakubona loko, batsi kuJesu: “Asubuke, labafundzi bakho benta lokungakavunyelwa kutsi kwentiwe ngeliSabatha.”

3

12:3-4
1 Sam. 21:1-6
Jesu wabaphendvula watsi: “Anifundzanga yini ngalokwentiwa nguDavide ngesikhatsi yena nalamadvodza labehamba nawo asalambile, 4
12:4
Lev. 24:9
kutsi wangena endlini yaNkulunkulu wadla tinkhwa tekubekwa embikwaNkulunkulu, lebekungakafaneli kutsi tidliwe nguye, kanye nalabo labenabo, ngaphandle kwebaphristi kuphela? 5
12:5
Num. 28:9-10
Joh. 7:22
Khona kantsi anikafundzi yini emtsetfweni kutsi ngeliSabatha baphristi bephula umtsetfo weliSabatha ngekusebenta ethempelini, babuye bangabi nacala? 6Ngiyanitjela ngitsi: Lapha kukhona lokukhulu kunelithempeli. 7
12:7
Hos. 6:6
Mat. 9:13
Kepha kube benati kutsi kusho kutsini kutsi: ‘Ngifuna sihawu, hhayi umhlatjelo,’ ngabe anibalahlanga labo labangenalo licala. 8Ngobe iNdvodzana yeMuntfu iyiNkhosi yeliSabatha.”

Indvodza lenesandla lesishwaphene

(Mak. 3:1-6; Luk. 6:6-11)

9Jesu wesuka lapho wangena esinagogeni labo.

10Kwakukhona indvodza leyayinesandla lesasishwaphene, bambuta batsi: “Kuvunyelwe yini kutsi kuphiliswe ngeliSabatha?” Phela babentela kutsi batemmangalela.

11

12:11
Luk. 14:5
Kepha Jesu waphendvula watsi: “Ukhona yini umuntfu kini lokungatsi anemvu yinye, nayiyele emgodzini, angete ayikhipha ngobe kuliSabatha? 12Pho-ke, umuntfu ubaluleke kakhulu kanganani-ke kunemvu? Ngako-ke kuvunyelwe kwenta lokuhle ngeliSabatha.” 13Ngako wase utsi kulendvodza: “Yelula sandla sakho.”

Yaselula, saphila njengalesi lesinye. 14

12:14
Joh. 5:16
BaFarisi besuka lapho baphuma bayakwakha lisu lekumbulala.

Sisebenti saNkulunkulu lesitfunyiwe

15Kepha Jesu asakwati loko, wesuka kuleyo ndzawo; labanyenti bamlandzela, wabaphilisa bonkhe.

16Wabadvonsa ngendlebe kutsi bangatjeli muntfu ngaye, 17kuze kugcwaliseke loko lokwashiwo ngemphrofethi Isaya nakatsi:

18

12:18
Isa. 42:1-4
Mat. 3:17
17:5
“Nansi inceku yami lengiyikhetsile,

lotsandzekako wami,

lotfokota ngaye umphefumulo wami.

Ngiyawubeka Moya wami etikwakhe,

amemetele kwehlulela kubetive.

19Angeke abange, angeke akhale,

kantsi futsi kute naloyakuliva

livi lakhe etitaladini.

20Umhlanga lofecekile angeke awephule;

intsambo yesibane lebhunyako angeke ayicime,

adzimate aphelelise kwehlulela.

21

12:21
Rom. 15:12
Tive tiyakwetsembela egameni lakhe.”

Jesu naBhelzebule

(Mak. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)

22

12:22
Mat. 9:32
Khona kwase kuletfwa kuye umuntfu labenelidimoni ayimphumphutse angakhulumi, wamphilisa. Kwatsi lona bekasimungulu wakhuluma wabona. 23Tonkhe ticumbi tebantfu tamangala, tatsi: “Akusiyo yini indvodzana yaDavide lena?”

24

12:24
Mat. 9:34
10:25
Luk. 11:15
Kepha baFarisi nabakuva loku, batsi: “Lo, ukhipha emadimoni ngaBhelzebule, umbusi wemadimoni, kuphela.”

25Kepha Jesu ayati imicabango yabo, watsi kubo: “Wonkhe umbuso lowehlukene ekhatsi, uyacitseka. Kute lidolobha nome likhaya lelingema nalehlukene ekhatsi. 26Ngako-ke nangabe Sathane akhipha Sathane, kusho kutsi yena yedvwa wehlukene ekhatsi. Pho, umbuso wakhe ungema njani? 27Nanitsi mine ngikhipha emadimoni ngaBhelzebule, pho, emadvodzana enu awakhipha ngabani? Ngako-ke ngiwo layakuba bagwebi benu. 28Kepha nangabe ngikhipha emadimoni ngaMoya waNkulunkulu, kusho kutsi umbuso waNkulunkulu sewufikile-ke kini.

29“Futsi umuntfu angangena kanjani endlini yesichwaga, atsatse timphahla taso, ngaphandle kwekubopha lesichwaga kucala; bese-ke uchwaga lendlu?

30

12:30
Mak. 9:40
“Longekho ngakimi, umelene nami; nalongabutsi kanye nami, uyasakata. 31
12:31
Luk. 12:10
1 Thim. 1:13
Heb. 6:4
10:26
1 Joh. 5:16
Ngaloko-ke ngitsi kini: Bantfu bayawutsetselelwa tonkhe tono kanye nekuhlambalata, kepha kuhlambalata Moya Longcwele kungeke kutsetselelwe. 32
12:32
Luk. 12:10
Wonkhe lokhuluma kabi ngeNdvodzana yeMuntfu uyawutsetselelwa; kodvwa lokhuluma kabi ngaMoya Longcwele, angeke atsetselelwe, kuleli nakulelitako.”

Sihlahla nesitselo saso

(Luk. 6:43-45)

33

12:33
Mat. 7:20
Luk. 6:44
“Nangabe sihlahla simnandzi, netitselo taso tiyawuba mnandzi, nome-ke nangabe sihlahla sisibi, netitselo taso tiyawuba timbi; ngobe sihlahla satiwa ngetitselo taso. 34
12:34
Mat. 3:7
15:18
23:33
Luk. 3:7
6:45
Nine, ntalo yetinyoka, ningakukhuluma kanjani lokuhle nine nibabi kangaka nje? Ngobe umlomo ukhuluma loko lokugcwele enhlitiyweni. 35Umuntfu lolungile ukhipha lokulungile engungwini yakhe lelungile; nemuntfu lomubi ukhipha lokubi engungwini yakhe lembi.

36“Kepha ngiyanitjela ngitsi: Ngelilanga lekwehlulela, bantfu bayawutilandza ngawo onkhe emagama lalite labawakhulumako. 37Ngobe ngemavi akho uyawutfolakala umsulwa, nangemavi akho uyawulahlwa.”

Bafuna sibonakaliso

(Mak. 8:11-12; Luk. 11:29-32)

38

12:38
Mat. 16:1
Mak. 8:11
Luk. 11:16
Base bayaphendvula labanye baFarisi, netati temtsetfo, batsi: “Mfundzisi, besitsandza kubona sibonakaliso lesentiwe nguwe.”

39

12:39
Jer. 3:9
Hos. 3:1
Jona 2:1
Mat. 16:4
Mak. 8:12
Kepha yena waphendvula watsi: “Situkulwane lesibi nalesiphingako ngekungetsembeki kuNkulunkulu sifuna sibonakaliso, kepha singeke sisitfole ngisho nasinye, ngaphandle kwesibonakaliso saJona, umphrofethi. 40
12:40
Jona 1:17
Njengobe naJona ahlala emalanga lamatsatfu nebusuku lobutsatfu esiswini semkhoma, kanjalo futsi neNdvodzana yeMuntfu iyawuhlala emalanga lamatsatfu nebusuku lobutsatfu ematfunjini emhlaba. 41
12:41
Jona 3:5
Bantfu baseNineve bayakusukuma kanye nalesitukulwane ekwehlulelweni basilahle, ngobe bona baphendvuka ngekushunyayelwa nguJona; ase nibuke-ke, ngobe lapha kukhona lomkhulu kunaJona. 42
12:42
1 Khos. 10:1-10
2 Khr. 9:1-12
Indlovukazi yaseningizimu iyawusukuma kanye nalesitukulwane ekwehlulelweni, isilahle, ngobe yesuka emikhawulweni yemhlaba yatawulalela kuhlakanipha kwaSolomoni; ase nibuke-ke, ngobe lapha kukhona lomkhulu kunaSolomoni!”

Kubuya kwemoya lomubi

(Luk. 11:24-26)

43“Umoya lomubi nawuphumile kumuntfu, uhamba udzabule tindzawo letomile ufuna kuphumula, ungakutfoli, 44ubese utsi: ‘Ngitawubuyela endlini yami, lapho ngiphume khona.’ Nawufika khona, ukhandze kungenalutfo, kutsanyelisisiwe, konkhe kubekwe ngabolonina, 45ubese uyahamba ulandze leminye imimoya lesikhombisa lemibi kakhulu kunawo, ite ingene ihlale khona. Ngako siphetfo salowo muntfu siyawuba sibi kakhulu kunesimo sakhe sekucala. Kuyawuba njalo nakulesitukulwane lesibi.”

Unina waJesu nabomnakabo

(Mak. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

46Watsi asakhuluma eticukwini, kwabonakala unina waJesu nabomnakabo beme ngephandle bafuna kukhuluma naye.

[ 47Lomunye walabantfu watsi kuye: “Nangu unyoko nabomnakenu beme ngephandle, bafuna kukhuluma nawe.”]Letinye tincwadzi tekucala tite lelivesi

48Kepha yena waphendvula watsi: “Ngubani make? Bobani bomnaketfu?” 49Wase ukhomba bafundzi bakhe utsi: “Bukani la; nangu make nabomnaketfu! 50

12:50
Joh. 15:14
Rom. 8:29
Ngobe lowo lowenta intsandvo yaBabe losezulwini, nguye longumnaketfu, nadzadzewetfu, namake.”