Siswati 1996 (SWA96)
11

Titfunywa letiphuma kuJohane uMbhabhatisi

(Luk. 7:18-35)

111Kwatsi kube Jesu acedze kuyala bafundzi bakhe labebali-12, wesuka lapho wayawufundzisa ashumayela emadolobheni akuleyo ndzawo.

2Kwatsi-ke Johane uMbhabhatisi asesejele weva ngemisebenti yaKhristu, wase utfumela labanye bafundzi bakhe kuye. 3Befike batsi kuye: “Wena unguye yini lona lotako, nome kusafanele silindzele lomunye?”

4Jesu waphendvula watsi kubo: “Ncandzekani niyemtjela Johane ngako konkhe lenikuvako nalenikubonako: 5

11:5
Isa. 35:5-6
61:1
Timphumphutse setiyabona, tinchute netishosha setiyahamba, emalephelo ayahlanteka, tihhulu setiyeva, labafile bayavuswa, neliVangeli seliyashunyayelwa kulabamphofu. 6Ubusisiwe longakhubeki ngami.”

7Kwatsi nasebancandzeka, Jesu wacala wakhuluma eticunjini ngaJohane watsi: “Nanisuka niya ehlane naniyewubonani kani? Naniyewubona umhlanga uveveteliswa ngumoya yini? 8Kantsi nanisukele kuyawubonani, vele? Naniyewubona umuntfu lowembetse tingubo letinhle yini? Anati yini kutsi labanjalo basetindlini temakhosi? 9Kodvwa vele nje, nanisukele kuyawubonani, umphrofethi? Yebo, empeleni nabona lomkhulu kakhulu kunemphrofethi. 10

11:10
Mal. 3:1
Mak. 1:2
Nguye lona lekubhalwe ngaye kutsi:

“ ‘Bheka, ngitfumela sitfunywa sami embikwakho,

lesiyawulungisa indlela yakho embikwakho.’

11“Ngicinisile, ngitsi kini: Kubo bonkhe labake baba khona emhlabeni kute lowake waba mkhulu kunaJohane uMbhabhatisi; kepha lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaye. 12

11:12
Luk. 16:16
Kusukela etikhatsini taJohane uMbhabhatisi kuze kube ngulamuhla umbuso welizulu uyaphangwa, nalabo labawuphangako bayawuhlwitsa. 13Ngobe bonkhe baphrofethi nemtsetfo kwaphrofetha, kwaze kwefika Johane. 14
11:14
Mal. 4:5
Mat. 17:10-13
Mak. 9:11-13
Luk. 1:17
Nanivuma kukwemukela loko, ngu-Elija lona labetawufika. 15
11:15
Mat. 13:9,43
Semb. 2:7
Lowo lonendlebe yekuva akeve.

16“Konje ngingasifanisa nani nje lesitukulwane salamuhla? Sinjengebantfwana labasemakethe nabamemetana 17batsi: ‘Sanishayela tigubhu, anigidzanga; sahlabela tingoma tesililo, kodvwa anikhalanga.’ 18Ngobe Johane wefika angadli, anganatsi, base batsi: ‘Unelidimoni.’ 19

11:19
Luk. 7:29
11:49
INdvodzana yeMuntfu yona yefika, yadla yanatsa, base batsi: ‘Ase nibheke, nansi indvodza! Simiti nemnatsi weliwayini, kantsi futsi ungumngani webatselisi netoni!’ Noko, kuhlakanipha kwaNkulunkulu kubonakala kuliciniso ngemiphumela yako.”

Imiti lebeyingakholwa

(Luk. 10:13-15)

20Jesu wase ucala kusola emadolobha, lekwakwenteke kuwo imisebenti yakhe yemandla leminyenti, ngobe abengaphendvuki. 21

11:21
Isa. 23:1Jow. 3:4-8
Amo. 1:9-10
Zak. 9:2-4
Watsi: “Maye kuwe, Khorazini! Maye nakuwe, Bhethsayida! Ngobe kube lemisebenti yemandla lebeyenteke kini beyenteke eThire naseSidoni, ngabe kadze batitsela ngemlotsa bembatsa emasaka bakhombisa kuphendvuka. 22Kepha ngitsi kini: Kuyawuba ncono kuyo iThire neSidoni kunakini ngelilanga lekwehlulela.

23

11:23
Gen. 19:24-28
Isa. 14:13-15
“Nawe-ke Khaphanawume, ucabanga kutsi uyawuphakanyiselwa ezulwini yini? Uyakwehliselwa endzaweni yalabafile, ngobe kube yayentiwe eSodoma imisebenti yemandla leyayentiwe kuwe, ngabe ikhona nalamuhla. 24
11:24
Mat. 10:15
Luk. 10:12
Kepha ngitsi kini: Kuyawuba ncono kulo live laseSodoma kunakuwe ngelilanga lekwehlulela.”

Wotani kimi niphumule

(Luk. 10:21-22)

25

11:25
1 Khor. 1:19,26
Ngaleso sikhatsi Jesu wakhuluma watsi: “Ngiyabonga, Babe, Nkhosi yelizulu nemhlaba, ngobe ukufihlile loku kulabahlakaniphile nalabanekucondza, wakwembula kulabo lababantfwana. 26Yebo, Babe, ngobe kwaba kuhle ebusweni bakho kutsi kube njalo.

27

11:27
Joh. 1:18
3:35
6:46
10:15
“Konkhe ngikuphiwa nguBabe, kute loyatiko iNdvodzana ngaphandle kweYise, kantsi futsi kute lomatiko uYise ngaphandle kweNdvodzana nalowo iNdvodzana letsandza kumembulela yena.

28

11:28
Jer. 31:25
“Wotani kimi, nine nonkhe lenikhatsele nalenisindvwa yimitfwalo, ngitaniphumuta. 29
11:29
Jer. 6:16
Bekani lijoko lami etikwenu, nifundze kimi, ngobe mine ngimnene, ngitfobekile ngenhlitiyo, khona niyawutfola kuphumula kwemiphefumulo yenu; 30
11:30
1 Joh. 5:3
ngobe lijoko lami lilula, nemtfwalo wami awusindzi.”