Siswati 1996 (SWA96)
9

Jesu uphilisa indvodza lefe luhlangotsi

(Mak. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

91Jesu wangena esikebheni, wewelela ngesheya, wangena edolobheni lakubo. 2Baletsa kuye umuntfu lobekafe luhlangotsi alaliswe eluhlakeni. Nakabona kukholwa kwabo, Jesu watsi kulobekafe luhlangotsi: “Mani sibindzi, ndvodzana yami! Tono takho titsetselelwe.”

3Letinye tati temtsetfo takhuluma todvwana tatsi: “Lomuntfu uyahlambalata.”

4Kodvwa Jesu ayati imicabango yabo, watsi: “Yini nicabange lokubi etinhlitiyweni tenu? 5Ngukuphi lokulula ekutseni: ‘Tono takho titsetselelwe,’ nasekutseni: ‘Sukuma uhambe’? 6Ngitanikhombisa-ke kutsi iNdvodzana yeMuntfu inemandla ekutsetselela tono emhlabeni.” Wase utsi kulobekafe luhlangotsi: “Sukuma, tsatsa luhlaka lwakho, uhambe ubuyele ekhaya!”

7Wasukuma, wahamba, waya ekhaya lakhe. 8Bantfu batsi kube bakubone loko, betfuka badvumisa Nkulunkulu lonika bantfu emandla lanjalo.

Jesu ubita Matewu

(Mak. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Jesu asengca lapho, wabona umuntfu, libito lakhe kunguMatewu, ahleti endzaweni yekutselisa, watsi kuye: “Ngilandzele!”

Nembala wasukuma wamlandzela.

10

9:10-11
Luk. 15:1-2
Kwatsi Jesu asesendlini adla, batselisi labanyenti netoni letinyenti beta badla kanye naye nebafundzi bakhe. 11BaFarisi nababona loku, base batsi kubafundzi bakhe: “Kwentiwa yini kutsi lomfundzisi wenu adle kanye nebatselisi netoni?”

12Jesu nakuva loko, wabaphendvula watsi: “Bantfu labaphilako abayidzingi inyanga, kodvwa ngulabagulako kuphela labayidzingako. 13

9:13
Hos. 6:6
Mat. 12:7
Luk. 19:10
1 Thim. 1:15
Kepha hambani nifundze kutsi kusho kutsini kutsi: ‘Ngifuna sihawu, hhayi umhlatjelo;’ ngobe angiketeli kubita labalungile kepha toni.”

Umbuzo ngekuzila

(Mak. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Kusenjalo kwefika bafundzi baJohane uMbhabhatisi kuJesu batsi: “Kwentiwa yini kutsi tsine nebaFarisi sizile, kepha bafundzi bakho bangazili?”

15Jesu watsi kubo: “Likhetfo lingakhala yini umkhwenyane asenalo? Kodvwa kutawufika sikhatsi lapho umkhwenyane atawususwa kulo, kube ngukhona-ke litawuzila.

16“Kute umuntfu lochibela ingubo lendzala ngesichibi lesisha; ngobe lesichibi sitayidzabula lengubo, sente imbobo lenkhulu. 17Kute nalongatsela liwayini lelisha kuso sikhumbasikhwama lesidzala, ngobe nakenta njalo, lesikhumbasikhwama singapumuka, kucitseke leliwayini. Esikhundleni saloko, liwayini lelisha litselwa kuso sikhumbasikhwama lesisha, kuze kutsi kokubili kuphatsane kahle.”

Indvodzakati yemphatsi welisinagoge nemfati lotsintse ingubo yaJesu

(Mak. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Watsi Jesu asakhuluma loko, kwefika umphatsi welisinagoge, waguca embikwakhe watsi: “Indvodzakati yami isandza kufa nyalo, kodvwa kota ubeke sandla sakho etikwayo, itawuphila!”

19Jesu wasukuma wamlandzela, kanye nebafundzi bakhe.

20

9:20
Num. 15:38
Bekukhona umfati lotsite labenesifo sekopha, sesimgulise iminyaka leli-12. Weta ngemvakwaJesu, watsintsa umphetfo wengubo yakhe, 21ngobe abecabanga atsi: “Nangingamane nje ngitsintse umphetfo wengubo yakhe, ngitawusindza.”

22Jesu wagucuka wambuka watsi: “Mani sibindzi, ndvodzakati, kukholwa kwakho kukuphilisile.” Kusukela kuleso sikhatsi lomfati waphila.

23Kwatsi Jesu asefikile endlini yalomphatsi, abona bashayi bemintjingozi nesicuku lesijokotelako, 24watsi: “Phumani nonkhe; lesidzandzane asikafi, silele.” Bamane bamhleka bulima nje. 25Nase bakhishiwe bonkhe bantfu, Jesu wangena wasibamba ngesandla, sidzandzane savuka. 26Lendzaba yandza nalo lonkhe lelo live.

Jesu uphilisa timphumphutse letimbili

27Jesu asendlula lapho, timphumphutse letimbili tamlandzela, timemeta titsi: “Ndvodzana yaDavide! Sihawukele!”

28Watsi kube Jesu angene endlini, letimphumphutse teta kuye, watsi kuto: “Niyakholwa yini kutsi ngingakwenta loku?”

Taphendvula tatsi: “Yebo, Nkhosi.”

29Jesu watsintsa emehlo ato watsi: “Akwenteke kini njengekukholwa kwenu!” 30Ase ayavuleka emehlo ato. Jesu watiyalisisa watsi: “Ningatjeli muntfu ngaloku!”

31Kepha taphuma lapho, takhuluma ngaye kulo lonkhe lelo live.

Jesu uphilisa indvodza lesimungulu

32

9:32
Luk. 11:14
Batsi baphuma nje, kwabe kungeniswa lenye indvodza leyayisimungulu inelidimoni. 33Latsi kube likhishwe lelidimoni, lendvodza yase iyakhuluma. Bantfu bonkhe bamangala, baze batsi: “Akuzange sekubonwe lokunje ka-Israyeli!”

34

9:34
Mat. 10:25
12:24
Mak. 3:22
Luk. 11:15
Kepha baFarisi batsi: “Ukhipha emadimoni ngembusi wemadimoni.”

Jesu uhawukela bantfu

35

9:35
Mat. 4:23
Mak. 1:39
6:6
Luk. 4:44
Jesu wahamba ajikeleta emadolobheni nasemitini. Abehamba afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela liVangeli lembuso, aphilisa nebantfu etifeni tabo tonkhe nasemikhuhlaneni letinhlobonhlobo. 36
9:36
Num. 27:17
1 Khos. 22:17
2 Khr. 18:16
Hez. 34:5
Zak. 10:2
Mak. 6:34
1 Phet. 2:25
Nabona ticumbi tebantfu, inhlitiyo yakhe yagcwala sihawu, ngobe bebakhatsatekile bahlakatekile, banjengetimvu letite umelusi. 37
9:37
Luk. 10:2
Joh. 4:35
Ngako wase utsi kubafundzi bakhe: “Kuvuna kukhulu, kodvwa tisebenti timbalwa. 38Ngako-ke ncusani eNkhosini yekuvuna kutsi itfumele tisebenti ekuvuneni kwayo!”

10

Baphostoli labali-12

(Mak. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

101

10:1
Imis. 1:13
Jesu wase ubitela ndzawonye bafundzi bakhe labali-12, wabanika emandla etikwemimoya lemibi, ekutsi bayikhiphe, newekuphilisa tifo tonkhe nekugula konkhe.

2Nankha emabito ebaphostoli lababeli-12: Wekucala nguSimoni, lotsiwa nguPhetro, nemnakabo Andreya; Jakobe nemnakabo longuJohane, emadvodzana aZebedi; 3Filiphu naBhatalomewu; Tomase naMatewu, umtselisi; Jakobe, umsa wa-Alfiyose, naThadiyosi; 4Simoni, wephathi yemaKhenani, naJudasi Skariyothi lowatsengisa Jesu.

Kutfunywa kwalabali-12

(Mak. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Jesu wawatfuma lamadvodza labeli-12 wawayala watsi: “Ningangeni eveni lebetive nasemitini yemaSamariya. 6

10:6
Mat. 15:24
Imis. 13:46
Esikhundleni saloko hambani niyewufuna timvu letilahlekile letisive sema-Israyeli. 7
10:7
Mat. 3:2
4:17
Luk. 10:4-12
Hambani nishumayele nitsi: ‘Umbuso welizulu sewusondzele.’ 8Philisani labagulako, nivuse labafile, niphilise emalephelo, nikhiphe emadimoni. Nemukeliswe ngesihle, ngako-ke nani phanini ngesihle. 9
10:9
Luk. 22:35
Ningayiphatsi imali, negolide, nesiliva, nemasenti emakhikhini enu. 10
10:10
1 Khor. 9:4,14
1 Thim. 5:18
Ningaphatsi ngisho nemgodla wendlela wekucela, nemabhantji lamabili, neticatfulo, nentfonga, ngobe sisebenti sifanelwe kudla kwaso.

11“Naningena edolobheni nome emtini, nibofuna umuntfu lotimisele kunemukela, bese nihlala naye, nize nihambe kuleyo ndzawo. 12Naningena kulowo muti, nibobabingelela. 13Nangabe bantfu balowo muti banemukela, shiyani sibusiso senu sekuthula sihlale khona; kodvwa nangabe abanemukeli, sitsatseni lesibusiso senu sibuyele kini. 14

10:14
Imis. 13:51
Kantsi futsi nangabe anemukelwa, nelivi lenu lingalalelwa, nibotsi naniphuma kulelo dolobha nome umuti, nitsintsitse lutfuli lwetinyawo tenu. 15
10:15
Gen. 18:20
19:24-28
Mat. 11:24
Ngicinisile, ngitsi kini: Kuyawuba ncono eveni laseSodoma nelaseGomora ngelilanga lekwehlulela kunakulowo muti.”

Kuhlushwa lokutako

(Mak. 13:9-13; Luk. 10:3; 21:12-17)

16

10:16
Luk. 10:3
Rom. 16:19
“Lalelani! Nginitfuma njengetimvu emkhatsini wetimphisi. Ngako-ke hlakaniphani njengetinyoka, nibete bucili njengematuba. 17
10:17
Mat. 24:9
Mak. 13:9-11
Luk. 12:11-12
21:12-15
Joh. 16:2
Kepha nicaphele bantfu, ngobe bayawunibopha banifake etinkantolo, banibhambabule emasinagogeni abo. 18
10:18
Imis. 12:1
25:23
Niyawumiswa embikwebabusi nemakhosi ngelibito lami, kuze kube bufakazi kubo nakubetive. 19
10:19
Mak. 13:11-13
Luk. 12:11
2 Thim. 4:17
Kepha-ke nabanimangalele, ningahlupheki ngekutsi niyawutsini nekutsi nikusho kanjani; ngobe nakufika leso sikhatsi, niyawunikwa lenifanele nikusho. 20Ngobe akusini leniyakukhuluma, kepha nguMoya weYihlo wasezulwini loyawukhuluma ngani.

21

10:21
Mik. 7:6
Mak. 13:12
Luk. 21:16
“Kepha umuntfu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntfwanakhe; bantfwana bayawuvukela batali babo babanikele ekufeni. 22
10:22
Mat. 24:9,13
Mak. 13:13
Luk. 21:17
Niyawutondvwa bantfu bonkhe ngenca yelibito lami; kodvwa lokhutsatelako kuze kubesekupheleni, uyawusindziswa. 23Nabanitingela kulelinye lidolobha, nibobalekela kulelinye; ngobe ngicinisile, ngitsi kini: Ningeke niwacedze onkhe emadolobha aka-Israyeli, iNdvodzana yemuntfu ingakabuyi.

24

10:24
Luk. 6:40
Joh. 13:16
15:20
“Kute umfundzi lomkhulu kunemfundzisi wakhe, futsi kute nenceku lengetulu kwenkhosi yayo. 25
10:25
Mat. 9:34
12:24
Mak. 3:22
Luk. 11:15
Ngako-ke umfundzi kufanele eneliswe kutsi ufanana nemfundzisi wakhe, nenceku kufanele yeneliswe kutsi ifanana nenkhosi yayo. Nangabe inhloko yemuti kwatsiwa nguBhelzebule, emalunga alowo muti ayawubitwa ngemagama lamabi kakhulu!”

Lofanele kwesatjwa

(Luk. 12:2-7)

26

10:26
Mak. 4:22
Luk. 8:17
“Ningabesabi-ke bantfu, ngobe kute lokumbonyiwe lokungayikwembulwa, nalokufihlakele lokungayikwatiwa. 27Loku lenginitjela kona lapha ekusitsekeni kukhulumeni ebaleni, naloku lenikuva etindlebeni kumemeteleni yonkhe indzawo. 28Ningabesabi lababulala umtimba kodvwa babe bangeke bawubulale umphefumulo; lokungenani, mesabeni Yena, lokwati kubulala umtimba nemphefumulo kokubili esihogweni. 29Abatsengwa yini boncedze lababili ngesenti? Noko kute nome munye longawa phansi afe ngaphandle kwemvume yeYihlo. 30Kodvwa kini kubalwe ngisho netinwele tonkhe tenhloko yenu. 31Ngako-ke ningesabi; ngobe nine nibaluleke kakhulu kunaboncedze labanyenti.”

Kuvuma nekuphika Khristu

(Luk. 12:8-9)

32

10:32
Luk. 12:8
Semb. 3:5
“Ngako-ke wonkhe loyawungivuma embikwebantfu, nami ngiyawumvuma embikwaBabe losezulwini. 33
10:33
Mak. 8:38
2 Thim. 2:12
Kodvwa lowo longiphika embikwebantfu, nami ngiyawumphika embikwaBabe losezulwini.”

Hhayi kuthula, kodvwa inkemba

(Luk. 12:51-53; 14:26-27)

34

10:34
Luk. 12:51
“Ningacabangi kutsi ngitele kuletsa kuthula emhlabeni; cha, angiketeli kuletsa kuthula kepha inkemba. 35
10:35
Mik. 7:6
Ngitele kuphambanisa indvodzana neyise, indvodzakati nenina, malukatane neninatala. 36
10:36
Hla. 41:10
Titsa letinkhulu temuntfu kuyawuba bakabo.

37“Lotsandza uyise nome unina kwengca mine, akangifaneli; nalotsandza indvodzana yakhe nome indvodzakati yakhe kwengca mine, akangifaneli. 38

10:38
Mat. 16:24
Mak. 8:34
Luk. 9:23
Longetjatsi siphambano sakhe angilandzele, akangifaneli. 39
10:39
Mat. 16:25
Mak. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Joh. 12:25
Lofuna kutfola imphilo yakhe, uyawulahlekelwa ngiyo; nalolahlekelwa yimphilo yakhe ngenca yami, uyakuyitfola.”

Imivuzo

(Mak. 9:41)

40

10:40
Mak. 9:37
Luk. 9:48
10:16
Joh. 13:20
“Lonemukelako nine, wemukela mine; nalowemukela mine, wemukela longitfumile. 41
10:41
1 Khos. 17:10
Heb. 6:10
Lowemukela umphrofethi ngobe angumphrofethi, uyakutfola umvuzo wemphrofethi; nalowemukela lolungile ngobe angulolungile, uyakwemukela umvuzo walolungile. 42
10:42
Mak. 9:41
Ngulowo nalowo loyawunatsisa abe munye kulaba labancane nome yinye nje inkomishi yemanti, ngobe angumfundzi wami, ngicinisile, ngitsi kini: Ngeke alahlekelwe ngumvuzo wakhe.”

11

Titfunywa letiphuma kuJohane uMbhabhatisi

(Luk. 7:18-35)

111Kwatsi kube Jesu acedze kuyala bafundzi bakhe labebali-12, wesuka lapho wayawufundzisa ashumayela emadolobheni akuleyo ndzawo.

2Kwatsi-ke Johane uMbhabhatisi asesejele weva ngemisebenti yaKhristu, wase utfumela labanye bafundzi bakhe kuye. 3Befike batsi kuye: “Wena unguye yini lona lotako, nome kusafanele silindzele lomunye?”

4Jesu waphendvula watsi kubo: “Ncandzekani niyemtjela Johane ngako konkhe lenikuvako nalenikubonako: 5

11:5
Isa. 35:5-6
61:1
Timphumphutse setiyabona, tinchute netishosha setiyahamba, emalephelo ayahlanteka, tihhulu setiyeva, labafile bayavuswa, neliVangeli seliyashunyayelwa kulabamphofu. 6Ubusisiwe longakhubeki ngami.”

7Kwatsi nasebancandzeka, Jesu wacala wakhuluma eticunjini ngaJohane watsi: “Nanisuka niya ehlane naniyewubonani kani? Naniyewubona umhlanga uveveteliswa ngumoya yini? 8Kantsi nanisukele kuyawubonani, vele? Naniyewubona umuntfu lowembetse tingubo letinhle yini? Anati yini kutsi labanjalo basetindlini temakhosi? 9Kodvwa vele nje, nanisukele kuyawubonani, umphrofethi? Yebo, empeleni nabona lomkhulu kakhulu kunemphrofethi. 10

11:10
Mal. 3:1
Mak. 1:2
Nguye lona lekubhalwe ngaye kutsi:

“ ‘Bheka, ngitfumela sitfunywa sami embikwakho,

lesiyawulungisa indlela yakho embikwakho.’

11“Ngicinisile, ngitsi kini: Kubo bonkhe labake baba khona emhlabeni kute lowake waba mkhulu kunaJohane uMbhabhatisi; kepha lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaye. 12

11:12
Luk. 16:16
Kusukela etikhatsini taJohane uMbhabhatisi kuze kube ngulamuhla umbuso welizulu uyaphangwa, nalabo labawuphangako bayawuhlwitsa. 13Ngobe bonkhe baphrofethi nemtsetfo kwaphrofetha, kwaze kwefika Johane. 14
11:14
Mal. 4:5
Mat. 17:10-13
Mak. 9:11-13
Luk. 1:17
Nanivuma kukwemukela loko, ngu-Elija lona labetawufika. 15
11:15
Mat. 13:9,43
Semb. 2:7
Lowo lonendlebe yekuva akeve.

16“Konje ngingasifanisa nani nje lesitukulwane salamuhla? Sinjengebantfwana labasemakethe nabamemetana 17batsi: ‘Sanishayela tigubhu, anigidzanga; sahlabela tingoma tesililo, kodvwa anikhalanga.’ 18Ngobe Johane wefika angadli, anganatsi, base batsi: ‘Unelidimoni.’ 19

11:19
Luk. 7:29
11:49
INdvodzana yeMuntfu yona yefika, yadla yanatsa, base batsi: ‘Ase nibheke, nansi indvodza! Simiti nemnatsi weliwayini, kantsi futsi ungumngani webatselisi netoni!’ Noko, kuhlakanipha kwaNkulunkulu kubonakala kuliciniso ngemiphumela yako.”

Imiti lebeyingakholwa

(Luk. 10:13-15)

20Jesu wase ucala kusola emadolobha, lekwakwenteke kuwo imisebenti yakhe yemandla leminyenti, ngobe abengaphendvuki. 21

11:21
Isa. 23:1Jow. 3:4-8
Amo. 1:9-10
Zak. 9:2-4
Watsi: “Maye kuwe, Khorazini! Maye nakuwe, Bhethsayida! Ngobe kube lemisebenti yemandla lebeyenteke kini beyenteke eThire naseSidoni, ngabe kadze batitsela ngemlotsa bembatsa emasaka bakhombisa kuphendvuka. 22Kepha ngitsi kini: Kuyawuba ncono kuyo iThire neSidoni kunakini ngelilanga lekwehlulela.

23

11:23
Gen. 19:24-28
Isa. 14:13-15
“Nawe-ke Khaphanawume, ucabanga kutsi uyawuphakanyiselwa ezulwini yini? Uyakwehliselwa endzaweni yalabafile, ngobe kube yayentiwe eSodoma imisebenti yemandla leyayentiwe kuwe, ngabe ikhona nalamuhla. 24
11:24
Mat. 10:15
Luk. 10:12
Kepha ngitsi kini: Kuyawuba ncono kulo live laseSodoma kunakuwe ngelilanga lekwehlulela.”

Wotani kimi niphumule

(Luk. 10:21-22)

25

11:25
1 Khor. 1:19,26
Ngaleso sikhatsi Jesu wakhuluma watsi: “Ngiyabonga, Babe, Nkhosi yelizulu nemhlaba, ngobe ukufihlile loku kulabahlakaniphile nalabanekucondza, wakwembula kulabo lababantfwana. 26Yebo, Babe, ngobe kwaba kuhle ebusweni bakho kutsi kube njalo.

27

11:27
Joh. 1:18
3:35
6:46
10:15
“Konkhe ngikuphiwa nguBabe, kute loyatiko iNdvodzana ngaphandle kweYise, kantsi futsi kute lomatiko uYise ngaphandle kweNdvodzana nalowo iNdvodzana letsandza kumembulela yena.

28

11:28
Jer. 31:25
“Wotani kimi, nine nonkhe lenikhatsele nalenisindvwa yimitfwalo, ngitaniphumuta. 29
11:29
Jer. 6:16
Bekani lijoko lami etikwenu, nifundze kimi, ngobe mine ngimnene, ngitfobekile ngenhlitiyo, khona niyawutfola kuphumula kwemiphefumulo yenu; 30
11:30
1 Joh. 5:3
ngobe lijoko lami lilula, nemtfwalo wami awusindzi.”