Siswati 1996 (SWA96)
4

Lilanga laSimakadze liyeta

41

4:1
Amo. 2:9
Oba. 18
“Impela lilanga liyeta; liyawushisa njengemlilo lowesabekako nalohhumako. Bonkhe labatigcabhako bangangihloniphi nalabenta lokubi bayawuba tinhlanga, lelo langa lelitako liyawubalumekela ngemlilo,” kusho Simakadze longuSomandla. “Kute imphandze nome ligala leliyawusala kubo. 2
4:2
Jer. 33:6
Luk. 1:78
Kodvwa kini lenilesabako Libito lami, lilanga lekulunga liyawuphuma linekuphilisa etimphikweni talo. Niyawuphuma nitjakadvule njengemankhonyane lakhululwe etisingeni tawo. 3Lapho-ke niyawubagcobagcoba phansi lababi; bayawuba lutfuli ngaphansi kwetinyawo tenu ngalelo langa lengiyawulungisa ngalo konkhe,” kusho Simakadze longuSomandla.

4

4:4
Eks. 20:1
Dut. 6:1
Heb. 3:5
“Khumbulani umtsetfo wenceku yami Mosi, timiso nemitsetfo lengamnika kona eHorebe kuwo onkhe ema-Israyeli.”

Kubuya kwemphrofethi Elija

5

4:5
Mat. 11:14
17:11
Mak. 9:11
Luk. 1:17
“Bukani la, ngiyawunitfumelela umphrofethi Elija, lingakefiki lelo langa lelikhulu nalelesabekako laSimakadze. 6
4:6
Mik. 7:6
Uyawuguculela tinhlitiyo taboyise kubantfwababo, netinhlitiyo tebantfwana kuboyise; ngaphandle kwaloko ngiyawuta ngitewushaya lelive ngesicalekiso.”