Siswati 1996 (SWA96)
3

31

3:1
Isa. 40:3
Mat. 11:10
Mak. 1:2
Luk. 1:76
7:27
“Bukani la, ngiyawutfumela sitfunywa sami, lesiyawulungisa indlela embikwami. Masinyane loSimakadze lenimfunako uyakuta ethempelini lakhe. Yebo, sitfunywa sesivumelwane lenisifisako siyawufika,” kusho Simakadze longuSomandla.

2Kodvwa ngubani nje longamelana nelilanga lekufika kwakhe? Ngubani longema ekubonakaleni kwakhe? Ngobe uyawufanana nemlilo wemcengi nome nensipho yemgezi. 3

3:3
Hla. 51:19
Zak. 13:9
Uyawuhlala njengemcengi nanjengemhlanti wesiliva; uyawuhlanta emaLevi awacenge njengegolide nesiliva. Simakadze uyawuba nemadvodza layawuletsa iminikelo ngekulunga, 4neminikelo yakaJuda neyaseJerusalema iyawuphindze yemukeleke kuSimakadze, njengasemalangeni akadzeni, eminyakeni yasemandvulo.

5

3:5
Eks. 22:21
Lev. 19:12
20:10
Dut. 24:17
Amo. 2:6
5:12
“Ngako, ngiyawusondzela kini kutakwehlulela. Ngiyawushesha kutsi ngifakaze ngimelane netangoma, netiphingi, nabofakazi bemanga, ngimelane nalabo labadlelela tisebenti emaholo ato, labo labacindzetela bafelokati netintsandzane, bemuke betive emalungelo abo, kodvwa bangangesabi mine,” kusho Simakadze longuSomandla.

Kukhishwa kwekwelishumi neminikelo

6

3:6
1 Sam. 15:29
Hla. 33:11
Taga 19:21
Isa. 14:24
25:1
46:10
“Mine, Simakadze, angigucuki. Ngako nani titukulwane taJakobe, anikabhujiswa. 7
3:7
Zak. 1:3
Kusukela esikhatsini sabokhokho benu nisukile etimisweni tami, nangete natigcina. Buyelani kimi, nami ngiyawubuyela kini,” kusho Simakadze longuSomandla.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Pho, singabuyela kanjani?’

8

3:8
Num. 18:24
Neh. 10:37
12:44
Hez. 45:13
“Umuntfu angemebela yini Nkulunkulu? Noko niyangebela.

“Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Sikwebela njani?’

“Ngekwelishumi nangeminikelo. 9Ningaphansi kwesicalekiso, nonkhe nine sive, ngobe nichubeka nekungebela. 10Letsani konkhe kwelishumi endlini yengcebo, kuze kutewuba nekudla endlini yami.” Simakadze utsi: “Ase ningilinge ngaloko, nitewubona kutsi ngingeke yini nginivulele emafasitelo asezulwini ekutfulula, nginitfululele tibusiso letinyenti, nize nehluleke kutfola indzawo leyenele yekutigcina. 11Ngiyawuvimba tilwanyakatana kutsi tingatidli tilimo tenu, nemivini emasimini enu ingasali ite titselo,” kusho Simakadze longuSomandla. 12“Lapho-ke tonkhe tive tiyawutsi nine ningulababusisiwe, ngobe live lenu liyakuba live lelihle,” kusho Simakadze longuSomandla.

Setsembiso semusa waNkulunkulu

13Simakadze utsi: “Nikhulume kimi emavi lanelulaka nalabuhlungu.

“Noko niyabuta nitsi: ‘Sikhulumeni lokumelene nawe?’

14

3:14
Jobe 21:15
“Nine nitsite: ‘Akunamsebenti kukhonta Nkulunkulu. Yini nje lesiyizuzile ngekwenta lakufunako nangekuhamba njengebantfu labalilako embikwaSimakadze longuSomandla? 15Kodvwa nyalo sibita labatigabatisako sitsi bangulababusisiwe. Impela benti balokubi bayaphumelela, ngisho nalabo labamelene naNkulunkulu nabo bayaphunyula.’ ”

16

3:16
Hla. 139:16
Nalabo-ke labesaba Nkulunkulu bakhulumisana bodvwana, Simakadze walalela weva. Incwadzi legocotwako yesikhumbuto yabhalwa embikwakhe macondzana nalabo labesaba Simakadze bahloniphe Libito lakhe.

17

3:17
Eks. 19:5
Thit. 2:14
1 Phet. 2:9
Simakadze longuSomandla utsi: “Bayawuba bami ngelilanga lengiyawulungisa ngalo konkhe,Nome “Bayakuba bami ngelilanga lengiyawukwenta ngalo” babe bantfu bami labaligugu lami. Ngiyawubaphephisa njengendvodza nayiphephisa indvodzana yayo leyisebentelako. 18Niyawuphindze niwubone kahle umehluko emkhatsini walabalungile nalababi, ngisho emkhatsini walabo labakhonta Nkulunkulu nalabo labangamkhonti.”